Μεσολάβηση

Αν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις αποτύχουν τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν δικαίωμα να ζητήσουν τις υπηρεσίες Μεσολάβησης ή να προσφύγουν στη Διαιτησία, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 15 και 16 του Ν. 1876/1990, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στο άρθρο 14 του άνω νόμου ορίζεται ότι οι όροι της προσφυγής στη Μεσολάβηση και Διαιτησία και η όλη διαδικασία καθορίζονται με τη συνομολόγηση σχετικών ρητρών στις συλλογικές συμβάσεις ή σε περίπτωση που δεν συνομολογήθηκαν τέτοιες ρήτρες, με κοινή συμφωνία των μερών που διαπραγματεύονται. Αν λείπουν παρόμοιες συμφωνίες, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραπάνω άρθρων του νόμου.

Οι υπηρεσίες Μεσολάβησης και Διαιτησίας παρέχονται από τον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.), ο οποίος είναι αυτόνομο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο ιδρύθηκε το 1990 με το Ν. 1876/1990 και έχει ως σκοπό την υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις οργανώσεις των εργαζομένων και των εργοδοτών ή μεμονωμένους εργοδότες, βάσει των αρχών της ορθής κρίσης, της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας .
 
Οι Μεσολαβητές και Διαιτητές του ΟΜΕΔ επιλέγονται μετά από δημόσια προκήρυξη. Επιλέγονται από τα μέρη (εργοδότες και εργαζόμενοι) με κοινή συμφωνία και μόνο σε περίπτωση διαφωνίας, η επιλογή γίνεται με κλήρωση. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας, την οποία ο νόμος επιδιώκει με διάφορες θεσμικές εγγυήσεις να διασφαλίσει.
 
Ουσιώδες χαρακτηριστικό της διαδικασίας μεσολάβησης και διαιτησίας και των όρων προσφυγής σε αυτές είναι ο επικουρικός χαρακτήρας τους, καθώς εφαρμόζονται μόνο εφόσον οι κοινωνικοί εταίροι δεν έχουν καθορίσει οι ίδιοι από πριν – με συνομολόγηση σχετικών ρητρών σε Σ.Σ,Ε, ή με κοινή συμφωνία και την όλη διαδικασία μεσολάβησης και διαιτησίας. Η αυτονομία που διαθέτουν οι κοινωνικοί εταίροι είναι ευρύτατη, καθόσον καταλαμβάνει τους όρους προσφυγής και την όλη διαδικασία. Το προβλεπόμενο σύστημα διαιτησίας κατά το Ν. 1876/1990, παρά τις επανειλημμένες τροποποιήσεις που υπέστη τα τελευταία χρόνια, εξακολουθεί να αποτελείται από δύο στάδια, το στάδιο της μεσολάβησης και το στάδιο της διαιτησίας.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας