Το Γραφείο Αλλοδαπών του ΚΕ.Π.Ε.Α./Γ.Σ.Ε.Ε. παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης στους αλλοδαπούς σχετικά με τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα αλλά κυρίως τους παρέχει πλήρη ενημέρωση σε θέματα που αφορούν τη νομιμοποίησή τους. Προς τούτο, είναι σε διαρκή επικοινωνία με τους αρμόδιους φορείς (όπως αρμόδια Υπουργεία και Οργανισμοί), παρακολουθεί και παρεμβαίνει στη διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής με καίριες επισημάνσεις ως προς τις νομοθετικές ρυμθίσεις μέσω της Γραμματείας Αλλοδαπών της Γ.Σ.Ε.Ε. όπου μια ομάδα ανθρώπων που αποτελείται από συνδικαλιστές παλεύουν συνεχώς για την βελτίωση της ένταξης των οικονομικών μεταναστών στην ελληνική κοινωνία. Η ιστοσελίδα του Κέντρου μας δίνει τη δυνατότητα πρόσβασης σε νόμους και εγκυκλίους που διευκολύνουν τους μετανάστες ως προς την κατεύθυνση της νομιμοποίησής των.

Προϋποθέσεις για επανείσοδο αλλοδαπών απο 20/6/08 έως 15/9/08 νέο

Επανείσοδος στην Ελλάδα των πολιτών τρίτων Χωρών κατά την δειάρκεια των εορτών του Πάσχα  

Mεταβολή στοιχείων ταυτότητας υπηκόων τρίτων Χωρών

Εγκύκλιος σχετικά με την «Ελεύθερη κυκλοφορία και διαμονή στην ελληνική επικράτεια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών των οικογενειών τους 

Εγκύκλιος που επιτρέπει την επανείσοδο των αλλοδαπών κατά την διάρκεια των εορτών 

Εγκύκλιος για την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (αρ. πρωτ. 30269) 

Τελευταίος Νόμος

Νόμος 3386/2005 "Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια"

Εγκύκλιος 38 "Εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α'/23.8.05)

Εγκύκλιος 31 "Εφαρμογή του Ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α'/23.8.05)"

Εγκύκλιος 30 "Εφαρμογή του Ν.3386/2005 (Φ.Ε.Κ. 212 Α'/23.8.05)"

Εγκύκλιος 26 "Εφαρμογή του Ν.3386/2005 (Φ.Ε..Κ 212 Α'/23.8.05)"

Απόφαση:"Καθορισμός απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση και ανανέωση διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3386/2005"

Αίτηση για Άδεια διαμονής

Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου "Αίτηση για Άδεια διαμονής"

Παλαιότερος Νόμος

Νόμος 2910/2001 "Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις"