Προσόντα
Διάρκεια (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΨΑΠ4653Π4-5Ω1.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο [2] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΩΒΓ4653Π4-9Θ8.pdf
Προσόντα Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αντίστοιχων Σχολών ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Προγράμματος, στο ΠΜΣ μπορεί να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι άλλων Σχολών ή Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, μετά από αίτηση των υποψηφίων προς τη ΣΕ του ΠΜΣ. Η ΣΕ αποφασίζει αιτιολογημένα, εκτιμώντας τη δυνατότητα του υποψηφίου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του προγράμματος.
Ο αριθμός εισακτέων στο πρόγραμμα κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε τριάντα (30).
Για τους εισακτέους στο πρόγραμμα το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, τα τέλη φοίτησης έχουν οριστεί στο συνολικό ποσό των εννιακοσίων ευρώ (900€). Τα τέλη φοίτησης για κάθε εξάμηνο είναι τριακόσια ευρώ (300€). Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές όταν συντρέχουν τα κριτήρια, αριστείας (βαθμός πτυχίο ίσος ή μεγαλύτερος από 7,50) και εισοδηματικά, που ορίζει ο νόμος, εφόσον δεν έχουν τύχει αντίστοιχης απαλλαγής για τη συμμετοχή τους σε άλλο ΠΜΣ. Οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν θα ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 28/07/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΣΜΕ46Ψ8ΧΒ-ΝΗ3.pdf
Προσόντα Πτυχίο Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στον τομέα της βιοπληροφορικής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
Γνώση ξένων γλωσσών: η Αγγλική.
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως τις 31/07/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/6Β10469Β7Η-ΞΩ5.pdf
Προσόντα Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας (ή του ενιαίου Φιλοσοφικού Τμήματος) των Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Τίτλος μεταπτυχιακών σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α. Γ.Α.Π.). σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 1(A* 80).
Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Γλωσσολογική Θεωρία και Έρευνα» του Τμήματος Φιλολογίας του Π.Ι. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς φοιτητές.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/09/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/09/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/92ΛΥ469Β7Η-ΛΓΥ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών με κατεύθυνση ιατρικά εργαστήρια. • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. • Τουλάχιστον έξι μήνες αποδεδειγμένη εμπειρία στο χειρισμό ζώων εργαστηρίου.
Διάρκεια 3 μήνες (Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί και σε περίπτωση παράτασης του έργου, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει και η απαιτούμενη πίστωση στο έργο).
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/68ΒΥ4694Φ7-Κ03.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για την θέση Διευθυντή/τριας έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή που υπηρετεί στο εργαστήριο, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά την διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου, ενώ κατ΄ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά την διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π που υπηρετεί στο εργαστήριο ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/06/2023 13:02
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΘ58469Β7Θ-ΘΔΩ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών
Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Επιστήμη
Διάρκεια από την υπογραφή της έως την 31/10/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/6Τ2Φ469Β7Η-6Ο6.pdf
Προσόντα
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και για πέντε μήνες.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΟΓ246ΜΝΤ1-Ε2Χ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 3. Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων/έργων 4. Εμπειρία στην προσομοίωση κυκλοφορίας οχημάτων στο περιβάλλον SUMO 5. Εμπειρία στον σχεδιασμό συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας για συνδεδεμένα οχήματα 6. Εμπειρία στον σχεδιασμό συστημάτων προσαρμοστικού ελέγχου της κυκλοφορίας
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/06/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ0ΓΟ469ΗΡ8-3ΦΒ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή/ντριας έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ειδικώς για τα εργαστήρια προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του εργαστηρίου ενώ κατ ΄εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά την διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο εργαστήριο ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 19/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΚ0Ω469Β7Γ-ΚΘ4.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ειδικώς για τα Εργαστήρια προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του Εργαστηρίου ενώ κατ ΄εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά την διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο εργαστήριο ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 19/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ω8ΣΘ469Β7Γ-Γ6Β.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή που υπηρετεί στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ειδικώς για τις κλινικές προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της κλινικής ενώ κατ΄ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά την διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην κλινική ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακής κλινικής δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ο64469Β7Γ-5Ε3.pdf
Προσόντα Κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής των Τμημάτων Θετικών Επιστημών, Γεωγραφικών, Γεωτεχνικών και Περιβαλλοντολογικών Επιστημών και άλλων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/10/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΒΨΣ46Ψ8ΧΒ-ΟΦΟ.pdf
Προσόντα Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση και προσομοίωση υπολογιστικών συστημάτων στον τομέα της επεμβατικής καρδιολογίας \
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση συναφών εθνικών συγχρηματοδοτούμενων και κοινοτικών προγραμμάτων βιοϊατρικής μηχανικής-τεχνολογίας
Γνώση ξένης γλώσσας: κατά προτίμηση η Αγγλική
Διάρκεια από την 01/09/2023 έως 28/09/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/6ΒΠΠ469Β7Η-4ΞΡ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Υ3Θ4653Π4-ΡΨ4.pdf
Προσόντα Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμου. Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2). Αποδεδειγμένη γνώση C#, τεχνολογιών www και σχεσιακών βάσεων δεδομένων.
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/12/2025 με εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 24,0-Α/Μ χωρίς δυνατότητα ανανέωσης,
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/97ΠΗ46941Δ-ΣΓΙ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τριών [3] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Κ9Τ4653Π4-ΞΜ4.pdf
Προσόντα Πτυχίο AEI Θετικής Κατεύθυνσης. Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε εθνικά ή ευρωπαϊκά έργα.
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 30/06/2024 με εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 10,50-Α/Μ χωρίς δυνατότητα ανανέωσης,
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Γ3Β46941Δ-0ΦΩ.pdf
Προσόντα α. 1 Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ/ΤΕ 2 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το βασικό τίτλο σπουδών 3 Πτυχίο ECDL ή ισοδύναμου σε γνώσεις MS Office και Internet 4 Πιστοποιημένη καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 5 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους στη διοικητική υποστήριξη (συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών ή/και αναπτυξιακών ή/και εθνικών και άλλων έργων
β. 1 Πτυχίο Πληροφορικής ΠΕ/ΤΕ 2 Πιστοποιημένη τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/61ΞΜ46ΜΗ2Ι-ΣΑΡ.pdf
Προσόντα • Διδακτορικό Δίπλωμα, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, με ειδίκευση σε ενεργειακά θέματα Θαλάσσιου Περιβάλλοντος, που πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος σπουδών, με σαφή αναφορά στη θεματολογία της Διδακτορικής Διατριβής. • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, Ναυτιλιακών Σπουδών, με κατεύθυνση στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. • Πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, Τμημάτων, Ναυπηγών ή/και Μηχανολόγων Μηχανικών. • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω) • Εμπειρία στη συγγραφή, τουλάχιστον πέντε (5) επιστημονικών δημοσιεύσεων σε ενεργειακά θέματα Θαλασσίου Περιβάλλοντος. Τα επιστημονικά άρθρα συνυποβάλλονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
Διάρκεια έως έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/61Φ4469Β4Μ-7ΣΑ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια έξι (6) μηνών και από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/61ΠΖ4653Π4-ΔΤ4.pdf
Προσόντα
Διάρκεια έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΒΨΖ4653Π4-ΜΑΒ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31 Οκτωβρίου 2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ579ΩΗΕ-Υ74.pdf
Προσόντα  Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Βιολογίας  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Περιβαλλοντική Βιολογία με έμφαση στην Θαλάσσια Οικολογία.  Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εργαστηριακές αναλύσεις γεωχημείας, διαλογή και συστηματική αναγνώριση οργανισμών βενθικής μακροπανίδας, τεχνική εργασία στην περιβαλλοντική παρακολούθηση απόκρισης βενθικών κοινοτήτων σε διατάραξη και σε πειραματικές δομές πολυτροφικής υδατοκαλλιέργειας.
Διάρκεια απο την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/12/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΗΨΦΟΡΡΘ-9ΔΛ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής ή ελλείψει αυτού Πτυχίο Π.Ε.  Μεταπτυχιακό τίτλο μονοετούς τουλάχιστον διάρκειας με εξειδίκευση στην Πληροφορική  Καλή γνώση γλωσσών προγραμματισμού PHP,HTML, CSS, JavaScript η οποία θα αποδεικνύεται από εμπειρία τουλάχιστον 1 έτος  Γνώση Wordpress  Γνώση χειρισμού βάσεων δεδομένων MySQL ή/και PostgreSQL  Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨΕΞΟΡΡΘ-Β76.pdf
Προσόντα  Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Βιολογίας,  Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Διαχείριση Περιβαλλοντικών θεμάτων με έμφαση στις επιπτώσεις στην Υγεία,  Άριστη γνώση Αγγλικών,  Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε ερευνητικά προγράμματα.
Διάρκεια τρείς (3) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΖΟ0ΟΡΡΘ-ΞΕΙ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο (ΠΕ) Γεωγραφίας ή Επιστημών Περιβάλλοντος,  Διδακτορικό δίπλωμα στη χωρική ανάλυση,  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,  Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε επιστημονικά έργα συναφή με το αντικείμενο της προκήρυξης.
Διάρκεια Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης εκτιμάται σε έξι (6) μήνες. Ο συνολικός χρόνος απασχόλησης εκτιμάται σε 3.5 ανθρωπομήνες (που αντιστοιχεί σε ποσό 9.000 ευρώ) διανεμημένες σε διάστημα 6 μηνών (από Ιούνιο 2023 έως τον Νοέμβριο 2023), με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗΩΦΟΡΡΘ-ΥΤ6.pdf
Προσόντα
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 3011-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΡΧ84653Π4-Φ4Ο.pdf
Προσόντα
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31-12-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝΥΖ4653Π4-ΦΕΑ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο Φυσικής ή Φυσικών Επιστημών ή Μαθηματικού Εφαρμογών και Φυσικού Εφαρμογών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών ή Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή με αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.  Διδακτορικό δίπλωμα στην Φυσική Ωκεανογραφία.  Ελάχιστη εμπειρία (5) ετών σε θαλάσσιες ερευνητικές υποδομές, εξειδίκευση σε διαχείριση και λειτουργία συστημάτων και αισθητήρων επιχειρησιακής ωκεανογραφίας καθώς και των δεδομένων τους, που θα αποδεικνύεται από συμμετοχή σε αντίστοιχα ερευνητικά προγράμματα.  Εμπειρία σε ωκεανογραφικούς πλόες/αποστολές που θα αποδεικνύεται με συμμετοχή σε 10 τουλάχιστον ωκεανογραφικούς πλόες/αποστολές.  Άριστη γνώση της Αγγλικής.  Καλή γνώση Η/Υ.
Διάρκεια τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΔΩ1ΟΡΡΘ-14Χ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης Χημικής Ωκεανογραφίας  Διδακτορικό τίτλο σπουδών στη Χημεία με έμφαση σε αναλυτικές τεχνικές Χημείας/Βιοτεχνολογίας  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας  Καλή γνώση της Γαλλικής γλώσσας  Καλή γνώση χρήσης Η/Υ  Τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια προϋπηρεσίας σε ερευνητικά προγράμματα  Εμπειρία σε ωκεανογραφικούς πλόες/αποστολές και τεχνικές εργαστηρικής ανάλυσης ανόργανου διαλυτού διοεξειδίου του άνθρακα, αλκαλικότητας, θρεπτικών και οξυγόνου κυρίως στο θαλάσσιο περιβάλλον. Εμπειρία και σε θέματα οξίνισης των υδάτων και επιτπώσεις σε θαλάσσιου οργανισμούς.
Διάρκεια δύο (2) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΥΙΦΟΡΡΘ-7ΥΝ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο ή Δίπλωμα ΠΕ Βιολογίας, ή Βιολογικών Επιστημών ή Επιστήμης Υλικών ή άλλου συναφούς αντικειμένου Παν/κου Τομέα της ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μιου (ΕΑΠ) ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής  Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Περιβαλλοντική Βιολογία ή σε συναφές αντικείμενο  Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας  Εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με Θαλάσσια Οικοσυστήματα  Εμπειρία σε τεχνικές κυτταρομετρίας ροής, μικροσκοπίας φθορισμού και ανάστροφης μικροσκοπίας για την ανάλυση της μικροβιακής ποικιλότητας.  Εμπειρία σε ωκεανογραφικές αποστολές και στην οργάνωση πειραμάτων μεσοκόσμων  Τουλάχιστον 10 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, σχετικές με την περιβαλλοντική βιολογία  Εμπειρία σε δραστηριότητες προβολής και δημοσιότητας επιστημονικών προγραμμάτων
Διάρκεια πέντε (5) μήνες από την υπογραφή με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/69Π5ΟΡΡΘ-ΔΗΤ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Πρύτανη έχουν τα εσωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας αναδεικνύεται ένας (1) εκ των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 19/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗ5Κ469Β7Ι-ΛΦΡ.pdf
Προσόντα Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 19/06/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΜΟΒ46Ψ8ΧΒ-5ΙΘ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 25/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/66ΜΩ46Ψ8ΧΒ-7Α5.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΑΙΠ4653Π4-4ΚΑ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 01/07/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ο9Σ46ΨΖ3Π-Υ03.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες και σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη πρόταση του έργου και το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά του. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝΕΡ46Ψ8Ζ6-8ΞΩ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Έως 5 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ89ΠΩΛ1-ΒΛ6.pdf
Προσόντα Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι: (α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, (β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης ειδίκευσης, (γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας, Τμημάτων Πληροφορικής και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 23/07/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΘΗΣ469Β7Γ-Ι4Μ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΠΕ Πληροφορικής από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/6ΙΡΧ46Ψ8Ζ6-ΛΛΓ.pdf
Προσόντα Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα είτε των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή με κάποια μορφή Τέχνης, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 26/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/08/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ3ΜΠ469Β7Γ-Ν1Ω.pdf
Προσόντα Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι α) των Παιδαγωγικών Τμημάτων, των Τμημάτων Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Τμημάτων Ψυχολογίας των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Πανεπιστημιακών Τμημάτων της αλλοδαπής, β) άλλων Τμημάτων Α.Ε.Ι., εφόσον έχουν εξετασθεί επιτυχώς σε δύο τουλάχιστον μαθήματα των Επιστημών της Αγωγής ή συναφή μαθήματα με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυγμένης ειδίκευσης, γ) Τμημάτων Βρεφονηπιοκομίας, Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής, Τμημάτων Κοινωνικής Εργασίας και Τμημάτων Λογοθεραπείας των Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αντίστοιχων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Τμημάτων Τ.Ε.Ι. με πτυχίο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της υπό προκήρυξη ειδικότητας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 03/07/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 25/08/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΥΘ469Β7Γ-725.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών και με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως και οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/67Ρ14653Π4-8ΩΝ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Πληροφορικής από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Γεωργική Μηχανική από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/6ΒΗΧ46Ψ8Ζ6-200.pdf
Προσόντα ❖ Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Οικονομικής Κατεύθυνσης ή συναφής τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, εφόσον αυτός έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ.
❖ Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην υποστήριξη των διαδικασιών διαχείρισης και παρακολούθησης έργων χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων ή/και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. ❖ Αποδεδειγμένη καλή γνώση αγγλικών(Επίπεδο Β2).
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και ανάρτησής της στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ έως και την 31/12/2023 με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΔΙΜ46ΨΖ3Π-ΦΟΘ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ειδικώς για τα εργαστήρια προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του εργαστηρίου ενώ κατ ΄εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά την διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο εργαστήριο ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 19/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ66Σ469Β7Γ-5Α9.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή που υπηρετεί στην οικεία ακαδημαϊκή μονάδα υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ειδικώς για τις κλινικές προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της κλινικής ενώ κατ΄ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά την διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην κλινική ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακής κλινικής δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 19/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/94ΔΨ469Β7Γ-ΜΤ3.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακό ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Πληροφορική ή στην Επιστήμη Υπολογιστών, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε συνάφεια με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο έργου στο δημόσιο ή/και στον ιδιωτικό τομέα, σε θέση με αντικείμενο τη διαχείριση, την εποπτεία λειτουργίας, τη συντήρηση ιστοτόπων και 3. τη διαχείριση του περιεχομένου των ιστοτόπων, μέσω του συστήματος διαχείρισης περιεχομένου (CMS) Drupal. Η πιστοποίηση της προαναφερόμενης επαγγελματικής εμπειρίας γίνεται με σχετικές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, με σαφή αναφορά στη χρήση του ζητούμενου συστήματος διαχείρισης περιεχομένου. 4. Πιστοποιητικό τουλάχιστον καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2) (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Μ63469Β4Μ-5ΦΙ.pdf
Προσόντα 1. Πανεπιστημιακό Πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 2. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών συναφής με το προκηρυσσόμενο αντικείμενο θέσης σε οργανωτική, διαχειριστική, οικονομική και επικοινωνιακή υποστήριξη έργων/προγραμμάτων σε ιδιωτικούς ή/και δημόσιους οργανισμούς και φορείς. 3. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω). 4. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C1/Γ1) (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΠΡΧ469Β4Μ-ΙΛΩ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με ειδίκευση στην Οινολογία από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ
Διάρκεια έως έξι (6) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/6Ε1246Ψ8Ζ6-ΞΗΠ.pdf
Προσόντα Υποψήφιοι για τις θέσεις μελών Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (αρθ. 4 του Ν. 2552/1997), είναι είτε καθηγητές, εξαιρουμένων των Πρυτάνεων και των Αντιπρυτάνεων, ή υπηρετούντες λέκτορες άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής είτε διδάκτορες οι οποίοι συνάπτουν συμβάσεις ανάθεσης έργου, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και την αντίστοιχη Προκήρυξη για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών του Ε.Α.Π.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις δύνανται να προσληφθούν κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/65ΟΞ46ΨΖΣΘ-ΘΡ3.pdf
Προσόντα
Διάρκεια έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΧΜΤ4653Π4-ΕΨ0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΔΗΕΩΞΚ-ΙΩΚ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Δ8ΛΟΕΨΡ-ΒΤ8.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 4 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΤΤΧΩ95-7ΦΡ.pdf
Προσόντα 1 Ενεργός φοιτητής του Τμήματος Γεωπονίας τουλάχιστον στο 6ο εξάμηνο.
2 Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3 Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
Διάρκεια Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 12 Μήνες / με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΕΥΧ46ΜΗ2Ι-ΖΗΩ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΓΩΠ4653Π4-314.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ο3ΣΟΕΥ7-Θ4Π.pdf
Προσόντα ❖ Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου / ΤΕΙ) Τμήματος Γεωπονίας ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. ❖ Πολύ καλή́ γνώση αγγλικής γλώσσας /επιπέδου C1. ❖ Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού́ Η/Υ, με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στη Διαύγεια και να εκτείνεται μέχρι την 31/10/2023 (1,5 ανθρωπομήνας) με δυνατότητα ανανέωσης - παράτασης κατόπιν εισήγησης του Ε/Υ του έργου μέχρι τη λήξη του έργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΕΗ446ΨΖ3Π-9ΛΝ.pdf
Προσόντα ● Πτυχίο/Δίπλωμα στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ● Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΜΠ "Προστασία Μνημείων"
Διάρκεια Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως 16.12/2023, και για 3,5 μήνες και 3,5 Ανθρωπομήνες και μέχρι 10.500 € ποσού συνολικά,
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΤΑΖ46ΨΖΣ4-302.pdf
Προσόντα ΘΕΣΗ 1: ❖ Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ( Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ❖ Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες στο γνωστικό αντικείμενο της χρήσης ενέργειας σε αστικές περιοχές. ❖ Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/επαγγελματική εμπειρία σε θέματα Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων τουλάχιστον τρία (3) έτη. ❖ Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στη διδασκαλία μαθημάτων με γνωστικό αντικείμενο τον Ενεργειακό Σχεδιασμό Κτιρίων τουλάχιστον τρία (3) έτη σε ΠΜΣ σε αναγνωρισμένα ιδρύματα ❖ Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας / επιπέδου C2
ΘΕΣΗ 2: ❖ Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. ❖ Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες στο γνωστικό αντικείμενο των συστημάτων παραγωγής και μετατροπής ενέργειας, ❖ Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία / επαγγελματική εμπειρία σε συστήματα παραγωγής και μετατροπής ενέργειας τουλάχιστον τρία (3) έτη. ❖ Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία διδασκαλίας μαθημάτων στο γνωστικό αντικείμενο των συστημάτων παραγωγής και μετατροπής ενέργειας τουλάχιστον τρία (3) έτη σε ΠΜΣ σε αναγνωρισμένα ιδρύματα. ❖ Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας / επιπέδου C2
Διάρκεια /ως 31/10/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΝ2Ε46ΨΖ3Π-2ΒΝ.pdf
Προσόντα Κ1 Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμου. Άριστη Γνώση Αγγλικής (επιπέδου C2). Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον εννέα (9) μηνών στην ανάπτυξη και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής.
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/12/2023 με εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 2.0-Α/Μ χωρίς δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ν6Μ46941Δ-Ξ0Φ.pdf
Προσόντα 1. Γνώση τεχνικών επίγειας και δορυφορικής ενεργής τηλεπισκόπησης αερολυμάτων με αποδεδειγμένη εμπειρία από συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα ή άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. 2.Εξειδίκευση σε τεχνικές επίγειας και δορυφορικής ενεργής τηλεπισκόπησης νεφών με αποδεδειγμένη εμπειρία από συμμετοχή σε σχετικά προγράμματα ή άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά. 3.Γνώση σχετική με θέματα ατμοσφαιρικής φυσικής ή προγνώσεις καιρού. 4.Άριστη Γνώση Αγγλικών. 20% 5. Καλή γνώση προγραμματισμού με Python. (Κωδικός Θέσης: 354)
Διάρκεια έως έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του Έργου. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01/07/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ξ7ΑΟΡΕΙ-850.pdf
Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ. Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2). Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών.
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με επιθυμητό χρόνο έναρξης εντός του Ιουνίου 2023 και λήξης την 31/12/2025.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΑΨΩ46941Δ-Σ6Θ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Α2Χ4653Π4-ΥΨΑ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Γεωπόνου Ελληνικού AEI (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) κατεύθυνσης Τεχνολογίας Τροφίμων - Γεωργικές Βιομηχανίες ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ελληνικού AEI (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) με ειδίκευση στην Αγροτική Οικονομία ή αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. • Αποδεδειγμένη Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, Επίπεδο C1. • Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/επαγγελματική εμπειρία ως Γεωπόνος σε θέματα του Πρωτογενή Τομέα τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, και την ανάρτησή της στη Διαύγεια, και να εκτείνεται μέχρι την 31-10-2023 με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσής
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΖΨ346ΨΖ3Π-Ε7Ι.pdf
Προσόντα Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, του άρθρου 5 του ν. 2527/1997
Διάρκεια ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ (με δυνατότητα επέκτασης έως 4 ΜΗΝΕΣ)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΛΠΖΩΛ5-Ζ6Θ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στην κλινική, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ειδικώς για τις κλινικές, προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της κλινικής, ενώ κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην κλινική ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή/τριας Πανεπιστημιακής Κλινικής δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Μ7Ρ469Β7Ξ-ΟΓΓ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που έχει τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχει ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου, υπό την υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΡΗΨ469Β7Ι-ΦΑ0.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κτηνιατρικής 2. Υποψήφιος Διδάκτορας ή κάτοχος Διδακτορικού σε αντικείμενο σχετικό με την παθολογία ή την παθολογία της αναπαραγωγής των αγελάδων (Σημ: η ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) 3. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΗΠΔ46Ψ8ΧΒ-ΔΒΣ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή Δίπλωμα Μηχανικού Υπολογιστών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Βιολογίας ή συναφών αντικειμένων (on/off) • Μεταπτυχιακός τίτλος στη Βιοπληροφορική, Πληροφορική, Πληροφοριακών Συστημάτων ή συναφών αντικειμένων (on/off) • Γνώση αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια 3 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΛΝΧ469ΗΚΚ-Σ84.pdf
Προσόντα  Απολυτήριο Λυκείου.  Επαγγελματική* εμπειρία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών συναφής με το αντικείμενο του έργου.  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΜΣΧ46Ψ8ΧΒ-ΨΘΤ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΣ2Ε4653Π4-44Δ.pdf
Προσόντα  Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μηχανολόγου Μηχανικού.  Υποψήφια/Υποψήφιος διδάκτορας Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Σημ: η ιδιότητα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης)  Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).  12 μήνες ερευνητικής* εμπειρίας από συμμετοχή σε έργα συναφή με το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης και τεχνολογίας υλικών.  Αποδεδειγμένη γνώση πάνω στη σύνθεση υλικών με τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής.  Αποδεδειγμένη γνώση υπολογιστικής μελέτης με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων (FEM)  Μία (1) δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό, συναφής με το αντικείμενο της μορφοποίησης υλικών με τεχνολογίες προσθετικής κατασκευής.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΜΘ246Ψ8ΧΒ-4ΗΒ.pdf
Προσόντα 1.• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Φυσικής • Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ερευνητική περιοχή των Νανοτεχνολογιών • Ερευνητική* εμπειρία 24 μηνών στην ανάπτυξη εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Διατάξεων ή/και σε αντικείμενο συναφές των Νανοτεχνολογιών ή/και συναφές με τα Οργανικά Ηλεκτρονικά από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1)
2.• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Φυσικής • Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ερευνητική περιοχή των Νανοτεχνολογιών (Σημ: Η ιδιότητα του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Τμήματος από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι/ες διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Ερευνητική* εμπειρία 12 μηνών στην ανάπτυξη εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Διατάξεων ή/και σε αντικείμενο συναφές των Νανοτεχνολογιών ή/και συναφές με τα Οργανικά Ηλεκτρονικά από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1)
3.• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Χημείας • Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ερευνητική περιοχή των Νανοτεχνολογιών (Σημ: Η ιδιότητα του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Τμήματος από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι/ες διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Ερευνητική* εμπειρία 12 μηνών στην ανάπτυξη εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Διατάξεων ή/και σε αντικείμενο συναφές των Νανοτεχνολογιών ή/και συναφές με τα Οργανικά Ηλεκτρονικά από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1)
4.• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη των Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών ή της Χημείας • Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ερευνητική περιοχή των Νανοτεχνολογιών (Σημ: Η ιδιότητα του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Τμήματος από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι/ες διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Ερευνητική* εμπειρία 6 μηνών σε αντικείμενο συναφές με τις Νανοτεχνολογίες ή/και σύνθεση οργανικών υλικών και ανάπτυξη υμενίων μέσω διαλυμάτων από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1)
5.• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Φυσικής • Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ερευνητική περιοχή των Νανοτεχνολογιών (Σημ: Η ιδιότητα του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Τμήματος από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι/ες διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Ερευνητική* εμπειρία 6 μηνών σε αντικείμενο συναφές με τις Νανοτεχνολογίες ή/και τα Οργανικά Ηλεκτρονικά από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1)
6.• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Φυσικής ή της Χημείας ή της Γεωλογίας • Μεταπτυχιακός Φοιτητής ή Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην ερευνητική περιοχή των Νανοτεχνολογιών (Σημ: Η ιδιότητα του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Τμήματος από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι/ες διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Ερευνητική* εμπειρία 9 μηνών σε αντικείμενο συναφές με τις Νανοτεχνολογίες ή/και τα Οργανικά Ηλεκτρονικά ή/και επιφανειακού χαρακτηρισμού οργανικών υλικών από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1)
7.• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Φυσικής • Μεταπτυχιακός Φοιτητής/τρια ή Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στην ερευνητική περιοχή των Νανοτεχνολογιών (Σημ: Η ιδιότητα του/της μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του Τμήματος από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι/ες διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Ερευνητική* εμπειρία 12 μηνών στην ανάπτυξη εκτυπωμένων Ηλεκτρονικών Διατάξεων ή/και σε αντικείμενο συναφές των Νανοτεχνολογιών ή/και συναφές με τα Οργανικά Ηλεκτρονικά από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΜΘΒ46Ψ8ΧΒ-5ΒΞ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΝΟ74653Π4-ΒΓ2.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει κάθε μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που έχει τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχει ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου, υπό την υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΗΡΔ469Β7Ι-ΚΤΛ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κτηνιατρικής 2. Υποψήφιος Διδάκτορας ή κάτοχος Διδακτορικού σε αντικείμενο σχετικό με την παθολογία ή την παθολογία της αναπαραγωγής των αγελάδων (Σημ: η ιδιότητα του υποψήφιου διδάκτορα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) 3. Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΧΡΓ46Ψ8ΧΒ-Ο0Υ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Φυσικής • Υποψήφιος Διδάκτορας ή Διδάκτορας στην Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών (Σημ: η ιδιότητα του υπ. διδάκτορα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Ερευνητική* εμπειρία 12 μηνών από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα στο πεδίο της Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών • Μία (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές στο πεδίο της Επιστήμης & Τεχνολογίας Υλικών • Αποδεδειγμένη γνώση χαρακτηρισμού των θερμοηλεκτρικών ιδιοτήτων των υλικών με μετρήσεις ηλεκτρικής/θερμικής αγωγιμότητας, συντελεστή Seebeck, κι ελευθέρων φορέων. • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ζ2Ζ46Ψ8ΧΒ-3Υ2.pdf
Προσόντα 1.  Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ).  Καλή γνώση Αγγλικής (Επίπεδο Β2).  Επαγγελματική* εμπειρία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών συναφής με το αντικείμενο του έργου.  Πιστοποιημένη εκπαίδευση στους Κανόνες της Ορθής Κλινικής Πρακτικής (Good Clinical Practice – GCP) (Αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό).
2.  Απολυτήριο Λυκείου.  Επαγγελματική* εμπειρία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών συναφής με το αντικείμενο του έργου.  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2).  Πιστοποιημένη εκπαίδευση στους Κανόνες της Ορθής Κλινικής Πρακτικής (Good Clinical Practice – GCP). (Αποδεικνύεται με σχετικό πιστοποιητικό).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ω2Ο46Ψ8ΧΒ-Υ64.pdf
Προσόντα Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι ένα (1) έτος. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 19/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ43Μ46Ψ8ΧΒ-ΦΤΗ.pdf
Προσόντα Στο ΠΜΣ του Τμήματος γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Επιστημών Οικονομίας, Διοίκησης, Κοινωνικών Επιστημών και Θετικών Επιστημών ελληνικών πανεπιστημίων καθώς και απόφοιτοι ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων της αλλοδαπής. Οι σπουδές για την απόκτηση του ΔΜΣ στην Οικονομική Θεωρία και Πολιτική ολοκληρώνονται σε τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα (πέντε εξάμηνα για φοίτηση μερικής απασχόλησης). Το πρόγραμμα αρχίζει τον Οκτώβριο του 2023 και ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι την 28 Φεβρουαρίου 2025 (28 Φεβρουαρίου 2026 για μερική φοίτηση).   
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΡΠΔ469Β7Γ-ΞΝ6.pdf
Προσόντα • Απολυτήριο Λυκείου • Επαγγελματική* εμπειρία 36 μηνών σχετική με το αντικείμενο του έργου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΜΦΑ46Ψ8ΧΒ-6Τ8.pdf
Προσόντα 1. 1. Μεταδιδάκτωρ: η διδακτορική διατριβή να είναι συναφής με το αντικείμενο του έργου και να έχουν γίνει τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με σύστημα κριτών σε αντικείμενο σχετικό με το έργο που περιγράφεται στη προκήρυξη. 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με την Νανοτεχνολογία
2. 1. Υποψήφιος Διδάκτωρ: βαθμός 1ου πτυχίου >7 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με την Νανοτεχνολογία
3. 1. Υποψήφιος Διδάκτωρ: βαθμός 1ου πτυχίου >7 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με την Νανοτεχνολογία
Διάρκεια Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως 31/12/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/90ΙΞ46ΨΖΣ4-3ΛΟ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του/της Διευθυντή/ριας έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στην κλινική, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Ειδικώς για τις κλινικές, προϋπόθεση για την υποβολή υποψηφιότητας είναι η κατοχή ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της κλινικής, ενώ κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στην κλινική ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή/τριας Πανεπιστημιακής Κλινικής δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ59Ν469Β7Ξ-ΠΤΧ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Γεωπονίας. • Επαγγελματική*/Ερευνητική** εμπειρία 6 μηνών σε εργασίες προετοιμασίας σταφυλιών για εργαστηριακές χημικές αναλύσεις • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1). • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ1ΛΥ46Ψ8ΧΒ-ΨΣΙ.pdf
Προσόντα 1. Χωρίς τυπικά προσόντα 2. Να πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07.
Διάρκεια (2) μηνών
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΔΝ1Ω6Γ-ΣΞ6.pdf
Προσόντα 1.• Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη του Μηχανικού (απόφοιτος Πολυτεχνικής Σχολής ΠΕ) • Κάτοχος διδακτορικού τίτλου στο επιστημονικό πεδίο της ανάπτυξης αλγορίθμων και στην εκτίμηση ρίσκου • Επαγγελματική́* ή / και ερευνητική́** εμπειρία 6 μηνών από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο την ανάπτυξη αλγορίθμων και στην εκτίμηση ρίσκου • Μια (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στα πεδία της ανάπτυξης αλγορίθμων και στην εκτίμηση ρίσκου • Καλή (Β2) γνώση της αγγλικής γλώσσας.
2.• Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ στην επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών • Υποψήφιος Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο επιστημονικό πεδίο των Τηλεπικοινωνιών • Μία (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στο πεδίο των Τηλεπικοινωνιών.
3.• Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ στην επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών • Υποψήφιος Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο επιστημονικό πεδίο των Τηλεπικοινωνιών (Σημ: η ιδιότητα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης). • Μία (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στο πεδίο των Τηλεπικοινωνιών.
4.• Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ στην επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών • Υποψήφιος Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο επιστημονικό πεδίο των Τηλεπικοινωνιών (Σημ: η ιδιότητα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης). • Μία (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στο πεδίο των Τηλεπικοινωνιών.
5.• Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ στην επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών • Υποψήφιος Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο επιστημονικό πεδίο της ανάπτυξης πομποδεκτών (Σημ: η ιδιότητα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης). • Μία δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στο πεδίο της ανάπτυξης πομποδεκτών.
6. • Πτυχιούχος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ΠΕ στην επιστήμη των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών • Υποψήφιος Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών στο επιστημονικό πεδίο των Τηλεπικοινωνιών (Σημ: η ιδιότητα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης). • Μία (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό ή ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στο πεδίο των Τηλεπικοινωνιών.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΣΨ746Ψ8ΧΒ-1Ψ8.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Φυσικής. • Διδακτορικός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Φυσικής της Ατμόσφαιρας • Επαγγελματική**/Ερευνητική** εμπειρία 24 μηνών στο αντικείμενο της Φυσικής της Ατμόσφαιρας • Επαγγελματική*/Ερευνητική* εμπειρία 12 μηνών στο αντικείμενο της Φυσικής Περιβάλλοντος • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΝΡΝ46Ψ8ΧΒ-57Π.pdf
Προσόντα
Διάρκεια πέντε [5] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Θ2Η4653Π4-ΟΤΘ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Γεωπονίας, • Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Γεωπονίας (Σημ: η ιδιότητα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Ερευνητική* εμπειρία 12 μηνών στην ανάλυση φυτικών ιστών και εδαφών και στην επεξεργασία-ερμηνεία δεδομένων.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΟΜ546Ψ8ΧΒ-22Ν.pdf
Προσόντα α) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει). β) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικοτήτων Τεχνικού Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή πτυχίο Α' ή Β' κύκλου σπουδών ΤΕΕ ειδικότητας Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή απολυτήριος τίτλος Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου τμήματος Μηχανικών Αυτοκινήτων ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικού Λυκείου ειδικότητας Τεχνικού Οχημάτων ή ειδικότητας Μηχανικής Αυτοκινήτων του Τομέα Μηχανολογίας ή ειδικότητας Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου του Τομέα Οχημάτων ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ειδικότητας Μηχανών Αυτοκινήτου ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ειδικότητας Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτου ή συναφούς ειδικότητας, δηλαδή: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Ηλεκτρικού Συστήματος Αυτοκινήτου ή Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτου ή Τεχνιτών Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνιτών Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρολόγου Αυτοκινήτων Οχημάτων ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.
Διάρκεια 2 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Κ6ΛΩΚ0-3ΟΒ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης αυτής έως τη λήξη του υποέργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ6ΛΧ4653Π4-Γ91.pdf
Προσόντα • Πανεπιστημιακό πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. • Άριστη γνώση Αγγλικών (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω). • Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σε θέση υποστήριξης έρευνας, στο γνωστικό αντικείμενο των Οικονομικών ή/και Επιχειρηματικότητας ή/και Καινοτομίας ή/και Επιχειρηματικής αξιοποίησης αποτελεσμάτων.
Διάρκεια έως έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ8ΨΧ469Β4Μ-Π9Ρ.pdf
Προσόντα i) Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης που υπηρετούν στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας ή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή του οικείου τομέα. ii) Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή Τομέα: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν διατελέσει για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο εν λόγω αξίωμα στον ίδιο ή άλλον Τομέα του Τμήματος. iii) Ο Διευθυντής/η Διευθύντρια του Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή ερευνητικού ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι.
Διάρκεια διετής (2ετής), και άρχεται στις 01.09.2023 και λήγει στις 31.08.2025 βάσει νόμου .
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/9ΨΨ7469Β7Γ-3ΑΜ.pdf
Προσόντα ▪ ΠΕ Θετικών επιστημών ή ΠΕ Μηχανικών ή ΠΕ Οικονομικών Επιστημών με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε πεδίο συναφές με το αντικείμενο της θέσης. ▪ Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην ανάλυση δεδομένων ▪ Αποδεδειγμένη πολύ καλή (γραπτή και προφορική) γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
Διάρκεια Από την ημερομηνία της σύμβασης έως 31.12.2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΔΞΟ46ΜΓ35-ΗΔΤ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ03Β4653Π4-1ΑΠ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην Επιστήμη της Πληροφορικής • Υποψήφιος Διδάκτορας με αντικείμενο σχετικό με την Επιστήμη των Δεδομένων και της Πληροφορίας (Σημ: η ιδιότητα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) • Μία (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό στον τομέα της ανθρωποκεντρικής επιστήμης δεδομένων και ανάλυσης ανθρωποκεντρικών δεδομένων. • Μία (1) ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στον τομέα της ανθρωποκεντρικής επιστήμης δεδομένων και ανάλυσης ανθρωποκεντρικών δεδομένων • Ερευνητική* εμπειρία 36 μηνών από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο σχετικό με την ανάλυση ανθρωποκεντρικών δεδομένων
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 12:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨΥΑ46Ψ8ΧΒ-Ι9Π.pdf
Προσόντα Κριτήρια για την επιλογή: α) να είναι σε θέση να διεξάγουν πρωτογενή έρευνα, β) με εμπειρία στο αρχαιολογικό πεδίο και εμπειρία στην εφαρμοσμένη αρχαιολογική έρευνα-ανάλυση ανασκαφικού υλικού και γ) να έχουν καλές γνώσεις τουλάχιστον μιας ξένης γλώσσας και ηλεκτρονικού υπολογιστή (κυρίως Photoshop, excel). Για την κάλυψη της δαπάνης έχουν εκδοθεί οι Α.Υ.Δ
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Ο2Ζ469Β7Γ-9Τ8.pdf
Προσόντα Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο αξίωμα του Προέδρου του ίδιου ή άλλου Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΦΞΑ469Β7Δ-375.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 2 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/10/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΜΗΞ4653Π4-ΜΗΙ.pdf
Προσόντα Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο αξίωμα του Προέδρου του ίδιου ή άλλου Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΓΞΝ469Β7Δ-ΦΞ8.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν της 31ης.12.2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΡΔ64653Π4-ΒΜΝ.pdf
Προσόντα Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία δύο (2) ετών. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου: α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται και β) όσοι έχουν εκλεγεί για τέσσερις (4) θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο αξίωμα του Προέδρου του ίδιου ή άλλου Τμήματος Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν επιτρέπεται να κατέχουν συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή Ερευνητικού Ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια για θητεία δύο (2) ετών
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΒΡΨ469Β7Δ-3ΛΚ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/63Δ4ΩΕ3-ΒΣ9.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ995ΩΛ6-ΗΜ3.pdf
Προσόντα
Διάρκεια (4) μήνες ,
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗ0ΓΩΛ6-ΒΕ0.pdf
Προσόντα -Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας
Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
Γνώση χειρισμού Η/Υ

-Πτυχίο ΤΕΙ
Γνώση χειρισμού Η/Υ

-Απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ
Διάρκεια 2 μήνες (με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία  
Προσόντα -Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
Διάρκεια 6 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης για δυο μήνες, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/eforeia-arxaiotiton-messinias.pdf
Προσόντα -Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή (συγκεκριμένης ομάδας - τάξης)
Άδεια οδήγησης (επαγγελματική ή ερασιτεχνική)

-Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ αντίστοιχης ειδικότητας
Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄κατηγορίας
Πιστοποιητικό Επαγγελεματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

-Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
Διάρκεια 4 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων
Αρχεία /upldsprokrx/dimos-kifisias.pdf
Προσόντα -Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)

Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ergates-ydreusis-kai-proswpiko-kathariotitas-sto-dimo-karustou.pdf
Προσόντα -Πτυχίο ΑΕΙ

-Πτυχίο ΑΕΙ

-Πτυχίο ΑΕΙ
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Διάρκεια έως 31/08/2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/proslipseis-sto-dimo-rethimnis-1.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου με την επωνυμία «Εργαστήριο Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης» έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στο εργαστήριο, κάτοχος ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του εργαστηρίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο εργαστήριο ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες.
Διάρκεια τριετή θητεία, ήτοι από 01.09.2023 έως και 31.08.2026, με δυνατότητα επανεκλογής
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΡΤΥ469Β7Γ-ΙΦΣ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου με την επωνυμία «Κέντρο Πολιτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης» έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στο εργαστήριο, κάτοχος ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του εργαστηρίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο εργαστήριο ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες.
Διάρκεια τριετή θητεία, ήτοι από 01.09.2023 έως και 31.08.2026, με δυνατότητα επανεκλογής
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤ5Υ469Β7Γ-ΞΕ0.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας, για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου με την επωνυμία «Κέντρο Ευρωπαϊκής Πολιτικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης» έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στο εργαστήριο, κάτοχος ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό του εργαστηρίου υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο εργαστήριο ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες.
Διάρκεια τριετή θητεία, ήτοι από 01.09.2023 έως και 31.08.2026,
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ0Υ6469Β7Γ-ΤΚΑ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΠΝ54653Π4-ΒΡΟ.pdf
Προσόντα 1.• Πτυχίο Φυσικής Αγωγής με Παιδαγωγική Επάρκεια. • Εμπειρία κι εξοικείωση σε αθλητικές δραστηριότητες παιδιών 5-15 ετών.
2. • Τίτλος – Πτυχίο με ειδικότητα Νηπιαγωγού, Εκπαιδευτικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ή άλλης ειδικότητας εκπαιδευτικού, ελληνικού ή αλλοδαπού ΑΕΙ, νομίμως αναγνωρισμένο. • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε σχετικό με το πτυχίο ή και το αντικείμενο της πρόσκλησης.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/66ΖΥ465274-Α4Ε.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠΑΤΕΕΝ. Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, Integrated Master, από ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης αυτό ισοδυναμεί με πτυχίο πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική διαπιστωτική απόφαση, που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/9Η0446Ψ8Ζ6-ΟΝ5.pdf
Προσόντα 1. Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή ισοδύναμου Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην ανάπτυξη εφαρμογών ΤΠΕ
2. Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντικείμενο συναφές με τη θέση
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/12/2023 με εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 5,5-Α/Μ με δυνατότητα ανανέωσης για έως 11,10-ΑΜ έως την 31/12/2024, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Επιθυμητός χρόνος έναρξης της σύμβασης: εντός του Ιουν
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΡΚ46941Δ-ΗΛΝ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠΑΤΕΕΝ. Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, Integrated Master, από ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης αυτό ισοδυναμεί με πτυχίο πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική διαπιστωτική απόφαση, που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ6ΟΑ46Ψ8Ζ6-5ΨΧ.pdf
Προσόντα Πτυχίο Ιατρικής, Μαθηματικών ή άλλων συναφών επιστημών
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Επιδημιολογία ή την Βιοστατιστική (ή τελειόφοιτος)
Διάρκεια από την υπογραφή της και για πέντε (5) ημερολογιακούς μήνες από την έναρξη αυτής.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/9ΗΧ8469Β7Η-Ξ7Τ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι τις 31-12-2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΟΕΧ4653Π4-Μ65.pdf
Προσόντα Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.
Διάρκεια 2 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία  
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΝΜΟΩΡΠ-2ΧΒ.pdf
Προσόντα «…...Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου.
Διάρκεια για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-202
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/69ΙΓ469Β7Η-46Φ.pdf
Προσόντα Πτυχίο Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με την Πληροφορική
Υποψήφιος Διδάκτωρ Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου
Πολύ Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Διάρκεια από την υπογραφή της έως την 16/12/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΒ3Μ469Β7Η-Π5Γ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Φυσιολογίας έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στο Εργαστήριο Φυσιολογίας και έχει ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του Εργαστηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο Εργαστήριο ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Η κατοχή θέσης Διευθυντή/τριας Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΙΚΛ469Β7Ξ-ΒΞ4.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή συναφές. • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την Αρχαιολογία
Διάρκεια 8 μήνες από την υπογραφή της και έως 31/12/2023, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/917546ΨΖΣΘ-Μ7Χ.pdf
Προσόντα Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ή ενιαίo και αδιάσπαστο τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά
Ερευνητική και εργαστηριακή εμπειρία στη χρήση τεχνικών χαρακτηρισμού υλικών
Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
Διάρκεια από την υπογραφή της έως την 29/10/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/63Α0469Β7Η-6Η9.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠΑΤΕΕΝ. Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, Integrated Master, από ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης αυτό ισοδυναμεί με πτυχίο πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική διαπιστωτική απόφαση, που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/6ΖΛΩ46Ψ8Ζ6-13Δ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών και με δυνατότητα παράτασης της σύμβασης έως και οκτώ (8) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ2ΙΞ4653Π4-8Σ7.pdf
Προσόντα Θ Ε Σ Η 1: • Πτυχίο Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Η/Υ ή συναφές • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα ΤΠΕ
Διάρκεια έως 31/12/2023, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΓΠ446ΨΖΣΘ-9ΜΦ.pdf
Προσόντα α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι.της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος
ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης
ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*.
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας,
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας
ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας,
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)
ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ο οποίος οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας
άσκησης επαγγέλματος.

α) Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης
ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει*.
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.)
ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή
Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ.
(ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής
Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή
ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ο
οποίος οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.

-Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή
για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή
απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος
Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν.
2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας
Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος
ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.


Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/SOX_1_2023_DEYAG.pdf
Προσόντα α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής Τ.Ε.Ι.* της
ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

-Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών ΒρεφονηπιοκόμωνΠαιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

-Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός
Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef)
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης
επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού
Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου
σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
Διάρκεια έως 31-8-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΒΛΨΟΚΟΟ-ΨΘΧ.pdf
Προσόντα -Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ

-Πτυχίο ή Δίπλωμα Νοσηλευτικής ΤΕΙ

-Οποιοδήποτε Δίπλωμά Επαγγελματικής Ειδικότητας

-Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Διάρκεια 4 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝΞΜΟΞΓΡ-Π7Ψ.pdf
Προσόντα α) Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου
μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή
απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας,
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος
τίτλος:
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή
- Γενικού Λυκείου ή
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*
β) Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Διάρκεια 6 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΦΦΙΟΚ6Ο-ΖΘΩ.pdf
Προσόντα -Πτυχίο ή δίπλωμα Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή
ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

-Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών
Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και
Έκφρασης
Διάρκεια 2 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 26/5/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΕΨΨΟΚΠΦ-ΔΜ9.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠΑΤΕΕΝ. Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, Integrated Master, από ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης αυτό ισοδυναμεί με πτυχίο πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική διαπιστωτική απόφαση, που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΘ1Η46Ψ8Ζ6-ΘΕΩ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού
2. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού
3. Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού
4.  Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος μηχανικού
Διάρκεια Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τις 29/11/2023 και για 4 ανθρωπομήνες συνολικά
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΙΕΖ46ΨΖΣ4-Ε01.pdf
Προσόντα 1.Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής 2.Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε σχεδιασμό και προγραμματισμό/ανάπτυξη εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών λογισμικού 3.Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Β2)
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/12/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΚΣΩ46941Δ-4ΚΕ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια ζξι (6) μήνεσ,
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨΗΔ469Β7Ι-ΠΔ6.pdf
Προσόντα 1. ΠΕ Απόφοιτος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης κλάδου Διοικητικού- Οικονομικού 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών συναφές με το αντικείμενο σπουδών ή το αντικείμενο της θέσης εργασίας 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (C2) 4. Πιστοποιητικό Γνώσης χειρισμού Η/Υ 5. Εμπειρία στη διαχείριση ευρωπαϊκών έργων (ελάχιστο 12 μήνες)
Διάρκεια έως και την λήξη του έργου, ήτοι 31/12/2026, με δυνατότητα παράτασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΜΧ97Λ6-ΖΚΦ.pdf
Προσόντα  Δίπλωμα Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού  Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα σχετικό με το σχεδιασμό και τη διαστασιολόγηση συστημάτων και πειραματικών εγκαταστάσεων ηλιακής ψύξης μέσω του κύκλου ψύξης με ακροφύσιο, καθώς και τη ρευστομηχανική ανάλυση ακροφυσίων ψυκτικών κύκλων και συστημάτων συνδυασμού Οργανικού Κύκλου Rankine με κύκλο ψύξης ακροφυσίου  Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού
Διάρκεια Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως 31/10/2023, και για 4 ανθρωπομήνες συνολικά
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΠΜ046ΨΖΣ4-Τ2Α.pdf
Προσόντα 1.• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Βιολογίας ή της Θαλάσσιας Βιολογίας ή της Ιχθυολογίας • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο αντικείμενο των βιώσιμων υδατοκαλλιεργειών • Δύο (2) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στο θαλάσσιο περιβάλλον • Επαγγελματική*ερευνητική** εμπειρία 36 μηνών σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
2.• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
3.• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Βιολογίας. • Υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με τις διατροφικές προκλήσεις και την βιολογία ιχθύων στην υδατοκαλλιέργεια (Σημ: η ιδιότητα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Δύο (2) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σε αντικείμενο σχετικό με την διατροφή των εκτρεφόμενων ιχθύων και την ευζωία τους. • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΩΡΔ46Ψ8ΧΒ-ΤΑΠ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου Ναυτιλιακών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
 Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης Τμήματος Πανεπιστημίου Ναυτιλίας και Μεταφορών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
 Διδακτορικό Δίπλωμα στο επιστημονικό πεδίο της Ανάλυσης Μεταφορικής Συμπεριφοράς
 Εμπειρία στα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα: (α) ανάπτυξη οικονομετρικών προτύπων διακριτών επιλογών, (β) προσομοίωση του συγκοινωνιακού συστήματος, (γ) αξιολόγηση μέτρων πολιτικής στις μεταφορές
 Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων σε αντικείμενα συναφή με το αντικείμενο της ανάλυσης μεταφορικής συμπεριφοράς και τη χρήση οικονομετρικών προτύπων
 Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα στο ευρύτερο πεδίο των μεταφορών
 Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Διάρκεια έως την λήξη του έργου (30/11/2026).
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΑΦΦ46Ψ8Ζ6-Κ61.pdf
Προσόντα 1. Αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με Υδατοκαλλιέργειες ή Αλιευτική Βιολογία ή Περιβαλλοντική Βιολογία, Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, ο οποίος είτε να έχει εκδοθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παράλληλα και ο ανωτέρω Τίτλος να είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 306 ν 4957/2022, είτε να είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.1 2. Υποψήφιος Διδάκτορας εγγεγραμμένος σε Τμήμα Βιολογίας 3. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022.
Διάρκεια 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Ιούνιος 2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥ6Υ469Β7Γ-00Γ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ Χημείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
Καλή γνώση της Αγγλικής
Γνώση Εργαλείων Υπολογιστικής Χημείας & Προγραμματισμού
Διάρκεια από την υπογραφή της έως την 03/12/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/6ΖΗΗ469Β7Η-ΧΙΒ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης (ΠΕ/ΤΕ) -Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ -Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διοικητική υποστήριξη σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
2. Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης (ΠΕ/ΤΕ) -Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ -Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διοικητική υποστήριξη σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
3. Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης (ΠΕ/ΤΕ) -Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ -Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διοικητική υποστήριξη σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΔ5946ΜΗ2Ι-ΞΝ4-0.pdf
Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ Χημείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
Ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση δομών βιολογικών μακρομορίων
Καλή γνώση της Αγγλικής
Εμπειρία σε λογισμικά Κβαντικής Χημείας
Διάρκεια από την υπογραφή της έως την 03/12/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/6Κ0Ρ469Β7Η-59Α-0.pdf
Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ Χημείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
Ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση δομών βιολογικών μακρομορίων
Καλή γνώση της Αγγλικής
Εμπειρία σε λογισμικά Κβαντικής Χημείας, Μοριακής Δυναμικής, Μοριακής Πρόσδεσης, Υπολογιστικής Τοξικολογίας και χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης
High Performance Computing (HPC), προγραμματισμός σε περιβάλλον Unix, Γλώσσες προγραμματισμού (Fortran, C, Python)
Διάρκεια από την υπογραφή της έως την 03/12/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΓ16469Β7Η-ΙΒ8.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τριών (3) μηνών
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΛΚΠ4653Π4-9Η3.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) επιστήμης Ιχθυολογίας  Κάτοχος τίτλου Διδακτορικής Διατριβής με αντικείμενο στη βιολογία και την φυσιολογία θρέψης ιχθύων  Δύο (2) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές σχετικές με την ενυδρειοπονια  Μία (1) ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές σχετικές με την ενυδρειοπονία  Επαγγελματική* εμπειρία 24 μηνών σχετικά με την ενυδρειοπονία και την εκτροφή ιχθύων σε εντατικά συστήματα και κλειστά κυκλώματα  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
2. Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ/ΤΕ) επιστήμης Ιχθυολογίας.  Ερευνητική** εμπειρία 24 μηνών από συμμετοχή σε προγράμματα σχετικά με τη βιολογία / παθολογία / μικροβιολογία υδρόβιων ζωικών οργανισμών  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (B2).
3. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Γεωπονίας • Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με το βιοέλεγχο των φυτοπαρασιτικών νηματωδών και την εκτίμηση περιβαλλοντικού κινδύνου • Δύο (2) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές με αντικείμενο σχετικό με τα έντομα αποθηκών ή τα έντομα σαν πηγή θρεπτικών συστατικών και την εκτροφή τους • Μια (1) ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με κριτές με αντικείμενο σχετικό με τα έντομα αποθηκών ή τα έντομα σαν πηγή θρεπτικών συστατικών και την εκτροφή τους • Ερευνητική** εμπειρία 24 μηνών από συμμετοχή σε προγράμματα σχετικά με τα έντομα σαν πηγή θρεπτικών συστατικών και την εκτροφή τους • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
4.• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Βιολογίας • Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με τη Βιολογία • Δύο (2) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές σχετικές με την ενυδρειοπονία • Μία (1) ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια με κριτές με αντικείμενο σχετικό με την ενυδρειοπονία • Επαγγελματική*/Ερευνητική** εμπειρία 24 μηνών από συμμετοχή σε προγράμματα σχετικά με την ενυδρειοπονία • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
5. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) επιστήμης Γεωπόνου ή Τεχνολόγου Τροφίμων  Διδακτορικό δίπλωμα σε θέμα σχετικό με την Εντομολογία  Ερευνητική** εμπειρία 36 μηνών από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τα έντομα  Δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο σχετικό με τα έντομα αποθηκών  Μια (1) ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με κριτές με αντικείμενο σχετικό με τα έντομα αποθηκών  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
6. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) επιστήμης Γεωπόνου  Διδακτορικό δίπλωμα στη Διατροφή Ιχθύων  Δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο σχετικό με τη διατροφή ιχθύων με έντομα  Μία (1) ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο με κριτές σχετικό με τη διατροφή ιχθύων με έντομα  Ερευνητική** εμπειρία 36 μηνών από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο διατροφή ιχθύων  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
7. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης  Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  Γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/67Ξ946Ψ8ΧΒ-1ΟΝ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, για διάρκεια απασχόλησης επτά (7) μηνών και όχι πέραν της 31.12.2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΖΞΓ4653Π4-97Ρ.pdf
Προσόντα -Πτυχίο Οικονομικής Κατεύθυνσης (ΠΕ/ΤΕ)
-Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
-Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός
(1) έτους στη διοικητική υποστήριξη σε φορείς
του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
Διάρκεια Πενθήμερη οκτάωρη απασχόληση
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΔ5946ΜΗ2Ι-ΞΝ4.pdf
Προσόντα -Πτυχίο Ιατρικής ή Νοσηλευτικής ή
συναφές
-Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
Ιατρικής Επιστήμης ή συναφής
-Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
Ιατρικής Επιστήμης ή συναφής
-Πιστοποιημένη άριστη γνώση
αγγλικής γλώσσας (Γ2)

-Πτυχίο Νοσηλευτικής
-Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
Νοσηλευτικής τουλάχιστον διετούς
φοίτησης
-Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην ευρύτερη επιστημονική περιοχή των
Νοσηλευτικών Μονάδων Εντατικής
Θεραπείας
-Πιστοποιημένη άριστη γνώση
αγγλικής γλώσσας (Γ2)

-Πτυχίο Νοσηλευτικής
-Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
Νοσηλευτικής τουλάχιστον διετούς
φοίτησης
-Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στην
ευρύτερη επιστημονική περιοχή της
Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής
-Πιστοποιημένη άριστη γνώση
αγγλικής γλώσσας (Γ2)
Διάρκεια έως 31/10/2023 με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΔΦΦ46ΨΖΣΘ-ΠΡΤ.pdf
Προσόντα -Πτυχίο ΑΕΙ Χημείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής
-Ερευνητική εμπειρία στην ανάλυση δομών βιολογικών
μακρομορίων
-Καλή γνώση της Αγγλικής
-Εμπειρία σε λογισμικά Κβαντικής Χημείας
Διάρκεια έως 03/12/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/6Κ0Ρ469Β7Η-59Α.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Τεσσάρων [4] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΦΝΕ4653Π4-ΖΗΖ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΣ3ΜΩΞ9-21Ω.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Οι συμβάσεις θα είναι διάρκειας ενός (01) μήνα και τριών (03) ημερών
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ4Ι3ΟΛΛΧ-Ξ26.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης Ψυχολογίας/Κοινωνικών Επιστημών, Ιδρύματος της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, ο οποίος είτε να έχει εκδοθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παράλληλα και ο ανωτέρω Τίτλος να είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 306 ν 4957/2022 (ΠΡΟΣΟΧΗ: αφορά σε ερευνητικό, επιστημονικό και εκπαιδευτικό προσωπικό), είτε να είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ. 1 2. Αποδεδειγμένη γνώση/ εμπειρία σε προηγμένες μεθόδους στατιστικής ανάλυσης όπως αποδεικνύεται από τη συγγραφή ενός διδακτορικού ή συστατική επιστολή όπου θα βεβαιώνεται η συγκεκριμένη γνώση 3. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022. 4. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. 5. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή και ανακοινώσεις σε επιστημονικά περιοδικά
Διάρκεια Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Ιούλιος 2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΞΚΒ469Β7Γ-ΥΧΛ.pdf
Προσόντα Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
Σχετική ερευνητική εμπειρία στο χαρακτηρισμό υλικών
Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία στην Παρασκευή και Αξιολόγηση Ιεραρχικών Ενισχυτικών Δομών
Δημοσιεύσεις σε Επιστημονικά Περιοδικά
Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Διάρκεια από την υπογραφή της έως την 18/09/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/9ΛΦ6469Β7Η-4ΙΔ.pdf
Προσόντα Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
Συνάφεια βασικού ή/και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τη θέση
Γνώση στο Χαρακτηρισμό ιδιοτήτων των υλικών
Γνώση στον έλεγχο των Μηχανικών Ιδιοτήτων
Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία στην Παρασκευή και Αξιολόγηση Ιεραρχικών Ενισχυτικών Δομών
Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία στην αξιολόγηση ΘΗ συμπεριφοράς-λειτουργικότητας, μηχανικών ιδιοτήτων
Διάρκεια από την υπογραφή της έως την 18/09/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ927469Β7Η-ΩΕΦ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών για τον ΠΕ Αρχαιολόγο, για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών για τους ΔΕ Εργατοτεχνίτες και τους ΥΕ Εργάτες, και για διάστημα τριών (3) μηνών για τον ΠΕ Μηχανικό – Αρχιτέκτονα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΞΕΑ4653Π4-ΥΙΔ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ σε Οικονομικές Επιστήμες ή Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων. Δεν γίνονται δεκτά πτυχία Λογιστικής & Ελεγκτικής. 2. Τεκμηριωμένη ασφαλισμένη επαγγελματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών (3) ετών με αντικείμενο σχετικό με τα «αντικείμενα εργασίας». Η προϋπηρεσία τεκμηριώνεται με 1) βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή αντίγραφο κατάστασης ενσήμων και 2) υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνεται ο εργοδότης, το είδος και η χρονική διάρκεια της προϋπηρεσίας που δηλώνεται στις βεβαιώσεις του ασφαλιστικού φορέα ή σχετική βεβαίωση εργοδότη ή αντίγραφα συμβάσεων. 3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Άριστη χρήση Η/Υ (μηχανογραφικών εφαρμογών MS Office).
Διάρκεια Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης χωρίς την διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 17/07/2023 17:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΙΓΒ469ΗΚΥ-ΦΤΕ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΑΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικού Παραγωγής/και Διοίκησης /Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης ή συναφές • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε συναφές με τη θέση αντικείμενο (Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Μηχανικού Παραγωγής/και Διοίκησης /Μηχανικού Οικονομίας και Διοίκησης ή συναφές • Πιστοποιημένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2) • Πενταετής ερευνητική ή επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με την προκηρυχθείσα θέση (επιχειρηματικότητα/ καινοτομία) με έμφαση στο διεθνές περιβάλλον ή εμπειρία σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης ή εμπειρία σε project/program management)
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως 31/10/2023, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΜΓΦ46ΨΖΣΘ-8Ν5.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ ή/και μεταπτυχιακό τίτλο σε αντικείμενο/-α που σχετίζονται με το περιεχόμενο των μαθημάτων του Mathesis: Ανθρωπιστικές, Ιστορικές, Κοινωνικές ή Θετικές Επιστήμες. 2. Άριστη χρήση της ελληνικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Άριστη και πιστοποιημένη χρήση MS Office 5. Προηγούμενη εμπειρία σε: διαχείριση ιστοσελίδων & social media, e-learning, ή/και σε επιμέλεια κειμένων
Διάρκεια Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 17/07/2023 17:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Μ1Ρ469ΗΚΥ-ΞΜΛ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Τέσσερις (4) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/919ΙΟΡ2Ψ-ΧΓ4.pdf
Προσόντα 1. Διδακτορικό ή/και μεταπτυχιακό δίπλωμα σε θέματα σχετικά με την αποστολή και το έργο της Αρχής, όπως είναι (α) η ποιότητα στην εκπαίδευση, (β) η αξιολόγηση στην εκπαίδευση, (γ) η μεθοδολογία της εκπαιδευτικής έρευνας, (δ) ο σχεδιασμός και η οργάνωση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, (ε) η εκπαιδευτική πολιτική, (στ) η συμμετοχή του υποψηφίου ως υπευθύνου έργου, μέλους ομάδας έργου ή επιστημονικής ομάδας έργου, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σχετικά με την αποστολή της Αρχής. 2. Πενταετής, τουλάχιστον, διδακτική εμπειρία σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για τις περιπτώσεις (α) έως και (ε) της προηγούμενης παραγράφου, ή συνυπολογιζόμενης της διδακτικής και της εμπειρίας υπευθύνου ή μέλους επιστημονικής ομάδας έργου για την (στ) περίπτωση της προηγουμένης παραγράφου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΦ1Π46ΜΤΛΗ-Φ08.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο AEI σε Οικονομικές Επιστήμες 2. Άριστη χρήση Η/Υ (μηχανογραφικών εφαρμογών MS Office). 3. Πολύ καλή αγγλικής γλώσσας (C1). 4. Προϋπηρεσία τουλάχιστον τριών ετών σε οικονομική υπηρεσία (δημόσιου φορέα) ή σε οργανωμένο λογιστήριο επιχείρησης ή σε διαχείριση ή υλοποίηση ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραμμάτων
Διάρκεια Ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης μέχρι το τέλος του έργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/07/2023 16:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΦΓ5469ΗΚΥ-Ξ0Η.pdf
Προσόντα 1.1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Χημείας ή Φαρμακολογίας ή Βιολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στο επιστημονικό πεδίο της Αναλυτικής Χημείας ή Κλινικής Χημείας ή Βιοχημείας ή Μοριακής διαγνωστικής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας Γνώση χειρισμού Η/Υ 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ 4. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επιπεδο Β2)
2.1. Απολυτήριο Λυκείου 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ
3.1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευση (Π.Ε.) Χημείας ή Φαρμακολογίας ή Βιολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών στο επιστημονικό πεδίο της Αναλυτικής Χημείας ή Κλινικής Χημείας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 3. Διδακτορική Διατριβή στο αντικείμενο της Αναλυτικής ή Κλινικής Χημείας 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ 5. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επιπεδο Β2)
4. 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Χημείας ή Φαρμακολογίας ή Βιολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών στο επιστημονικό πεδίο της Αναλυτικής Χημείας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ 4. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επιπεδο Β2)
5.1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Χημείας ή Φαρμακολογίας ή Βιολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ 3. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επιπεδο Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Η4Ζ46ΨΖ2Ν-Φ5Ξ.pdf
Προσόντα 1η Ειδικότητα: 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Φαρμακοποιού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων ή Βιολόγου ή Γεωπόνου ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της Χημείας Φυσικών Προϊόντων
2η Ειδικότητα: 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Φαρμακοποιού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων ή Βιολόγου ή Γεωπόνου ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της Χημείας Φυσικών Προϊόντων
3η Ειδικότητα:1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Φαρμακοποιού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων ή Βιολόγου ή Γεωπόνου ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Ιδιότητα Υποψηφίου Διδάκτορα στο αντικείμενο της Χημείας Φυσικών Προϊόντων
4η Ειδικότητα: 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής (Π.Ε.) Φαρμακοποιού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων ή Βιολόγου ή Γεωπόνου ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Ιδιότητα Υποψηφίου Διδάκτορα στο αντικείμενο της Φαρμακευτικής Χημείας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΥΙΣ46ΨΖ2Ν-Ψ0Α.pdf
Προσόντα 1. Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης σε Επιστήμες Γης ή Δορυφορική Τηλεπισκόπιση ή Γεωμορφολογία ή Περιβάλλον 2. Εμπειρία στην επεξεργασία και ανάλυση δορυφορικών ψηφιακών δεδομένων, στην χρήση Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΠΣ), την ανάλυση ψηφιακών εξεταστικών μοντέλων, με στόχο την ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων, καθώς και την αξιολόγηση επικινδυνότητας και έρευνας τοπίου, με έμφαση: o Χρήση/γνώσεις λογισμικών ΓΠΣ (ArcGIS, GRASS, Quantum GIS), δορυφορικής τηλεπισκόπησης (ERDAS, ENVI) και τοπογραφικής χαρτογράφησης μέσω GPS
Διάρκεια Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των έργων είναι η 01/07/2023. 3 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΤΣΖ469ΗΚΥ-Θ6Ο.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 29/07/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ316469Β7Δ-9Ν9.pdf
Προσόντα 1. Διδακτορικό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Βιολογία, σχετικό με Περιβαλλοντική Βιολογία ή Διαχείριση Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, ο οποίος είτε να έχει εκδοθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παράλληλα και ο ανωτέρω Τίτλος να είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 306 ν 4957/2022, είτε να είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.1 2. Πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα για το χειρισμό ζώων εργαστηρίου 3. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία (μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και τη λήψη της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται) τουλάχιστον 5 ετών σε διατήρηση ψαριών σε κλειστά/ανοικτά κυκλώματα ενυδρειακών εγκαταστάσεων 4. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022.
Διάρκεια 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Ιούνιος 2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝΩΡ469Β7Γ-ΜΓΑ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Τέσσερις (4) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/919ΙΡ2Ψ-ΧΓ4.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΦΒΡΩΕ8-ΖΗΠ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια ΈΩΣ 31/12/2023 ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΧΥ8Ω6Μ-5ΩΗ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΠ2ΤΟΚΟΟ-9Λ4.pdf
Προσόντα Διευθυντής/ντρια Τομέα εκλέγεται για θητεία δύο (2) ετών Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής, πλήρους απασχόλησης, που υπηρετεί στον Τομέα. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή/τριας Τομέα α) όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση και β) όσοι έχουν διατελέσει για τέσσερις θητείες, συνεχόμενες ή μη, στο εν λόγω αξίωμα στον ίδιο ή άλλον Τομέα του Τμήματος. Ο Διευθυντής/ντρια Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), με εξαίρεση τις θέσεις Διευθυντή προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσου προγράμματος σπουδών, πανεπιστημιακού εργαστηρίου, πανεπιστημιακής κλινικής, πανεπιστημιακού μουσείου ή ερευνητικού ινστιτούτου του οικείου Α.Ε.Ι. Η ύπαρξη ασυμβίβαστου της παρούσας ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας και αν διαπιστωθεί η ύπαρξή του, το εν λόγω πρόσωπο εκπίπτει αυτοδικαίως από το αντίστοιχο αξίωμα. Η αυτοδίκαιη έκπτωση διαπιστώνεται με πράξη του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο εντάσσεται ο Τομέας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΕΖΚ46Ψ8ΧΒ-ΞΒ7.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλης συναφούς ειδικότητας της Ελλάδος ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 2 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 3 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον προγραμματισμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων.
Διάρκεια Aπό την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 29/06/2023. Η διάρκεια της σύμβασης δύναται να διαμορφωθεί σύμφωνα με την εξέλιξη και τα προβλεπόμενα παραδοτέα του έργου.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΤΣΜ469Β7Ξ-ΕΥΨ.pdf
Προσόντα Α. 1. Πτυχίο Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο με ειδίκευση στην Ιστορία των Νεότερων Χρόνων 3. Να έχει γίνει δεκτός/δεκτή από ελληνικό ή ξένο πανεπιστήμιο σε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών β΄ κύκλου (εκπόνηση διδακτορικής διατριβής) με ειδίκευση στην Ιστορία των Νεότερων Χρόνων 4. Αποδεδειγμένη Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στην αρχειακή και ιστορική έρευνα στην Νεότερη/Σύγχρονη Ιστορία 5. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 6. Βασικές γνώσεις H/Y
Β. 1. Πτυχίο στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας 2. Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας 3. Διδακτορικό Τίτλο στην Ιστορία και Φιλοσοφία των επιστημών και της Τεχνολογίας 4. Ακαδημαϊκή εμπειρία στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας 5. Μεταδιδακτορική ερευνητική εμπειρία στην Ιστορία, Επιστημών, Τεχνολογίας, Ιατρικής 6. Εμπειρία στην ιστορική έρευνα Θεσμών/Οργανισμών Έρευνας Επιστήμης, Τεχνολογίας, Ιατρικής. 7. Προϋπηρεσία σε Καταγραφή, Αρχειοθέτηση, Ψηφιοποίηση Ψηφιακή Επιμέλεια, Οργάνωση Ψηφιακών Αποθετηρίων- Βάσεων Δεδομένων και Τεκμηρίωση Αρχειακών Πηγών Ιστορίας Επιστήμης, Τεχνολογίας, Ιατρικής 8. Προϋπηρεσία σε παραγωγή-επιμέλεια εκδόσεων Ιστορίας 9. Προϋπηρεσία σε παραγωγή-επιμέλεια εκθέσεων και μουσειακών συλλογών (συμπεριλαμβανομένων και ψηφιακών εκδοχών) Ιστορίας Επιστήμης, Τεχνολογίας, Ιατρικής 10. Πιστοποιημένες γνώσεις, δεξιότητες, εμπειρία στη δημιουργία, ανάπτυξη, επιμέλεια οπτικοακουστικών παραγωγών 11. Επικοινωνιακές και οργανωτικές δεξιότητες, ικανότητα ομαδικής συνεργασίας, ευελιξία, προθυμία, συνέπεια.
Διάρκεια 6 (έξι) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Ιούλιος 2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΕΦ0469ΗΚΥ-ΔΜΙ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ζ9ΦΩΚΥ-ΨΩΜ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο Μαθηματικών  Μεταπτυχιακό σε αντικείμενο σχετικό με τα μαθηματικά  Ολοκληρωμένη ή εν εξελίξει διδακτορική διατριβή
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 3,5 μήνες με χρόνο έναρξης της σύμβασης την ημερομηνία υπογραφής της έως 15/09/2023.
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΟ346Ψ8ΝΨ-ΒΞΔ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
3. Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
5. Επαγγελματική εμπειρία σε διοικητική υποστήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων τουλάχιστον έξι (6) μήνες
Διάρκεια από 01/07/2023 έως τη λήξη του έργου 30/09/2023. Σε περίπτωση παράτασης του έργου δίνεται η δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΙΤΣ46Ψ8ΝΨ-Μ69.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από Α.Ε.Ι της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. 2. Βεβαίωση εγγραφής για την απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών σε επιστημονικό πεδίο σε συνάφεια με το αντικείμενο των κηπευτικών καλλιεργειών.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΚΡΥ46Ψ8Ζ6-ΒΕΒ.pdf
Προσόντα 1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή ή/και εθνικά επιστημονικά περιοδικά στο γνωστικό αντικείμενο των Κηπευτικών Καλλιεργειών. 2. Ανακοινώσεις σε εθνικά ή/και διεθνή επιστημονικά συνέδρια στο γνωστικό αντικείμενο των κηπευτικών καλλιεργειών.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/98ΜΒ46Ψ8Ζ6-ΨΣ4.pdf
Προσόντα ΘΕΣΗ 1 • Πτυχίο Ψυχολογίας ή αντίστοιχο πτυχίο άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες [πιστοποιητικό αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών] • Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Ψυχολόγου • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη "Συμβουλευτική/Συμβουλευτική Ψυχολογία" εξειδικευμένο και προσδιοριζόμενο στον τίτλο του μεταπτυχιακού (Counselling/Counselling Psychology για ξενόγλωσσους τίτλους) [πιστοποιητικό αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών]. • Πιστοποιημένη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας • Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
Διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Ξ3Ρ46ΨΖΣΘ-ΚΝΡ.pdf
Προσόντα Θ Ε Σ Η 1: • Πτυχίο Τμήματος ΑΕΙ Νομικής
Θ Ε Σ Η 2:• Πτυχίο Γεωπόνου/ Χημικού/ Βιολόγου/ Χημικού Μηχανικού/ Μηχανικού Περιβάλλοντος/ Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ή συναφούς αντικειμένου • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες • Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Επεξεργασία και Διαχείριση Αποβλήτων
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/66ΧΚ46ΨΖΣΘ-1ΑΖ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. 2. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο των Κηπευτικών Καλλιεργειών από Α.Ε.Ι της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΖΩ946Ψ8Ζ6-Α61.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Γεωπονίας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 4 2 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο αντικείμενο της Φυτικής Παραγωγής 3 Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας στον τομέα της Φυτικής Παραγωγής με έμφαση στην καλλιέργεια (αύξηση και ανάπτυξη φυτών μεγάλης καλλιέργειας) 4 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 5 Γνώση χρήσης στατιστικών πακέτων, όπως αποδεικνύεται από παρακολουθήσεις σχετικών μαθημάτων
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως την ημερομηνία λήξης του έργου (28/11/2023), με δυνατότητα να ανανεωθεί ή παραταθεί
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/684Υ469Β7Ξ-ΛΕΖ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Ιχθυολόγου ή Βιολόγου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κάτοχος ισότιμου διπλώματος του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 2 Υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με τις διατροφικές προκλήσεις και το μικροβίωμα ιχθύων στην υδατοκαλλιέργεια (η ιδιότητα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης)
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/8/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΧΗΤ469Β7Ξ-ΖΑ4.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/174138_15052023.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΝΔΔΩΞΑ-ΓΚΚ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. 2. Βεβαίωση εγγραφής για την απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στο επιστημονικό πεδίο των Κηπευτικών Καλλιεργειών.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ8ΘΒ46Ψ8Ζ6-ΗΡΗ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. 2. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο των Κηπευτικών Καλλιεργειών από Α.Ε.Ι της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ7ΠΨ46Ψ8Ζ6-Χ7Μ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. 2. Βεβαίωση εγγραφής για την απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών στο επιστημονικό πεδίο των Κηπευτικών Καλλιεργειών.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/9ΗΘ446Ψ8Ζ6-ΧΚΠ.pdf
Προσόντα Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ5ΖΦ46Ψ8ΧΒ-ΒΥΚ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Ιχθυολόγος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή κάτοχος ισότιμου διπλώματος από ΑΕΙ-ΤΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 2 Αμειβόμενη συμμετοχή σε τουλάχιστον ένα (1) ερευνητικό έργο Δ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ Β
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31/8/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/99Λ3469Β7Ξ-Κ3Μ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. 2. Κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο γνωστικό αντικείμενο των Κηπευτικών Καλλιεργειών από Α.Ε.Ι της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/6Λ8Χ46Ψ8Ζ6-4Β9.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως έξι (6) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/6ΝΒΛ46Ψ8Ζ6-ΖΓΘ.pdf
Προσόντα Στελέχη με κατασκηνωτική εμπειρία, συνεργάσιμα, κοινωνικά και με αγάπη προς τα παιδιά. Πρόθυμοι να εμπνεύσουν και να καθοδηγήσουν τα παιδιά με το προσωπικό τους παράδειγμα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 26/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ18ΘΟΕΥ7-Κ4Κ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, που υπηρετεί στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακού μουσείου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια τριετή θητεία από 1 Σεπτεμβρίου 2023 έως 31 Αυγούστου 2026.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΔΜΑ469Β7Γ-Τ10.pdf
Προσόντα 1. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Σχολών Ανθρωπιστικών Σπουδών • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1) • Μία (1) δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τη συμπερίληψη του κοινού (public engagement) σε θέματα καινοτομίας ή/και σχετικά με θέματα φύλου. • Μία (1) ανακοίνωση σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια σχετικά με τη συμπερίληψη του κοινού (public engagement) σε θέματα καινοτομίας ή/και σχετικά με θέματα φύλου.
2. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1) • Αποδεδειγμένη γνώση σε: o Πληροφοριακά Συστήματα Παγκόσμιου Ιστού o Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό
3. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θετικών Επιστημών • Υποψήφιος Διδάκτορας με αντικείμενο σχετικό με Ανάλυση Δεδομένων (Σημ: η ιδιότητα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Ερευνητική* εμπειρία 12 μηνών με αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2) • Μία (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 12:30
Αρχεία /upldsprokrx/9Τ0Τ46Ψ8ΧΒ-63Ρ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού από Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ. 2. Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών σε επιστημονικό πεδίο συναφές με το αντικείμενο της προκυρηχθείσας θέσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ
Διάρκεια έως τέσσερεις (4) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/9Γ5Γ46Ψ8Ζ6-Ψ0Σ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σχετικό με τις επιστήμες υγείας όπως Δημόσιας Υγείας, Βιολογίας ή συναφές της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής 2 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ΑΕΙ/ΤΕΙ στην Δημόσια υγεία ή συναφές αντικείμενο, της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ισότιμο της αλλοδαπής
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2023, με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/637Μ469Β7Ξ-ΣΔΖ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Χημείας
2 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη θεματική περιοχή της Χημείας
3 Πιστοποιημένη, καλή, γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ32846ΜΗ2Ι-Φ1Π.pdf
Προσόντα 1 Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός ή Μηχανικός Χωροταξίας ή Γεωπόνος ή συναφούς διπλώματος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 2 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφές με μεθοδολογίες αειφορικής διαχείρισης περιβάλλοντος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 3 Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος συναφές με τη διαχείριση περιβάλλοντος από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 4 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 5 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.) 6 Aποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε αντικείμενο σχετικό με την αγροκλιματική ζωνοποίηση
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.07.2023 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9248469Β7Ξ-ΣΣΔ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχιούχος ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο του έργου από ίδρυμα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 3 Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 4 Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών σε αντικείμενο υποστήριξης ή/και συντονισμού έργων του αγροδιατροφικού τομέα
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.05.2025 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΚΔΗ469Β7Ξ-ΑΓΘ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Τμήματος Κτηνιατρικής από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 2 Εγγεγραμμένος/η υποψήφιος/α διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με Παθολογία παραγωγικών ζώων 3 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.05.2025 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΞΧΓ469Β7Ξ-6Ξ5.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Τμήματος Κτηνιατρικής από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 2 Εγγεγραμμένος/η υποψήφιος/α διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με Παθολογία παραγωγικών ζώων 3 Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.05.2025 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗΔΘ469Β7Ξ-ΜΔΛ.pdf
Προσόντα Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών. • Μεταπτυχιακός/η φοιτητής/τρια ή κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε αντικείμενο συναφές με τα Ψηφιακά Μέσα ή την Υπολογιστική Νοημοσύνη ή Θετικές Επιστήμες. (Σημ: η ιδιότητα του/της Μεταπτυχιακού/ης φοιτητή/τριας αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Αποδεδειγμένη γνώση ανάλυσης ψηφιακών μέσων. • Αποδεδειγμένη γνώση υπολογιστικής νοημοσύνης ή μηχανικής μάθησης. Σημ: Οι γνώσεις τεκμηριώνονται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική πτυχιακή/διπλωματική/διδακτορική εργασία/διατριβή ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών) ή με διδασκαλία σχετικών μαθημάτων (βεβαίωση φορέα ή/και σύμβαση). • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ24Δ46Ψ8ΧΒ-ΠΕ8.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (TΕ) Μηχανολόγου Μηχανικού • Διδακτορικό δίπλωμα με αντικείμενο σχετικό με βιολογικά συστήματα και χρήση προηγμένων μεθόδων μηχανικής και υλικών για ιατρικές εφαρμογές • Ερευνητική* εμπειρία 12 μηνών σχετική με βιολογικές δράσεις, ιστομηχανική και υλικά. • Δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο σχετικό με θεραπευτικά/ ιατρικά συστήματα και εφαρμογές, βιολογικές δράσεις, ιστομηχανική ή/και υλικά.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΘ546Ψ8ΧΒ-ΘΘΚ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Φυσικών Επιστημών ή Επιστημών των Υλικών. • Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο σχετικό με τη Φυσική & Τεχνολογία Υλικών – Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σαρωτικής Διέλευσης για το χαρακτηρισμό υλικών.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΛ8Α46Ψ8ΧΒ-8ΩΖ.pdf
Προσόντα Αίτηση υποψηφιότητας, σε μία από τις παραπάνω ειδικεύσεις, μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Ειδικά για την Ειδίκευση «Διαχείριση Κρίσεων στον Τομέα της Υγείας» γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Στρατιωτικών Σχολών και Σχολών Σωμάτων Ασφαλείας ως συναφή με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 29/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΑΝΞ46ΨΖ2Ν-ΓΕΣ.pdf
Προσόντα Αίτηση υποψηφιότητας, σε μία από τις παραπάνω ειδικεύσεις, μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής, καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας και των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 29/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Ο3Η46ΨΖ2Ν-ΟΟΩ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Βιολογίας • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΞΨΞ46Ψ8ΧΒ-80Ε.pdf
Προσόντα 1. • Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κτηνιάτρου • Υποψήφιος/α Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με την οδοντιατρική ζώων συντροφιάς (Σημ: η ιδιότητα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Επαγγελματική*/ερευνητική** εμπειρία κτηνιάτρου δώδεκα (12) μηνών
2. • Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Χημικού Μηχανικού • Υποψήφιος/α Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με μελέτη φυσικοχημικών ιδιοτήτων και σχεδιασμό διατάξεων για παραγωγή προϊόντων (Σημ: η ιδιότητα αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ9ΤΑ46Ψ8ΧΒ-ΓΗΓ.pdf
Προσόντα Αίτηση υποψηφιότητας σε μία από τις παραπάνω ειδικεύσεις μπορούν να υποβάλουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών των Τμημάτων: Επιστημών Υγείας (Νοσηλευτικής, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής των Ενόπλων Δυνάμεων), και αντιστοίχων Τμημάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Νοσηλευτικής καθώς και άλλων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ΤΕΙ, συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 29/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΟΛΦ46ΨΖ2Ν-ΩΟΡ.pdf
Προσόντα 1.• Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών • Κάτοχος μεταπτυχιακού ή μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια σε αντικείμενο συναφές με την υπολογιστική νοημοσύνη ή την τεχνητή νοημοσύνη (Σημ: η ιδιότητα του μεταπτυχιακού φοιτητή αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του οικείου Τμήματος, από την οποία να προκύπτει ότι οι υποψήφιοι διαθέτουν τη σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης) • Αποδεδειγμένη γνώση βαθιάς μάθησης και ανάλυσης πολυμεσικών δεδομένων • Αποδεδειγμένη γνώση στατιστικής μάθησης • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
2. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών • Υποψήφιος/α διδάκτορας στον τομέα της βαθιάς μάθησης • Ερευνητική* εμπειρία 12 μηνών από συμμετοχή σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο τη βαθιά μάθηση ή την υπολογιστική νοημοσύνη • Αποδεδειγμένη γνώση μηχανικής μάθησης και υπολογιστικής νοημοσύνης • Αποδεδειγμένη γνώση τεχνητής νοημοσύνης και αριθμητικής ανάλυσης • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ψ0Θ46Ψ8ΧΒ-ΣΩΘ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Γεωπονίας. • Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με ειδίκευση στην Εδαφολογία ή/και στη Διαχείριση Εδαφικών πόρων. • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. • Μια (1) δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό ή ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο σχετική με τη διαχείριση εδαφικών πόρων. • Επαγγελματική* /Ερευνητική** εμπειρία 36 μηνών από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τις γεωργικές εφαρμογές και τη διαχείριση εδαφικών πόρων
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΚΞΙ46Ψ8ΧΒ-Α1Κ.pdf
Προσόντα • Απολυτήριο Λυκείου • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, και γ) υπηρεσιών διαδικτύου • Πολύ Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Γ1), • Επαγγελματική* εμπειρία 36 μηνών συναφής με το αντικείμενο του έργου
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΗΠΡ46Ψ8ΧΒ-Β4Χ.pdf
Προσόντα 1. Δίπλωμα Πιάνου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή, στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή
2. - Δίπλωμα Πιάνου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Βεβαίωση αναγνωρισμένης προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή σε μουσικά σύνολα
3. - Δίπλωμα πιάνου jazz από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή αντίστοιχο πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Καλλιτεχνική Προϋπηρεσία συμμετοχής σε μουσικά σχήματα
4. - Δίπλωμα βιολιού από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή.
5. - Δίπλωμα βιολοντσέλου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).
6. - Δίπλωμα στο κόντρα μπάσο από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία) και να έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει τους σπουδαστές στο ρεπερτόριο μιας συμφωνικής ορχήστρας. - Προϋπηρεσία διδασκαλίας τουλάχιστον 5 ετών σε Μουσικές σχολές και Ωδεία
7. - Δίπλωμα κιθάρας από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή.
8. - Βεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) με ειδικότητα στην ηλεκτρική κιθάρα - Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική σχολή
9. - Βεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) με ειδικότητα στο Αρμόνιο - Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική σχολή
10. - Βεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) με ειδικότητα στην κρητική Λύρα - Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική σχολή
11. - Βεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) με ειδικότητα στο Λαούτο - Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική σχολή
12. - Βεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) με ειδικότητα στο μαντολίνο - Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική Σχολή
13. Δίπλωμα Φλάουτου από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή.
14. - Πτυχίο Αρμονίας, Αντίστιξης, Φυγής ή δίπλωμα Σύνθεσης από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχα του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τη χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ με ειδικότητα Σύνθεσης της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή.
15. - Πτυχίο ή δίπλωμα Ενορχήστρωσης πνευστών οργάνων από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχα του εξωτερικού (αναγνωρισμένα από τη χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ με ειδικότητα ενορχήστρωσης της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή.
16. Βεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) με ειδικότητα παραδοσιακών κρουστών - Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική Σχολή
17. - Βεβαίωση περάτωσης σπουδών αντίστοιχου μουσικού αντικειμένου από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) με ειδικότητα μοντέρνων κρουστών - Διδακτική προϋπηρεσία / Εμπειρία με βεβαίωση εργοδότη και αντίστοιχα ένσημα σε Ωδείο ή Μουσική Σχολή
18. Δίπλωμα στη Διεύθυνση Χορωδίας από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (συναυλίες ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία).
19. - Δίπλωμα στο τρομπόνι από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία).
20. Δίπλωμα στην Τρομπέτα από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία).
21.- Δίπλωμα κλαρινέτου από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία).
22. - Δίπλωμα Σαξοφώνου από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο του εξωτερικού(αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία).
23. - Δίπλωμα από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία) και να έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει τους σπουδαστές στο ρεπερτόριο μιας συμφωνικής ορχήστρας.
24. Δίπλωμα φαγκότο από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία) και να έχει την δυνατότητα να προετοιμάζει τους σπουδαστές στο ρεπερτόριο μιας συμφωνικής ορχήστρας.
25.- Δίπλωμα γαλλικού κόρνου από αναγνωρισμένο ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή link συναυλιών στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό (ως σόλο ρεσιτάλ ή και ως σολίστ με ορχήστρα ή και συναυλίες μουσικής δωματίου ή και ηχογραφήσεις – δισκογραφία).
26.- Δίπλωμα Κλασικών Κρουστών από αναγνωρισμένο Ωδείο ή Μουσική Σχολή της ημεδαπής ή αντίστοιχο δίπλωμα του εξωτερικού (αναγνωρισμένο από την χώρα απονομής) ή πτυχίο ΑΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ). - Καλλιτεχνική προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται από προγράμματα ή συναυλίες (link ή dvd) στην ημεδαπή ή και το εξωτερικό, ηχογραφήσεις – δισκογραφία - Προϋπηρεσία Συμμετοχής σε μουσικά σχήματα - Βεβαίωση προϋπηρεσίας από Ωδείο ή Μουσική Σχολή στην οποία να αναγράφεται η απόφαση του ΥΠ.ΠΟ.Α με βαθμό τουλάχιστον Καθηγητή
27. - Πτυχίο μουσικολογίας ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή του εξωτερικού με ισοτιμία και αντιστοιχία με αντίστοιχα ιδρύματα της ημεδαπής - επιβεβαιωμένη προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα συστήματα μουσικής προπαιδείας, σε ωδεία, σε μουσικά σχολεία και σχολεία πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
27.
26.Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 25/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6833ΟΚ6Ξ-9ΕΘ.pdf
Προσόντα Αίτηση υποψηφιότητας, σε μία από τις παραπάνω ειδικεύσεις, μπορούν να υποβάλουν πτυχιούχοι πανεπιστημίων των Συνεργαζόμενων Τμημάτων και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου με τις Ειδικεύσεις του ΔΠΜΣ.

Για τη συμμετοχή τους στο ΔΠΜΣ «Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Πληροφορική της Υγείας» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 2000 ευρώ (680 ευρώ μετά την εγγραφή, 660 ευρώ στην αρχή του ΄β εξάμηνου και 660 ευρώ στην αρχή του ΄γ εξάμηνου).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 05/06/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/07/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΑΦ246ΨΖ2Ν-Σ3Ρ.pdf
Προσόντα Δεκτοί γίνονται πτυχιούχοι τμημάτων Σχολών Επιστημών Υγείας και Τμημάτων συναφών Σχολών Θετικών Επιστημών Πανεπιστημίων, Πολυτεχνικών Σχολών και ΑΤΕΙ (π.χ. Ιατρικής, Βιολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Βιοχημείας, Χημείας, Χημικών μηχανικών, Φυσικής, Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Βιοπληροφορικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών πεδίων των Επιστημών της Ζωής) της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/07/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ4Μ3469Β7Γ-ΒΙ5.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή έχει κάθε μέλος ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης.
Διάρκεια τριετή θητεία, από 1η Σεπτεμβρίου 2023 έως 31η Αυγούστου 2026.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ7ΑΗ469Β7Η-ΞΔ6.pdf
Προσόντα Υποψηφιότητα μπορούν να υποβάλουν: 1) πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Τμημάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών: α) Τμημάτων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής και των ομοειδών Τμημάτων όλων των Σχολών των Πανεπιστημίων (Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών), β) των ελληνόγλωσσων και ξενόγλωσσων Τμημάτων των Φιλοσοφικών Σχολών, γ) των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης και των Τμημάτων Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, δ) προσανατολισμένοι/προσανατολισμένες στην εκπαίδευση, πτυχιούχοι των Τμημάτων Βιολογίας, Θεολογίας, Μαθηματικών, Μουσικών Σπουδών, Νομικής, Οικονομικών Επιστημών, Πληροφορικής, Φυσικής, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού και Χημείας, ε) πτυχιούχοι των παραπάνω Τμημάτων της αλλοδαπής, εφόσον προσκομίσουν επισήμως αναγνωρισμένους από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ως ισότιμους ή αντίστοιχους τίτλους σπουδών 2) πτυχιούχοι άλλων Τμημάτων και Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ), οι οποίοι/οποίες διαθέτουν διετή, τουλάχιστον, αποδεδειγμένη εκπαιδευτική ή επαγγελματική εμπειρία σχετική με την ειδίκευση που επιλέγουν (αντιστοίχως διετή τουλάχιστον εμπειρία είτε ως ειδικοί/ειδικές παιδαγωγοί, είτε ως εκπαιδευτικοί σε σχολείο είτε ως εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες ενηλίκων).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/09/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗΕ446Ψ8ΧΒ-50Α.pdf
Προσόντα Διευθυντής/τρια Τομέα εκλέγεται για θητεία δύο (2) ετών Καθηγητής/τρια πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής/τρια Καθηγητής/τρια, πλήρους απασχόλησης, που υπηρετεί στον Τομέα.
Διάρκεια για το χρονικό διάστημα από 01-09-2023 έως 31-08-2025
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Λ6Ξ46Ψ8ΧΒ-Γ9Χ.pdf
Προσόντα • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Φυσικής ή Μαθηματικών ή Χημείας ή Πτυχιούχος/Διπλωματούχος Τμήματος Περιβάλλοντος ή Πτυχιούχος Γεωλογίας ή Πτυχιούχος Πληροφορικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ
Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης και έως την λήξη του έργου την 31η/03/2025, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/904Ε469Β6Ν-884.pdf
Προσόντα Διευθυντής Τομέα εκλέγεται για θητεία δύο (2) ετών Καθηγητής πρώτης βαθμίδας ή Αναπληρωτής Καθηγητής, πλήρους απασχόλησης, που υπηρετεί στον Τομέα.
Διάρκεια με θητεία δύο (2) ετών που άρχεται την 1η Σεπτεμβρίου 2023 και λήγει την 31η Αυγούστου 2025.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΧ1Ψ469Β7Θ-Ω0Μ-0.pdf
Προσόντα -Τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή συναφούς
επιστήμης Πολυτεχνείου, που να αντιστοιχεί στο επίπεδο 7 του ΕΠΕΠ (Bachelor και Master ή Integrated Master ή Dipl. Ing.), δηλαδή τίτλου που δίνει τη δυνατότητα έναρξης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
-Αποδεδειγμένη γνώση στα αντικείμενα «Πεπερασμένα Στοιχεία», «Υπολογιστική Μηχανική», «Στοιχεία Μηχανών» (για Μηχανολόγους Μηχανικούς) ή «Μεταλλικές Κατασκευές» (για Πολιτικούς Μηχανικούς) ή συναφών
με τα προηγούμενα αντικείμενα.
Σημ: Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική πτυχιακή/διπλωματική εργασία/διατριβή ή με
σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει
άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό
Σπουδών).
-Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/07/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΜΙΣ46Ψ8ΧΒ-ΜΔΚ-15-6-23.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση έχουν όλα τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. που υπηρετούν στο Τμήμα υπό
την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης και δεν τελούν
σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 18/06/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΡΛΝ469Β7Ξ-ΡΑ9.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων
Αρχεία /upldsprokrx/65ΤΚΩΨΠ-ΖΣΙ.pdf
Προσόντα 1.Πτυχία και τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι.
εξωτερικού, θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή
αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Τα ανωτέρα των περιπτώσεων 2, 3 και 4 υποβάλλονται σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
6. Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που
να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης
θέσης, θα κατατεθούν από τους υποψήφιους , οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν από την
έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΧΦΚ46ΨΖΥ1-ΩΒΜ.pdf
Προσόντα -Πτυχία και τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ της
αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α΄141).
-Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
-Αναλυτικό υπόμνημα για τις υποβαλλόμενες πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό
σύνδεσμο).
-Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου
κ.τ.λ.) που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο
δικαιολογητικό κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.
-Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω
δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού
Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/07/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ν6Ξ469Β7Θ-Φ73.pdf
Προσόντα 1.Πτυχία και τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ της
αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α΄141).
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τις υποβαλλόμενες πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
7. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου κ.τ.λ.)
που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό
κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.
8. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/07/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΛΣΚ469Β7Θ-ΨΥΑ.pdf
Προσόντα 1.Πτυχία και τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ της
αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α΄141), όπως ισχύει.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τις υποβαλλόμενες πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
7. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου κ.τ.λ.)
που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό
κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.
8. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/07/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΗΒ8469Β7Θ-ΠΛΠ.pdf
Προσόντα 1.Πτυχία και τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ της
αλλοδαπής, τότε ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α΄141), όπως ισχύει.
2. Βιογραφικό Σημείωμα.
3. Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τις υποβαλλόμενες πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
6. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
7. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά προϋπηρεσίας, πιστοποιητικά παροχής διδακτικού έργου κ.τ.λ.)
που πιστοποιούν τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία προσόντα εκλογής, καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό
κρίνουν αναγκαίο οι υποψήφιοι.
8. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών
και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/07/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨΜΥ469Β7Θ-71Θ.pdf
Προσόντα 1.Πτυχία και τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι
σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να
υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή
αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
3. Βιογραφικό Σημείωμα
4. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά
δημοσιεύματα.
5. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤΡ2469Β7Λ-3ΛΟ.pdf