Πίνακας Υπολογισμού Δώρου Πάσχα (Συντελεστές)

Πίνακας Υπολογισμού Δώρου Πάσχα

 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΗΜΕΡΕΣ
ΜΙΣΘΩΝ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
ΗΜΕΡΕΣ
ΜΙΣΘΟΣ
ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ
1
0,00416
0,125
61
0,25416
7,625
2
0,00833
0,25
62
0,25832
7,75
3
0,0125
0,375
63
0,26249
7,875
4
0,01666
0,5
64
0,26666
8
5
0,02083
0,625
65
0,27082
8,125
6
0,025
0,75
66
0,275
8,25
7
0,02916
0,875
67
0,27916
8,375
8
0,03333
1
68
0,28332
8,5
9
0,0375
1,125
69
0,28749
8,625
10
0,04166
1,25
70
0,29166
8,75
11
0,04583
1,375
71
0,29582
8,875
12
0,05
1,5
72
0,3
9
13
0,05416
1,625
73
0,30416
9,125
14
0,05833
1,75
74
0,30832
9,25
15
0,0625
1,875
75
0,31249
9,375
16
0,06666
2
76
0,31666
9,5
17
0,07083
2,125
77
0,32082
9,625
18
0,075
2,25
78
0,325
9,75
19
0,07916
2,375
79
0,32916
9,875
20
0,083333
2,5
80
0,3333
10
21
0,08749
2,625
81
0,33749
10,125
22
0,09166
2,75
82
0,34166
10,25
23
0,09583
2,875
83
0,34582
10,375
24
0,1
3
84
0,35
10,5
25
0,10416
3,125
85
0,35416
10,625
26
0,10833
3,25
86
0,35832
10,75
27
0,11249
3,375
87
0,36249
10,875
28
0,11666
3,5
88
0,36666
11
29
0,12083
3,625
89
0,37082
11,125
30
0,125
3,75
90
0,375
11,25
31
0,12916
3,875
91
0,37916
11,375
32
0,13333
4
92
0,38332
11,5
33
0,13749
4,125
93
0,38749
11,625
34
0,14166
4,25
94
0,39166
11,75
35
0,14583
4,375
95
0,39582
11,875
36
0,15
4,5
96
0,4
12
37
0,15416
4,625
97
0,40416
12,125
38
0,15833
4,75
98
0,40832
12,25
39
0,16249
4,875
99
0,41249
12,375
40
0,16666
5
100
0,41666
12,5
41
0,17083
5,125
101
0,42082
12,625
42
0,175
5,25
102
0,425
12,75
43
0,17916
5,375
103
0,42915
12875
44
0,18333
5,5
104
0,43332
13
45
0,18749
5,625
105
0,43749
13,125
46
0,19166
5,75
106
0,44165
13,25
47
0,19583
5,875
107
0,44582
13,375
48
0,2
6
108
0,45
13,5
49
0,20416
6,125
109
0,45415
13,625
50
0,20833
6,25
110
0,45832
13,75
51
0,21249
6,375
111
0,46249
13,875
52
0,21666
6,5
112
0,46665
14
53
0,22082
6,625
113
0,47082
14,125
54
0,225
6,75
114
0,475
14,25
55
0,22916
6,875
115
0,47915
14,375
56
0,23332
7
116
0,48332
14,5
57
0,23749
7,125
117
0,48749
14,625
58
  0,24166
7,25 
118
  0,49165
14,75 
59
  0,24582
 7,375
119
  0,49582
14,875 
60
0,25
7,5
120
0,5
15
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: 
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 65 μόνο μέρες μέσα στο διάστημα από 01-01 έως 15-04 του τρέχοντος έτους, πρέπει να λάβει για ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.
  • Εάν ο μισθωτός είχε μισθό 1000 €, μηνιαίως το δώρο του θα είναι ίσο με 1000 € χ 0,27082 (συντελεστής μισθού) = 271 € χ 0.041666 (συντελ.αδείας ) = 11.28 €, 271+11.28= 282.2 €, ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.
  • Εάν ο μισθωτός είχε ημερομίσθιο 30 €, το δώρο του θα είναι ίσο με 30 € χ 8,125 συντελεστής ημερομισθίου = 243.75 € χ 0.041666 (συντελ.αδείας) =10.15 €, 243.75 € +10.55 = 253.9 €. ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ.
  • ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ ΟΝLINE

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας