Ν.4892/2022

Ν.4892/2022

Εκσυγχρονισμός του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες διατάξεις.

Μεταξύ των διατάξεων που περιλαμβάνονται στο νέο νόμο, επισημαίνουμε τα εξής:

Άρθρο 20

Κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις στις περιοχές της Επικράτειας που επλήγησαν από την κακοκαιρία «ΕΛΠΙΣ» (πληρωμή και ασφάλιση 25ης 26ης Ιανουαρίου)

1. Για κάθε εργαζόμενο σε ιδιωτική επιχείρηση, η λειτουργία της οποίας ανεστάλη, σύμφωνα με τις υπ΄ αριθμ. 14911/24.1.2022 (Β΄ 187) και 14914/25.1.2022 (Β΄ 189) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, περί της κήρυξης Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας περιοχών της Επικράτειας και περί της λήψης έκτακτων μέτρων λόγω προειδοποίησης για εκδήλωση αυξημένης διακινδύνευσης συμβάντων φυσικών καταστροφών, καλύπτεται, για κάθε μια εκ των ανωτέρω ημερών αναστολής λειτουργίας, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών ασφαλισμένου και εργοδότη προς τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) από τον προϋπολογισμό του e-Ε.Φ.Κ.Α. και προς κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό υποχρεωτικής ασφάλισης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. 2. Οι εργαζόμενοι της παρ. 1 λαμβάνουν από τις επιχειρήσεις-εργοδότες τους τις αποδοχές, οι οποίες αναλογούν σε κάθε ημέρα αναστολής λειτουργίας της παρ. 1.

Άρθρο 24

Άδεια λόγω σπάνιου νοσήματος ή πάθησης παιδιού - Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 43 ν. 4808/2021

Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4808/2021 (Α΄ 101), περί της ειδικής γονικής άδειας που χορηγείται σε εργαζόμενους γονείς λόγω σοβαρών νοσημάτων των παιδιών, τροποποιείται: α) με την προσθήκη πρόβλεψης για χορήγηση της άδειας και για την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών με σπάνιο νόσημα ή πάθηση, σύμφωνα με τον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 (Α΄ 261), και εφόσον στην τελευταία περίπτωση συντρέχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, β) με την αναφορά σε νοητική αναπηρία και όχι σε νοητική στέρηση, και η παρ. 1 του άρθρου 43 διαμορφώνεται ως εξής: «1. Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, χορηγείται ειδική γονική άδεια, διάρκειας δέκα (10) εργασίμων ημερών κατ΄ έτος, με αποδοχές, για την αντιμετώπιση των αναγκών παιδιών έως δεκαοκτώ (18) ετών συμπληρωμένων, με νόσημα που απαιτεί μεταγγίσεις αίματος και παραγώγων του ή αιμοκάθαρση, με νεοπλασματική ασθένεια ή που χρήζει μεταμόσχευσης ή με σπάνιο νόσημα ή πάθηση, σύμφωνα με τον κατάλογο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4213/2013 (Α΄ 261), και εφόσον στην τελευταία περίπτωση συντρέχει ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, ή παιδιών, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, με βαριά νοητική αναπηρία ή σύνδρομο DOWN ή αυτισμό.»

Άρθρο 27

Χορήγηση και παράταση ασφαλιστικής ικανότητας 2022-2023

1. Χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα για παροχές υγειονομικής περίθαλψης σε είδος, για το χρονικό διάστημα από 1.3.2022 έως 28.2.2023, χωρίς την προϋπόθεση συμπλήρωσης των απαιτούμενων, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, ημερών ασφάλισης, στα κατωτέρω πρόσωπα και τα μέλη των οικογενειών τους: α) Στους εργαζομένους στην επιχείρηση με την επωνυμία «Εταιρεία Τροχαίου Υλικού Ελλάδος Α.Ε.», στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, στη Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος και στα Ναυπηγεία Ελευσίνας. β) Στους αναβάτες ιπποδρομιών, στους μαθητευόμενους αναβάτες και στους προπονητές δρομώνων ίππων. γ) Στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) ως μισθωτοί, αποκλειστικά βάσει της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85). δ) Στα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 της από 26.7.2018 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 138), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4576/2018 (Α΄ 196). 

Άρθρο 37

Προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας στην εποχιακή εργασία για το έτος 2021

Για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α΄91), περί των προϋποθέσεων επιδότησης της ανεργίας, ειδικά για το έτος 2021, ως εποχιακή θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων, οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών, λειτουργούν κατά το ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο (2) και μικρότερο από εννέα (9) μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το είκοσι επτά τοις εκατό (27%) του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας