Η Μεγάλη Παρασκευή  δεν ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες, συνεπώς επιτρέπεται αυτή την μέρα η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα.
Ειδικά για τα καταστήματα βάσει του Β.Δ 748/66 άρθρο 4, ορίζει ότι απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι της 1ης μ.μ. της Μεγ.Παρασκευής. Προβλέπεται όμως ότι με απόφαση του αρμοδίου Νομάρχη και μετά από σύμφωνη γνώμη των οικείων επαγγελματικών, εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, είναι δυνατόν να καθορίζεται και διαφορετικά η λειτουργία των καταστημάτων την παραπάνω μέρα εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν (Ν.425/76).
Επίσης η Μεγάλη Παρασκευή έχει καθιερωθεί ως αργία με Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις, Συλλογικές Συμβάσεις ,Διαιτητικές Αποφάσεις κλπ για διαφόρους κλάδους μισθωτών.
         
Το Μεγάλο Σάββατο δεν ανήκει στις υποχρεωτικές αργίες, επομένως είναι ημέρα εργάσιμη για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.
         
 Την Κυριακή του Πάσχα, ισχύει ότι και για τις υπόλοιπες Κυριακές, δηλαδή απαγορεύεται η εργασία των εργαζομένων επομένως όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν την ημέρα αυτή δικαιούνται τα παρακάτω:
 Αν αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται να λάβουν τόσα καταβαλλόμενα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν προσαυξημένα κατά 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο τους, καθώς   επίσης και μία ημέρα αναπληρωματικής ανάπαυσης, σε άλλη εργάσιμη μέρα της εβδομάδας.
Αν αμείβονται με μισθό , δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο, για όσες ώρες απασχολήθηκαν και αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης. Εάν δεν δοθεί αναπληρωματική μέρα ανάπαυσης όσοι αμείβονται με μισθό δικαιούνται να λάβουν επιπλέον αμοιβή τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν. Η αμοιβή αυτή θα υπολογιστεί βάσει του καταβαλλόμενου ωρομισθίου, ως αποζημίωση για την στέρηση της αναπληρωματικής ανάπαυσης.
 
Επισημαίνουμε ότι :  Η αναπληρωματική ανάπαυση χορηγείται υποχρεωτικά εφ’ όσον οι μισθωτοί απασχολήθηκαν πάνω από 5 ώρες.
 
 Η Δευτέρα του Πάσχα  είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλες τις επιχειρήσεις.
Εάν ο εργοδότης απασχολήσει το προσωπικό του οφείλει τα παρακάτω:
Για όσους αμείβονται με ημερομίσθιο: το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
Σε όσους απουσιάσουν αδικαιολόγητα απ την εργασία τους ενώ η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις αργίες, δεν οφείλεται ούτε ημερομίσθιο, ούτε φυσικά προσαύξηση.
Στους μισθωτούς που αμείβονται με μηνιαίο μισθό: εάν η επιχείρηση νόμιμα λειτουργεί τις επίσημες αργίες, Κυριακές κλπ δικαιούνται να λάβουν ως αμοιβή μόνο ως προσαύξηση το 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν. Εάν η επιχείρηση δεν λειτουργούσε και φέτος κατ εξαίρεση λειτουργεί την Δευτέρα του Πάσχα, ο εργοδότης θα καταβάλλει την προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιο για όσες ώρες απασχοληθούν και τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν υπολογιζόμενα επί του 1/25 του καταβαλλόμενου μισθού τους.

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας