Εφέτος η 28η Οκτωβρίου συμπίπτει με ημέρα Σάββατο, δημιουργούνται κάποια ερωτήματα για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερη εργασία με ημέρα ανάπαυσης το Σάββατο.

Για τους μισθωτούς που δεν θα απασχοληθούν κατά την 28η Οκτωβρίου ισχύουν τα εξής:

1) Επί συστήματος 6ημέρου εργασίας

α) οι ημερομίσθιοι που δεν θα απασχοληθούν για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς, θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη ημέρα ημερομίσθιό τους.

β) οι επί μηνιαίο μισθό εργαζόμενοι δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα από το καταβαλλόμενο μισθό.

2) Επί συστήματος 5νθημέρου εργασίας (με ημέρα αναπαύσεως το Σάββατο).

Για την βδομάδα από 23-28 Οκτωβρίου οι μισθωτοί που θα απασχοληθούν από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 40 ώρες, δικαιούνται τα εξής:

α) Οι ημερομίσθιοι. Ένα ημερομίσθιο επιπλέον των 6 που παίρνουν συνήθως, δηλαδή 7 ημερομίσθια. Το 7ο αυτό ημερομίσθιο είναι ίσο με το 1/6 της εβδομαδιαίας αμοιβής (αντιστοιχεί σε 6ώρες και 40 λεπτά) και το δικαιούνται ανεξαρτήτως αν γι αυτούς η 28η Οκτωβρίου είναι συνήθως αργία ή εργάσιμη μέρα. Υπάρχει σχετικό έγγραφο 1643/87 του Υπουργείου Εργασίας.

β) Οι μισθωτοί δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέραν του μισθού τους (έγγραφο του Υπουργ. Εργασίας 1643/87).


Για τους μισθωτούς που θα απασχοληθούν κατά την 28η Οκτωβρίου ισχύουν τα εξής:

α) Οι ημερομίσθιοι θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιο τους και για όσες ώρες εργασθούν.

β) Οι επί μηνιαίο μισθό α) αν πρόκειται για επιχείρηση που λειτουργεί συνήθως κατά την 28η Οκτωβρίου θα πάρουν μόνο προσαύξηση 75% επί του 1/25 του νόμιμου μισθού τους, β) αν πρόκειται για επιχείρηση που παραμένει συνήθως κλειστή την 28η Οκτωβρίου και λειτουργεί εφέτος εκτάκτως, δικαιούνται να λάβουν εκτός από την προσαύξηση 75% (επί του 1/25 του νόμιμου μισθού) και το 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους.

Εάν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι μισθωτοί δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους ή το 1/25 του μισθού τους.

Δεν υπάρχει θέμα μεταθέσεως της εορτής σε άλλη μέρα, διότι με το άρθρο 7 του Ν.1400/83 καταργήθηκαν τόσο για τον ιδιωτικό τόσο και για το δημόσιο τομέα, οι διατάξεις περί μεταθέσεως των εορτών –αργιών, όταν συμπίπτουν με Κυριακή ή με ημέρα της εβδομάδας κατά την οποία δεν παρέχεται εργασία, λόγω εφαρμογής πενθημέρου.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας