Συμπληρώστε τα ακόλουθα πεδία και δείτε το ωρομίσθιο που δικαιούσθε.
Τα ακόλουθα πεδία υπολογίζονται βάσει του κατώτατου μισθού (650€ για υπάλληλο) και για τα κατώτατα ημερομίσθια (29,04€ για εργατοτεχνίτες) έτσι όπως διαμορφώθηκαν με την απόφαση αριθμ. οικ. 4241/127.
Η Νυκτερινή Εργασία υπολογίζεται στις Νόμιμες Αποδοχές
Η Υπερεργασία, η Υπερωρία και το Σάββατο υπολογίζεται στις Καταβαλλόμενες Αποδοχές