Κάρτα Εργασίας (ψηφιακή)

 Με το άρθρο 74 του Ν. 4808/2021 θεσπίστηκε η υποχρέωση λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος μέτρησης του χρόνου εργασίας στις επιχειρήσεις- εργοδότες, το οποίο θα είναι συνδεδεμένο διαλειτουργικά, σε πραγματικό χρόνο, με το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Η υποχρέωση αυτή συνεπάγεται την έκδοση ψηφιακής κάρτας για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης, μέσω της οποίας θα γίνεται η μέτρηση του χρόνου εργασίας, όπως η ώρα έναρξης και λήξης της εργασίας, το διάλειμμα, η υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας και κάθε είδους άδεια. Τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας εργασίας διασταυρώνονται με τα στοιχεία που αναγράφονται στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) που υποβάλλεται από την επιχείρηση.

Η ψηφιακή κάρτα εργασίας αξιοποιείται από την Επιθεώρηση Εργασίας για τον έλεγχο τήρησης του ωραρίου των επιχειρήσεων. Εάν, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή κάρτα εργαζόμενου δεν είναι ενεργοποιημένη, επιβάλλεται στον εργοδότη πρόστιμο 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο που δεν έχει ενεργοποιημένο ψηφιακή κάρτα.Σε περίπτωση που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήματος 12 μηνών, διαπιστωθεί η παράβαση της παρούσας επιβάλλεται προσωρινή διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών.

Η Κάρτα Εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για τη διασφάλιση του ωραρίου εργασίας και των υπερωριών, καθώς συνεπάγεται την καθημερινή και άμεση (σε πραγματικό χρόνο) κοινοποίηση στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ της έναρξης και λήξης εργασίας για κάθε εργαζόμενο και συνακόλουθα την προστασία κάθε εργαζόμενου από την πραγματοποίηση υπερωριακής απασχόλησης χωρίς αμοιβή, καθώς και από την με οποιοδήποτε τρόπο καταστρατήγηση των νομίμων ορίων εργασίας.

Κατ’ εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 49758/26.05.2022 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΦΕΚ Β’ 2668/31.5.2022), με την οποία ξεκινά από 1ης Ιουλίου 2022 η εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στους κλάδους των Τραπεζών και των Σούπερ Μάρκετ με περισσότερους από 250 εργαζόμενους. Παράλληλα, από1/6/2022 ξεκινά η απογραφική διαδικασία του Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, κάθε εργοδότης θα δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία που αφορούν τη σχέση εργασίας, το ωράριο απασχόλησης (είτε σταθερό εβδομαδιαίο είτε μεταβαλλόμενο ανά ημέρα), τις έκτακτες τροποποιήσεις του ωραρίου, υπερωρίες και άδειες.

Μετά την υποβολή της δήλωσης, το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ θα εμφανίζει το Προγραμματισμένο Ωράριο Εργασίας ανά Εργαζόμενο, το οποίο θα είναι άμεσα διαθέσιμο σε εργοδότη και εργαζόμενο σε ψηφιακή μορφή ημερολογίου. Οι εργαζόμενοι θα έχουν άμεση πρόσβαση σε αυτό, μέσω του myErganimobileapp ή το myErganiwebportal (https://myErgani.gov.gr).

Η απογραφική διαδικασία θα ολοκληρωθεί στις 30 Νοεμβρίου 2022 για όλες τις επιχειρήσεις με εξαίρεση τις τράπεζες και τα σούπερ μάρκετ που θα πρέπει – λόγω εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας από 1ης Ιουλίου – να την έχουν ολοκληρώσει μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022.Επιχειρήσεις που ήδη χρησιμοποιούν σύστημα ωρομέτρησης θα έχουν τη δυνατότητα άμεσης διασύνδεσης με τον νέο μηχανισμό της Κάρτας Εργασίας στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ.

Δείτε τον νόμο:

Εφαρμογή Συστήματος Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας - Υποχρέωση Καταχώρησης Ψηφιακών Στοιχείων σχετιζόμενων με το ωράριο απασχόλησης στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ, N.2668/2022

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας