ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2017

Στην Αθήνα, σήμερα την 30η Μαρτίου 2016, τα μέρη που υπογράφουν την παρούσα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και συγκεκριμένα:

Αφενός

α) ο ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

β) η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.)

γ) η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας  (Ε.Σ.Ε.Ε.)

δ) ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ)

και αφετέρου η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ),

όλοι δια των νομίμων εκπροσώπων τους, συμφωνούν τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Τα συμβαλλόμενα μέρη αποφασίζουν τη σύναψη νέας ΕΓΣΣΕ για το έτος 2017.

Συμφωνείται ρητά ότι όλοι οι θεσμικοί όροι εργασίας, που θεσπίσθηκαν με τις προηγούμενες ΕΓΣΣΕ και τις αντίστοιχες Διαιτητικές Αποφάσεις, όπως ίσχυαν κατά τη διαδοχή τους, αποτελούν ενιαίο σύνολο και εξακολουθούν να ισχύουν. 

ΑΡΘΡΟ 2

Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα, πρακτική της επιχείρησης ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, υπερισχύουν.

ΑΡΘΡΟ 3

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητά συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ΕΓΣΣΕ με οποιονδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της ΕΓΣΣΕ 2010-2011-2012,  τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ.

ΑΡΘΡΟ 4

Στο Προσάρτημα Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ΕΓΣΣΕ περιλαμβάνονται τα πεδία για τα οποία συμφωνούνται δράσεις των συμβαλλομένων μερών και αφορούν την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας και  την καταπολέμηση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας.

ΑΡΘΡΟ 5

Τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη εγκρίνουν το  κείμενο της Εθνικής Στρατηγικής για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία που εκπόνησε το Ελληνικό Ινστιτούτο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΕΛΙΝΥΑΕ) και το οποίο προσαρτάται στην παρούσα ΕΓΣΣΕ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της (ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

Συμφωνούν επίσης να το υποβάλουν από κοινού στην Κυβέρνηση με σκοπό να υιοθετηθεί από αυτήν και να αποτελέσει το πλαίσιο των δημόσιων πολιτικών που θα ασκηθούν στο πεδίο αυτό και των σχετικών δράσεων των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

ΑΡΘΡΟ 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2017 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2017.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον ΣΕΒ

Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Εκτ. Αντιπρόεδρος

 

Θ. Φέσσας                                                                                     Κ. Μπίτσιος

Για τη ΓΣΕΒΕΕ

Ο Πρόεδρος                                                                             Ο Γεν. Γραμματέας

 

Γ. Καββαθάς                                                                                Γ. Κουράσης

Για την ΕΣΕΕ

Ο Πρόεδρος                                                                                Ο Γεν. Γραμματέας

 

Β. Κορκίδης                                                                                 Γ .Καρανίκας

Για τον ΣΕΤΕ

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο  Γεν .Γραμματέας

 

Α. Ανδρεάδης                                                                               Γ. Βερνίκος

 

Για τη ΓΣΕΕ

Ο Πρόεδρος                                                                            Ο  Γεν .Γραμματέας

 

Γ. Παναγοπουλος                                                                        Ν. Κιουτσούκης

 

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι 

Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας

Τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη επιβεβαιώνουν την προσήλωσή τους στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας. Θεωρούν ότι καθοριστικό ρόλο στην καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας θα διαδραματίσει η αξιοποίηση των συστάσεων της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που περιέχονται στην «Διαγνωστική Έκθεση για την Αδήλωτη Εργασία στην Ελλάδα» (2016), και η εφαρμογή του «Οδικού Χάρτη  για την Αδήλωτη Εργασία 2016-2019», που έχει συμφωνηθεί σε τριμερές επίπεδο.

Για τον σκοπό αυτό τα μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν στενά μεταξύ τους για να λειτουργήσει αποτελεσματικά το αρμόδιο τριμερές όργανο του Υπουργείου Εργασίας για την υλοποίηση και την εποπτεία του ως άνω Οδικού Χάρτη  και τυχόν άλλα θέματα της Αδήλωτης Εργασίας. 

Καταπολέμηση των διακρίσεων στους χώρους εργασίας

Τα συμβαλλόμενα στην ΕΓΣΣΕ μέρη αναγνωρίζουν την ανάγκη νέων δράσεων για την ευαισθητοποίηση του κόσμου της εργασίας στη διαφορετικότητα, την πολυφυλετική και αλληλεξαρτώμενη σύγχρονη κοινωνία και εκφράζουν την ιδιαίτερη ανησυχία τους για τις πράξεις βίας και μίσους εξαιτίας διαφορετικών πραγματικών ή νομιζόμενων χαρακτηριστικών του εργαζομένου.

Με σκοπό τη συμβολή τους στην αποτελεσματική καταπολέμηση των φαινομένων ρατσισμού, ξενοφοβίας και μισαλλοδοξίας στους χώρους εργασίας τα συμβαλλόμενα μέρη επισημαίνουν την αναγκαιότητα της καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής βίας και ενθαρρύνουν την αναφορά τους στο Δίκτυο Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, που έχει ιδρυθεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.  

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι  Ι

Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία 2016-2020

Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O τομέας της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία τίθεται ως βασική προτεραιότητα, στο γενικότερο πλαίσιο αναβάθμισης της ποιότητας στην εργασία, με γνώμονα τις εθνικές προτεραιότητες και το  Στρατηγικό Πλαίσιο της ΕΕ για την Υγεία και την Ασφάλεια στην εργασία.

Η Ελληνική Πολιτεία, μέσω του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των αρμόδιων υπηρεσιών του, προάγει τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία σε εθνικό επίπεδο διαμορφώνοντας τη σχετική Εθνική Στρατηγική και τις επιμέρους πολιτικές ΥΑΕ, βασιζόμενη στην τριμερή εκπροσώπηση και τον κοινωνικό διάλογο, όπου δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ισόρροπη συμμετοχή εργαζομένων και εργοδοτών στη διαδικασία διαβούλευσης για το σχεδιασμό πολιτικών και τη λήψη αποφάσεων, στο ευρύτερο πλαίσιο διαχείρισης των θεμάτων Υ&Α της εργασίας σε εθνικό επίπεδο.

Β. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2010-2013

Η Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (ΕΣΥΑΕ) της περιόδου 2010-2013, παρουσίασε ένα συνεκτικό σύνολο πολιτικών και παρεμβάσεων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία στην Ελλάδα, το οποίο συνοδεύτηκε από πρόγραμμα δράσεων με χρονικό προσδιορισμό για την εφαρμογή στην πράξη των κατευθύνσεων που τέθηκαν από αυτή.

Η αξιολόγησή της ΕΣΥΑΕ που ακολούθησε την εφαρμογή κατέδειξε το γεγονός ότι σε γενικές γραμμές ικανοποίησε αρκετούς από τους τιθέμενους στόχους, ενώ υπήρξε απόκλιση από ορισμένους. Η αξιολόγησή της ανέδειξε πρωτίστως ότι η κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την πολιτική στην ΥΑΕ, με στρατηγικούς στόχους, άξονες προτεραιότητας, επιμέρους και συγκεκριμένες δράσεις και χρονοδιαγράμματα, αποτελεί μια πρωτοβουλία που αφενός απαιτεί την απαραίτητη πολιτική βούληση για την περαιτέρω  προαγωγή της υγείας και ασφάλειας στην εργασία, αφετέρου την ετοιμότητα και ωριμότητα της Διοίκησης να οργανώσει, να συντονίσει και να παρακολουθήσει αυτήν την προσπάθεια με πιο συστηματικό και αποτελεσματικό τρόπο.

Γ. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΑΕ 2016-2020

Η ανάγκη ικανοποίησης των στόχων που τέθηκαν στην προηγούμενη στρατηγική που παρουσίασαν αποκλίσεις αλλά και ανταπόκρισης στη νέα σύνθετη εργασιακή πραγματικότητα που έχει επιφέρει ραγδαίες αλλαγές στους όρους και τις συνθήκες εργασίας σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές εξελίξεις και την ανάπτυξη νέων και μεταβαλλόμενων κινδύνων για την υγεία την ασφάλεια, απαιτούν τη χάραξη μιας νέας και συστηματικής στρατηγικής προσέγγισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία.

Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός για την περίοδο 2016-2020 λαμβάνει υπόψη του τα παραπάνω δεδομένα και την πλούσια εμπειρία που αποκτήθηκε, αξιοποιώντας παράλληλα και με ουσιαστικό τρόπο τον κοινωνικό διάλογο και θέτοντας ρεαλιστικούς και επιτεύξιμους στόχους με κυρίαρχο γνώμονα τις σύγχρονες εθνικές ανάγκες και προτεραιότητες, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την ιδιότητα της χώρας ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τα κατοχυρωμένα δικαιώματα στο πλαίσιο του δικαίου της ΕΕ στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (OSH acquis).

Όραμα της ΕΣΥΑΕ

 «Δημιουργία περισσότερο ασφαλών, υγιών και παραγωγικών χώρων εργασίας στον ιδιωτικό και στο δημόσιο τομέα που θα διασφαλίζουν την υγεία και θα προάγουν την ευεξία/ευημερία των εργαζομένων και παράλληλα θα συμβάλουν στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και θα στηρίζουν την ανάπτυξη της οικονομίας.»

Στρατηγικοί στόχοι

1.      Βελτίωση και ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

2.      Υποστήριξη και καλλιέργεια νοοτροπίας πρόληψης των κινδύνων στην εργασία με τη συμμετοχή όλων, μέσω της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ενημέρωσης.

3.      Συστηματοποίηση και βελτίωση των διαδικασιών διάγνωσης, αναγγελίας και  καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Ενδυνάμωση των πολιτικών και των μέτρων πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των σχετιζόμενων με την εργασία ασθενειών (επαγγελματικών ασθενειών), για όλους τους εργαζομένους.

4.      Αντιμετώπιση νέων και αναδυόμενων κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στηνεργασία

Άξονες προτεραιοτήτων

Ο Στρατηγικός σχεδιασμός συνίσταται σε 10 άξονες προτεραιότητας οι οποίοι εξειδικεύονται με συγκεκριμένες δράσεις / χρονοδιάγραμμα / φορείς υλοποίησης.

  1. Βελτίωση θεσμών και υποδομών του Εθνικού Συστήματος Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εθνικό Σύστημα ΥΑΕ)

α. Ανασυγκρότηση του  Κέντρου Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (ΚΥΑΕ)

β. Διασύνδεση του Εθνικού Συστήματος Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (ΕΣυστΥΑΕ) με το Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ),

γ. Βελτίωση και οργάνωση του συστήματος καταγραφής της επαγγελματικής νοσηρότητας, μέσω του Συστήματος Ασφάλισης με λειτουργικό επανασχεδιασμό των μεθόδων και διαδικασιών αναγγελίας, αναγνώρισης και καταγραφής των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

δ. Δημιουργία μελετητικής ομάδας, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων, για τη διερεύνηση των προϋποθέσεων λειτουργίας «Φορέα Ασφάλισης Επαγγελματικού Κινδύνου» στα πρότυπα των χωρών της ΕΕ.

ε. Διοικητική και ποιοτική αναβάθμιση της επιτελικής υπηρεσίας για την ΥΑΕ του Υπουργείου Εργασίας.

στ. Ενίσχυση/στελέχωση/τεχνολογική αναβάθμιση των υπηρεσιών Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας του Σ.ΕΠ.Ε.

ζ. Αναβάθμιση και ενδυνάμωση του ρόλου του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ), με στόχο να συμμετέχει ενεργά στη χάραξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών για την ΥΑΕ, συνδυάζοντας τις θέσεις των κοινωνικών εταίρων, καθώς και τις απόψεις των επιστημονικών και κοινωνικών φορέων.  Θεσμική ένταξη του ΕΛΙ.ΝΥ.Α.Ε. στο ΣΥΑΕ ως ισότιμο μέλος.

  1. Απλούστευση και βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου για την ΥΑΕ

α.    Ενσωμάτωση των νέων Οδηγιών της ΕΕ σε εθνικό δίκαιο.

β.  Επανεξέταση του νομοθετικού πλαισίου για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία με έμφαση στην ποιοτική αναβάθμιση των θεσμών παροχής υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης, στη θέσπιση νομοθετικών προβλέψεων για την προστασία από νέους και αναδυόμενους κινδύνους (π.χ. ψυχοκοινωνικούς παράγοντες κινδύνου, γήρανση του εργατικού δυναμικού και μεγάλης ηλικίας εργαζόμενοι κ.α.).

γ.    Κύρωση Διεθνών Συμβάσεων Εργασίας για την ΥΑΕ.

  1. Ενίσχυση εφαρμογής της νομοθεσίας για την ΥΑΕ

α.   Ενίσχυση εφαρμογής νομοθεσίας στο Δημόσιο: Δημιουργία σε κάθε Υπουργείο και σε κάθε ΝΠΔΔ και ΟΤΑ, οργανωμένης δομής για την παροχή υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης όσον αφορά στην ΥΑΕ, με σχετική απόφαση του αρμόδιου για όλο το δημόσιο τομέα Υπουργείου Εσωτερικών.

β.  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των κυρώσεων της Επιθεώρησης Εργασίας κατά των παραβατικών συμπεριφορών και αναζήτηση κινήτρων.

γ. Ενεργοποίηση Εθνικού Σημείου Επαφής του "Ευρωπαϊκού Συστήματος Διαχείρισης της Πληροφόρησης για τα θέματα ΥΑΕ" (European OSH Information System). Ανάπτυξη βάση πληροφόρησης με άντληση στοιχείων για έκθεση σε παράγοντες  από ΣΕΠΕ, ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε και άλλες πηγές.

δ.  Αξιολόγηση, εκσυγχρονισμός και βελτίωση εφαρμογής της νομοθεσίας για τους θεσμούς  ΥΑΕ (ΕΣΥΠΠ, ΕΞΥΠΠ, ΕΥΑΕ).  

  1. Στήριξη μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων

α. Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών, διαδραστικών, κλαδικών εργαλείων OiRA (on-lineriskassessmenttools). Υλοποίηση από Υπουργείο Εργασίας & ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

β. Διάδοση εργαλείων Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕΕΚ) - συνεργασίες.

γ.   Οργάνωση ημερίδων και επιμορφωτικών σεμιναρίων, παραγωγή εκδόσεων σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, λειτουργία σημείων πληροφόρησης (infopoints) σε χώρους με ευρύ κοινό. Εγκατάσταση Info points για ΜΜΕ σε συνεργασία με φορείς των κοινωνικών εταίρων. 

  1. Καλλιέργεια και προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης

α.   Δράσεις ενημέρωσης μέσω του Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (Πανευρωπαϊκές Εκστρατείες π.χ. δεύτερη πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την περίοδο 2017-2018 με κεντρικό θέμα την «Προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης όσον αφορά στις επικίνδυνες χημικές ουσίες, με έμφαση σε συγκεκριμένες ομάδες εργαζομένων»).

β. Συνεργασίες Εθνικού Εστιακού Πόλου Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης με το Δίκτυο Enterprise Europe Network - Hellas (ΕΕΝ), το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και άλλους φορείς των κοινωνικών εταίρων για τη διάδοση της πληροφόρησης για την ΥΑΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αλλά και τη διεξαγωγή κοινών δράσεων στο πεδίο της ΥΑΕ και ειδικότερα για την παροχή τεχνικής υποστήριξης, συμβουλευτικής και καθοδήγησης προς τις μικρομεσαίες και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις καθώς και για την καλλιέργεια και προαγωγή νοοτροπίας πρόληψης σε εργοδότες και εργαζόμενους στον τομέα αυτό.

γ. Δράσεις ενημέρωσης, διάδοσης πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης, τόσο στο πλαίσιο του ετήσιου εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (28η Απριλίου) και της σχετικής εκστρατείας που διοργανώνεται σε παγκόσμια κλίμακα από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO), όσο και κατόπιν adhoc αιτημάτων / πρωτοβουλιών φορέων, ή κλάδων οικονομικής δραστηριότητας ή μεμονωμένων επιχειρήσεων που απασχολούν μεγάλο αριθμό εργαζομένων.

δ.  Ενίσχυση πληροφοριακού ρόλου του ΣΕΠΕ για την έγκαιρη και έγκυρη διαμόρφωση νοοτροπίας πρόληψης στο πλαίσιο των ελέγχων στους χώρους εργασίας.

  1. Ενσωμάτωση της ΥΑΕ στην εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση

α.  Ενεργοποίηση του Δικτύου ένταξης των θεμάτων ΥΑΕ στην εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Υπ. Παιδείας, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής-ΙΕΠ, το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. και τους κοινωνικούς εταίρους. 

β. Διερεύνηση κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου Παιδείας και των φορέων των κοινωνικών εταίρων για το θεσμό των προγραμμάτων μαθητείας ή άλλων σχετικών προγραμμάτων πρακτικής άσκησης και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας -κυρίως από τον χώρο της τεχνικής εκπαίδευσης- για την καλύτερη ένταξη στον κόσμο της εργασίας.

γ.  Εκπαίδευση των προϊσταμένων σχολικών μονάδων σε θέματα ΥΑΕ, σε συνεργασία με ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.  Κατάρτιση και συνεχής επιμόρφωση των άμεσα εμπλεκομένων με τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία ως προς τις εξελίξεις και μεταβολές στο εργασιακό περιβάλλον και στην οργάνωση της εργασίας (νέες μορφές εργασίας, τεχνολογικές εξελίξεις, νέοι κίνδυνοι κ.λ.π.) αλλά και ως προς τις βασικές αρχές της ΑΥΕ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες επιμόρφωσης που προσφέρει στους εργαζόμενους του Δημόσιου τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

  1. Προαγωγή της υγείας στην εργασία και αντιμετώπιση της δημογραφικής αλλαγής

α.  Ευρωπαϊκή εκστρατεία «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας για όλες τις ηλικίες» (“Healthy and safeworkplaces for a sustainableworkinglife”) 2016-2017.

β.   Συλλογή και διάδοση καλών πρακτικών από επιχειρήσεις. 

  1. Ενθάρρυνση της επιστημονικής προόδου και της έρευνας – Νέοι και αναδυόμενοι κίνδυνοι

α. Έρευνα με έμφαση σε επιπτώσεις στην ΥΑΕ από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών στην οργάνωση εργασίας ή ευέλικτων μορφών, έκθεση σε χημικούς παράγοντες.

β.  Υλοποίηση ερευνών στα πλαίσια των προτεραιοτήτων της παρούσας Εθνικής στρατηγικής από ερευνητικά ινστιτούτα όπως το ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε., καθώς και από Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

  1. Ενδυνάμωση του ρόλου των κοινωνικών εταίρων και της συμμετοχής των εργαζομένων

α.  Αναβάθμιση και ενίσχυση του ρόλου του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ), με στόχο να συμμετέχει ενεργά στη χάραξη, παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών για την ΥΑΕ, συνδυάζοντας τις απόψεις των επιστημονικών και των κοινωνικών φορέων. Θεσμική ένταξη του ΕΛΙ.ΝΥ.Α.Ε. στο ΣΥΑΕ ως ισότιμο μέλος.

β. Συνεργασία με ινστιτούτα και ερευνητικούς φορείς των κοινωνικών εταίρων. 

  1. Δικτύωση και ανάπτυξη συνεργασιών για την ΥΑΕ

α.  Ενσωμάτωση της ΥΑΕ σε άλλες πολιτικές (Παιδεία, Περιβάλλον, Υγεία, Βιομηχανική πολιτική, Ισότητα των  φύλων, κ.α.).

β.     Συνεργασίες με EU-OSHA, EuroFound, SLIC,  ILO, κ.α.»

 

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας