Συμψηφισμός και ακατάσχετο μισθού

Ο εργοδότης δεν μπορεί να συμψηφίσει οφειλόμενο μισθό με απαίτησή του κατά του εργαζόμενου, εφόσον ο μισθός αυτός είναι απολύτως αναγκαίος για τη διατροφή του ίδιου και της οικογένειάς τουΥπόκειται, ωστόσο, σε συμψηφισμό η αποζημίωση λόγω απολύσεως, διότι δεν θεωρείται μισθός.

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 982 παρ. 2 εδ. δ΄ του ΚΠολΔ, εξαιρούνται της κατάσχεσης απαιτήσεις µισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών παροχών, εκτός εάν πρόκειται για πληρωμή διατροφής ανηλίκου τέκνου ή συζύγου που προβλέπεται εκ του νόμου, οπότε επιτρέπεται κατάσχεση µέχρι του ενός τετάρτου. Επίσης, δεν χωρεί κατάσχεση για χρέη προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία επί μισθών, συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων που καταβάλλονται περιοδικά, εφόσον το ποσό αυτό μηνιαίως αφαιρουμένων των νομίμων κρατήσεων είναι μικρότερο των 1.000 Ευρώ. Στις περιπτώσεις που υπερβαίνει το ποσό αυτό, επιτρέπεται η κατάσχεση επί του ½ του ποσού που υπερβαίνει το ποσό των 1.000 Ευρώ και μέχρι του ποσού των 1.500 Ευρώ, ενώ για ποσά πάνω από τα 1.500 Ευρώ επιτρέπεται η κατάσχεση του συνόλου του ποσού που υπερβαίνει τα 1.500 Ευρώ.
 
Επίσης, σύμφωνα με το Ν. 4611/2019, σε περίπτωση πρόκλησης ζημίας στον εργοδότη από αμέλεια του εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας, προβλέπεται πλέον δυνατότητα απαλλαγής του εργαζομένου από το δικαστήριο (ιδίως σε περίπτωση ελαφράς αμέλειας) ή κατανομής της ζημίας μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου με τον καταλογισμό στον εργοδότη της ζημίας που αναλογεί στον επιχειρηματικό του κίνδυνο ή της ζημίας που είναι δυσανάλογη σε σχέση με την ωφέλεια του εργαζομένου από την σύμβαση. Τυχόν συμφωνία μεταξύ του εργοδότη και του εργαζομένου που διευρύνει την ευθύνη του εργαζομένου κατά την εκτέλεση της εργασίας του είναι άκυρη.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας