Εξαιρέσεις από τον κανόνα της συναίνεσης για παροχή τηλεργασίας

Η διάταξη του άρθρου 67 παρ. 3 του Ν. 4808/2021 εισάγει εξαιρέσεις από τον κανόνα ότι η τηλεργασία δεν επιβάλλεται μονομερώς, αλλά συμφωνείται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι, εφόσον η εργασία μπορεί να παρασχεθεί εξ αποστάσεως, η τηλεργασία μπορεί να εφαρμόζεται μονομερώς είτε από τον εργαζόμενο, είτε από τον εργοδότη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) μετά από απόφαση του εργοδότη, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και για όσο χρόνο διαρκούν αυτοί: Η συνδρομή των λόγων προστασίας διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού.

β) μετά από αίτηση του εργαζόμενου, σε περίπτωση τεκμηριωμένου κινδύνου της υγείας του, ο οποίος θα αποφευχθεί αν εργάζεται μέσω τηλεργασίας και όχι στις εγκαταστάσεις του εργοδότη και για όσο χρόνο διαρκεί ο κίνδυνος αυτός. Σε περίπτωση που ο εργοδότης διαφωνεί, ο εργαζόμενος μπορεί να προσφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας για να επιλύσει τη διαφορά. Εκκρεμεί η έκδοση ΚΥΑ που θα καθορίζει τις παθήσεις, τα νοσήματα ή τις αναπηρίες του εργαζόμενου, που μπορούν να τεκμηριώσουν τον κίνδυνο της υγείας του, καθώς και τα δικαιολογητικά, τους αρμόδιους φορείς και τη διαδικασία για την τεκμηρίωση του κινδύνου αυτού

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας