Βεβαίωση προϋπηρεσίας

Οι μισθωτοί έχουν δικαίωμα, όταν λήξει η σύμβαση εργασίας τους με οποιοδήποτε τρόπο (παραίτηση ή απόλυση), να ζητήσουν από τον εργοδότη να τους χορηγήσει πιστοποιητικό σχετικά με το είδος και τη διάρκεια της εργασίας τους. Η αξίωση του μισθωτού για τη χορήγηση πιστοποιητικού υπηρεσίας υπάρχει ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει περάσει από τη λύση της σχέσης εργασίας, δηλαδή δεν υπόκειται σε παραγραφή. Αρκεί βέβαια να ασκείται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.
Μόνο αν ο μισθωτός διατυπώσει συγκεκριμένη αίτηση, μπορεί και υποχρεούται ο εργοδότης να αναφέρει στο πιστοποιητικό για την ποιότητα της εργασίας και τη διαγωγή του.
Αν ο εργοδότης αρνείται να χορηγήσει πιστοποιητικό υπηρεσίας ή περιλαμβάνει σε αυτό χαρακτηρισμούς που δε ζητήθηκαν ή είναι ανακριβείς, ο μισθωτός δικαιούται να προσφύγει με αγωγή στα δικαστήρια και να ζητήσει την έκδοση του πιστοποιητικού ή τη διόρθωση αυτού.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).