Γνώσεις και ψηφιακές δεξιότητες που απαιτούνται

 Η τηλεργασία συνδέεται με τις σύγχρονες τάσεις αύξησης της ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων και τη ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Το πλαίσιο επομένως γύρω από την τηλεργασία χρειάζεται να υποστηρίζεται αφ’ ενός, από την ύπαρξη συμβάσεων εργασίας και αφ’ ετέρου, από έναν σύνολο δεξιοτήτων και ικανοτήτων που ο εργαζόμενος χρειάζεται να κατέχει για την ομαλή εκτέλεση εργασιών από απόσταση. Σχεδόν σε όλες των περιπτώσεων τηλεργασίας είναι αναγκαίος ο ψηφιακός γραμματισμός (ITC Literacy) και η συνεχής ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση ο εργαζόμενος καλείται να συνδυάζει διαφορετικές ικανότητες και δεξιότητες (European Union, 2017) για την εκτέλεση των εργασιών που καλείται να αναπτυξει.

Κύριες δεξιότητες Ανάλυση Δεξιοτήτων

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).