ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ
 
Στο άρθρο 235 του νόμου περιέχονται διατάξεις που αφορούν την τηλεργασία και την οργάνωση του χρόνου εργασίας, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης κατά της διάδοσης του κορωνοϊού.
 

Έκτακτα προσωρινά μέτρα για την Περιφέρεια Αττικής ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, τίθενται οι εξής κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας:

α) Σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώσεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθμού αυτών των εργαζομένων. Για την ορθή τήρηση του παρόντος οι επιχειρήσεις – εργοδότες οφείλουν εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να προαναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού διαστήματος στο παρόν, συμπληρώνοντας το Έντυπο 4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΝΤΥΠΟ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76). Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη, κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

β) Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεωτικά προσαρμόζεται κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α΄ 94), καθώς και η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρόνου υπεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης πριν την πραγματοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων αυτών.

γ) Το παρόν ισχύει, εντός της Περιφέρειας Αττικής, από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έως τις 4 Οκτωβρίου 2020.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας είναι δυνατόν: γα) η ισχύς του παρόντος να παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας, γβ) να διαφοροποιηθεί το ποσοστό της περ. α) και γγ) να καθορισθούν άλλα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του παρόντος.

Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, τίθενται οι εξής
κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρό-
νου εργασίας:
α) Σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα
εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώ-
σεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό
το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθ-
μού αυτών των εργαζομένων. Για την ορθή τήρηση
του παρόντος οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν
εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να προα-
ναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων
τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέ-
τρο αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού
διαστήματος στο παρόν, συμπληρώνοντας το Έντυπο
4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́55),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α ́ 76). Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης
του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο τρι-
ών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη,
κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
β) Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρή-
σεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεωτικά προ-
σαρμόζεται κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε
ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και
να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη
και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονι-
κό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται
η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση
του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να
ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α ́ 94), καθώς και
η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρό-
νου υπεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης
πριν την πραγματοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύ-
στημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου
των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης
εργασίας των εργαζομένων αυτών.
γ) Το παρόν ισχύει, εντός της Περιφέρειας Αττικής,
από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως έως τις 4 Οκτωβρίου 2020. Με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Υγείας είναι δυνατόν: γα) η ισχύς του παρόντος να
παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και να
επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας, γβ)
να διαφοροποιηθεί το ποσοστό της περ. α) και γγ) να
καθορισθούν άλλα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρ-
μογή του παρόντος.
 
 
Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας
υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, τίθενται οι εξής
κανόνες ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρό-
νου εργασίας:
α) Σε εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών του
ιδιωτικού τομέα εφαρμόζεται υποχρεωτικά σύστημα
εξ αποστάσεως παροχής εργασίας σε όποιες περιπτώ-
σεις η εργασία τους μπορεί να παρασχεθεί με αυτό
το σύστημα, σε ποσοστό 40% επί του συνολικού αριθ-
μού αυτών των εργαζομένων. Για την ορθή τήρηση
του παρόντος οι επιχειρήσεις - εργοδότες οφείλουν
εντός εικοσιτετραώρου από τη δημοσίευση του πα-
ρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να προα-
ναγγείλουν στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ»
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,
την εξ αποστάσεως εργασία του 40% των εργαζομένων
τους, για τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το μέ-
τρο αυτό και για το σύνολο του οριζόμενου χρονικού
διαστήματος στο παρόν, συμπληρώνοντας το Έντυπο
4.1 «ΔΗΛΩΣΗ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΕΝΤΥΠΟ
ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ της παρ. 2 του άρθρου 4 της από
11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́55),
η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020
(Α ́ 76). Σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης
του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται πρόστιμο τρι-
ών χιλιάδων (3.000) ευρώ στην επιχείρηση-εργοδότη,
κατόπιν σχετικού ελέγχου από το Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων.
β) Το ωράριο εργασίας των εργαζομένων σε επιχειρή-
σεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα υποχρεωτικά προ-
σαρμόζεται κατά την έναρξη και λήξη του με τρόπο ώστε
ανά μισή ώρα και εντός διώρου να προσέρχονται και
να αποχωρούν οι εργαζόμενοι σε σχέση με την έναρξη
και τη λήξη αντίστοιχα του ωραρίου τους. Για το χρονι-
κό διάστημα εφαρμογής του παρόντος αναστέλλεται
η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Πληρο-
φοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων κάθε αλλαγή ή τροποποίηση
του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας
των εργαζομένων. Σε κάθε περίπτωση συνεχίζουν να
ισχύουν οι διατάξεις του π.δ. 88/1999 (Α ́ 94), καθώς και
η υποχρέωση του εργοδότη για προαναγγελία του χρό-
νου υπεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης
πριν την πραγματοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύ-
στημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων. Η ως άνω προσαρμογή του ωραρίου
των εργαζομένων δεν μεταβάλλει το είδος της σύμβασης
εργασίας των εργαζομένων αυτών.
γ) Το παρόν ισχύει, εντός της Περιφέρειας Αττικής,
από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως έως τις 4 Οκτωβρίου 2020. Με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
και Υγείας είναι δυνατόν: γα) η ισχύς του παρόντος να
παραταθεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή και να
επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας, γβ)
να διαφοροποιηθεί το ποσοστό της περ. α) και γγ) να
καθορισθούν άλλα ειδικότερα ζητήματα για την εφαρ-
μογή του παρόντος.
 
 

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας