Φόρος στην αποζημίωση

Η αποζημίωση καταγγελίας συμβάσεως δεν υπόκειται σε κρατήσεις για το ΙΚΑ ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Το ίδιο ισχύει για την αποζημίωση λόγω μη ληφθείσας αδείας. Αντίθετα το επίδομα αδείας υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές.

Η αποζημίωση φορολογείται. Ο Φόρος σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3842/2010 (23/4/2010) υπολογίζεται με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Κλιμάκιο Αποζημίωσης (ευρώ) Φορολογικός Συντελεστής (%)
0-60.000 0%
60.001-100.000 10%
100.001-150.000 20%
150.001 και 'ανω

30%

Ο Φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης του εργαζόμενου.

Εκτύπωση       Κλείσιμο Παραθύρου