Τι σημαίνει άσκηση επίσχεσης εργασίας; 

Εάν ο εργοδότης καθυστερεί να καταβάλλει τις αποδοχές που οφείλει στο μισθωτό του σημαντικό χρόνο, τότε αυτός έχει δικαίωμα να προβεί σε επίσχεση της εργασίας του. Δηλαδή δικαιούται να δηλώσει στον εργοδότη ότι διακόπτει την εργασία του, μέχρις ότου να καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές του Αποτέλεσμα αυτού είναι ότι ο εργοδότης βρίσκεται σε κατάσταση υπερημερίας, με όλες τις απορρέουσες γι αυτόν απέναντι στο μισθωτό υποχρεώσεις, δηλαδή να του καταβάλει τις αποδοχές και για το χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση της εργασίας του. Το χρόνο της υπερημερίας του εργοδότη, ο μισθωτός όχι μόνο δεν υποχρεούται να προσφέρει εργασία, αλλά δικαιούται και να απασχοληθεί αλλού για να καλύψει τις βασικές βιοτικές ανάγκες. Βέβαια νοείται ότι πρέπει παράλληλα να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμος προς εργασία στη διάθεση του εργοδότη, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αρθεί η υπερημερία του 

Τι δικαιούται ο εργαζόμενος όταν δεν του πληρώνεται έγκαιρα ο μισθός; 

α) ν’ ασκήσει αγωγή και να ζητήσει εντόκως τους καθυστερούμενους μισθούς του, καθώς και αποζημίωση για κάθε άλλη ζημία του. 

β) έχει το δικαίωμα να κάνει επίσχεση της εργασίας του. 

γ) να ζητήσει την κήρυξη του εργοδότη σε πτώχευση, αν είναι έμπορος. 

δ) να θεωρήσει την καθυστέρηση ως βλαπτική μεταβολή με τα συναφή δικαιώματα, εφόσον η καθυστέρηση γίνεται συστηματικά και οφείλεται σε δόλο του εργοδότη. 

ε) ποινικές κυρώσεις για τον εργοδότη. 

Πώς γίνεται η επίσχεση; 

Με αντίστοιχη δήλωση βούλησης που πρέπει να είναι σαφής και ατομική. Απλή άρνηση εργασίας δεν αρκεί, γιατί κινδυνεύει να εκληφθεί ως παραίτηση από τη θέση. 

Η δήλωση για επίσχεση καλύπτεται από αντίστοιχη δήλωση του συνδικαλιστικού φορέα; 

Όχι, η λεγόμενη ομαδική επίσχεση είναι επίσχεση που στηρίζεται σε ισάριθμες δηλώσεις με τους ενδιαφερόμενους μισθωτούς. 

Ποιο είναι το ευαίσθητο σημείο της επίσχεσης; 

Η άσκηση του δικαιώματος να μην είναι καταχρηστική (281 ΑΚ), οπότε από μέσο προστασίας του μισθού, μπορεί να έχει ως συνέπεια την απώλεια της θέσης εργασίας. 

Πότε θεωρείται καλόπιστη η άσκηση του δικαιώματος επίσχεσης; 

Λαμβάνονται υπ’ όψιν οι ιδιαιτερότητες της σύμβασης εργασίας και συνήθως συνδέεται με την αποτροπή αιφνιδιασμού του εργοδότη, το ύψος των καθυστερούμενων αποδοχών και το βέβαιο της απαίτησης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

των 

(ονοματεπώνυμο, διεύθυνση)

1…………………… 

2…………………… 

3……………………                                                              ΠΡΟΣ 

την επιχείρηση ………………………………… (επωνυμία, διεύθυνση) όπως εκπροσωπείται νόμιμα. 

Είναι γνωστό ότι πλέον αδείας, επιδόματος αυτής και Δώρου εορτών έτους ………. οφείλετε δεδουλευμένες αποδοχές σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1) Στην πρώτη από μας …………………………..(ονοματεπώνυμο) 

δεδουλευμένες αποδοχές ……………ευρώ (ακριβής λογαριασμός) 

2) Στο δεύτερο από μας 

3) Στο τρίτο ……………. 

Με τη παρούσα και εν όψει του γεγονότος ότι τα παραπάνω ποσά είναι απολύτως αναγκαία για την αντιμετώπιση των βιοτικών μας αναγκών, σας ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι από …/…/……. , προβαίνουμε σε επίσχεση της εργασίας μας, μέχρι πλήρους αποπληρωμής ΟΛΩΝ των οφειλομένων και αυτών του χρόνου επισχέσεως. 

Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματός μας. 

Αθήνα, …/…/…20….. 

Οι εργαζόμενοι 

                             1) 

                             2) 
 
                             3) 

Παρελήφθη όμοιο 

στις …/…/…20…. 

Ο παραλαβών

3 αντίγραφα 

1 επιχείρηση 

1 Επιθεώρηση Εργασίας 

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας