Η παρούσα αποτελεί δέσμευση του ΚΕΠΕΑ/Γ.Σ.Ε.Ε. Ως υπηρεσίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας, αφενός για την τήρηση του απορρήτου και της ασφάλειας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ), τα οποία συλλέγονται κατά την ενάσκηση των καταστατικών της σκοπών, η δε τήρηση γίνεται για την επίτευξη αυτών των σκοπών και της εν γένει δραστηριότητάς της και αφετέρου για τη συμμόρφωσή της με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς σχετικά με την επεξεργασία ΔΠΧ..

Η πολιτική προστασίας δεδομένων του ΚΕΠΕΑ/Γ.Σ.Ε.Ε. βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων λαμβάνει χώρα με ένα νόμιμο, δίκαιο και διαφανή τρόπο..
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται μόνο για καθορισμένους, σαφείς και νόμιμους σκοπούς και περαιτέρω δεν τυγχάνουν επεξεργασίας με τρόπο που είναι ασυμβίβαστος με τους σκοπούς αυτούς.
 • Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι επαρκής, σχετική και περιορισμένη σε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο σε σχέση με τον σκοπό της επεξεργασίας.
 • Τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή και όπου είναι εφικτό, επικαιροποιημένα.
 • Προσωπικά δεδομένα τηρούνται σε μία μορφή που επιτρέπει ταυτοποίηση του υποκειμένου των δεδομένων για όχι μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από αυτό που είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας.
  Όλα τα προσωπικά δεδομένα μένουν εμπιστευτικά και αποθηκευμένα με τρόπο που διασφαλίζει την προστασία τους.
 • Προσωπικά δεδομένα δε θα διαβιβάζονται σε τρίτους εκτός εάν είναι απαραίτητο για το σκοπό της επεξεργασίας τους. Τα υποκείμενα των δεδομένων έχουν δικαίωμα να απαιτήσουν πρόσβαση, διόρθωση ή διαγραφή προσωπικών δεδομένων, ή περιορισμό επεξεργασίας, ή να αντιταχθούν στην επεξεργασία, όπως επίσης και το δικαίωμα της φορητότητας δεδομένων.


 • Όταν συμπληρώνετε προσωπικά στοιχεία σας όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, μέσω των εντύπων που βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα μας, συμφωνείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το σκοπό, που αναφέρεται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και στη φόρμα που συμπληρώσατε. Συναινείτε στην ενημέρωση για εργασιακά, ασφαλιστικά ζητήματα, με την αποστολή ενημερωτικών newsletter, sms, κ.ο.κ
 • Τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα μεταφερθούν ή θα χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, εκτός και αν τούτο επιβάλλεται από νόμο ή για την εκτέλεση σύμβασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση που απαιτείται διαβίβαση, προκειμένου να ενημερωθείτε για δράσεις της Γ.Σ.Ε.Ε.
 • Το ΚΕΠΕΑ/Γ.Σ.Ε.Ε ως υπηρεσία της Γ.Σ.Ε.Ε. έχει υιοθετήσει πολιτικές και έχει εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίσει ότι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει προστατεύονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί ιδιωτικότητας και προστασίας δεδομένων.
 • Αυτά τα μέτρα ασφαλείας έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέπουν την παράνομη πρόσβαση, την ακατάλληλη χρήση ή αποκάλυψη των δεδομένων, τη μη εξουσιοδοτημένη τροποποίηση και την παράνομη καταστροφή ή τυχαία απώλεια των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται από το ΚΕΠΕΑ/Γ.Σ.Ε.Ε. μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την πραγμάτωση των σκοπών επεξεργασίας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.
 • Δεν συλλέγουμε περισσότερα προσωπικά δεδομένα από όσα χρειαζόμαστε για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και δεν θα τα διατηρήσουμε για περισσότερο από το χρονικό εκείνο διάστημα που κρίνεται απαραίτητο.

Τα δικαιώματα σας αναφορικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων 

Τα δικαιώματά σας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, όπως αυτά ισχύουν υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016) και στην εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία, είναι τα ακόλουθα:

 • Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα που τηρεί, διαθέτει και επεξεργάζεται το ΚΕΠΕΑ/Γ.Σ.Ε.Ε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα διαγραφής δεδομένων σας από τα αρχεία του ΚΕΠΕΑ/Γ.Σ.Ε.Ε .εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί και σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.
 • Δικαίωμα περιορισμού της χρήσης δεδομένων σας σε περίπτωση που αμφισβητείτε την ακρίβειά τους.
 • Δικαίωμα λήψης των δεδομένων που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο.

Η άσκηση των προαναφερομένων δικαιωμάτων προϋποθέτει την υποβολή, χωρίς κόστος, έγγραφης αίτησης στη Γ.Σ.Ε.Ε. Για οποιοδήποτε θέμα μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση: Πατησίων 69 & Αινιάνος 3, 10434 Αθήνα, Τηλ: 210 82 02 100 email : infokepea@kepea.gr ή/και στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) του ΚΕΠΕΑ - Γ.Σ.Ε.Ε. (THE RECORDS HUB Α.Ε., θέση Ντοροβατέζα, ΒΙ.ΠΕ. Μαρκοπούλου, τηλ. 2113110870, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo.gr@TheRecordsHub.com), σε κάθε δε περίπτωση έχετε δικαίωμα να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είτε σε γραπτή μορφή (Κηφισιάς 1-3, Τ.Κ. 11523 Αθήνα) είτε ηλεκτρονικά (www.dpa.gr). Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων, το ΚΕΠΕΑ Γ.Σ.Ε.Ε. θα λάβει κάθε δυνατό μέτρο για την ικανοποίησή του εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήψη της σχετικής αίτησης, ενημερώνοντας γραπτώς για την ικανοποίησή του, ή τους λόγους που εμποδίζουν την άσκηση.
Συμπληρώνοντας οποιαδήποτε φόρμα εγγραφής στις υπηρεσίες του ΚΕ.Π.Ε.Α της ΓΣΕΕ δηλώνετε ότι επιθυμείτε να λαμβάνετε το Newsletter και πάσης φύσεως ενημερώσεις του ΚΕΠΕΑ με όλες τις εξελίξεις που αφορούν τα εργασιακά, ασφαλιστικά θέματα.
 Δέχεστε επίσης να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα για τη διεκπεραίωση της παρούσας και για την επακόλουθη εξαγωγή στατιστικών δεδομένων από το ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ (για επεξεργασία κωδικοποίησης). Οι απαντήσεις του ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ, αποσκοπούν στη γενική πληροφόρηση των εργαζομένων για τα ζητήματα που τίθενται με τα ερωτήματα. Η πληροφόρηση αυτή δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ειδική νομική συμβουλή για την άσκηση δικαιωμάτων (εργατικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών) και τη λήψη νομικών ενεργειών από τους ωφελούμενους, καθώς αυτό προϋποθέτει πλήρη γνώση του ιστορικού του ερωτήματος. Επισημαίνεται ότι τυχόν επιγενόμενες νομοθετικές αλλαγές ή ερμηνείες από τη Διοίκηση ενδέχεται να μεταβάλλουν το περιεχόμενο των απαντήσεων και να απαιτούν επικαιροποίηση της πληροφόρησης.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας