Πρόσληψη Μισθωτών

Για την έναρξη της απασχόλησης του εργαζόμενου απαιτείται η αναγγελία της πρόσληψης αυτού στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, του ΣΕΠΕ και του ΕΦΚΑ. Καθιερώθηκε πλέον υποχρεωτικά η ηλεκτρονική υποβολή των εντύπων αρμοδιότητας των ως άνω υπηρεσιών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ. Συνεπώς, κάθε εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου υποχρεούται να υποβάλει ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, τα Έντυπα Ε3 (Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης) και Ε4 (Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης) το αργότερο έως και την ίδια ημέρα πρόσληψης και πάντως πριν την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Σε περίπτωση μερικής ή διαλείπουσας ή εκ περιτροπής απασχόλησης, υποβάλλεται, πέραν των ανωτέρω εντύπων, και το Έντυπο Ε9 (Σύμβαση Εργασίας Μερικής Απασχόλησης ή/και Εκ Περιτροπής Εργασίας).
 
Οι νέοι εργοδότες, οι οποίες προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το Έντυπο Ε3 εντός τριών εργασίμων ημερών από την απογραφή στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας