Βιαιοπραγία εργοδότη (Ανάρμοστη συμπεριφορά)

Από όλο το πνεύμα της εργατικής νομοθεσίας προκύπτει ότι οι εργοδότες οφείλουν να εκπληρώνουν με καλή πίστη τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ΑΚ 288. Εϊναι υποχρεωμένοι δηλαδή να συμπεριφέρονται στους εργαζόμενους με ευπρέπεια και να σέβονται την τιμή, την υπόληψη και γενικότερα την προσωπικότητά τους. Επομένως, δεν επιτρέπεται η βάναυση, ανάρμοστη και υβριστική συμπεριφορά του εργοδότη προς τους εργαζόμενους και γενικά η μεταχείριση αυτών κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προσβάλει την ηθική και την αξιοπρέπειά τους.
 
Σημαντική περίπτωση ανάρμοστης συμπεριφοράς αποτελεί η σεξουαλική παρενόχληση των εργαζομένων στο χώρο εργασίας (βλ. λήμμα Ίση Μεταχείριση - Σεξουαλική Παρενόχληση).
 
Η ανωτέρω ανάρμοστη, υβριστική και βάναυση συμπεριφορά του εργοδότη, που εξέρχεται καταφανώς από τα όρια του διευθυντικού δικαιώματος, αποτελεί αθέτηση των συμβατικών του υποχρεώσεων. Δικαιούται, επομένως, ο εργαζόμενος, αν έχουν δημιουργηθεί τέτοιες συνθήκες που να καθιστούν αδύνατη ή δυσχερή τη συνέχιση της σχέσης εργασίας του, να θεωρήσει αυτή ως μονομερή βλαπτική μεταβολή των όρων της σύμβασης εργασίας του, η οποία ισούται με καταγγελία αυτής και να παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρις ώτου ο εργοδότης προβεί σε επανόρθωσημ, με μετανέστερη συμπεριφορά του ή να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας, καταβάλλοντας τη νόμιμη αποζημίωση. Στο μεταξύ όμως διάστημα ο εργοδότης περιέρχεται σε κατάσταση υπερημερίας και, επομένως, οφείλει να καταβάλλει τις αποδοχές στον εργαζόμενο που απέχει από την εργασία του.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).