Διαδικασία υποβολής αίτησης - Προθεσμία υποβολής - Παραλαβή απόφασης - Έναρξη επιδότησης

Διαδικασία Υποβολής: Η αίτηση για την τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται αφού έχει εκδοθεί δελτίο ανεργίας, είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, είτε στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του τόπου της τελευταίας απασχόλησής του. Η επιλογή της Υπηρεσίας ΚΠΑ2 είναι σημαντική γιατί αυτή είναι αρμόδια για όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την επιδότηση του ασφαλισμένου και σε αυτή θα πρέπει να προσέρχεται όποτε του ζητείται.

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με δύο τρόπους:

(α) με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μέσω των e-services ΟΑΕΔ ή της ψηφιακής πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr). Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» και στη συνέχεια «ΑΙΤΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» ή

(β) με αυτοπρόσωπη παρουσία στην Υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ του τόπου κατοικίας του (ή εναλλακτικά της τελευταίας απασχόλησής του).

Προθεσμία υποβολής: Η αίτηση υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενοεντός 60 ημερών από την ημερομηνία λήξης ή λύσης της εργασιακής του σχέσης. Για συνέχιση επιδότησης που ανεστάλη, η αίτηση υποβάλλεται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία αίτησης της αρχικής επιδότησης.

Έκδοση απόφασης: Μετά από την επεξεργασία της αίτησης εκδίδεται απόφαση, είτε εγκριτική, είτε απορριπτική, την οποία ο άνεργος παραλαμβάνει από την υπηρεσία όπου υπέβαλε αρχικά την αίτησή του, ενώ η απόφαση εμφανίζεται και στην e-services του ΟΑΕΔ. Στην εγκριτική απόφαση καταγράφονται:

(α) Νέα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα κατά τα οποία ο άνεργος, έχει την υποχρέωση να δηλώνει την παρουσία του στον ΟΑΕΔ.

(β) Η διάρκεια της επιδότησης

(γ) Το ύψος της επιδότησης

Στο έντυπο της αίτησης αναγράφεται η ημερομηνία παραλαβής της σχετικής απόφασης που θα εκδώσει η Υπηρεσία.Ο άνεργος προσέρχεται στην Υπηρεσία που έχει καταθέσει την αίτησή του υποχρεωτικά κατά το χρονικό διάστημα που αναγράφεται στην αίτησή του για της παραλαβή της απόφασης της Υπηρεσίας. Εφόσον δεν συντρέχει λόγος απόρριψης της αίτησής του, παραλαμβάνει «Απόφαση Υπαγωγής» στην επιδότηση.Η προσέλευση του ασφαλισμένου στην Υπηρεσία για την παραλαβή της απόφασης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα είναι υποχρεωτική, γιατί αποτελεί και το διάστημα της πρώτης υποχρεωτικής παρουσίας του με την οποία κατοχυρώνεται η πληρωμή των δύο (2) πρώτων μηνών της επιδότησης του.

Έναρξη επιδότησης: Η επιδότηση αρχίζει:

α) από την 7η ημέρα, όταν η αίτηση για την υπαγωγή στην τακτική επιδότηση ανεργίας υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο κατά το πρώτο 7ημερο μετά τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερης προθεσμίας, ή

β) από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, όταν αυτή υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο μετά την παρέλευση του 7ημερου από τη λήξη ή τη λύση της εργασιακής του σχέσης και οπωσδήποτε εντός της 60νθήμερες προθεσμίας.

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας