Το Δώρο Πάσχα καταβάλλεται σε όλους τους εργαζόμενους, είτε απασχολούνται με σύμβαση αορίστου, είτε ορισμένου χρόνου, εφόσον έχουν εργαστεί από την 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε έτους. Αν κάποιος εργαστεί ολόκληρο το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δικαιούται να λάβει μισό μηνιαίο μισθό αν αμείβεται με μισθό και 15 ημερομίσθια αν αμείβεται με ημερομίσθιο, ενώ εάν εργαστεί για μικρότερο χρονικό διάστημα θα λάβει αναλογία, η οποία υπολογίζεται σε 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού ή ένα ημερομίσθιο για κάθε 8 (οκτώ) ημερολογιακές ημέρες. Οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλουν το Δώρο το αργότερο μέχρι την Μεγάλη Τετάρτη.
 
Με την ΠΝΠ της 30ής Μαρτίου 2020 (άρθρο 19), δόθηκε η δυνατότητα: α) στις επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητα έχει ανασταλεί με απόφαση της δημόσιας αρχής και β) στις επιχειρήσεις-εργοδότες οι οποίοι ανήκουν στους κλάδους που πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της πανδημίας, να καταβάλουν το δώρο Πάσχα μέχρι την 30ή Ιουνίου 2020. Για όσους δε εργαζόμενους τελούσαν σε αναστολή κατά την περίοδο από 15/3/2020 έως 30/4/2020 προβλέφθηκε ότι θα λάβουν ολόκληρο το Δώρο Πάσχα έτους 2020 ως εξής:
α) από τους εργοδότες τους θα λάβουν την αναλογία που αντιστοιχεί στην περίοδο από 1η Ιανουαρίου έως και την ημέρα που τέθηκε σε αναστολή η σύμβαση εργασίας τουςβ) από το κράτος θα λάβουν το ποσό της αναλογίας που αντιστοιχεί στην περίοδο της αναστολής (ΥΑ Β742).
Στις παραπάνω περιπτώσεις το δώρο Πάσχα υπολογίζεται βάσει του καταβαλλόμενου μισθού ή ημερομισθίου την προηγούμενη της ημερομηνίας αναστολής της εργασιακής σχέσης.
 
Με την υπ’ αριθμ. 21036/1737/2.6.2020 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίστηκε ότι το δώρο Πάσχα 2020 θα καταβληθεί στο σύνολό του στους εργαζόμενους από τις επιχειρήσεις. Δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη, όσο και το ποσό που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό θα αποδοθεί στους εργαζόμενους από τους εργοδότες, οι οποίοι και θα αποδώσουν τις οφειλόμενες για το σύνολο του επιδόματος, ασφαλιστικές εισφορές και κρατήσεις στους οικείους φορείς. Οι επιχειρήσεις - εργοδότες υποβάλλουν την Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (Α.Π.Δ.) του επιδόματος εορτών Πάσχα και τυχόν συμπληρωματικών Α.Π.Δ του ίδιου σκοπού, έως την 10 Ιουλίου 2020. Για την πληρωμή προς τους εργοδότες του επιδόματος εορτών Πάσχα που βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός, οι εργοδότες δηλώνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε ειδικό προς τούτο Έντυπο υπεύθυνης δήλωσης στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ».
Εάν οι εργαζόμενοι έχουν ήδη λάβει από τον Απρίλιο την αναλογία του Δώρου, θα πρέπει μέχρι τις 30.06.2020 να λάβουν από τους εργοδότες τους το υπόλοιπο ποσό που αντιστοιχεί στην αναλογία για την περίοδο της αναστολής που βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.
 
 

 

 

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας