«Μονομερής επιβολή τηλεργασίας & υποχρεωτική τηλεργασία-προσέλευση εργαζομένων κατά τον Ιούνιο 2021»

Επισυνάπτoται προς ενημέρωσή σας, δύο νέες ΚΥΑ *.

Πιο συγκεκριμένα :

► Με την πρώτη εξ αυτών (υπ’ αριθμ. οικ. 34972) παρατείνεται μέχρι και τις 30.06.2021 η δυνατότητα του εργοδότη να επιβάλλει στο προσωπικό του (μονομερώς) την εξ αποστάσεως εργασία (τηλεργασία).

 

► Η δεύτερη εξ αυτών (υπ’ αριθμ. οικ. 34988) αναφέρεται στην υποχρεωτική τηλεργασία και την προσέλευση των εργαζομένων κατά τον Ιούνιο 2021.

ΦΕΚ 2361 - 3 Ιουνίου 2021

1.Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55), όπως ισχύει.

2 Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας και ρύθμιση περαιτέρω στοιχείων αυτής