Οι εορτές το Πάσχα

Δευτέρα του Πάσχα: είναι η μοναδική που ανήκει στις εξαιρέσιμες υποχρεωτικές αργίες και, επομένως, ισχύουν τα όσα προβλέπονται για τις αργίες αυτές.

Μεγάλη Παρασκευή: δεν ανήκει στις εξαιρετέες εορτές. Συνεπώς επιτρέπεται κατ’ αυτήν η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών. Ωστόσο, η Μεγάλη Παρασκευή είναι αργία για τους επί σχέση δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου μισθωτούς του Δημοσίου- ΝΠΔΔ και ΟΤΑ όπως επίσης έχει καθιερωθεί ως αργία με Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις, Διαιτητικές Αποφάσεις κ.λπ., για διαφόρους κλάδους μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα.

Επίσης και ειδικά για τα εμπορικά καταστήματα και τα καταστήματα τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Β.Δ 748/66, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι της 13:00 της Μεγάλης Παρασκευής. Παράλληλα, όμως, σημειώνεται ότι με απόφαση του αρμοδίου Αντιπεριφερειάρχη και μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων επαγγελματικών, εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, είναι δυνατόν να καθορίζεται και διαφορετικά η λειτουργία των καταστημάτων την παραπάνω ημέρα εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν (Ν.435/76).

Μεγάλο Σάββατο: δεν ανήκει επίσης στις εξαιρετέες εορτές και επομένως είναι εργάσιμη ημέρα για τούς εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα (εκτός ορισμένων κατηγοριών μισθωτών. Το Μ. Σάββατο έχει καθιερωθεί ως αργία για τους μισθωτούς του δημοσίου τομέα.

Κυριακή του Πάσχα: ισχύει ό,τι και για τις λοιπές Κυριακές του έτους, απαγορεύεται δηλαδή η εργασία κατ’ αυτήν. Επομένως, όσοι μισθωτοί απασχοληθούν, δικαιούνται να λάβουν:

(α) Εάν μεν αμείβονται με ημερομίσθιο, τόσα καταβαλλόμενα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν και προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχολήθηκαν. Επίσης, δικαιούνται αναπληρωματικής αναπαύσεως σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος που ακολουθεί την Κυριακή του Πάσχα και

(β) Εάν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται μόνο προσαύξηση 75% επί του νομίμου ημερομισθίου τους ή των ωρομισθίων που αντιστοιχούν στις ώρες απασχολήθηκαν και αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη ημέρα της εβδομάδος. Σε περίπτωση μη χορηγήσεως αναπληρωματικής αναπαύσεως, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται να λάβουν και αμοιβή ίση με τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν, υπολογιζόμενα βάσει του καταβαλλομένου μηνιαίου μισθού τους, ως αποζημίωση για τη στέρηση της αναπληρωματικής αναπαύσεως

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).