Βασικοί παράγοντες για την οργάνωση της τηλεργασίας

 Για την αποτελεσματική και ομαλή μετάβαση σε καθεστώς τηλεργασίας με σκοπό τη βελτίωση της εργασιακής εμπειρίας των εργαζομένων και την ευθυγράμμιση της τηλεργασίας με τον εταιρικό στόχο μιας επιχείρησης είναι κρίσιμο να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες οργάνωσης της τηλεργασίας (Robertson & Vink, 2012):

• Η θεμελίωση καλών σχέσεων και κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ τηλεργαζόμενου και επιβλέποντα.

• Η δημιουργία ενός λειτουργικού και ασφαλούς χώρου εργασίας. • Ο όγκος εργασίας και τα κριτήρια απόδοσης για τον τηλεργαζόμενο είναι αντίστοιχα προς εκείνα συγκρίσιμων εργαζομένων.

• Ο χρονικός προγραμματισμός και σχεδιασμός μεθόδου εργασίας σύμφωνα με τις προδιαγραφές του επαγγέλματος.

• Ανάλυση των επαγγελματικών καθηκόντων και υποχρεώσεων.

• Προκαθορισμός των στόχων που πρέπει να επιτευχθούν. • Επιμέρους και συνολική αξιολόγηση.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).