Δευτεροβάθμιες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις

Δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις είναι οι Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΕΣ

Οι Ομοσπονδίες είναι ενώσεις δύο τουλάχιστον σωματείων του ίδιου ή συναφών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ή του ίδιου ή συναφών επαγγελμάτων, δηλαδή, οι Ομοσπονδίες περιλαμβάνουν στις τάξεις τους
α) Σωματεία εργαζομένων που είναι οργανωμένα με βάση την εκμετάλλευση ή επιχείρηση, όπου εργάζεται ο μισθωτός (σωματεία εργοστασιακά ή επιχειρησιακά)
β) Σωματεία εργαζομένων οργανωμένα με τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας στον οποίο ανήκει ο μισθωτός (σωματεία κλαδικά,) Σωματεία εργαζομένων οργανωμένα με βάση το επάγγελμα που ασκεί ο μισθωτός ανεξάρτητα από την εκμετάλλευση ή επιχείρηση όπου εργάζεται
Η Ομοσπονδία μπορεί να αποτελείτε από συνδυασμό των παραπάνω κατηγοριών, δηλαδή από σωματεία επιχειρησιακά και από σωματεία κλαδικά ή ομοιοεπαγγελματικά.
Οι Ομοσπονδίες ιδρύονται από δύο τουλάχιστον Σωματεία εργαζομένων και έχουν νομική προσωπικότητα. Για την ίδρυση τους ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για τα Σωματεία εργαζομένων και ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που εφαρμόζονται γι΄ αυτά.
Οι Ομοσπονδίες εφ' όσον είναι αντιπροσωπευτικές (άρθρο 1.ν.δ.186/1969), συνάπτουν ομοιοεπαγγελματικές ή ειδικές συλλογικές συμβάσεις (άρθρο 7 παρ.1β,γ,δ,3,4,5, ν.3229/1955).
Η εκλογή των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας γίνεται μέσα από την Γενικη Συνέλευση ή το Συνέδριο των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων σωματείων.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Τα Εργατικά Κέντρα είναι δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις τοπικού χαραχτήρα αλλά διεπαγγελματικές.
Τα Εργατικά Κέντρα ιδρύονται για μια συγκεκριμένη πόλη, τοπική περιφέρεια ή περιοχή από δύο τουλάχιστον Σωματεία εργαζομένων και τοπικά παραρτήματα που έχουν την έδρα τους μέσα στην τοπική περιφέρεια του Εργατικού Κέντρου. Σημασία για την ένταξη του Εργατικού σωματείου σε ένα Εργατικό Κέντρο έχει ο τόπος που βρίσκεται η έδρα του σωματείου και όχι ο τόπος που εργάζονται τα μέλη του.
Κατά το άρθρο 1 παρ.3β του ν.1264/1982 "τα Εργατικά Κέντρα είναι ενώσεις δύο τουλάχιστον σωματείων και τοπικών παραρτημάτων". Από τη διατύπωση αυτή του νόμου προκύπτει ότι στην ίδρυση του Εργατικού Κέντρου πρέπει να συμμετέχουν οπωσδήποτε δύο τουλάχιστον Σωματεία εργαζομένων. Δεν είναι, με άλλα λόγια, δυνατή η ίδρυση Εργατικού Κέντρου από δύο τοπικά παραρτήματα και ένα Εργατικό σωματείο, διότι τα τοπικά παραρτήματα δεν είναι αυτοτελείς συνδικαλιστικές οργανώσεις και δεν έχουν ξεχωριστή νομική προσωπικότητα. Θα ήταν αδιανόητο δύο οργανώσεις που δεν έχουν νομική προσωπικότητα και αυτοτέλεια, να μπορούν να συστήσουν Εργατικό Κέντρο.
Για την ίδρυση τους ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείται και για τα Σωματεία εργαζομένων και ισχύουν οι ίδιες διατάξεις που εφαρμόζονται γι΄ αυτά.
Τα Εργατικά Κέντρα δεν μπορούν να συνάπτουν συλλογικές συμβάσεις, γιατί το δίκαιο που ισχύει σήμερα (ο ν.3239/1955) δεν προβλέπει το είδος των τοπικών γενικών διεπαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων, που θα μπορούσαν να συνάψουν τα Εργατικά Κέντρα.
Η εκλογή των οργάνων διοίκησης της Ομοσπονδίας γίνεται μέσα από την Γενικη Συνέλευση ή το Συνέδριο των αντιπροσώπων των πρωτοβάθμιων σωματείων.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας