Ομάδα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Εργαζομένων Anti COVID-19

 

 

Tι συμβαίνει με τις αποχοχές των εργαζομένων: α) όταν αποφασίζει ο εργδότης το κλείσιμο της επιχείρσησεις, β) όταν επιβάλλεται από την πολιτεία το κλείσιμο της επιχείρησης

Ο εργαζόμενος δικαιούται να ζητήσει τον μισθό του, με την προϋπόθεση ότι οι λόγοι που καθιστούν αδύνατη την παροχή της εργασίας αφορούν τον εργοδότη, αλλά δεν οφείλονται σε ανωτέρα βία. Δηλαδή, εάν η απόφαση για το κλείσιμο μιας επιχείρησης αποφασίζεται από τον εργοδότη, τότε ο μισθός καταβάλλεται κανονικά στους εργαζομένους.

Εάν, όμως, το κλείσιμο της επιχείρησης αποτελεί απόφαση της πολιτείας, κατόπιν έκδοσης νομοθετικής πράξης, λόγω ανωτέρας βίας, τότε ο εργοδότης δεν υποχρεούται στην καταβολή μισθού προς τους εργαζομένους.

Ανωτέρα βία θεωρείται κάθε τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός, το οποίο ήταν αδύνατον να αποτραπεί ακόμη και με μέτρα άκρας επιμελείας.

Εν προκειμένω, ο κορωνοϊός και η απειλή διάδοσής του μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστούν γεγονός ανωτέρας βίας και ως εκ τούτου κρίνεται επιτακτική η ανάγκη θέσπισης από την πολιτεία πλέγματος ρυθμίσεων για την κοινωνική προστασία των εργαζομένων σχετικά με την καταβολή του μισθού.

 

Πώς θα πληρωθούν οι εργαζόμενοι-εργοδοτών των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευτεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Ποια η διαδικασία για την ένταξη στον μηχανισμό στήριξης  

Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 64/14-3-2020 θεσπίστηκε ειδικός μηχανισμός στήριξης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες των οποίων η λειτουργία έχει προσωρινά απαγορευτεί λόγω των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ) «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με την οποία δηλώνουν ότι η επιχείρησή τους τελεί υπό το καθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας. Τα στοιχεία των εργαζομένων των επιχειρήσεων αυτών αντλούνται αυτόματα από το ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Οι εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις-εργοδότες στους οποίους επιβάλλεται ή έχει επιβληθεί το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, υποβάλλουν ατομικά υπεύθυνη δήλωση σε ηλεκτρονική πλατφόρμα που τηρείται για τον σκοπό αυτό στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι εργαζόμενοι δηλώνουν τα προσωπικά τους στοιχεία, τα στοιχεία του προσωπικού τους τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης στην οποία εργάζονται, προκειμένου να συμπεριληφθούν στον ειδικό μηχανισμό στήριξης.

Ποιοί εργαζόμενοι εξαιρούνται απο τον μηχανισμό στήριξης;

 

Στον ειδικό μηχανισμό στήριξης δεν μπορούν να συμπεριληφθούν:

α) όσοι εργάζονται εξ αποστάσεως,
β) όσοι διατελούν σε πάσης φύσεως νόμιμη άδεια,
γ) όσοι εργάζονται ως προσωπικό ασφαλείας και
δ) οι εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εξαρτημένης εργασίας δεν αναστέλλεται λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται περαιτέρω το είδος, το ύψος και η διαδικασία υλοποίησης των μέτρων του ειδικού μηχανισμού στήριξης.

 Θεσπίζεται άδεια ειδικού σκοπού για εργαζόμενους γονείς παιδιών που:

 • Είναι εγγεγραμμένα σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς ή
 • Φοιτούν σε σχολικές μονάδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή
 • Φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Την άδεια ειδικού σκοπού δικαιούνται και οι εργαζόμενοι γονείς ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοικτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, θεσμοθετείται το δικαίωμα των εργαζόμενων γονέων προς διευκόλυνσή τους και λόγω της ήδη επιβληθείσας αναστολής λειτουργίας των ανωτέρω μονάδων εκπαίδευσης, και για όσο διάστημα παραμείνουν κλειστές οι μονάδες αυτές, να λαμβάνουν άδεια ειδικού σκοπού διάρκειας κατ’ ελάχιστον τριών (3) ημερών.

Ως προϋπόθεση ορίζεται ότι ο εργαζόμενος θα κάνει χρήση μίας (1) ημέρας από την ετήσια κανονική του άδεια για κάθε τρεις (3) ημέρες άδειας ειδικού σκοπού.

Την άδεια αυτή τη δικαιούται ο γονέας που απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα, ακόμη και εάν ο άλλος γονέας είναι ελεύθερος επαγγελματίας, και μπορεί να χορηγηθεί και μέχρι τις 10/4/2020.

Αν και οι δύο (2) γονείς είναι μισθωτοί (στον ίδιο ή σε διαφορετικούς εργοδότες), θα πρέπει να υποβάλουν κοινή υπεύθυνη δήλωση (προς τον εργοδότη ή τους εργοδότες τους) με την οποία θα γνωστοποιούν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού ή θα ορίζουν τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα χρήσης της από καθέναν από αυτούς (αν αποφασίσουν να μοιραστούν τις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού).

Εάν ο ένας γονέας απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα και ο άλλος στο Δημόσιο και προκειμένου ο μισθωτός του ιδιωτικού τομέα να μπορεί να κάνει χρήση της άδειας αυτής, θα πρέπει να υποβληθεί στον εργοδότη υπεύθυνη δήλωση του εργαζόμενου στο Δημόσιο γονέα ότι δεν έχει ασκήσει το δικαίωμα λήψης άδειας ειδικού σκοπού.

Εάν εργάζεται μόνο ο ένας από τους δύο γονείς, τότε ο εργαζόμενος γονέας δεν έχει τη δυνατότητα να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Στις περιπτώσεις που ο μη εργαζόμενος γονέας νοσηλεύεται ή νοσεί από τον κορωνοϊό ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) και λαμβάνει επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ο εργαζόμενος γονέας δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.

Εάν πρόκειται για διαζευγμένους ή σε διάσταση γονείς, τότε η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται στον γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού ή τη γονική μέριμνα, εκτός και αν τα ανωτέρω δικαιώματα ασκούνται και από τους δύο γονείς, οπότε μπορούν να κάνουν χρήση και οι δύο με κοινή τους υπεύθυνη δήλωση (είτε ο ένας αποκλειστικά είτε να μοιραστούν την ειδική άδεια σε διαστήματα τα οποία κοινοποιούν στον εργοδότη τους με υπεύθυνες δηλώσεις που του υποβάλλουν). Σε περίπτωση γέννησης παιδιού εκτός γάμου ή εκτός συμφώνου συμβίωσης (το οποίο εξομοιώνεται πλήρως με τον γάμο) ή σε περίπτωση θανάτου του άλλου γονέα, τότε η ειδική άδεια χορηγείται άνευ άλλης προϋπόθεσης στον μονογονέα.

Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται αλλά ο ένας εξ αυτών βρίσκεται σε άλλη νόμιμη άδεια, τότε ο πρώτος δεν δικαιούται να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού για όσο διάστημα διαρκεί η άδεια του δεύτερου.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αναστείλει τη λειτουργία της επιχείρησής του λόγω της λήψης των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση και την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού, ο εργαζόμενος γονέας δεν δικαιούται την άδεια ειδικού σκοπού.

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55) 8/4/20

Πώς χορηγείται η άδεια ειδικού σκοπού; 

Η χρήση αυτής της άδειας ειδικού σκοπού δύναται να γίνει είτε από τον έναν γονέα εξ ολοκλήρου είτε και από τους δύο, εφόσον μοιραστούν μεταξύ τους διαστήματα αυτής, ενώ δεν μπορεί να γίνει ταυτόχρονα χρήση της και από τους δύο.

Οι εργαζόμενοι που αιτούνται την άδεια προσκομίζουν στους εργοδότες τους σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Η άδεια ειδικού σκοπού μπορεί να χορηγηθεί και τμηματικά, εφόσον εξυπηρετούνται οι ανάγκες του εργαζομένου.

Η άδεια ειδικού σκοπού έχει διάρκεια κατ’ ελάχιστον τριών (3) ημερών, την οποία ακολουθεί στη συνέχεια η χορήγηση μίας ημέρας κανονικής άδειας, σχήμα το οποίο επαναλαμβάνεται κυκλικά για όσο διάστημα χρειαστεί μέχρι τη λήξη του έκτακτου και προσωρινού μέτρου.

Τα μέτρα περί παροχής εξ αποστάσεως εργασίας και χορήγησης της άδειας ειδικού σκοπού μπορούν να λειτουργήσουν συνδυαστικά με τρόπο ώστε και τα δύο μέρη, εργαζόμενοι γονείς και εργοδότες, να μπορούν να αντεπεξέλθουν στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης που έχει δημιουργηθεί για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού, στο πλαίσιο πάντα της καλής πίστης, της αλληλέγγυας συνευθύνης και της τριμερούς συμμετοχής για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καταχωρίσει στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τους εργαζομένους που έκαναν χρήση της άδειας ειδικού σκοπού και τη διάρκειά της μετά τις 10/4/2020  και το αργότερο μέχρι τις 15/4.2020.

Πώς σχετίζεται η άδεια ειδικού σκοπού με την ετήσια άδεια;

Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού γίνεται συσχέτιση με το δικαίωμα λήψης ετήσιας κανονικής άδειας. Δηλαδή, ο εργαζόμενος/η θα πρέπει να πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για λήψη ετήσιας κανονικής άδειας τουλάχιστον έξι (6) ημερών στην εξαήμερη εργασία και πέντε (5) ημερών στην πενθήμερη εργασία. Διαφορετικά, η άδεια ειδικού σκοπού χορηγείται αναλογικά με τις ημέρες κανονικής άδειας που δικαιούται. Ανά τρεις (3) ημέρες άδειας ειδικού σκοπού προστίθεται υποχρεωτικά μία (1) ήμερα ετήσιας κανονικής άδειας του εργαζομένου, η οποία αφαιρείται από τη συνολική δικαιούμενη κανονική άδεια για το έτος 2020

Από ποιόν πληρώνεται ο εργαζόμενος τις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού; Τις ημέρες άδειας ειδικού σκοπού ο εργαζόμενος ασφαλίζεται κανονικά;

Από τις ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού τα δύο τρίτα (2/3) καλύπτονται από τον εργοδότη και το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό.

 

Επισημαίνεται ότι η περίοδος της άδειας ειδικού σκοπού είναι χρόνος εργασίας, αμείβεται και ασφαλίζεται ως χρόνος εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση κάθε δικαιώματος των εργαζομένων που προκύπτει λόγω της σχέσης εργασίας τους.

Τι ισχύει για την άδεια ειδικού σκοπού για τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα;

Αντίστοιχα, για τον δημόσιο τομέα, υπάλληλοι που απασχολούνται σε δημόσιες υπηρεσίες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού και νομικά πρόσωπα αυτών, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου εντός Γενικής Κυβέρνησης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και έχουν τέκνα που φοιτούν σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και σχολικές μονάδες των οποίων η λειτουργία αναστέλλεται προσωρινά δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού ως εξής:

Για κάθε τέσσερις (4) ημέρες απουσίας, οι τρεις (3) ημέρες καταγράφονται από την αρμόδια υπηρεσία ως δικαιολογημένη απουσία λόγω προσωρινής αναστολής λειτουργίας του σταθμού ή της σχολικής μονάδας όπου φοιτά τέκνο του/της υπαλλήλου και κατά τη διάρκεια αυτής καταβάλλονται αποδοχές και η μία (1) ημέρα απουσίας αποτελεί κανονική άδεια.

Σε περίπτωση που ο υπάλληλος κάνει χρήση της εν λόγω ειδικής άδειας είτε συνεχόμενα είτε διακεκομμένα, για την αιτιολόγηση της συγκεκριμένης ειδικής άδειας απουσίας οι αρμόδιες Υπηρεσίες Προσωπικού θα υπολογίζουν την άδεια ανά τετραήμερο χρήσης, οπότε και η μία εκ των τεσσάρων συνολικά ημερών απουσίας θα αποτελεί κανονική άδεια.

 

Ειδικότερα για τους εργαζομένους στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός είχε προσδιοριστεί με τις διατάξεις του Ν. 1256/1982 (Α΄65), οι τρεις (3) ημέρες της άδειας ειδικού σκοπού καλύπτονται από τον εργοδότη.

 

Πώς χορηγείται ηα άδεια ειδικού σκοπού σε επιχειρήσεις/εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο τομέα της ενέργειας, ύδρευσης και προμηθειών καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού;   

Για τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού σε γονείς οι οποίοι εργάζονται σε εταιρείες ή επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας και ύδρευσης και οφείλουν να ενεργούν για την απρόσκοπτη τροφοδοσία της χώρας σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο, υγρά καύσιμα και παροχή ύδατος, σε επιχειρήσεις/εργοδότες που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, μεταφορά και εφοδιασμό τροφίμων, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών, απαιτείται αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου διοίκησης της επιχείρησης. Τα αρμόδια όργανα διοίκησης αποφαίνονται εάν, με βάση τη θέση και τα καθήκοντα που ασκούν οι εργαζόμενοι γονείς, είναι δυνατή η χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού ή, στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι των ανωτέρω εταιρειών ή επιχειρήσεων, σε ποιον από τους δύο γονείς είναι δυνατή η παροχή.

 Η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» όλες τις αλλαγές/ τροποποιήσεις του ωραρίου των εργαζομένων, αλλά και τις περιπτώσεις υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης αναστέλλεται.

Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του έκτακτου και προσωρινού αυτού μέτρου, ο εργοδότης έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί κατά το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα της παρασχεθείσας εργασίας συγκεντρωτικά όλες τις αλλαγές/τροποποιήσεις του ωραρίου των εργαζομένων, αλλά και τις περιπτώσεις υπερεργασίας και νόμιμης υπερωριακής απασχόλησης που πραγματοποιήθηκαν εντός του προηγούμενου μήνα στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου θα εκδοθεί σχετική ΚΥΑ.

Διευκρινίζεται ότι κατά την εφαρμογή των ανωτέρω συνεχίζουν να ισχύουν οι διατάξεις του ΠΔ 88/1999, όπως ισχύει, για την οργάνωση του χρόνου εργασίας των εργαζομένων, μεταξύ των οποίων οι κάτωθι ρυθμίσεις, που αφορούν:

 1. Την ελάχιστη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης έντεκα (11) ωρών.
 2. Την κατ’ ελάχιστον χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας είκοσι τεσσάρων (24) ωρών.
 3. Τη διάρκεια εβδομαδιαίας απασχόλησης, κατά μέσο όρο, που ανά τετράμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις σαράντα οκτώ (48) ώρες, περιλαμβανομένων και των υπερωριών κ.λ.π.

Δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας;

 Ο εργοδότης μπορεί με απόφασή του (μονομερώς) να καθορίζει ότι η εργασία που παρέχεται από τον εργαζόμενο, στον προβλεπόμενο από την ατομική σύμβαση τόπο εργασίας, θα πραγματοποιείται, με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας, εφόσον αυτό είναι εφικτό, ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να συνεχίζει να παρέχει την εργασία του χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία στον τόπο εργασίας.
Η κυριότερη μορφή της εξ αποστάσεως εργασίας είναι η τηλεργασία. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι το θεσμικό πλαίσιο αναφορικά με την τηλεργασία στην Ελλάδα είναι περιορισμένο και ενδέχεται να προκύψουν ερμηνευτικές δυσχέρειες κατά την εφαρμογή του.

Έχει δικαίωμα ο εργαζόμενος να ζητήσει από τον εργοδότη να παρέχει την εργασία του εξ αποστάσεως;

Εάν ο εργαζόμενος υποβάλλει αίτημα για παροχή εργασίας εξ αποστάσεως, το συγκεκριμένο αίτημα όσο και η δικαιολογητική του βάση αξιολογούνται από την επιχείρηση. Το αίτημα δύναται να γίνει αποδεκτό εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, όπως η δυνατότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση της τηλεργασίας, και το αίτημα αξιολογείται ως εύλογο (π.χ. εργασία πολλών ατόμων στον ίδιο χώρο).

Τηλεργασία: Μορφή, οργάνωση, εργασιακά δικαιώματα, κίνδυνοι και οφέλη

 Ποια μέτρα ασφαλείας πρέπει να εφαρμόσει ο εργοδότης;

Σύμφωνα με τον Ν. 3850/10 περί μέτρων υγιεινής και ασφαλείας, ο εργοδότης υποχρεούται να λάβει μέτρα υγιεινής, για την περιστολή της απειλής διαδόσεως του κορωνοϊού.

Εάν στην επιχείρηση υπάρχει Ιατρός Εργασίας (επιχείρηση με 50 εργαζομένους), τότε αυτός είναι αρμόδιος να υποδείξει τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν στους χώρους εργασίας. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να εφαρμόζονται από όλους τους εργαζομένους.

Τι συμβαίνει με τους εργαζόμενους που (οι ίδιοι ή τα οικεία τους πρόσωπα) παρουσιάζουν τα συμπτώμτα του ιού και με τις έγκυες εργζαμόμενες;

Ο εργοδότης που απασχολεί εργαζομένους που εμπίπτουν στην περιπτωσιολογία συμπτωμάτων, οι ίδιοι ή τα οικεία τους πρόσωπα και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ πρέπει να παραμείνουν κατ’ οίκον, υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή τους από τα εργασιακά τους καθήκοντα άμεσα από τη στιγμή που θα έρθει σε γνώση του το γεγονός, στο πλαίσιο τόσο των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας αφενός του ίδιου του εργαζομένου και αφετέρου των λοιπών εργαζομένων, του εργοδότη και ασφαλώς των τρίτων στον χώρο εργασίας, για την αντιμετώπιση μετάδοσης του κορωνοϊού όσο και της υποχρέωσής του για την προστασία του εργαζομένου και των τρίτων για ζητήματα υγείας, σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα νομοθεσία.

Για την εφαρμογή των παρόντων ερμηνευτικών κανόνων και για τη μεγαλύτερη προστασία απέναντι στην πανδημία του κορωνοϊού, συστήνεται η απομάκρυνση των εγκύων εργαζομένων γυναικών, λόγω του ενδεχόμενου κινδύνου για τις ίδιες και για το κυοφορούμενο έμβρυο.

Ωστόσο, ο εργαζόμενος δεν μπορεί να απουσιάσει αυτοβούλως από την εργασία του επειδή φοβάται ότι μπορεί να κολλήσει τον ιό, καθώς η απουσία του θα θεωρηθεί αδικαιολόγητη. Ειδικές συνθήκες αξιολογούνται κατά περίπτωση.

 

Κατά το διάστημα παραμονής του εργαζομένου στην οικία του, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του εργαζομένου, εκτός και αν η επιχείρηση έχει αναστείλει τη δραστηριότητά της στο σύνολο ή μέρος αυτής λόγω εντολής δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού.

Πώς προστατεύονται οι εργαζόμενες που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες;

Για τους εργαζομένους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, όπως αυτές εξειδικεύονται κάθε φορά από τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, των οποίων η κατάσταση υγείας ενδέχεται να τεθεί σε κίνδυνο λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, εφαρμόζονται αναλογικά τα προβλεπόμενα για τους εργαζομένους σε κατ’ οίκον παραμονή για προληπτικούς λόγους

Οι διατάξεις για την ασθένεια ισχύουν κανονικά σε περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος νοσήσει από το κορωνοϊό;

Υπογραμμίζεται ότι, πέραν των ανωτέρω έκτακτων και προσωρινών μέτρων για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό διάδοσης του κορωνοϊού, ισχύουν παράλληλα κανονικά και οι διατάξεις αναρρωτικής άδειας. Ο εργαζόμενος (επιχείρησης που λειτουργεί) που θα νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 απέχει από την εργασία του έχοντας το δικαίωμα να λάβει τις αποδοχές του μέχρι ενός (1) μήνα αν έχει συμπληρώσει έτος στην εργασία του ή μέχρι ενός 15νθημέρου αν έχει συμπληρώσει 10ήμερο στον εργοδότη αλλά όχι και έτος υπηρεσίας.

 ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΓΣΕΕ

ΔΙΑΜΟΝΗ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Ακύρωση κράτησης

Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησης, κρίσιμο είναι το χρονικό σημείο, στο οποίο αποφασίζετε να προβείτε στην ακύρωση. Συγκεκριμένα, αν ακυρώσετε την κράτηση:

 • τουλάχιστον 21 ημέρες πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία άφιξης, δεν έχετε οικονομική επιβάρυνση, και επιπρόσθετα, δικαιούστε την επιστροφή του συνολικού ποσού της προκαταβολής,

σε διάστημα συντομότερο από 21 ημέρες πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία άφιξης, θα πρέπει να καταβάλετε το μισό του συνολικού ποσού που θα καταβάλατε, αν δεν είχατε προβεί στην ακύρωση.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ: Ματαίωση πτήσης

 Σε περίπτωση ματαίωσης της πτήσης, δικαιούστε κατ΄ επιλογή:

 • την επιστροφή του πλήρους αντιτίμου του εισιτηρίου σας, εντός 7 ημερών, για το μέρος του ταξιδιού που δεν πραγματοποιήθηκε και για το μέρος του ταξιδιού που ήδη πραγματοποιήθηκε, εφόσον η πτήση δεν εξυπηρετεί πλέον κανένα σκοπό σε σχέση με το αρχικό σας σχέδιο, καθώς επίσης και πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο αναχώρησης, το νωρίτερο δυνατό.
 • τη μεταφορά σας στον τελικό προορισμό, με την νωρίτερη δυνατή πτήση, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς,
 • τη μεταφορά σας στον τελικό προορισμό, άλλη ημέρα που σας εξυπηρετεί, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα θέσεων, με συγκρίσιμους όρους μεταφοράς.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν επιλέξετε μια από τις 3 παραπάνω δυνατότητες, χάνετε το δικαίωμά σας για τις υπόλοιπες.
αποζημίωση, η οποία κυμαίνεται από 250 € έως 600 €, και συγκεκριμένα:

 • 250 € για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,
 • 400 € για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ., και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,
 • 600 € για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω δύο κατηγορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η αποζημίωση μπορεί να μειωθεί κατά 50%, εάν προσφέρεται μεταφορά στον προορισμό σας με άλλη πτήση και φτάσετε με καθυστέρηση:

 • 2 ωρών για όλες τις πτήσεις έως και 1.500 χλμ.,
 • 3 ωρών για όλες τις πτήσεις μεταξύ κρατών μελών της Ε.Ε. άνω των 1.500 χλμ. και όλες τις άλλες πτήσεις μεταξύ 1.500 και 3.500 χλμ.,
 • 4 ωρών για όλες τις πτήσεις που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω 2 κατηγορίες.

Για όσο χρόνο διαρκεί η αναμονή, δικαιούστε επιπρόσθετες παροχές από την εταιρεία, όπως:

 • δωρεάν γεύµατα και αναψυκτικά ανάλογα του χρόνου αναµονής,
 • διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο, όταν είναι αναγκαία η παραµονή σας για µία ή περισσότερες νύκτες, ή για διάστημα μεγαλύτερο από αυτό που σχεδιάζατε,
 • μεταφορά μεταξύ αεροδρομίου και καταλύματος,
 • δυνατότητα πραγματοποίησης τηλεφωνημάτων ή αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

Δε δικαιούστε αποζημίωση, αν έχετε πληροφορηθεί τη ματαίωση:

 • 2 εβδομάδες τουλάχιστον πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης,
 • 1 έως 2 εβδομάδες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, και σας προσφέρεται μεταφορά µε εναλλακτική πτήση, με αναχώρηση το πολύ 2 ώρες νωρίτερα από την
 • προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξη το πολύ 4 ώρες µετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης,
  λιγότερο από 7 ηµέρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης, και σας προσφέρεται μεταφορά µε άλλη πτήση, με αναχώρηση το πολύ 1 ώρα νωρίτερα από την
 • προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξη το πολύ 2 ώρες µετά την προγραμματισμένη ώρα άφιξης.

Επίσης δε δικαιούστε αποζημίωση εάν:

 • Η ματαίωση προκαλείται από έκτακτες περιστάσεις, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να αποφευχθούν

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ: Ακύρωση εισιτηρίου

 Αν ακυρώσετε το εισιτήριό σας, τουλάχιστον 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης του πλοίου, δικαιούστε επιστροφή μέρους ή και ολόκληρου του ναύλου, και συγκεκριμένα :

 • 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης – επιστροφή του 50% του ναύλου,
 • 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφή του 75% του ναύλου,
 • 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης – επιστροφή ολόκληρου του ναύλου.

ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΤΙ :

 • Όταν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας, ιδίως υγείας, οι οποίοι αποδεικνύονται εγγράφως, δικαιούστε την επιστροφή ολόκληρου του ναύλου, ανεξάρτητα από το χρόνο ακύρωσης.

Έχετε δικαίωμα να αλλάξετε το εισιτήριό σας, για το ίδιο ή άλλο δρομολόγιο, εφόσον υπάρχουν θέσεις, χωρίς όμως να δικαιούστε επιστροφή τυχόν διαφοράς ναύλων, εφόσον ζητήσετε την αλλαγή, έως και 48 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Βασικά Δικαιώματα όταν Πραγματοποιούμε Αγορές ΟnLine

Κατά τη σύναψη ηλεκτρονικών συμβάσεων, ως καταναλωτές, έχουμε κάποια βασικά δικαιώματα, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία. Επομένως, όταν πραγματοποιούμε αγορές  on-line, δεν πρέπει να ξεχνάμε :

Το δικαίωμα για ενημέρωση: Θα πρέπει ο προμηθευτής, πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής, να μας ενημερώνει για :

 • Tα βασικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που επιθυμούμε να αγοράσουμε
 • Την τιμή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
 • Τους τρόπους πληρωμής
 • Οποιαδήποτε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση
 • Προθεσμία παράδοσης

Το δικαίωμα έγκαιρης παράδοσης: Εάν κατά την πώληση, δεν συμφωνήσουμε συγκεκριμένη προθεσμία παράδοσης, ο προμηθευτής, θα πρέπει να μας αποστείλει το προϊόν, εντός 30 ημερολογιακών ημερών. Εάν δεν εκπληρώσει την υποχρέωση του σε αυτό το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να δώσουμε μία εύλογη προθεσμία, για την παράδοση, ανάλογη των περιστάσεων. Εάν και πάλι ο προμηθευτής δεν είναι συνεπής, έχουμε δικαίωμα να καταγγείλουμε τη σύμβαση πώλησης

To δικαίωμα της υπαναχώρησης: Έχουμε το δικαίωμα να αλλάξουμε γνώμη εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Η προθεσμία ξεκινά από την παραλαβή του προϊόντος. Δε χρειάζεται να αναφέρουμε τους λόγους. Ο προμηθευτής επιστρέφει κάθε πληρωμή εντός 14 ημερολογιακών ημερών, από τη μέρα που τον ενημερώσαμε για την υπαναχώρηση. Οφείλουμε να πληρώσουμε το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων, αν έχουμε ενημερωθεί γι’ αυτό εκ των προτέρων. Ο προμηθευτής οφείλει να ενημερώνει τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης πριν την πραγματοποίηση της συναλλαγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Θα πρέπει στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος, ή κατά την   παραλαβή του προϊόντος, να λάβουμε το τυποποιημένο πανευρωπαϊκό έντυπο υπαναχώρησης, όπως ορίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης οι υποχρεώσεις προμηθευτή και καταναλωτή τερματίζονται.

Το δικαίωμα προστασίας σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος: Σε περίπτωση που το προϊόν έχει πραγματικό ελάττωμα, έχουμε δικαίωμα κατ’ επιλογήν :

 • Nα απαιτήσουμε διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος, αν είναι δυνατόν
 • Να ζητήσουμε μείωση του τιμήματος
 • Να υπαναχωρήσουμε από τη σύμβαση

Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να αποφεύγουμε την καταχρηστική άσκηση των δικαιωμάτων μας αυτών, έναντι του προμηθευτή.

Το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων: Προσέχουμε αν υπάρχει πολιτική προστασίας δεδομένων. Σε περίπτωση που ο ιστότοπος, μετά την αγορά, χρησιμοποιεί το e-mail μας για την αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων, θα πρέπει να μας ενημερώνει προηγουμένως. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα, να δηλώνουμε την άρνησή μας να λαμβάνουμε τέτοιου είδους προωθητικά μηνύματα. Εάν δεν επιθυμούμε την επεξεργασία των προσωπικών μας δεδομένων, για προώθηση διαφημιστικών μηνυμάτων, έχουμε τη δυνατότητα να εγγραφούμε σε σχετικό μητρώο που τηρεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων.

Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας :

Για οποιοδήποτε παράπονο προκύπτει στο πλαίσιο των συναλλαγών μας με τον προμηθευτή, μπορούμε να επικοινωνούμε με ενώσεις καταναλωτών, οι οποίες αναλαμβάνουν την υποστήριξη του καταναλωτή και την ενίσχυση των δικαιωμάτων του μέσω της παροχής συμβουλών ή της υποβολής καταγγελιών.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ: ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:

 

 1. Μην πραγματοποιείτε συναλλαγές χρησιμοποιώντας δημόσιους υπολογιστές (από ίντερνετ καφέ, καφετέριες, βιβλιοθήκες, κ.λπ.). Θέτετε τον εαυτό σας σε κίνδυνο από προγράμματα παρακολούθη- σης των καταχωρήσεών σας (keyloggers) ή spywares, τα οποία μπορεί να εφαρμόζονται χωρίς καν να το γνωρίζει το προσωπικό του δημόσιου χώρου. Έτσι, μπορούν εύκολα να σας υποκλέψουν τα ευαίσθητα στοιχεία σας και να γίνουν συναλλαγές στο όνομά σας.
 2. Βεβαιωθείτε ότι οι σελίδες που απαιτούν τη συμπλήρωση των ευαίσθητων στοιχείων σας δεν είναι http αλλά https.
 3. Πάντα να κάνετε τις συναλλαγές σας πληκτρολογώντας τη διεύθυνσή του e- banking, εσείς. Μη χρησιμοποιείτε links από e-mail, γιατί μπορεί να πέσετε θύματα απάτης.
 4. Να πραγματοποιείτε τις πληρωμές-συναλλαγές σας μόνο σε ιστοσελίδες που έχουν το εικονίδιο ασφαλείας (φαίνεται μία κλειδαριά κάτω δεξιά στον browser μας).
 5. Όταν κάνετε συναλλαγές από τον υπολογιστή σας, να είστε σίγουροι ότι έχετε όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πρόσφατα ενημερωμένα (firewall, antivirus, antispyware κ.λπ).
 6. Για λόγους ασφαλείας να αποθηκεύετε στον υπολογιστή σας ή να εκτυπώνετε και να τηρείτε αρχείο από τις αποδείξεις των διαδικτυακών σας συναλλαγών. Είναι πιθανό να σας φανούν χρήσιμες στο μέλλον.
 7. Στις εξειδικευμένες σελίδες για σύγκριση τιμών προϊόντων πολλές φορές συμπεριλαμβάνονται ιστοσελίδες ανύπαρκτων ή ανενεργών επιχειρήσεων. Ελέγξτε την πραγματική ύπαρξή τους με μία έρευνα στο διαδίκτυο.
 8. Πριν την πραγματοποίηση οποιασδήποτε διαδικτυακής συναλλαγής επιχειρήστε να έρθετε σε επαφή με το ηλεκτρονικό κατάστημα (τηλεφωνική κλήση, e-mail), προκειμένου να διαπιστώσετε ότι πρόκειται για υπαρκτή και ενεργή επιχείρηση.

Τέλος, να είστε βέβαιοι πως οι κωδικοί σας, οι αριθμοί των καρτών σας (χρεωστικών-πιστωτικών) και τα άλλα ευαίσθητα στοιχεία σας είναι καλά προστατευμένα σε σημείο και με τρόπο που δεν είναι προσβάσιμα σε οποιονδήποτε επιχειρήσει να σας εξαπατήσει.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας