Προσόντα -Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατ΄ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Διάρκεια εαρινό εξάμηνο 2022-2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 23/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΩΥΩ469Β7Κ-ΔΥ7.pdf
Προσόντα -∆εν απαιτούνται τυπικά προσόντα για τη συγκεκριμένη ειδικότητα ( τελευταίο εδάφιο περ. στ ́ παρ.1 άρθρο 40 του Ν.4765/2021)
Διάρκεια 2 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία  
Προσόντα -Να κατέχει και να ασκεί την ειδικότητά της ιατρικής εργασίας
Διάρκεια 2 έτη
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/02/2023 12:38
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙ6Τ46904Μ-Μ5Ψ.pdf
Προσόντα -Πτυχίο ή Δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι
-Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Άδεια τίλιου αντιστοίχης ειδικότητας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/97Θ146907Ρ-1ΨΙ.pdf
Προσόντα - Επιστημονική επάρκεια
-Διοικητικές ικανότητες
-Εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα
Διάρκεια 2 έτη
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΔΚΘ4690ΒΨ-1Ο1.pdf
Προσόντα - Επιστημονική επάρκεια
-Διοικητικές ικανότητες
-Εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα
Διάρκεια 3 έτη
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία  
Προσόντα ❖ Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ ( Πανεπιστημίου / ΤΕΙ ) Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ή Μηχανολόγων Μηχανικών ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες
❖ Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) της ημεδαπής στο Σχεδιασμό Προϊόντων ή αντίστοιχο τίτλο της αλλοδαπής εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
❖ Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία / επαγγελματική εμπειρία σε δράσεις έρευνας και ανάπτυξης στο αντικείμενο της σχεδίασης και των κατασκευών τουλάχιστον τρία (3) έτη
❖ Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία με έμφαση στην τρισδιάστατη παραμετρική σχεδίαση και τρισδιάστατη εκτύπωση αντικειμένων τουλάχιστον ένα (1) έτος.
❖ Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας/ επιπέδου C1
Διάρκεια Η σύμβαση δύναται να είναι συνολικής διάρκειας 18 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στη Διαύγεια και να εκτείνεται μέχρι την 31/08/2024, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσής
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/66Φ746ΨΖ3Π-ΔΔ6.pdf
Προσόντα Θέση 1: Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Ηλεκτρολογίας ή συναφούς ειδικότητας ή αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) συναφές με το αντικείμενο της θέσης ή αντίστοιχου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ
Θέση 2: ❖ Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ
❖ Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία/ προϋπηρεσία σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης τουλάχιστον (12) δώδεκα μήνες
Θέση 3: ❖ Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Μηχανολογίας ή συναφούς ειδικότητας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ
❖ Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία / προϋπηρεσία 3Δ μηχανολογικού σχεδιασμού προϊόντων ή/και σε συναφή με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης ερευνητικό(α) έργο(α) τουλάχιστον τρία (3) έτη.
Θέση 4: ❖ Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ή συναφούς ειδικότητας ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ
❖ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Master in Business Administration (MBA) Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) ή ισότιμου και αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες από το ΔΟΑΤΑΠ.
❖ Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ επαγγελματική εμπειρία ως σύμβουλος επιχειρήσεων τουλάχιστον (48) σαράντα οκτώ μήνες
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝ5Α46ΨΖ3Π-Θ2Ω.pdf
Προσόντα Θέση 1η :
• Πτυχίο Κοινωνικών Σπουδών
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με εργασιακά περιβάλλοντα στη κοινωνία της πληροφορίας
• Πιστοποίηση Εκπαίδευσης Ενη
Θέση 2η:
• Πτυχίο Οικονομικών Σπουδών.
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στα Χρηματοοικονομικά
• Πιστοποίηση Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΦ2Δ46ΨΖΣΘ-ΖΧΓ.pdf
Προσόντα ❖ Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου /ΤΕΙ) Τμήματος Χημείας ή Χημικών Μηχανικών ή Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων ή Γεωπονίας ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο άλλης χώρας, εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ59Τ46ΨΖ3Π-Α1Β.pdf
Προσόντα • «Υποψήφιος Διδάκτωρ»
• «Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού»
• «Εμπειρία στις αναλυτικές τεχνικές GC, HPLC. »
• «Προϋπηρεσία σε Ερευνητικό Πρόγραμμα που να σχετίζεται με διαχείριση Αποβλήτων»
Διάρκεια έως 22/06/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗΥ446ΨΖΣ4-Λ2Ρ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΑΕΙ
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών σε συναφές με τη θέση αντικείμενο (Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων)
• Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
• 3ετής εργασιακή εμπειρία στην υποστήριξη / διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων
Διάρκεια έως 31/10/2023, με δυνατότητα ανανέωσης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ6ΤΙ46ΨΖΣΘ-ΜΗΖ.pdf
Προσόντα επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, με δυνατότητα ανανέωσης κατ΄ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχόμενων ακαδημαϊκών εξάμηνων ή τριών (3) συνεχόμενων ακαδημαϊκών ετών.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6581469Β7Ξ-ΞΨΖ.pdf
Προσόντα • Επαγγελματική* εμπειρία 12 μηνών στη διαχείριση κτηνοτροφικής μονάδας
Διάρκεια έως 28-09-2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΤΛΔ46Ψ8ΧΒ-60Ψ.pdf
Προσόντα • Δίπλωμα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) Πολιτικού Μηχανικού.
• Διδακτορικό δίπλωμα σε επιστημονικό αντικείμενο στο πεδίο της αποτίμησης της σεισμικής απόκρισης και δομικής υγείας γεφυρών.
• Επαγγελματική Εμπειρία* 12 μηνών σε αντικείμενο Πολιτικού Μηχανικού.
• Ερευνητική Εμπειρία** 12 μηνών σε επιστημονικό αντικείμενο στην παρακολούθηση δομικής υγείας κατασκευών
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2).
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια 31/05/2025
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΕΘΥ46Ψ8ΧΒ-ΖΡ1.pdf
Προσόντα επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια για το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 20/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΠΞΠ469Β7Η-8ΒΟ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Φυσικής
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών
• Υποψήφια/ος Διδάκτορας ή Διδάκτορας στην Επιστήμη & Τεχνολογία των Υλικών
• Μια (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό με κριτές στο πεδίο της Επιστήμης & Τεχνολογίας των Υλικών
• Αποδεδειγμένη γνώση δομικού και μορφολογικού χαρακτηρισμού των υλικών μέσω ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διέλευσης (ΤΕΜ) και φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων από ακτίνες-Χ (XPS)
• Ερευνητική* εμπειρία 12 μηνών στο πεδίο της Επιστήμης & Τεχνολογίας των Υλικών από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
Διάρκεια έως 07/10/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΧΩ746Ψ8ΧΒ-ΣΗ0.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πολιτικού Μηχανικού
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ή μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια στην επιστήμη του Πολιτικού Μηχανικού, Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
Διάρκεια 07/08/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΣΚ646Ψ8ΧΒ-975.pdf
Προσόντα - Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ)
• Επαγγελματική εμπειρία 6 μηνών συναφή με το αντικείμενο του έργου
• Πολύ καλή γνώσης αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/ C1)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 12:30
Αρχεία /upldsprokrx/6Ν2Ε46Ψ8ΧΒ-ΚΟΥ.pdf
Προσόντα επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ91Θ469Β7Ξ-Κ5Ι.pdf
Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής κατεύθυνσης Διεθνών ή Ευρωπαϊκών σπουδών
Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στη διοικητική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων ή λοιπών Ευρωπαϊκών έργων
Διάρκεια : 31.03.2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 13:30
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ43Λ46Ψ8ΝΨ-Α4Ρ.pdf
Προσόντα 1η θέση: Πτυχίο ΑΕΙ, Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Πτυχίο ECDL ή ισοδύναμου σε γνώσεις MS Office και Internet
2η θέση: Πτυχίο ΑΕΙ, Πιστοποιημένη καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Πτυχίο ECDL ή ισοδύναμου σε γνώσεις MS Office και InternetΕμπειρία στην επίβλεψη και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ή ευρωπαϊκών προγραμμάτων τουλάχιστον 5 ετών

Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως 31/05/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΝΘΩ46ΜΗ2Ι-Ξ8Ρ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιασδήποτε σχολής Μηχανικών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, με προσανατολισμό στους τομείς εκείνους που συνιστούν το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης (συνοδευόμενος από βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΔΙΚΑΤΣΑ
Διάρκεια δεν μπορεί να υπερβεί τη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 03/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΓΦΠΩΡ5-Κ3Γ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημίου ή Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή
Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Στατιστικής ή Οικονομικών ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Επιχειρησιακής Έρευνας).
• Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος της αλλοδαπής (Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Επιστήμης Δεδομένων ή Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Οικονομικών της Ενέργειας ή Συστημάτων Ενέργειας ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Επιχειρησιακής Έρευνας ή Τεχνο-οικονομικών Συστημάτων).
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητο προσόν αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
Διάρκεια έως έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΘ16469Β4Μ-60Ρ.pdf
Προσόντα - Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Χημικού Μηχανικού
• Υποψήφιος/α Διδάκτορας στο επιστημονικό πεδίο Χημικού Μηχανικού
• Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1)
• Αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα βελτιστοποίησης του χρονοπρογραμματισμού παραγωγής
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 07/10/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΜ4Π46Ψ8ΧΒ-ΘΛΝ.pdf
Προσόντα Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διάρκεια έως τις 31/12/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ4ΠΓ46Ψ8ΧΒ-ΙΕΞ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
• Μεταπτυχιακός τίτλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με ειδίκευση στην Ανάλυση, Σχεδίαση και Διαχείριση του Χώρου
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
Διάρκεια έως 30/11/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΡΤΝ46Ψ8ΧΒ-ΛΞΡ.pdf
Προσόντα • Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Επιστήμης Υπολογιστών.
• Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή της σχεδίασης και ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων και προσομοιωτών
• Επαγγελματική*/ερευνητική** εμπειρία 36 μηνών στην σχεδίαση και ανάπτυξη ενσωματωμένων συστημάτων και προσομοιωτών
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
Διάρκεια 27/07/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΚΞΩ46Ψ8ΧΒ-ΒΥ4.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 16/12/2023 με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΓΙ546ΜΗ2Ι-ΛΟ1.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Επιστήμης Τροφίμων από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Τροφίμων από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
3. Διδακτορικό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη μεταγονιδιωματική ανάλυση από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠΑΤΕΕΝ
Διάρκεια έως δύο (2) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/9ΟΦΕ46Ψ8Ζ6-8Ω3.pdf
Προσόντα επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/98Β7469Β7Ξ-Β7Ζ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών.
2. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών στην ανάπτυξη εφαρμογών.
3. Καλή Γνώση Αγγλικής (επίπεδο Β2).
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 30/06/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/65ΔΞ46941Δ-109.pdf
Προσόντα - επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους,
- είτε κατόχους διδακτορικού διπλώματος συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης,
- ή ελλείψει των παραπάνω, υποψήφιους διδάκτορες κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών σε
γνωστικό αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης,- είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας
Διάρκεια Η Σύμβαση δύναται να ανανεωθεί μέχρι δύο ακόμη ακαδημαϊκά έτη. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της Σύμβασης δε μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/623Γ469Β7Η-60Ζ.pdf
Προσόντα επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ζ08469Β7Ξ-Α89.pdf
Προσόντα  Διδάκτορας με ειδίκευση στα Ενεργειακά Συστήματα
 Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού ΑΕΙ
 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού
Διάρκεια Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου ήτοι 29/11/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Κ7446ΨΖΣ4-ΡΚΚ.pdf
Προσόντα 1. Βαθμός 1ου Πτυχίου > 7
2. Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός
3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Πολεοδομία - Χωροταξία

Επιθυμητά:
1. Εργασιακή Εμπειρία στο αντικείμενο του Τοπογράφου Μηχανικού
2. Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έως τις 30/9/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Ε5Π46ΨΖΣ4-ΡΣΗ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του έργου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως πέντε (5) μήνες.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/9ΥΨ346Ψ8Ζ6-ΒΕΦ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Δασολογίας
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Δασολογίας
• Ε2Tπαγγελματική* / ερευνητική*2T* εμπειρία 36 μηνών σχετική με χωρική προσομοίωση συμπεριφοράς δασικών πυρκαγιών ή/και με γεωχωρικές αναλύσεις, καθώς και με ανάπτυξη εφαρμογών πληροφοριακών συστημάτων διαχείρισης δασικών πυρκαγιών
. 2 Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με την εκτίμηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών ή/και την ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για δασικές πυρκαγιές.
• 1 Ανακοίνωση σε διεθνές επιστημονικό συνέδριο σχετικά με την εκτίμηση κινδύνου δασικών πυρκαγιών ή/και την ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για δασικές πυρκαγιές
Διάρκεια έως 31-07-2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨ4Ο46Ψ8ΧΒ-ΕΕΑ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του έργου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως πέντε (5) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥΕ946Ψ8Ζ6-1ΗΣ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο ΑΕΙ Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού, με κατεύθυνση Συγκοινωνιολόγου  Υποψήφιος Διδάκτορας σε περιοχή που σχετίζεται με την Κυκλοφοριακή Τεχνική, την προσομοίωση κυκλοφορίας και τα έξυπνα και συνεργατικά συστήματα μεταφορών.
 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Ρ6Φ46ΨΖΣ4-Μ0Λ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου (30-06-2023) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του υποέργου.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/94ΛΔΩΕΣ-7ΙΞ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Έως δώδεκα (12) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΔ5ΟΡ5Ω-8ΥΝ.pdf
Προσόντα επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΤΘ2469Β7Ξ-Ζ8Λ.pdf
Προσόντα Δίπλωμα Μηχανικού ή απόφοιτου Σχολών Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών επιστημών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Αποδεδειγμένη εμπειρία, σε δημόσιο ή ιδιωτικό πλαίσιο: α) στο σχεδιασμό, οργάνωση, επιστημονικών ερευνών β) στη συγγραφή ερευνητικών αναφορών /εκθέσεων.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, στο γνωστικό πεδίο των επιστημών μηχανικού μαθηματικών, στατιστικής, φυσικών επιστημών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΣΑΕΠ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Διάρκεια από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως 31/07/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΖΝΜ46ΨΖΣ4-Η9Ξ.pdf
Προσόντα Κατοχή Συναφούς τίτλου Σπουδών Α ή Β κύκλου Σπουδών
Αναγνώριση Συναφούς τίτλου Σπουδών Α ή Β κύκλου Σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ (μόνο σε περίπτωση κατοχής τίτλου από το ίδρυμα του εξωτερικού)
Αναγνωρισμένο Καλλιτεχνικό Έργο που είναι συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης όπως: συναυλίες, ατομικά ρεσιτάλ ή και συμμετοχή σε μουσικά συγκροτήματα, δισκογραφήσεις, βραβεύσεις σε διαγωνισμούς, τουλάχιστον 15 δραστηριότητες συνολικά.
Εκπαιδευτική/Διδακτική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών, σε αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΛ6Ω469Β7Ι-Λ4Κ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΠΕ ή (ΤΕ) Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας κατεύθυνσης Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Εμπειρία 12 μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης σε φορείς που το αντικείμενό τους εμπίπτει στον τομέα της Υγείας
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΩΠ346ΨΖ2Ν-ΒΕ9.pdf
Προσόντα  Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία (μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και τη λήψη της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται) τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εργασίες στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, συναφών με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης.
 Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια 8 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, όχι όμως πέραν της 30/09/2023. Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Φεβρουάριος 2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΛΒ1469Β7Γ-Ε1Χ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικών Επιστημών
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες
3. Εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στη διοικητική τεχνική υποστήριξη και διαχείριση ερευνητικών, αναπτυξιακών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, όπως π.χ. ΕΣΠΑ, άλλα εθνικά, ευρωπαϊκά, διεθνή και άλλα
4. Άριστη Γνώση αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια 6 μηνες. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι η 20/2/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΧΩΧ469ΗΚΚ-ΟΤΩ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΠΕ Θετικών Επιστημών ή αντίστοιχο και ισότιμο
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Γνώση ανάλυσης κακόβουλων λογισμικών (Malware Analysis), μεθόδων ανάλυσης δεδομένων σε
Python, μέθοδος δοκιμών διείσδυσης (penetration testing), εργαλείο Scapy
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως 31.12.2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΟ4Ρ469Β7Κ-Ω1Ε.pdf
Προσόντα 1. Κατοχή Πτυχίου Α.Ε.Ι. Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας άλλου συναφούς Τμήματος της ημεδαπής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής. Σε περίπτωση που ο τίτλος σπουδών έχει χορηγηθεί από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής θα πρέπει να υποβληθούν επιπροσθέτως και οι νόμιμες βεβαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας.
2. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σπουδών στις Οικονομικές Επιστήμες ή στην Οργάνωση και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή στη Λογιστική και Χρηματοοικονομική ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας.
3. Διετή (2 έτη) αποδεδειγμένη προϋπηρεσία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης ή/και εμπειρία από ιδιωτικό και δημόσιο φορέα σε τομείς συναφείς με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης, κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών.
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Η γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών διαπιστώνεται με έναν από τους ορισθέντες από το ΑΣΕΠ τρόπους και υπό προϋποθέσεις που ορίζει το ΑΣΕΠ
Διάρκεια Με διάρκεια από 01/04/2023 έως και 31/10/2023,
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΗΡΞ469Β7Ι-ΣΜΝ.pdf
Προσόντα Διπλωματούχος Πολυτεχνικής Σχολής ή Πληροφορικής ή άλλου ισοδύναμου πτυχίου στην Επιστήμη και Τεχνολογία Επικοινωνιών, Υπολογιστών και Πληροφορικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο τίτλο σχολών της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤΦΑ465274-ΡΑΞ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, ανεξαρτήτως ειδικότητας
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ
3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
4. Εμπειρία ενός (1) έτους στην υποστήριξη και διαχείριση έργων/προγραμμάτων σε ΕΛΚΕ, Διαχειριστικές Αρχές, Επιτελικές Δομές ή εταιρείες Συμβούλων Διαχείρισης έργων/προγραμμάτων
Διάρκεια τρεις (3) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΚΔΝ46ΨΖ2Ν-ΡΧΡ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Ψυχολογίας
2 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος
3 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στον τομέα της Νευροψυχολογίας
4 Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επιπέδου Γ2
5 Κλινική Εμπειρία με ασθενείς
Διάρκεια από την υπογραφή της έως την 15/06/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/60ΧΓ469Β7Η-ΧΤ3.pdf
Προσόντα επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΟΟ7469Β7Ξ-9ΜΘ.pdf
Προσόντα επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΘ3Ρ469Β7Ξ-ΦΔ3.pdf
Προσόντα -Άδεια άσκησης επαγγέλματος Εγκατάσταση ή Συντήρησης ηλεκτρολόγου ΣΤ' ειδικότητας
-Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΙΕΚ ειδικότητων Τεχνικού Αυτοκινήτων
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΓΣΞΩΕΙ-ΗΥΝ.pdf
Προσόντα -Πτυχίο ΑΕΙ
-Γνώση χειρισμού Η/Υ
-Πολύ καλή γνώση αγγλικών
Διάρκεια 3 μήνες (δυνατότητα ανανέωσης/παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 1/2/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/dimos-grevenon.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών
Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή
απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολικής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2.Nα πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν. 3584/07. 3.Να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας απασχολούμενων σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς (ΦΕΚ 2179/Β΄/2018)
Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης και έως δυο (2) μήνες.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ω8ΚΧΟΚ31-Δ1Ξ.pdf
Προσόντα ι κατ' ελάχιστον κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια εαρινό εξάμηνο 2022-2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Χ3Π46ΨΖ3Π-ΦΕΖ.pdf
Προσόντα Ως Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης επιλέγεται προσωπικό εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.
Διάρκεια Η θητεία του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης ακολουθεί τη θητεία των Δημοτικών αρχών.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ7ΒΤΩΨ8-Ρ71.pdf
Προσόντα 1 ΠΕ Μηχανικών ή αντίστοιχο και ισότιμο
2 Μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφές με το χώρο της πληροφορικής με αντικείμενο τον προγραμματισμό, την ανάλυση δεδομένων και τη μηχανική μάθηση
3 Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
4 Τουλάχιστον έξι (6) μήνες ερευνητική εμπειρία σε διαπεριφερεικά/διασυνοριακά έργα ή/και σε εθνικά ή/και σε ευρωπαϊκά ή/και σε συγχρημαδοτούμενα ή/και σε ερευνητικά έργα
Διάρκεια έως 31.12.2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΑΒΕ469Β7Κ-6Τ7.pdf
Προσόντα -Βασικός Τίτλος Σπουδών
Διάρκεια 31/12/2023 (δυνατότητα παράτασης/ανανέωσης)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ε52ΙΜΛ-ΔΝΟ.pdf
Προσόντα -Πτυχίο Ιστορίας-Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και την Ιστορία της Τέχνης ή Αρχαιολογίας ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

-Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.

-Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ

-Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 28/01/23
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΝΠΑ4653Π4-ΟΤ6.pdf
Προσόντα -Δίπλωμα ή πτυχίο AEI / ATEI
-Μεταπτυχιακό δίπλωμα πληροφορικής
-Αποδεδειγμένη γνώση αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια 17/06/2021 έως 16/12/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 16:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ε9Ε4469Β7Τ-ΡΤ6.pdf
Προσόντα -Πτυχίο στην Επιστήμη Υπολογιστών
-Μεταπτυχιακό στην Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων
-Γνώση αγγλικής γλώσσας
-Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα σε θέματα ασφαλείας
-Εμπειρία σε έλεγχο, αξιολόγηση και αποτίμηση ασφάλειας συστημάτων
Διάρκεια έως 31/12/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 15:00
Αρχεία  
Προσόντα επιστήμονες οι οποίοι θα είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ
Διάρκεια εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/02/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6113469Β7Ξ-ΛΩ8.pdf
Προσόντα 1. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο και ισότιμο
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη ερευνητική εμπειρία σε εφαρμογές του διαδικτύου των πραγμάτων και υποστήριξη κρίσιμων δικτυακών υποδομών
Διάρκεια έως 31.12.2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Κ7Θ469Β7Κ-Θ8Ψ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Μηχανολόγου Μηχανικού
2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα με έμφαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. βιομάζα)
4. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (π.χ. φωτοβολταϊκά, βιομάζα)
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΣΞΖ469ΗΡ8-9Ν3.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού παραγωγής και Διοίκησης
2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στον βιομηχανικό τομέα
Διάρκεια Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΚ8Ω469ΗΡ8-2ΥΧ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με την αξιοποίηση αποβλήτων
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με αξιοποίηση βιομάζας
Διάρκεια είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01-03-2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨΞΟ469ΗΡ8-ΟΥΗ.pdf
Προσόντα (1) Πτυχίο (ΤΕ) Γραφικών Τεχνών (2) Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Β2) (3) Βράβευση/διάκριση σε τουλάχιστον δύο (2)
διαγωνισμούς «Σχεδιασμού Έργων Οπτικής Επικοινωνίας»
Διάρκεια Τέσσερις (4) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/62ΑΕ469ΗΕΠ-Κ60-0.pdf
Προσόντα κατ' ελάχιστον κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ν2346ΨΖΥ1-7ΑΓ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου ή Βιολόγου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
2. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενα Βιολογικών Επιστημών ή Βιοτεχνολογίας, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/9Θ2Γ46Ψ8Ζ6-91Η.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Αποδεδειγμένη γνώση γλωσσών προγραμματισμού (π.χ. python ή ruby ή C++ ή Java)
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
5. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με τον τομέα των δικτύων ενέργειας
Διάρκεια Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 10:30
Αρχεία /upldsprokrx/9ΕΔ6469ΗΡ8-Γ5Υ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Διοικητικού - Οικονομικού από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
2. Πιστοποιημένη άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο C2). 3. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗΧΒ46Ψ8Ζ6-20Σ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο
κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΖ51ΟΕ08-ΣΘΛ.pdf
Προσόντα α) Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών
Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας, β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Δασολόγου.
Διάρκεια 8 μήνες [ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (4 ΩΡΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ – 5 ΗΜΕΡΕΣ)]
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΖΓΧΩΚΓ-ΓΜΘ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Από την Υπογραφή της σύμβασης έως 31/8/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΟΜΟΚΡΒ-ΕΚΝ.pdf
Προσόντα α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής,
αντίστοιχης ειδικότητας,
β) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος,
γ) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος,
δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Διάρκεια 12 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 28/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/95ΛΗΩΡ5-ΛΥΗ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/6ΡΔΦ46Ψ8Ζ6-Ω2Ξ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
3. Πιστοποιημένη άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο C2).
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ6ΩΥ46Ψ8Ζ6-53Α.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Φαρμακοποιού ή Χημικού ή Χημικού Μηχανικού ή Βιολόγου ή Γεωπόνου ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών στο αντικείμενο της Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων
3. Ερευνητική εμπειρία 3 ετών στο αντικείμενο της Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων.
4. 30 δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο της Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων.
Διάρκεια Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως τις 31/12/2023, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΕΟΜ946ΨΖ2Ν-ΞΣΥ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ Διοικητικής ή Οικονομικής ή Νομικής Κατεύθυνσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
• Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε θέματα προμηθειών, υπηρεσιών και έργων δημοσίου τομέα σύμφωνα με το ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
• Τεκμηριωμένη εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε θέματα προμηθειών, υπηρεσιών και έργων δημοσίου τομέα σύμφωνα με το ν.4412/2016 και στην υλοποίηση ηλεκτρονικών διαγωνισμών μέσω ΕΣΗΔΗΣ.
• Γνώση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων) και Διαδικτύου.
Διάρκεια διάρκειας έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του Έργου.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ0ΔΒΟΡΕΙ-ΕΔΛ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού Μηχανικού
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με φυσικο-χημικές διεργασίες
διαχωρισμού μιγμάτων (π.χ. διεργασίες προσρόφησης, εκχύλισης κτλ.)
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Αποδεδειγμένη εργαστηριακή εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα:
i. Σχεδιασμός διεργασιών διαχωρισμού μιγμάτων
ii. Τεχνολογίες χαρακτηρισμού υλικών, οργάνωση και αξιολόγηση πειραμάτων
σχετικών με φυσικές και χημικές αναλυτικές μεθόδους
5. Εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε ερευνητικά προγράμματα/έργα και σε σύνταξη
τεχνικών αναφορών/εκθέσεων
6. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε σχεδιασμό φυσικο-χημικών
διεργασιών
7. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικές με τον σχεδιασμό και πειραματική
αξιολόγηση φυσικο-χημικών διεργασιών
Διάρκεια είναι τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01-04- 2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΖΚΜ469ΗΡ8-Ι0Τ.pdf
Προσόντα Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος Τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Πρόσθετα: Δίπλωμα Οδήγησης Μηχανής ανεξαρτήτως κυβικών. Δίπλωμα Οδήγησης Γ’ κατηγορίας.
Διάρκεια έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του Έργου.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/60ΧΜΟΡΕΙ-2ΕΨ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στα ακόλουθα αντικείμενα:
i. Χρήση υπολογιστικών πακέτων μηχανολογικού σχεδιασμού (π.χ. SolidWorks).
ii. Χρήση MATLAB ή Simulink ή αντίστοιχου λογισμικού
iii. Χρήση υπολογιστικών πακέτων (π.χ. ANSYS Fluent)
iv. Σχεδιασμό πειραματικών διατάξεων
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
5. Εμπειρία σε σύνταξη τεχνικών αναφορών
Διάρκεια Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ4Η8469ΗΡ8-Ι7Δ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-8-2023, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΛΣ9ΟΛ5Κ-Ν9Ε.pdf
Προσόντα Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ Βιολογίας ή Βιολογικών Επιστημών ή Ζωικής Παραγωγής Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών ή Γεωπόνων Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος ή συναφές ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ
Αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος στη Νευροβιολογία ή Νευροεπιστήμες ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ
Διδακτορικό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Βιολογία, σχετικό με Μοριακή Βιολογία ή Νευροοενδοκρινολογία ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αναλύσεις βιοχημικών και ορμονικών δεικτών στο αίμα ιχθύων
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε αναλύσεις μοριακών δεικτών
Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια 1 μήνας από την υπογραφή της σύμβασης. Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Φεβρουάριος 2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ξ55469Β7Γ-7ΘΚ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ στις Οικονομικές Επιστήμες ή στις Επιστήμες Διοίκησης ή στις Επιστήμες Μηχανικών ή στις Θετικές Επιστήμες ή ισότιμος τίτλος τμημάτων της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2) (βλ. Γενικοί όροι πρόσκλησης, παρ. 24) 3. Εμπειρία δύο (2) ετών στη διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ
Διάρκεια έως τις 31/10/2023 και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΓΥΤ46ΨΖ2Ν-ΩΑ3.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας. 2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 3. Γνώση/Εμπειρία σε μεθόδους/αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης.
Διάρκεια Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Π9Β469ΗΡ8-ΧΩ8.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 3 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝΨ44653Π4-ΛΦΝ.pdf
Προσόντα Αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος σε Μοριακή Βιολογία ή Νευροβιολογία ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ
Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στη Βιολογία ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ
Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές.
Διάρκεια 7,5 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΤΠΣ469Β7Γ-ΧΒΑ.pdf
Προσόντα Επίπεδο σπουδών: MSc
Πτυχίο ΑΕΙ στις Βιο-επιστήμες ή άλλα συναφή πεδία
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Βιο-επιστήμες ή άλλα συναφή πεδία
Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια 2 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΝΙΧ469ΗΚΚ-46Κ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας/Βιοχημείας/Bιοτεχνολογίας • MSc σε Επιστήμες Ζωής • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΣ7Σ469ΗΚΚ-Ξ0Κ.pdf
Προσόντα Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατ΄ελάχιστο κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Διάρκεια για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 20222023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 28/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΛΤΧ469Β7Κ-Ε5Ο.pdf
Προσόντα • Διδακτορικό Δίπλωμα, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, στις Φυσικές Επιστήμες ή/και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον. • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, στις Φυσικές Επιστήμες. • Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω). • Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών, σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της. • Εμπειρία στη συγγραφή, τουλάχιστον πέντε (5) επιστημονικών δημοσιεύσεων συναφών με το αντικείμενο του έργου. Τα επιστημονικά άρθρα συνυποβάλλονται στον φάκελο υποψηφιότητας.
Διάρκεια έως έξι (6) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΕΜΑΑ469Β4Μ-ΡΧ3.pdf
Προσόντα Διδακτορικό Δίπλωμα, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, στις Φυσικές Επιστήμες ή/και Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον. • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, στις Φυσικές Επιστήμες. • Πτυχίο ή Δίπλωμα Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. • Επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις της ή/και ανάλυση και επεξεργασία κλιματικών δεδομένων ή/και εφαρμογή κλιματικών δεικτών. • Εμπειρία στη συγγραφή, τουλάχιστον πέντε (5) επιστημονικών δημοσιεύσεων συναφών με το αντικείμενο του έργου. Τα επιστημονικά άρθρα συνυποβάλλονται στον φάκελο υποψηφιότητας. Συμμετοχή σε διεθνή ή/και εθνικά Επιστημονικά Συνέδρια, που πιστοποιείται με βεβαίωση συμμετοχής ή/και αναφοράς στα πρακτικά εκάστου Συνεδρίου.
Διάρκεια έως έξι (6) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΦΝΦ469Β4Μ-97Ρ.pdf
Προσόντα Θέση 1:Πτυχίο ή Δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
Θέση 2:Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, στις Οικονομικές Επιστήμες, Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου, Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Εμπειρία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
Θέση 3:  Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού, στις Οικονομικές Επιστήμες, Πιστοποιημένη γνώση χρήσης Η/Υ σε εφαρμογές γραφείου , Γνώση της Αγγλικής γλώσσας, Εμπειρία σε μηχανογραφημένο λογιστήριο
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΕΥΧ8469Β7Λ-22Μ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα στο εξωτερικό. Επαγγελματική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου, τουλάχιστον δύο (2) έτη. (Τα κριτήρια για την απόδειξη της εμπειρίας αναφέρονται στην ενότητα «Αξιολόγηση προτάσεων»). Μεταπτυχιακός τίτλος, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα στο εξωτερικό.
2. Πτυχίο Μαθηματικών, αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα του εξωτερικού. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ (βλ. ενότητα «Αξιολόγηση προτάσεων»)
3. Πτυχίο ΑΕΙ αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ σε περίπτωση απόκτησης του από ίδρυμα του εξωτερικού. Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια 31.5.2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 13:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΒΜΒ46Ψ8ΝΨ-2ΧΤ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο ΑΕΙ Κοινωνικών/Οικονομικών Επιστημών
 Διδακτορικός Τίτλος στις Κοινωνικές/Οικονομικές Επιστήμες
 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου 31/10/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 13:30
Αρχεία /upldsprokrx/959Υ46Ψ8ΝΨ-ΝΨΡ.pdf
Προσόντα ΠΕ Οικονομικών Επιστημών ή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, ή Δημόσιας Διοίκησης , Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, Επαγγελματική εμπειρία σε συνάφεια με το πτυχίο τουλάχιστον τρία (3) έτη, Εμπειρία σε ερευνητικά έργα/προγράμματα (συγχρηματοδοτούμενα) τουλάχιστον έξι (6) μήνες, Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης Η/Υ.
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου 31/10/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 13:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΞΘΛ46Ψ8ΝΨ-6ΩΓ.pdf
Προσόντα 1. Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής 2. Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2) 3. Εμπειρία σαράντα οκτώ (48) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης σε έργα ή προγράμματα που το αντικείμενό τους εμπίπτει στον τομέα της Υγείας 4. Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης σε γραμματειακή υποστήριξη 5. Γνώση χειρισμού Η/Υ 6. Πιστοποίηση ICH-GCP (Good Clinical Practice) κλινικών μελετών
Διάρκεια έναν (1) μήνα
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ0ΒΝ46ΨΖ2Ν-ΘΑ4.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Τμήματος Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας-Επισκεπτών Υγείας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ 3. Εμπειρία δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες χωρίς δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΖ9Φ46ΨΖ2Ν-ΞΛΖ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις μηχανικής/βαθιάς μάθησης (deep leaning, deep neural networks)
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/02/2023 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/67Ο8469ΗΡ8-ΝΧΤ.pdf
Προσόντα Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
Διάρκεια Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 30/09/2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨΗΞ469Β7Η-ΖΜΙ.pdf
Προσόντα Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών
Ερευνητική εμπειρία
Συμμετοχή σε σχετικά έργα
Διάρκεια Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 30/09/2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΨ8Ε469Β7Η-ΤΧ3.pdf
Προσόντα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 3 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C2) 4. Εμπειρία 24 μηνών σε Γραμματειακή - Διοικητική υποστήριξη προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Διάρκεια 12 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ28746ΨΖ2Ν-9Α3.pdf
Προσόντα 1. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της αλλοδαπής 2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2) 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ 4. Πιστοποιητικό GCP (Good Clinical Practice) 5. Εμπειρία 6 μηνών ως συντονιστής/τρια κλινικής μελέτης με αντικείμενο συναφές με το μελάνωμα.
Διάρκεια 2 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΩΝ346ΨΖ2Ν-ΑΗΨ.pdf
Προσόντα α) Να είναι επιστήμονες που να έχουν προσόντα ερευνητή Β’ βαθμίδας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4386/2016, όπως ισχύει. β) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος με αποδεδειγμένο ερευνητικό έργο και συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. γ) Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό είτε του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, είτε του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, είτε του Διδασκαλείου Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, είτε ισοδύναμου του εξωτερικού. δ) Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη. ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/04/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΣ6Ω469ΗΞΩ-ΜΥ9.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών • Αποδεδειγμένη γνώση: • στην ανάπτυξη και σχεδίαση λογισμικού • γλώσσας προγραμματισμού Python Σημ: Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική πτυχιακή/διπλωματική/διδακτορική εργασία/διατριβή ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών) ή με διδασκαλία σχετικών μαθημάτων (βεβαίωση φορέα ή/και σύμβαση). • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2) • Έξι (6) μήνες ερευνητική* εμπειρία στο αντικείμενο της αξιολόγησης καινοτόμων εργαλείων σε πιλοτικές εφαρμογές .
2. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Σχολών Γεωπονίας, Δασολογίας, Φυσικού Περιβάλλοντος • Μεταπτυχιακός τίτλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) με αντικείμενο σχετικό με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη • Αποδεδειγμένη γνώση στο αντικείμενο των οικονομικών φυσικών πόρων ή περιβάλλοντος Σημ: Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική πτυχιακή/διπλωματική/διδακτορική εργασία/διατριβή ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών) ή με διδασκαλία σχετικών μαθημάτων (βεβαίωση φορέα ή/και σύμβαση). • Έξι (6) μήνες ερευνητική* εμπειρία στην υλοποίηση δράσεων ενεργοποίησης, εμπλοκής και συμμετοχής ενδιαφερόμενων φορέων/μερών • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο B2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΛΒΨ46Ψ8ΧΒ-5ΓΔ.pdf
Προσόντα κατ' ελάχιστον κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, με δυνατότητα ανανέωσης κατ' ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ79Ε46ΨΖ3Π-ΦΞΚ.pdf
Προσόντα κατ' ελάχιστον κάτοχος διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΧ3646ΨΖ3Π-ΗΓΟ.pdf
Προσόντα • Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Χημείας • Διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στην Αναλυτική Χημεία • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1) • Μία (1) δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικό περιοδικό με συντελεστή απήχησης που να αφορά στην ανάλυση τροφίμων με χρωματογραφικές τεχνικές • Ερευνητική* εμπειρία 6 μηνών σε ερευνητικά χρηματοδοτούμενα έργα σχετικά με την Επιστήμη των Τροφίμων.
Διάρκεια 30/09/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ1ΚΡ46Ψ8ΧΒ-Α73.pdf
Προσόντα -Δίπλωμα Α.Ε.Ι. Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλεκτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
-Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή Integrated Master.
-Ιδιότητα Υποψήφιου Διδάκτορα (η ιδιότητα αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου τμήματος)
-Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Γ1/C1)
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη λήξη του έργου 27.07.2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΩ23469Β7Κ-394.pdf
Προσόντα α) Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Αρχιτεκτόνων της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.β) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. γ) Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης (εκπόνηση μελετών εφαρμογής, επίβλεψη εργασιών στο πλαίσιο εφαρμογής μουσειολογικής και μουσειογραφικής μελέτης) και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% της προκηρυσσόμενης θέσης).
Διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών και όχι πέραν της 23-09-2023, ημερομηνία λήξης εκτέλεσης της πράξης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΕ6Ζ4653Π4-Ψ8Ο.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Γεωπονίας ή συναφούς αντικειμένου της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 2 Διδακτορικό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Αγροτική Οικονομία ή σε συναφές αντικείμενο, της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.10.2023, με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ζ9Ι469Β7Ξ-5ΔΛ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή άλλης συναφούς ειδικότητας της Ελλάδος ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 2 Εγγεγραμμένος/η υποψήφιος/α διδάκτορας σε αντικείμενο τηλεπικοινωνιών και δικτύων 3 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/12/2023 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ι3Β469Β7Ξ-52Τ.pdf
Προσόντα - Πτυχίο Α.Ε.Ι. Θετικών ή Πολυτεχνικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
- Διδακτορικός τίτλος Θετικών ή Πολυτεχνικών Επιστημών ή συναφούς ειδικότητας
- Γνώση στην ανάπτυξη κι εφαρμογή μοντέλων αριθμητικών προσομοιώσεων ατμοσφαιρικών διεργασιών μέσης και τοπικής κλίμακας
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.07.2023, με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΤΙΜ469Β7Ξ-ΑΤΕ.pdf
Προσόντα -Δίπλωμα Α.Ε.Ι. Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Πληροφορικής ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Ηλε 1 κτρονικής και Μηχανικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρονικού Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ή Ε.Α.Π. (Α.Ε.Ι.) ή Π.Σ.Ε. (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ι σότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
-Integrated Master ή Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης συναφής με το αντικείμενο
-Πολύ καλή γνώση Α γγλικών
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη λήξη του έργου 30.04.2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΙΓΞ469Β7Κ-6ΑΡ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 2 Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με την Μοντελοποίηση κοινωνικοοικονομικών συστημάτων και συστημάτων των φυσικών πόρων με στόχο την βελτιστοποίηση τους. 3 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ. 116/2006 4 Τουλάχιστον δύο (2) δημοσιεύσεις συναφείς με το αντικείμενο της θέσης σε περιοδικά υψηλής απήχησης (impact factor τουλαχιστον 3,5) 5 Γνώση λογισμικού βελτιστοποίησης και μοντελοποίησης τύπου GAMS και τύπου STELLA*.
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.10 2023, με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΣΧΥ469Β7Ξ-1Η8.pdf
Προσόντα Πανεπιστημιακό πτυχίο Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. 2. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω). 3. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2/Γ2) (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω). 4. Δύο (2) συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες ή/και Καθηγητές Πανεπιστημίου
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝΝΦ469Β4Μ-Ο12.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα ελληνικού πανεπιστημίου ή αντίστοιχος αναγνωρισμένος τίτλος από πανεπιστήμιο του εξωτερικού (στην περίπτωση αυτή απαιτείται βεβαίωση αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ) 2. Άριστη πιστοποιημένη γνώση Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2) 3. Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ 4. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 6 ετών στην υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και συγκεκριμένα στη δράση της Κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση του προγράμματος Erasmus+
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως 31/05/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ3ΡΛ469Β7Κ-ΩΨ1.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο γραφιστικής/ επικοινωνιακού σχεδιασμού (σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου από ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ) 2. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως τη λήξη του έργου 31.10.2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΝ29469Β7Κ-ΡΗΧ.pdf
Προσόντα Θέση 1:  «Δίπλωμα Αγρονόμου & Τοπογράφου Μηχανικού»  «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμό του χώρου»  «Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος»
Θέση 2: - Πτυχίο στο Εμπορικό Δίκαιο. -Μεταπτυχικό τίτλο σπουδών στην Δημόσια Πολιτική
Διάρκεια από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως 30/07/2022.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΝΓΞ46ΨΖΣ4-194.pdf
Προσόντα -Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Β΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ (Π.Δ. 31/1990)
-Ο οµώνυµος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕ∆ του Ν.1346/83 ή Ν.3475/2006 ή άλλος ισότιµος τίτλος σχολικών µονάδων
-Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ ή C κατηγορίας (π.δ. 51/2012, όπως ισχύει),
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 28/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/61ΕΠΩΨΟ-ΖΡΟ.pdf
Προσόντα -Πτυχίο ή δίπλωμα Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (από 1998 μετονομάστηκε σε Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης)
-Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
-Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/02/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΗΧΕ7ΛΛ-ΚΤΥ.pdf
Προσόντα -Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών ή Μηχανικού Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
-Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
-Καλή γνώση Αγγλικών.
-Αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στο αντικείμενο της θέσης.

-Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων Ομάδας Ζ΄ και Τάξης Γ΄ ή Β΄ ή Α΄ σύμφωνα με το Π.Δ. 31/1990
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 28/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΦΚ7ΛΛ-ΒΦΝ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Σχολής Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Μηχανικού Επιστήμης Υλικών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ. 3. Άριστη γνώση (Επίπεδο C2) της αγγλικής γλώσσας. 4. Βασική γνώση προγραμματισμού σε Η/Υ και χρήση Η/Υ. 5. Εμπειρία σε αποτίμηση/αξιολόγηση συστημάτων Ιατρικής Πληροφορικής 6. Επιστημονικές Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις στον χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής. 7. Εμπειρία σε ανάλυση ιατρικών δεδομένων και ανάπτυξη ιατρικών συστημάτων υποστήριξης απόφασης. 8. Εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων μηχανικής μάθησης στην ανάλυση δεδομένων για εφαρμογές υγείας. 9. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε υλοποίηση εθνικών συγχρηματοδοτούμενων / κοινοτικών προγραμμάτων στο χώρο της Ιατρικής Πληροφορικής.
Διάρκεια ι από 01/03/2023 έως 16/06/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 16:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΞΑΧ469ΗΚΥ-Ζ7Τ.pdf
Προσόντα Οι επιλεγέντες, επιστήμονες οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
Διάρκεια για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 με δυνατότητα ανανέωσης κατ΄ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχόμενων ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχόμενων ακαδημαϊκών ετών.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 28/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Κ8Β469Β7Ξ-ΩΨΞ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικού Μηχανικού (σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου από ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση από τον ΔΟΑΤΑΠ)
Γνώση αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2
Εμπειρία ως τεχνικός υπεύθυνος ή υπεύθυνος ποιότητας σε Διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο δοκιμών.
Διάρκεια ορίζεται από 01.04.2023 έως 30.04.2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΝΦΥ469Β7Κ-ΜΜΟ.pdf
Προσόντα Υποψήφιος διδάκτορας Βιολόγος στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης
 Πτυχίο Βιολόγου
 Κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου με θέμα συναφές της Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας
Διάρκεια από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου (ήτοι 22/06/2023).
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/61Κ646ΨΖΣ4-ΦΑΧ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Φυτικής Παραγωγής από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 3. Διδακτορικό Δίπλωμα στην Φυτική Παραγωγή από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως τρεις (3) μήνες.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΚΧΕ46Ψ8Ζ6-6ΓΤ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια από την ανάρτηση στην Διαύγεια έως 31/10/2023 χωρίς δυνατότητα ανανέωσης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΧΟΛ46ΨΖΣΘ-Π7Β.pdf
Προσόντα Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Δίπλωμα Ειδίκευσης με κατεύθυνση Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου
Υποψήφιος Διδάκτορα
Ερευνητική Εμπειρία στην διεξαγωγή In vitro πειραματικών πρωτοκόλλων ελέγχου πρεβιοτικής δράσης φυτικών εκχυλισμάτων
Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/διεθνή περιοδικά
Γνώση Χρήση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου)
Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο Γ2
Διάρκεια από την υπογραφή της έως την 31/08/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/6ΙΛ2469Β7Η-Δ66.pdf
Προσόντα 1. Βαθμός Πτυχίου > 7
2. Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού
3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αρχιτεκτονική Σχεδιασμό του Χώρου
Διάρκεια Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου ήτοι 31/12/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΜΨΑ46ΨΖΣ4-86Μ.pdf
Προσόντα Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση Χημείας ή Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου
Εμπειρία συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με λειτουργικά τρόφιμα και ανθρώπινο μικροβίωμα
Δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε Εθνικά/Διεθνή Περιοδικά ή Συνέδρια όπου γίνεται αξιολόγηση αντιοξειδωτικής κατάστασης λειτουργικών τροφίμων
Γνώση Χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου)
Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Διάρκεια Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 31/08/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨΖΛ469Β7Η-ΡΡΥ.pdf
Προσόντα Πτυχίο Χημείας ή Βιολογίας ή Συναφούς αντικειμένου
Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση Χημείας ή Βιολογίας ή συναφούς αντικειμένου
Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Χημεία
Ερευνητική Εμπειρία στην ανάλυση αντιοξειδωτικών
Ερευνητική Εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπίας NMR, IR-UV, φθορισμομετρία και φασματομετρία μάζας
Γνώση Χρήσης Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου)
Άριστη Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, επίπεδο Γ2
Διάρκεια Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 31/08/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/6ΩΨΠ469Β7Η-ΤΚΚ.pdf
Προσόντα Απόφοιτος Καλών Τεχνών με πτυχίο γλυπτικής
Αναγνωρισμένο και καταξιωμένο γλυπτικό έργο στον χώρο της δημόσιας μαρμαρογλυπτικής
Υποβολή προσχέδιου πρότασης μαρμάρινου γλυπτού
Διάρκεια Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής για διάστημα εικοσιπέντε (25) ημερών όσο θα διαρκέσει το συμπόσιο γλυπτικής.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΗΕΠ469Β7Κ-ΡΦΠ.pdf
Προσόντα Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο πολυτεχνικής σχολής - Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος σε Συστήματα Αυτοματισμού. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, θεωρείται αντίστοιχος Μεταπτυχιακός τίτλος Πολυτεχνικών Σχολών / Τμημάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Σχολών Θετικών Επιστημών ή από άλλα συναφή. - Υποψήφιος Διδάκτορας ή Διδάκτορας με θέμα Διδακτορικής Διατριβής σχετικό με αισθητήρες ή συναφές αντικείμενο.
Διάρκεια Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής και μέχρι τη συμβατική λήξη του έργου, ήτοι: 31/12/2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΘΠΘ465274-Ο3Ο.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
3. Εμπειρία στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων/έργων
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΔ5Β469ΗΡ8-33Ζ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 4. Γνώσεις σε Σχεσιακές βάσεις δεδομένων (MΥ SQL Server, PostgreSQL ή άλλο) 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και αξιολόγηση πληροφοριακών συστημάτων 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Ερευνητικά Προγράμματα/Έργα
Διάρκεια είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01-03-2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/67ΦΔ469ΗΡ8-1Μ9.pdf
Προσόντα  Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Ψυχολογίας ή άλλης Κοινωνικής Επιστήμης Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ. 1  Αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στη διεξαγωγή έρευνας με ποσοτικές μεθόδους, όπως προκύπτει από προηγούμενη ενασχόληση στα πλαίσια πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, ή ερευνητικού προγράμματος.  Αποδεδειγμένη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο Μέρος Γ’ της υπ’ αριθμ. 94/2022 απόφασης του ΑΣΕΠ.
Διάρκεια 4 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης (έως 30/06/2023).
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΨΩΓ469Β7Γ-Ξ6Χ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ΑΕΙ. Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2). Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στην τηλεφωνική υποστήριξη χρηστών.
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με επιθυμητό χρόνο έναρξης εντός του Φεβρουαρίου 2023 και λήξης την 31/03/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΣΖΡ46941Δ-4Ξ3.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 3. Γνώση μεθοδολογιών ανάλυσης δεδομένων 4. Γνώση προγραμματισμού σε τουλάχιστον μία από τις γλώσσες: Python, Matlab 5. Γνώση ανάπτυξης αλγορίθμων μηχανικής μάθησης 6. Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Τ7Ν469ΗΡ8-ΞΣΣ.pdf
Προσόντα Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής
Βεβαίωση φοίτησης σε ΠΜΣ Μηχανικών Πληροφορικής
Διάρκεια Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 12 Μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΒ7246ΜΗ2Ι-ΥΓΞ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο με κατεύθυνση στη Βιολογία ή Βιοτεχνολογία από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συνάφεια με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ (οι κάτοχοι πτυχίων επιπέδου integrated master δεν πληρούν τις προϋποθέσεις κτήσης και μοριοδότησης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών) 3. Βεβαίωση εγγραφής για την απόκτηση Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών με θέμα που άπτεται της θαλάσσιας βιολογίας και βιοτεχνολογίας.
Διάρκεια έως τέσσερις (4) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΠ2Ξ46Ψ8Ζ6-ΦΗΨ.pdf
Προσόντα Θέση 1: 1.Πτυχίο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού (σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου από ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ)
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ (π.χ. ECDL)
Θέση 2: 1. Πτυχίο ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης (σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου από ίδρυμα του εξωτερικού απαιτείται βεβαίωση από το ΔΟΑΤΑΠ)
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ (π.χ. ECDL)
Διάρκεια έως 31.10.2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΜΟ0469Β7Κ-ΗΨ8.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Χωροτάκτη Μηχανικού 2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 3. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη δημιουργία υλικού που αφορά στην προώθηση δράσεων και αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων/έργων 4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στον σχεδιασμό και γραφιστική ανάπτυξη ηλεκτρονικών πλατφορμών σχετικών με τις μεταφορές
Διάρκεια Δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΜΑΒ469ΗΡ8-ΞΧ5.pdf
Προσόντα Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού  Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους και εμπειρία σε τεχνικές Επεξεργασίας Σήματος και σε τεχνικές μηχανικής μάθησης  Εμπειρία σχετική με δράσεις προώθησης και επικοινωνίας  Άριστη γνώση της Ελληνικής  Πολύ Καλή γνώση της Αγγλικής
Διάρκεια 10 μήνες. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΥΥΛ469ΗΞΩ-Ψ1Τ.pdf
Προσόντα α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής Α.Ε.Ι. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) Άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος, γ) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος, δ) Βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και ε) Εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, αποδεικνυόμενη με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Διάρκεια Έως 12 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 28/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΩΕΙΩΡ5-ΡΤΡ.pdf
Προσόντα 1. Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής 2. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο γραμματειακής - διοικητικής υποστήριξης
Διάρκεια 12 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝ4246ΨΖ2Ν-Τ07.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο/Δίπλωμα Βιολογίας ή Πληροφορικής ή συναφούς αντικειμένου της Ελλάδος ή του
Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2 Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, ήτοι 05/03/2023, με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΘΛΨ469Β7Ξ-25Ε.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Μ1ΡΩΡΣ-ΙΓΩ.pdf
Προσόντα -Άδεια μηχανοδηγού – χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε) 1 ης Ειδικότητας Ομάδας B΄, σύμφωνα με το Π.Δ. 113/2012.
-Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/83 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
Διάρκεια 6 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 26/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/02/2023 15:23
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ0ΤΨ4653Π4-ΥΘΙ-0.pdf
Προσόντα • Απόφοιτος Λυκείου
• Επαγγελματική εμπειρία τριών 36 μηνών συναφή με το αντικείμενο του έργου • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) βάσεων δεδομένων, δ) υπηρεσιών διαδικτύου και ε) παρουσιάσεων
• Διοργάνωση τριών (3) επιστημονικών ημερίδων/συνεδρίων ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Διάρκεια τριών (3) μηνών Η σύμβαση δύναται να παραταθεί έως την ημερομηνία λήξης του έργου 31/08/2023 (σε περίπτωση παράτασης μέχρι τη λήξη αυτής)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ40246Ψ8ΧΒ-ΗΤΒ.pdf
Προσόντα 1. • Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μηχανολόγου Μηχανικού, • Διδακτορικός Τίτλος Μηχανολόγου Μηχανικού
• Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1), • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσίες διαδικτύου. • Ερευνητική εμπειρία* δώδεκα (12) μηνών σε ερευνητικά έργα στο αντικείμενο της αέριας ρύπανσης. • Ερευνητική εμπειρία* είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε ερευνητικά έργα στο αντικείμενο της
περιβαλλοντικής μηχανικής. • Τρεις (3) επιστημονικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της αέριας ρύπανσης σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές
2. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Φυσικών Επιστημών. • Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1)
• Επαγγελματική*/ερευνητική** εμπειρία δώδεκα (24) μηνών σε έργο με αντικείμενο την κυκλική οικονομία στη γεωργία
• Επαγγελματική*/ερευνητική** εμπειρία έξι (6) μηνών στην ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων αμφίδρομης σύζευξης μεσοκλίμακας-μικροκλίμακας για την αποτίμηση ατμοσφαιρικών ροών.
3. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Βιολογίας. • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην οικοτοξικολογία. • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ1). • Αποδεδειγμένη γνώση γλώσσας προγραμματισμού για στατιστική ανάλυση δεδομένων. • Αποδεδειγμένη γνώση στην εκτίμηση και διαχείριση κινδύνου χημικών ουσιών.
• Επαγγελματική*/ερευνητική** εμπειρία δώδεκα (12) μηνών σε αντικείμενο σχετικό με οικοτοξικολογικές συνέπειες και συσσώρευση χημικών ουσιών στην υγεία. • Επαγγελματική*/ερευνητική** εμπειρία έξι (6) μηνών σχετική με την αξιολόγηση και εκτίμηση τοξικολογικών επιπτώσεων στην ατμοσφαιρική ρύπανση και την ανθρώπινη υγεία
Διάρκεια 30/11/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΣΥΛ46Ψ8ΧΒ-ΜΦΜ.pdf
Προσόντα Δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας έχουν Επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, κατ ΄ελάχιστον κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Διάρκεια για το εξάμηνο 2022- 2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 25/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΝΜΡ469Β7Κ-0Τ0.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) στην Επιστήμη της Γεωπονίας
• Υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο τη Φυτοπαθολογία
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο B2)
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων γ) παρουσιάσεων και δ) υπηρεσιών διαδικτύου
• Μία (1) ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο με αντικείμενο Μυκητολογία, Φυτοπαθολογία
Διάρκεια έως 24-01-2025
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/67ΕΦ46Ψ8ΧΒ-ΜΘΤ.pdf
Προσόντα Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ ή Πτυχίο Πληροφορικής ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών AΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ)
Διάρκεια από την υπογραφή της έως την 18/06/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΜ1Γ469Β7Η-Α41.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Σχολής Θετικών Επιστημών.  Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση σχετικό με Υβριδικές τεχνικές για την ανάλυση και εξόρυξη γνώσης από πολλαπλές πηγές δεδομένων των κοινωνικών δικτύων.
 Ερευνητική* εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σε ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο «Ανάλυση δεδομένων»
 Δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της ανάλυσης δεδομένων.  Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2).  Αποδεδειγμένη γνώση σε: o Συστήματα Υποστήριξης αποφάσεων. o Θεωρία Γράφων – Ανάλυση Γράφων
2.Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θετικών Επιστημών.  Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2)
⮚ Αποδεδειγμένη γνώση σε: ▪ Τεχνικές ανάλυσης και εξόρυξης δεδομένων από μεγάλα δίκτυα
3. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Πληροφορικής
• Υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο σχετικό με «Βελτιστοποίηση Επιχειρησιακών Διαδικασιών»
• Μία (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό σχετική με την βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών
• Δύο (2) ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών στον τομέα της βελτιστοποίησης επιχειρησιακών διαδικασιών
• Ερευνητική εμπειρία 9 μηνών σε ερευνητικά προγράμματα σε βελτιστοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών
• Αποδεδειγμένη γνώση στη γλώσσα προγραμματισμού Java
Διάρκεια έως 31/12/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 12:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΒΘΘ46Ψ8ΧΒ-ΣΕΣ.pdf
Προσόντα -Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε., ΤΕΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην επιστήμη της Πληροφορικής, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ
-Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας Εργασιακή εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) συγχρηματοδοτούμενο ή ευρωπαϊκό έργο
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΕΦΔ469Β7Η-ΤΝΣ.pdf
Προσόντα -Πτυχίο Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. , ΤΕΙ Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής, Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισότιμο αντίστοιχου τμήματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην επιστήμη της Πληροφορικής, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ.
-Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-Εργασιακή εμπειρία σε τουλάχιστον ένα (1) συγχρηματοδοτούμενο ή ευρωπαϊκό έργο
Διάρκεια από την υπογραφή της έως την 31/03/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/9Γ5Λ469Β7Η-ΧΣ8.pdf
Προσόντα Πτυχίο Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ή Πληροφορικής ή
Μηχανικών Πληροφορικής Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή συναφούς αντικειμένου
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη της Πληροφορικής
Αριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια έως την 31/10/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/9ΦΕΡ469Β7Η-ΡΧΣ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Χημείας
• Διδακτορικό Δίπλωμα στη Χημεία, στο γνωστικό πεδίο «Εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών διαχωρισμού για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων συστατικών από απόβλητα». • Ερευνητική* εμπειρία 30 μηνών στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών διαχωρισμού για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων συστατικών από απόβλητα • Ερευνητική* εμπειρία 6 μηνών στο σχεδιασμό εγκαταστάσεων δέσμευσης CO2 από απαέρια • Τρεις (3) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο πεδίο της εφαρμογής προηγμένων τεχνολογιών διαχωρισμού για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων συστατικών από
απόβλητα • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/918046Ψ8ΧΒ-37Χ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Πληροφορικής.
• Τουλάχιστον ένα (1) έτος αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε διαχείριση ιστοσελίδων.
Διάρκεια 7 μήνες (Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί σε περίπτωση παράτασης του έργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ3ΥΧ4694Φ7-23Θ.pdf
Προσόντα 1 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
2 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε γνωστικό αντικείμενο σχετικό με την αρχιτεκτονική υπολογιστών
3 Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με την αρχιτεκτονική υπολογιστών και το λογισμικό συστήματος
4 Εμπειρία συμμετοχής, τουλάχιστον τριών (3) ετών, σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά έργα και την συγγραφή παραδοτέων, με επίκεντρο την ανάπτυξη λογισμικού συστημάτων
5 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2023 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΦΠΧ469Β7Ξ-ΚΚ4.pdf
Προσόντα • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) σε Σχολή Θετικών Επιστημών ή Παιδαγωγικής ή Μουσειακών Σπουδών ή Πτυχίο ΑΕΙ - ΤΕΙ (τμημάτων Μηχανικών Πληροφορικής, Μηχανικών Ηλεκτρολόγων και Μηχανικών Μηχανολόγων).
• Καλή γνώση Αγγλικής (τουλάχιστον επίπεδο πτυχίου B2).
• Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (06) μηνών σε πολιτιστικούς ή/και επιστημονικούς φορείς στην ξενάγηση ή/και εξυπηρέτηση επισκεπτών σε αντικείμενο συναφές ή /και στην παρουσίαση επιστημονικών – τεχνολογικών
θεμάτων σε ελληνικό κοινό. (Απαιτείται βεβαίωση εργοδότη ή σχετική σύμβαση ή σχετική βεβαίωση ασφάλισης από τον ασφαλιστικό φορέα).
Διάρκεια έξι (06) μήνες.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Β0ΗΟΞ2Ξ-3Ι5.pdf
Προσόντα Πτυχίο στη Βιολογία ή στη Γεωπονία (Κατεύθυνση Ζωικής Παραγωγής) ή στην Κτηνιατρική ή σε Βιοιατρικές επιστήμες ή
σε Επιστήμες Τροφίμων
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές Μοριακής Βιολογίας
Διάρκεια Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 28/10/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΖ9Μ469Β7Η-ΟΚ9.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Εφαρμογή Τεχνητής Νοημοσύνης (ή Ευφυΐας) σε βελτιστοποίηση βιομηχανικών προβλημάτων
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Γ2/C2)
4. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα αντικείμενα: α) Επεξεργασίας κειμένων, β) Υπολογιστικών φύλλων γ) Υπηρεσιών διαδικτύου
5. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Ερευνητικά προγράμματα/έργα
6. Γνώση του προγράμματος Matlab
Διάρκεια Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΧ7Χ469ΗΡ8-ΒΤΚ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου
 Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με "Ανάλυση κοινωνικών δικτύων"
 Ερευνητική εμπειρία 36 μηνών σε ερευνητικά προγράμματα στο πεδίο «Ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα»
 Τρεις (3) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση δεδομένων από κοινωνικά δίκτυα»
 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο
Αποδεδειγμένη γνώση σε:
o Συστήματα Υποστήριξης αποφάσεων
o Θεωρία Γράφων – Ανάλυση Γράφων
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 11/05/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 12:30
Αρχεία /upldsprokrx/65ΥΙ46Ψ8ΧΒ-20Ξ.pdf
Προσόντα - Πτυχίο Ιατρικής σχολής ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής
• Ειδίκευση στην Καρδιολογία
• Κλινική εμπειρία άνω των 5 ετών
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Διάρκεια Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 3 μήνες. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΖΩΘ4694Φ7-ΞΣΣ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Ανώτατης Εκπαίδευσης ημεδαπής ή αναγνωρισμένου Ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Μεταπτυχιακές σπουδές στο γνωστικό αντικείμενο της Ιατρικής Πληροφορικής –Βιοπληροφορικής.
• Τουλάχιστον ένα έτος εμπειρία σε δημιουργία και χρήσης συστημάτων Ανάλυσης Ιατρικής εικόνας και επεξεργασίας μεγάλων δεδομένων.
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας
Διάρκεια Η χρονική διάρκεια της σύμβασης θα είναι για 3 μήνες. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/95Ο44694Φ7-32Ο.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) στις οικονομικές επιστήμες
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου
• Επαγγελματική εμπειρία 24 μηνών στην εισαγωγή/καταχώρηση δεδομένων σχετικών με μετρήσεις οχημάτων, από συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα.
Διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 30/11/2025
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 12:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΒΒ646Ψ8ΧΒ-ΕΥ5.pdf
Προσόντα 1 Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
2 Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με το λογισμικό συστημάτων.
3 Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας,
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2024 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΥΦΔ469Β7Ξ-ΑΥΧ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Δημόσιας Υγιεινής της ημεδαπής ή αλλοδαπής αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ ή συναφούς αντικειμένου
2 Εργασιακή εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (20/5/2023) με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΘΛ0469Β7Ξ-7Τ8.pdf
Προσόντα Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με το λογισμικό συστημάτων.
Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια με αντικείμενο το λογισμικό συστημάτων.
Πολύ καλή ή άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/685Η469Β7Ξ-3Γ8.pdf
Προσόντα Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ ή Διπλωματούχος Επιστήμης Υπολογιστών / Πληροφορικής ή Διπλωματούχος Μαθηματικός από της ημεδαπής ή ισότιμου και αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MSc) στην Πληροφορική / Υπολογιστές
Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Γνώση προγραμματισμού σε γλώσσα C.
Εμπειρία συμμετοχής τουλάχιστον ενός (1) έτους σε εθνικά ή/και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
Διάρκεια πό την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.12.2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΖΤΡ469Β7Ξ-ΔΟ8.pdf
Προσόντα Φοιτητής Ιατρικής
Επιτυχή εξέταση στα μαθήματα Ιατρική, Φυσική Ανατομία και Φυσιολογία
Διάρκεια Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 31/08/2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/6ΗΠΒ469Β7Η-ΒΓΨ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχιούχος/α Ιατρικής Σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.
2. Κάτοχος τίτλου Ειδικότητας Γαστρεντερολογίας.
3. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στην παρακολούθηση ασθενών με ΙΦΝΕ.
4. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο Μέρος Γ’ της υπ’ αριθμ. 94/2022 απόφασης του ΑΣΕΠ.
5. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ, όπως προσδιορίζεται στο Μέρος Β’ της υπ’ αριθμ. 94/2022 απόφασης του ΑΣΕΠ, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια 5 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΒΤ7469Β7Γ-Ρ7Φ.pdf
Προσόντα Φοιτητής Ιατρικής
Επιτυχή εξέταση στα μαθήματα Ιατρική Φυσική Ανατομία και Φυσιολογία
Διάρκεια Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως την 31/08/2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΜ06469Β7Η-ΖΒΖ.pdf
Προσόντα Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών. Σχετική ερευνητική εμπειρία στο χαρακτηρισμό υλικών. Σχετική ερευνητική ή ακαδημαϊκή εμπειρία στην μελέτη της απόκρισης υλικών με Θερμοηλεκτρική Συμπεριφορά. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤΜΦ469Β7Η-ΓΘΛ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 25/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ9ΗΨ4690ΩΡ-Γ9Τ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 25/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΟ8Δ4690ΩΡ-ΞΗΚ.pdf
Προσόντα α) Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, β) 'Αδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας (ΤΕ) ή Βεβαίωση ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του Κοινωνικού Λειτουργού
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τις 30.11.2023 με δυνατότητα παράτασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 25/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/68ΩΑ4690ΩΡ-Α76.pdf
Προσόντα Δίπλωμα Μηχανικού Επιστήμης Υλικών ή συναφούς ειδικότητας
Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
Σχετική ερευνητική εμπειρία
Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ6ΔΧ469Β7Η-ΝΩ4.pdf
Προσόντα α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/03/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/60Ψ3ΟΞ3Μ-7ΗΥ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο η δίπλωμα όλων των ειδικοτήτων των Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
 Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών  Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 Γνώση Η/Υ (α. επεξεργασίας κειμένων, β. υπολογιστικών φύλλων και γ. υπηρεσιών διαδικτύου)  Επαγγελματική εμπειρία σε ευρωπαϊκά προγράμματα ενός (1)
έτους
Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης έως 30/09/2025
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΕΩ9ΩΛΠ-Σ03.pdf
Προσόντα α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος.
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ήτοι: να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, που εργάζονται αυτοτελώς και ανεξάρτητα για την παραγωγή ή βελτίωση γνώσεων και την εφαρμογή τους για την παραγωγή προϊόντων, διατάξεων, διαδικασιών, μεθόδων και συστημάτων. γ) Να έχουν τεκμηριωμένη ικανότητα να σχεδιάζουν και να εκτελούν έργα ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, να κατανέμουν τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους ερευνητές και να τους
καθοδηγούν ή επιβλέπουν. Επίσης απαιτείται να έχουν κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα. δ) Για όσους δεν είναι Έλληνες πολίτες απαιτείται η άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας, η οποία
αποδεικνύεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 28 του Π.Δ. 50/2001 (ΦΕΚ τ. Α΄ 39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/03/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ2ΙΓΟΞ3Μ-ΠΞ8.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Πληροφορικής.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην υπολογιστική νοημοσύνη ή σε συναφές αντικείμενο.
3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
4. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά
προγράμματα/έργα.
Διάρκεια Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤ1Ω469ΗΡ8-Η71.pdf
Προσόντα  Πτυχίο ή Δίπλωμα στην Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science) ή στην Επιστήμη Μηχανικών
Πληροφορικής (Computer Engineering) ή στην Επιστήμη Μηχανικών Λογισμικού (Software Engineering)
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας Ιδρύματος της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Συνεκτιμώμενα προσόντα:
 Διδακτορικός τίτλος σπουδών (PhD) στην Επιστήμη Υπολογιστών (Computer Science) ή στην Επιστήμη
Μηχανικών Πληροφορικής (Computer Engineering) ή στην Επιστήμη Μηχανικών Λογισμικού (Software
Engineering)
Διάρκεια Διάρκεια σύμβασης: 60 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/96ΚΒ469Β7Γ-ΦΘΓ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι Φυσικού
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με τη μελέτη υλικών για περιβαλλοντικές και
ενεργειακές εφαρμογές
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην ανάπτυξη και φυσικοχημικό χαρακτηρισμό
υλικών για ενεργειακές εφαρμογές
5. Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα και στη σύνταξη τεχνικών
αναφορών/εκθέσεων προόδου
6. Δημοσιεύσεις σε διεθνή αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ6ΓΛ469ΗΡ8-8ΟΔ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Αποδεδειγμένη γνώση σε γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Matlab, Python)
4. Αποδεδειγμένη γνώση στον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση θερμοδυναμικών
κύκλων
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 10:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝΙ8469ΗΡ8-12Ρ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/03/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/68Θ046ΨΖ2Ν-Ψ0Κ.pdf
Προσόντα - Πτυχίο ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών της ημεδαπής ή ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έργου.
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ7Ω0ΟΞ3Μ-ΓΧΗ.pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 09/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/document (5).pdf
Προσόντα Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-03013-downloaded -23_01_2023.pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 06/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-02963-downloaded -23_01_2023.pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
-Διδακτορική Διατριβή
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 06/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-02934-downloaded -23_01_2023.pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 16/01/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-03067-downloaded -23_01_2023.pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 24/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 25/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-03178-downloaded -23_01_2023 (1).pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Πρωτότυπες επιστημονικές δημοσιεύσεις.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα (με μορφή αρχείου ή με ηλεκτρονικό σύνδεσμο).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/03/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/document.pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 18/01/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 18/03/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-03221-downloaded -23_01_2023.pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 10/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/03/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-03153-downloaded -23_01_2023.pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 09/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/document (2).pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 18/01/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-03262-downloaded -23_01_2023.pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 09/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/document (7).pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού, τότε ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 304 με τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 307 του ν. 4957/2022 (Α’ 141)
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 23/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 23/03/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-03283-downloaded -23_01_2023.pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-03013-downloaded -23_01_2023 (1).pdf
Προσόντα -Πτυχία και των τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 20/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 20/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-03089-downloaded -23_01_2023.pdf
Προσόντα -Πτυχία και των τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 10/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/03/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-03192-downloaded -23_01_2023.pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 07/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/document (3).pdf
Προσόντα -Τίτλοι σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
-Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνημα αυτών.
-Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 24/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 25/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/FEK-2022-Tefxos G-03178-downloaded -23_01_2023 (2).pdf
Προσόντα -Επιστημονικό και ερευνητικό έργο
-Επιστημονικών δημοσιευμάτων τους
-Τίτλοι σπουδών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 17/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 01/03/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/15404_16.01.2023_6Β0Ξ469ΗΞΩ-ΙΕΘ_Prosklisi_Ereuvriti-Β_-Xanthi.pdf
Προσόντα Οι υποψήφιοι για την παραπάνω θέσεις πρέπει: α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος β) γ) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως ισχύει σήμερα, για την αντίστοιχη βαθμίδα ερευνητών Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τους πολίτες των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται η άριστη γνώση της δ) Ελληνικής γλώσσας, η οποία αποδεικνύεται από πιστοποιητικό αρμόδιας ελληνικής εκπαιδευτικής αρχής/ιδρύματος. Να μην υπάρχει στο πρόσωπό τους κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή δικαστική απαγόρευση. ε) Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/64Π5469ΗΕΠ-ΟΜ0.pdf
Προσόντα Οι ενδιαφερόμενοι (απόφοιτοι) νέοι επιστήμονες Oικονομικής επιστήμης (με επιθυμητή ειδίκευση σε θέματα ανταγωνισμού, βιομηχανικής ιδιοκτησίας και οικονομετρίας), Πληροφορικής (data scientists – επιθυμητή εξειδίκευση στον χειρισμό και στην ανάλυση αλγορίθμων και τεχνικών μηχανικής μάθησης και γενικότερα τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης κατά προτίμηση βασισμένες σε οικονομικές και στατιστικές αρχές, αλλά και απόφοιτοι με δημιουργικό πνεύμα για ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφιστικής και διαχείρισης συστημάτων Content Management Systems), Νομικής κατεύθυνσης (με επιθυμητή ειδίκευση σε θέματα ενέργειας, περιβάλλοντος και ανταγωνισμού), καλούνται να υποβάλλουν έως και την Δευτέρα 6/02/2023 σχετική αίτηση.Ο προβλεπόμενος χρόνος έναρξης της πρακτικής άσκησης είναι τέλη Φεβρουαρίου. Μετά το πέρας της άσκησης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, οι ασκούμενοι θα λάβουν βεβαίωση και συστατική επιστολή επιτυχούς ολοκλήρωση της άσκησης στην Επιτροπή.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία https://www.epant.gr/enimerosi/nea/item/2483-praktiki-askisi-stin-epitropi-antagonismoy.html
Προσόντα Πτυχίο Ανώτατης Σχολής ή μεταλυκειακής επαγγελματικής σχολής τουλάχιστον 3ετούς διάρκειας ,σε συναφές πεδίο.
Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές πεδίο.
Προϋπηρεσία 8 ετών
Αριστη γλώσσα αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 16:59
Αρχεία chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.snfcc.org/sites/default/files/sitefiles_2023-01/vacancy_marketingcommunication_managerevents.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/03/2023 10:00
Αρχεία https://www.snf.org/el/isn/programma-praktikis-askisis/?cmid=aece3805-8902-48b9-b07c-c1a15e66fd4e
Προσόντα 1) Εγγεγραμμένος/η στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου ή σε άλλη χώρα μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
(2) Οι ενδιαφερόμενοι να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού ειδικότητας ή/και εξειδίκευσης σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο.
Διάρκεια 1) Η απασχόληση θα είναι για τριετή θητεία, υπό τους γενικούς και ειδικούς όρους προτύπου συμβολαίου, το οποίο θα μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Εργοδοτουμένων με Εργασία Ορισμένου Χρόνου (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/02/2023 14:30
Αρχεία https://shso.org.cy/job-position/prokiryxi-dodeka-kenon-theseon-iatrikon-leitourgon-20-01-2023/
Προσόντα -Τίτλο σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ
-Να έχει μια από τις εξής ιδιότητες: Σκηνοθέτης, ηθοποιός, θεατρολόγος, θεατρικός συγγραφέας, κριτικός θεάτρου, συνθέτης ή χορογράφος, μεταφραστής θεατρικών έργων, σκηνογράφος, ενδυματολόγος ή άλλη συναφή με το χώρο του θεάτρου καλλιτεχνική ιδιότητα
-Να διαθέτει τουλάχιστον 5ετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών, παράλληλα δε, πρέπει να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
-Γνώση μιας ξένης γλώσσας Αγγλικής ή Γαλλικής, ή Ιταλικής ή Γερμανικής
-Γνώση Η/Υ στα αντικείμενα επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων και υπηρεσιών Διαδικτύου

Διάρκεια 3 έτη
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 26/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 13:00
Αρχεία https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8%CE%9C%CE%A1%CE%A1%CE%9F%CE%95%CE%96%CE%97-%CE%9C%CE%9C%CE%92?inline=true
Προσόντα • Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου στον κλάδο της Ανάλυσης Δεδομένων ή Οικονομετρία ή Στατιστική ή Μαθηματικά ή Πληροφορική ή Οικονομικά ή συναφή κλάδο με εμπειρία στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας. • Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων. • Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού λογισμικού κώδικα οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων (programming) σε γλώσσες προγραμματισμού όπως π.χ. STATA, R. • Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος). • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία.
Διάρκεια Η πλήρωση της θέσης είναι με συμβόλαιο μερικής ή πλήρους απασχόλησης μέχρι και 12 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 24/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/RA_position_update_gr-0.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή μεταπτυχιακό και Διδακτορικό τίτλο σπουδών από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε κάποιο από τα σχετικά γνωστικά αντικείμενα (Πολιτικής Μηχανικής, Μηχανολογικής Μηχανικής, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Περιβάλλοντος, Μηχανικού Ενέργειας, Πληροφορικής, Ναυπηγικής και Θαλάσσιας Μηχανικής, Διαχείρισης Δεδομένων, Ενέργειας, ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά/Φυσικές Επιστήμες) με εφαρμογή σε σχετικούς τομείς
Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας τόσο σε γραπτό όσο και σε προφορικό λόγο
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 17/02/2023 17:00
Αρχεία https://www.cut.ac.cy/news/job-vacancies/
Προσόντα • Άριστη γνώση στον γραπτό και προφορικό λόγο στα Φαρσί και Νταρί.
• Καλή γνώση και χρήση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη.
• Επιπλέον θα συνεκτιμηθεί η γνώση Αγγλικών.
• Εμπειρία εργασίας με πρόσφυγες και μετανάστες θα προτιμηθεί.
• Πολιτισμική ευαισθησία και άριστες επικοινωνιακές ικανότητες.
• Ομαδική εργασία, ευελιξία.
• Ικανότητα εργασίας σε ένα απαιτητικό περιβάλλον.
• Εμπειρία στη χρήση Η/Υ και σε προγράμματα Microsoft Office.
• Γνώση και εκτίμηση για το Όραμα και την Αποστολή της Κάριτας Ελλάς.
• Πλήρης συμμόρφωση με τον Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας, την Πολιτική Διασφάλισης και Προστασίας από κάθε είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΔΙΕΡΜΗΝEA-ΦΑΡΣΙ-19.01.2023.docx
Προσόντα
Διάρκεια Ο διορισμός αυτός θα γίνει για διάστημα έξι ετών από την ημερομηνία αναλήψεως καθηκόντων, η οποία αναμένεται να λάβει χώρα κατά προτίμηση την 1η Μαΐου 2023.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/OJ_C_2023_014A_FULL_EL_TXT.pdf
Προσόντα Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι κάτοχοι διπλώματος Πολιτικού ή Χημικού Μηχανικού ή πτυχίου Πολιτικού ή Χημικού Μηχανικού με μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στους τομείς του σκυροδέματος ή των δομικών υλικών, ή της ανάλυσης κατασκευών.
• Γνώση βασικών αρχών ευρωκώδικα 6 και ευρωκώδικα 8.
• Εμπειρία στη διεξαγωγή εργαστηριακών μετρήσεων ή/ και μετρήσεων πεδίου θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.
• Απαραίτητη η άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 24/02/2023 23:00
Αρχεία /upldsprokrx/2022-ΠΠ-07-ΕΕΕ_1.pdf
Προσόντα • Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου στον κλάδο της Ανάλυσης Δεδομένων ή Οικονομετρία ή
Στατιστική ή Μαθηματικά ή Πληροφορική ή Οικονομικά ή συναφή κλάδο με εμπειρία στη διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας.
• Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων.
• Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού λογισμικού κώδικα οικονομετρικών/στατιστικών μεθόδων (programming) σε γλώσσες
προγραμματισμού όπως π.χ. STATA, R.
• Απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος).
• Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, ευθυκρισία.
Διάρκεια Σύμβαση (συμβόλαιο μέχρι και δώδεκα (12) μήνες)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 24/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/RA_position_update_gr.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/deya-larisas.pdf
Προσόντα α) Να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
β) Να έχουν τα προσόντα που ορίζονται στο άρθρο 18 του Ν. 4310/2014 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, για την Β’ βαθμίδα Ερευνητή,
ήτοι να είναι επιστήμονες υψηλής επιστημονικής εμπειρίας και κατάρτισης, κάτοχοι διδακτορικού
διπλώματος
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 17/03/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΦΩΞ469ΗΚΥ-Ο5Λ.pdf
Προσόντα α) για την ειδίκευση «Καλλιτεχνικές δράσεις και πρακτικές», κάτοχοι πτυχίου Εικαστικών Τεχνών Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
(β) για την ειδίκευση «Ιστορική, πολιτική και ερμηνευτική διερεύνηση της τέχνης», κάτοχοι πτυχίου Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 20/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/622446Ψ8ΧΒ-32Ρ.pdf
Προσόντα — την ιθαγένειά τους,
— τους πανεπιστημιακούς τους τίτλους σπουδών Νομικής και, ενδεχομένως, σπουδών σε άλλους τομείς,
— τη γλωσσομάθειά τους, και ιδίως τις γνώσεις γαλλικής και αγγλικής γλώσσας,
— τις παρούσες και τις προηγούμενες ασχολίες τους, από τις οποίες να προκύπτει σχετική πείρα, κατά προτίμηση τουλάχιστον
δεκαπενταετής,
— καθώς και κάθε δικαστική και διεθνή πείρα
Διάρκεια 6 ετών (από την ημερομηνία αναλήψεως καθηκόντων 1η Μαΐου 2023)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/02/2023 23:40
Αρχεία https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2023:014A:FULL&from=EL
Προσόντα
Διάρκεια διάστημα τριών (3) ετών
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 26/01/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/02/2023 23:59
Αρχεία  
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Διοικητικής και Οικονομικής κατεύθυνσης
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα (τεχνικές συναντήσεις έργων, συγγραφή παραδοτέων, προγραμματισμός έργου)
Διάρκεια Επτά (7) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/11/2023 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΨΗΟ469ΗΡ8-ΙΝΦ.pdf
Προσόντα Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ΙΕΚ.
Καλή γνώση Αγγλικών επιπέδου Lower ή ισότιμης διαβάθμισης.
Καλή γνώση Η/Υ (με έμφαση σε κειμενογράφο και υπολογιστικά φύλλα).

Επιθυμητά προσόντα
Προυπηρεσία 1 έτους τουλάχιστον σε αντίστοιχη θέση σε οργανωμένο περιβάλλον γραφείου. Προηγούμενη απασχόληση στο προσφυγικό/ μεταναστευτικό.
Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (προτίμηση σε Αραβικά, Γαλλικά ή/και Φάρσι). Επικοινωνιακές δεξιότητες. Δυνατότητα συνεργασίας σε πλαίσιο ομάδας.
Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β’ κατηγορίας (χρήση ΙΧ αυτοκινήτου που παρέχεται από το ΕΣΠ).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/02/2023 23:59
Αρχεία https://www.gcr.gr/el/emeis-kai-to-ergo-mas/theseis-ergasias-al/theseis-ergasias-sto-esp/item/2087-deeath-110123
Προσόντα -Πτυχίο ΠΕ Θετικών Επιστημών
-Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη Βιοπληροφορική, ή στην Πληροφορική Επιστήμη ή στα Μαθηματικά ή στην Ανάλυση Συστημάτων και Δικτύων ή σε συναφές αντικείμενο.
Διάρκεια 12 μήνες (με δυνατότητα παράτασης μέχρι τη λήξη του έργου)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/02/2023 23:59
Αρχεία https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A8476%CE%9F%CE%A1%CE%A1%CE%98-%CE%93%CE%A5%CE%9E?inline=true
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση εξωτερικού μέλους στο Συμβούλιο Διοίκησης έχει
κάθε φυσικό πρόσωπο με την ιδιότητα Καθηγητή Πανεπιστημίου της αλλοδαπής ή Ομότιμου Καθηγητή ή
αφυπηρετήσαντος μέλους Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, καθώς και φυσικά πρόσωπα με ευρεία
αναγνώριση ή συμβολή στον πολιτισμό,τις τέχνες, τα γράμματα ή τις επιστήμες, την οικονομία ή την
κοινωνία, εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών ή κοινωνικών εταίρων.
Διάρκεια H θητεία του Συμβουλίου Διοίκησης ολοκληρώνεται την 31η Αυγούστου 2027.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 17/02/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/139_2023-01-04.pdf
Προσόντα -'Άνεργοι ρητινοκαλλιεργητές εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, μέλη Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας και Αναγκαστικών Δασικών Συνεταιρισμών που δραστηριοποιούνται στους Δήμους Μεγαρέων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι διατηρούν παράλληλα και την ιδιότητα του μέλους συνεταιρισμού, εφόσον δεν ασκούν οποιαδήποτε δραστηριότητα στο πλαίσιο αυτής της ιδιότητας, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4837/2021 (Α’ 178).
-Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ.
Διάρκεια 7 έτη
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 29/12/22 11:00
Λήξη υποβολής αιτήσεων
Αρχεία https://www.dypa.gov.gr/storage/apaskholisi/rhtinergates/b-kyklos/dt-ksekinoun-oi-aitiseis-ghia-181-theseis-toy-eidikou-proghrammatos-apaskholisis-ritinerghatwn-1.pdf
Προσόντα Required qualifications:
 Experience in software development, at least via OCTAVE/MATLAB and contemporary graphics
processing units (GPU) for the significant acceleration of systems simulations. (20%)
 Parametric assessment and software modeling of the electromagnetic properties of metamaterials
with an emphasis on applications. (20%)
 Development of advanced time- and frequency-domain methodologies in the area of
computational electromagnetics for the accurate solution and efficient simulation of the
aforementioned problems. (20%)
 Background in modern computational packages in the area of computational electromagnetics with
an emphasis on the finite element (FE) method (e.g., COMSOL package or equivalent), the finite-
Page 2 of 3
difference time-domain (FDTD) method (CST Microwave Studio package or equivalent), and the
beam propagation method (BPM). (10%)
 Experience in setting up and conducting electromagnetic measurements.(20%)
 Male candidates: submit proof of completion of military obligations (if any).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 20/12/2022
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Research Associate at ICS-FORTH.pdf
Προσόντα Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας.
H κατοχή διδακτορικού τίτλου από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο με συναφές γνωστικό αντικείμενο για την θέση.
Η ερευνητική του εμπειρία και η ποιότητα και έκταση του ερευνητικού του έργου.
Η ικανότητα καθοδήγησης και προώθησης της έρευνας, καθώς και η ικανότητα προσέλκυσης εξωτερικής ερευνητικής χρηματοδότησης.
Η διεθνής αναγνώριση του ερευνητικού του έργου.
Η διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Η εμπειρία και τα προσόντα στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση (γνώση και συμ­βολή στην ανάπτυξη των σχετικών τεχνολογιών, διδακτική εμπειρία, ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και ιδιαίτερα ψηφιακού, συνεισφορά στην ανάπτυξη εκπαιδευτικής μεθοδολογίας).
Η εμπειρία ανάπτυξης νέων προγραμμάτων σπουδών.
Η επαγγελματική εμπειρία.
Η διοικητική και οργανωτική εμπειρία (οργάνωση και διεύθυνση ομάδων, έργων, τμημάτων).
Η εμπειρία (σπουδές, διδασκαλία, εργασία) εργασίας σε διεθνή περιβάλλοντα.
Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων από 16/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 21/03/2023 13:00
Αρχεία  
Προσόντα γνωστικό αντικείμενο Ιστορία των ιδεών, με έμφαση στον Διαφωτισμό, 17ος-αρχές 19ου αιώνα, (το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει : Ιστορία των ιδεών, θέματα πολιτισμικής ιστορίας, πολιτισμικών μεταφορών από τη Δύση και την Ανατολή στον ελληνικό χώρο κατά τους 17ο και 18ο αιώνα έως και τις πρώτες δεκαετίες του 19ου, με έμφαση στην Ιστορία του Νεοελληνικού Διαφωτισμού) στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ)

Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/02/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/2022_12_05_call_NHRF_IHR_64Π5469ΗΕΠ-ΟΜ0.pdf
Προσόντα α) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητικών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή Πτυχίο Β΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, ή Πτυχίο Α΄ κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιασδήποτε ειδικότητας του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή - Απολυτήριος τίτλος: - Ενιαίου Λυκείου ή - Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα ή -Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα ή - Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής.
Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα : (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου. Οι υποψήφιοι που αποδεικνύουν τη γνώση χειρισμού Η/Υ με τον τίτλο σπουδών τους, πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώσουν τον κωδικό 001 για τις θέσεις που απαιτείται ως πρόσθετο προσόν.
Διάρκεια ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων
Αρχεία https://www.asep.gr/webcenter/content/conn/ucmserver/path/Enterprise%20Libraries/asep/Competitions/9%ce%9a_2022/%ce%a3%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac%20%ce%88%ce%bd%cf%84%cf%85%cf%80%ce%b1/01%29%20%ce%a0%ce%99%ce%9d%ce%91%ce%9a%ce%91%ce%a3%20%ce%98%c
Προσόντα -Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ή συναφών Τμημάτων της ημεδαπής (ή  αλλοδαπής με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών ως προς την ισοτιμία και την αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ) 
-Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προκήρυξης 
-Αναγνωρισμένο δη
Διάρκεια ακαδ. έτος 2022-2023  (εαρινό εξάμηνο) 
Έναρξη υποβολής αιτήσεων Υποβάλλονται αιτήσεις 
Λήξη υποβολής αιτήσεων
Αρχεία https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%95%CE%987469%CE%927%CE%98-%CE%A09%CE%92
Προσόντα -Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών
φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων Υποβάλλονται αιτήσεις 
Λήξη υποβολής αιτήσεων
Αρχεία https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%9C84465%CE%A7%CE%98%CE%9F-%CE%94%CE%9C%CE%91