Προσόντα
Διάρκεια Η συνεργασία αφορά: σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος ιατρικής υπηρεσίας, για έως 272 ώρες τον μήνα
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΡΗΧΟΡΡ3-ΩΡ7.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο AΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Γεωπόνου
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα του Περιβάλλοντος
3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
4. Γνώσεις προγραμματισμού (Ενδεικτικά Python)
5. Γνώσεις τεχνικών μηχανικής μάθησης
Διάρκεια 6 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2024 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΛΣΨ469ΗΡ8-ΗΦΩ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
συναφούς γνωστικού αντικειμένου
2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Γνώσεις προγραμματισμού (ενδεικτικά: Python)
4. Γνώσεις τεχνικών μηχανικής μάθησης
5. Επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια 6 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2024 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝΔ2469ΗΡ8-ΦΜ9.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
4. Γνώσεις προγραμματισμού (ενδεικτικά: Python)
5. Γνώσεις τεχνικών μηχανικής μάθησης
6. Επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια 6 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2024 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΚ8Μ469ΗΡ8-7ΗΗ.pdf
Προσόντα Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού (για όσους αποφοίτησαν έως το 1980)
Διάρκεια έως 31/8/2024, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/proswpiko-kathariotitas-stin-kassandra.pdf
Προσόντα Οποιοσδήποτε απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Διάρκεια 2 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/dimos-agriniou-mousikoi.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ελληνικού ή ομοταγούς ΑΕΙ της αλλοδαπής (αναγνωρισμένο από ΔΟΑΤΑΠ)
2. Πιστοποιημένη γνώση ηλεκτρονικού υπολογιστή [http://www.asep.gr]
3. Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας (C1) [http://asep.gr].
Διάρκεια Η συνεργασία αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με διάρκεια έως έξι (6) μήνες. Η Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ανανέωσης της σύμβασης, με μέγιστη διάρκεια εκείνη που προσδιορίζεται από την ημερομηνία λήξης του συγκεκριμένου Πακέτου Εργασίας
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/66Μ846ΜΝ1Κ-2Υ8.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης έως τέσσερις μήνες μέχρι τη λήξη του έργου και όχι πέραν της 31ης.12.2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 28/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ9ΞΒ46ΝΚΟΤ-Β3Δ.pdf
Προσόντα 101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων - Οχημάτων ή
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων
και Μοτοσικλετών ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ή
Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών
Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή
Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνικός
Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5
(Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης
επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου
(ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου
(Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος
ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει).
γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).
δ)Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

102
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 40 του Ν.4765/2021)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 28/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΜΨΖΩΞ6-975.pdf
Προσόντα Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),
πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι
τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου
επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν
μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του
Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στο πανεπιστημιακό
εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης
Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς
οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου
του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΖΡ346Ψ8ΧΒ-ΜΘΕ.pdf
Προσόντα Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),
πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι
τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου
επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν
μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του
Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στο πανεπιστημιακό
εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης
Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς
οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου
του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΧΝ646Ψ8ΧΒ-0ΕΞ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Ανατομικής
έχει κάθε μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή,
που έχει τοποθετηθεί και υπηρετεί στο Εργαστήριο Ανατομικής και έχει ίδιο ή συναφές γνωστικό
αντικείμενο με αυτό του Εργαστηρίου, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρεί από την υπηρεσία
κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Κατ’ εξαίρεση δύναται να υποβάλει υποψηφιότητα
μέλος Δ.Ε.Π. που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας εάν
είναι το μόνο μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί στο Εργαστήριο ή εάν δεν υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες.
Η κατοχή θέσης Διευθυντή/τριας Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την
κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΠ4Σ469Β7Ξ-ΖΣΤ.pdf
Προσόντα Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),
πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι
τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου
επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν
μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του
Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στο πανεπιστημιακό
εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης
Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς
οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου
του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ1ΑΩ46Ψ8ΧΒ-ΦΦ3.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 04/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΛΧΖΩ97-ΓΥΦ.pdf
Προσόντα Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),
πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι
τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου
επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν
μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του
Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στο πανεπιστημιακό
εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης
Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς
οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου
του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/06/2024 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΠΧΔ46Ψ8ΧΒ-ΒΚΩ.pdf
Προσόντα Θέση 1η: Απαιτούμενα - Προσόντα:
• Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας
διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
• Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη διοικητικών - οικονομικών εργασιών στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων
β) υπολογιστικών φύλλων
γ) υπηρεσιών διαδικτύου
• Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Θέση 2η: • Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Διοικητικού – Οικονομικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας
διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
• Εργασιακή εμπειρία σε υποστήριξη διοικητικών - οικονομικών εργασιών στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων
β) υπολογιστικών φύλλων
γ) υπηρεσιών διαδικτύου
• Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Θέση 3η: • Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Οικονομικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου
ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
• Εργασιακή εμπειρία σε εργασίες οικονομικής και λογιστικής φύσεως στον δημόσιο, ή ιδιωτικό τομέα.
• Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα:
α) επεξεργασίας κειμένων


Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης και για ένα (1) έτος με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨΕΓ469Β6Ν-0ΤΥ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας

Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας
Διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 23/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6622ΩΡ6-ΧΞΤ.pdf
Προσόντα Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων Νομικής Πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
Η διδασκαλία και οι εξετάσεις γίνονται στη γαλλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της γαλλικής γλώσσας είναι επομένως προαπαιτούμενο για την εγγραφή στο Πρόγραμμα αυτό. Ακόμη, απαιτείται καλή γνώση και της αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 16/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΚΙΖ46Ψ8ΧΒ-Ω3Η.pdf
Προσόντα Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.),
πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι
τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου
επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν
μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές
γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του
Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου
ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στο πανεπιστημιακό
εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης
Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς
οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου
του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/07/2024 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Τ7Μ46Ψ8ΧΒ-ΕΩΡ.pdf
Προσόντα Στο Δι-Ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι
Σχολών Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Τμημάτων Περιβάλλοντος και γενικότερα Τμημάτων
Πανεπιστημίων της ημεδαπής, με πτυχία συναφή προς το πεδίο ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. και ομοταγών
αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Γίνονται επίσης δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πρώην ΤΕΙ
συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Εκτός από τους ήδη πτυχιούχους, γίνονται δεκτοί και όσοι
αποδεδειγμένα θα αποκτήσουν πτυχίο ή εκκρεμεί η ορκωμοσία τους έως την 4
ηΟκτωβρίου 2024.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/07/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 04/10/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΣΠΓ46Ψ8ΧΒ-7ΓΟ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωµα Κοινωνικής Εργασίας
Διάρκεια 12 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΨΥΣ46ΜΓΗ5-0ΜΤ.pdf
Προσόντα Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων συγγενούς γνωστικού αντικειμένου πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, είναι δυνατόν να γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου εφόσον πληρούν, όπως και όλοι οι υποψήφιοι, τα κριτήρια αξιολόγησης που καθορίζονται στο Εσωτερικό Κανονισμό του ΠΜΣ.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/07/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Ο2Λ46Ψ8ΧΒ-Γ70.pdf
Προσόντα Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών, καθώς και πτυχιούχοι τμημάτων συγγενούς με το αντικείμενο του ΠΜΣ, γνωστικού αντικειμένου πανεπιστημίων της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί και πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για επιλογή στο ΠΜΣ έχουν, πέραν των διπλωματούχων και πτυχιούχων, και φοιτητές οι οποίοι κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων διανύουν το τελευταίο έτος των προπτυχιακών τους σπουδών σε τμήματα και σχολές των ίδιων κατηγοριών διπλωμάτων και πτυχίων
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 28/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ6ΣΙ46Ψ8ΧΒ-2ΡΕ.pdf
Προσόντα 1. Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
3. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου B2.
4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δυο (2) ετών με αντικείμενο σε στατικές μελέτες σχεδιασμού νέων και αποτίμησης-αποκατάστασης υφιστάμενων κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος.
5. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή στράτευσης για τη διάρκεια της σύμβασης.
(Αφορά τους άρρενες υποψηφίους.)
Διάρκεια ▪ Έξι (6) μήνες, με έναρξη έργου όπως θα ορισθεί στη σύμβαση. ▪ Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 28/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΘΑΓ469Β7Δ-ΠΝΙ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΦΛΣΩ17-9ΣΙ-0.pdf
Προσόντα Θέση 1: Ερευνητής
Κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της
Στατιστικής ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, στο γνωστικό αντικείμενο των
Μαθηματικών.

Θέση 2: Στέλεχος τεχνικής υποστήριξης
Κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Διάρκεια Από την υπογραφή της κάθε σύμβασης έως τη λήξη του έργου «AI4GOV», ήτοι 31.12.2025 (ή, εφόσον το έργο πάρει παράταση, συμπεριλαμβανομένης πιθανής παράτασης, καθώς και της περιόδου που μεσολαβεί για την αποστολή της τελικής αναφοράς μετά τη λήξη του φυσικο
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 04/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΝΨ465ΧΘΟ-ΓΓΛ-0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΜΙΣ46ΝΛΨ3-ΞΟΟ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΤΕ Γεωπονίας κατεύθυνσης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή
αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος) ή βεβαίωση
εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση
του επαγγέλματο
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΠΥ3ΟΞ2Μ-Ο16.pdf
Προσόντα α) να κατέχουν πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή Ελληνικού
Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) ή αναγνωρισμένο ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής. Εάν ο
τίτλος έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, απαιτείται πράξη αναγνώρισης από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α, ή
το Ι.Τ.Ε. για την ισοτιμία τίτλου ή πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Διεπιστημονικό
Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) περί
ισοτιμίας.
β) να γνωρίζουν άριστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα (η γνώση αποδεικνύεται με την
επιτυχή εξέταση σε σχετική γραπτή και προφορική δοκιμασία. Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 17/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Κ09Ε-3Ε0.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)
ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα
ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.
3. Εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας.
4. Ειδική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εκπόνηση στατικών μελετών δημοσίων έργων.
Διάρκεια 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/94Β546ΜΝΠ3-Υ3Ο-0.pdf
Προσόντα Α. 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Μηχανολογίας ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. και
Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Τεχνολογίας Πετρελαίου και
Φυσικού Αερίου Τ.Ε. και Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. με κατεύθυνση Μηχανολόγοι Μηχανικοί Τ.Ε. ή Μηχανικών
Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Μηχανολογία ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Γενική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας τουλάχιστον ενός (1) έτους.
3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στην παρακολούθηση και διαχείριση δημοσίων έργων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων
τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Β. 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας με
κατευθύνσεις: Αρχειονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης
2. Γενική επαγγελματική εμπειρία στην διοικητική – οικονομική υποστήριξη γραφείου τουλάχιστον ενός (1) έτους.
3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στην παρακολούθηση και διαχείριση δημοσίων έργων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων
τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Γ. 1. Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος σχολών της
αλλοδαπής. Γενική επαγγελματική εμπειρία στο αντικείμενο της ειδικότητας τουλάχιστον τριών (3) ετών.
2. Γενική επαγγελματική εμπειρία στην διοικητική – οικονομική υποστήριξη γραφείου τουλάχιστον ενός (1) έτους.
3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στην παρακολούθηση και διαχείριση δημοσίων έργων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων
τουλάχιστον ενός (1) έτους.

Δ. 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών
Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή
Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και
Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
2. Γενική επαγγελματική εμπειρία στην διοικητική – οικονομική υποστήριξη γραφείου τουλάχιστον ενός (1) έτους.
3. Ειδική επαγγελματική εμπειρία στην παρακολούθηση και διαχείριση δημοσίων έργων ή συγχρηματοδοτούμενων έργων
τουλάχιστον ενός (1) έτους.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΓΕΟ46ΜΝΠ3-Η3Ζ.pdf
Προσόντα 301
Κύρια Προσόντα:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής
Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αειφορικής
Γεωργίας ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας
ή Γεωπονίας ή Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής
Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή
Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής
Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής
Μηχανικής ή Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης
Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του
Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής
Παραγωγής Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης
Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων
Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου.
γ) Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων,
(ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΚΝΨ7Λ1-Β4Ε.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 5 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗΚΤΩΗ5-ΣΜ2.pdf
Προσόντα 101 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν.4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής. β) οι απασχολούμενοι ως εργάτες σε β) οι απασχολούμενοι ως εργάτες σεχειρωνακτικές εργασίες, ως δασοπυροσβέστες, ως μεταφορείς αντικειμένων και το προσωπικό
καθαριότητας

102 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.


Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 28/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΤΣΔΩΞ3-ΨΞΥ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΔΖ4ΟΡΙΗ-ΛΟΓ.pdf
Προσόντα Β) Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά
ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Γ) Απαιτούμενη άδεια άσκησης επαγγέλματος.
Δ) Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών συναφούς αντικειμένου.
Ε) Εργασιακή εμπειρία απασχόλησης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό.
ΣΤ) Ένα έτος τουλάχιστον εμπειρία στη διαχείριση δημοσίων έργων, στη σύνταξη
μελετών και τευχών δημοπράτησης δημοσίων έργων.
Z) Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Η) Πτυχίο καλής γνώσης της Αγγλικής ή Γαλλικής Γλώσσας.
Θ) Ενδεχόμενη προϋπηρεσία σε θέση Ειδικού Συμβούλου ή Ειδικού Συνεργάτη ή
Επιστημονικού Συνεργάτη σε Δήμο της ελληνικής επικράτειας θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΑΠ6ΩΡΚ-ΡΑΤ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝ9Χ46ΜΑΨ9-ΨΟΑ-0.pdf
Προσόντα 100
α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή
Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή
Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή
Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή
Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*
ανεξαρτήτως ειδικότητας.
β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ9ΒΓ46Ν0Ω3-7ΓΛ-0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΟΧΙ46ΝΚΟΤ-39Υ-0.pdf
Προσόντα Κ1 1. Πτυχίο ΑΕΙ 2. Διδακτορικό στο αντικείμενο της Πληροφορικής

Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/12/2024 με εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 0,37-ΑΜ, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΤΘΜ46941Δ-ΙΟΙ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος ή Σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης Ιδρύματος της
ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.
2. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία (μετά τη λήψη του βασικού τίτλου
σπουδών και τη λήψη της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται) στη
διοικητική ή γραμματειακή υποστήριξη τουλάχιστον ενός (1) έτους.
3. Αποδεδειγμένη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022.
4. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022, στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Ιούλιος 2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΚΤΦ469Β7Γ-7ΤΖ.pdf
Προσόντα 1. Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Πτυχίο ή Δίπλωμα Μεταδευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε αντικείμενο σχετικό με
την ειδικότητα Οικονομία και Διοίκηση
3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2)
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ
5. Εμπειρία τριάντα (30) μηνών σε αντικείμενο διοικητικής υποστήριξης σε φορείς
υγείας του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό,
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ23Κ46ΨΖ2Ν-ΚΣΨ.pdf
Προσόντα • Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
• Πιστοποιημένη εκπαίδευση στην χρήση Η/Υ.
• Διαθεσιμότητα για ταξίδια στα Αντικύθηρα (~15 μέρες/μήνα).
• Δίπλωμα οδήγησης.
Διάρκεια έως έξι (06) μήνες. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01/08/2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/06/2024 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΔ45ΟΡΕΙ-2ΡΩ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Τμήματος Φυσικής από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της
αλλοδαπής.
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε θέματα σχετικά με φυσική διαστήματος ή φυσική της
ατμόσφαιρας ή αστροφυσική, από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.
3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δράσεις επικοινωνίας της επιστήμης.
4. Συγγραφέας ή συν-συγγραφέας τουλάχιστον μίας εκλαϊκευτικής δημοσίευσης (βιβλίου ή
άρθρου) για παιδιά ή για το ευρύ κοινό.
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση μέσων κοινωνικής δικτύωσης και στη διάχυση
της επιστήμης για διεθνείς συνεργασίες/οργανισμούς.
6. Άριστη γνώση Αγγλικής.
Διάρκεια Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έως επτά (07) μήνες, μέγιστου κόστους έως έξι χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (6.400,00€), με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του Έργου, το οποίο περιλαμβάνει την αμοιβή του/της αναδόχου, πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις, ΦΠΑ και α
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/06/2024 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥΓΟΟΡΕΙ-0Α3.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπονικών/Γεωτεχνικών Επιστημών ή ΠΕ Βιολογίας ή ΠΕ Θετικών Επιστημών ή ΠΕ Επικοινωνίας
σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Επιστήμη δεδομένων ή στη Μεταφορά Τεχνολογίας ή στη Διοίκηση της
Τεχνολογίας σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
• Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε ερευνητικά έργα/προγράμματα
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Γνώση χρήσης Η/Υ (υπολογιστικά φύλλα και επεξεργασία κειμένου).
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι
πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.
Διάρκεια δώδεκα (12) μηνών, με έναρξη ισχύος της από την υπογραφή της.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/623ΞΟΞ3Μ-Γ56.pdf
Προσόντα Θέση 1η: • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Θέση 2η: • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανικός ή Πτυχιούχος Σχολής Θετικών Επιστημών ή
Περιβάλλοντος ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της
Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΔΓΙ469Β6Ν-ΞΑΞ.pdf
Προσόντα Θέση 1: Στέλεχος υλοποίησης ερευνών
Κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Στατιστικής ή, σε περίπτωση που δεν υπάρχει, στο γνωστικό αντικείμενο των Μαθηματικών.

Θέση 2: Στέλεχος τεχνικής υποστήριξης
Κάτοχος τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
Διάρκεια Από την υπογραφή της κάθε σύμβασης έως τη λήξη του έργου «AI4GOV», ήτοι 31.12.2025
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 04/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΝΨ465ΧΘΟ-ΓΓΛ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Θετικών επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής. • Μεταπτυχιακό στον τομέα των θετικών επιστημών. • Διδακτορικό Δίπλωμα στον τομέα των θετικών επιστημών.
Διάρκεια πέντε (05) μήνες – [τρεις (3) Α/Μ], όπως παρατίθεται και στον Πίνακα του Παραρτήματος για τη θέση της παρούσας πρόσκλησης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/06/2024 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΗΔΙΟΡΕΙ-ΜΨΟ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διεθνούς Εμπορίου 2. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 3. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου 4. Εργασιακή εμπειρία τριών (3) ετών σε υποστήριξη δράσεων διάχυσης στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων/έργων στον τομέα των μεταφορών
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01-07-2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 04/06/2024 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΓΣΖ469ΗΡ8-ΛΡ7-0.pdf
Προσόντα Δικαίωμα συμμετοχής στη δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή έχουν: α) δημόσιοι υπάλληλοι με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου που ανήκουν οργανικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, β) δημόσιοι υπάλληλοι άλλων φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α' 143) και γ) ιδιώτες. Αποκλείονται από τη δυνατότητα συμμετοχής για τη θέση του Εκτελεστικού Διευθυντή, τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. και ερευνητές και λοιπό προσωπικό των ερευνητικών κέντρων, ινστιτούτων και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α' 258).
Διάρκεια Η θητεία του Εκτελεστικού Διευθυντή είναι παράλληλη με αυτή του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, άρχεται από την επιλογή και τοποθέτησή του και λήγει αυτοδικαίως με τη λήξη της θητείας του Συμβουλίου Διοίκησης, ήτοι εν προκειμένω την 31/8
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 17/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΘΨΦ469Β7Τ-ΔΧΒ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 25/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΟΧΙ46ΝΚΟΤ-39Υ.pdf
Προσόντα Πτυχίο Γραφιστικής
Διάρκεια 12 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΛΗΓ469Β4Μ-6ΥΡ-0.pdf
Προσόντα 1. Κάτοχος Πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΖΘ546Ψ8Ζ6-ΙΔΡ.pdf
Προσόντα 1. Κάτοχος Πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΛΒΡ46Ψ8Ζ6-ΟΓΥ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με
κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας
Διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 25/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/CDX0VJG-ZLV_SOX_1-2024_KOIN._LEITOYRGOS_id6111.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών
Περιβάλλοντος με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μηχανικών Περιβάλλοντος
Α.Ε.Ι.
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 25/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΚΟΟΩΞΓ-ΔΦ5.pdf
Προσόντα Βεβαίωση ότι ο υποψήφιος είναι μέλος αναγνωρισμένης στην Ελλάδα
επαγγελματικής δημοσιογραφικής ένωσης, και ότι αυτή η ένωση είναι μέλος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών (ΠΟΕΣΥ)
6. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 στην οποί
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΠΒΧΩΛΔ-Ν18.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 04/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ9ΝΥ469Β7Η-Β7Ψ.pdf
Προσόντα Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΘΘ7ΩΛΟ-Υ5Ρ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Δημοσίων
Σχέσεων και Επικοινωνίας ή Διεθνούς Εμπορίου
Διάρκεια 6 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 04/06/2024 23:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΓΣΖ469ΗΡ8-ΛΡ7.pdf
Προσόντα Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής ή συναφούς Τμήματος. (Απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος). Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Πτυχίο Τμήματος Πληροφορικής Π.Ε. ή αντίστοιχος τίτλος ON/OFF ON/OFF σπουδών ημεδαπής/αλλοδαπής (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της πρόσκλησης. (κρίνεται με βάση τα αντίγραφα των τίτλων σπουδών που υποβάλλονται, για τίτλους σπουδών της αλλοδαπής απαιτείται και αναγνώριση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ) ON/OFF Γνώση αγγλικής γλώσσας: επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 ON/OFF
Διάρκεια - Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως την 31/12/2024 (έξι (6) ανθρωπομήνες πλήρους απασχόλησης).
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/6890469Β7Η-8Β7.pdf
Προσόντα 1. Κάτοχος Πτυχίου από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΛΨΩ46Ψ8Ζ6-70Α.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο[2]μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 25/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Τ6Θ46ΝΚΟΤ-Η5Β.pdf
Προσόντα 1. Ηλικία 25 έως 65 έτη 2. Πτυχίο Πανεπιστημίου, Οικονομικών ή/και Διεθνών Σπουδών ή/και Επιστημών Διοίκησης ή/και Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, με βαθμό αποφοίτησης τουλάχιστον «Λίαν Καλώς». 3. Επαγγελματική εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε διοικητική ή οικονομική ή συμβουλευτική υποστήριξη ευρωπαϊκών, εθνικών ή συγχρηματοδοτούμενων έργων ή προγραμμάτων. 4. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ1/C1) (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω). 5. Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
Διάρκεια Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 04/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΩΠΥ469Β4Μ-ΡΗΔ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 3. Εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας. 4. Ειδική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στην εκπόνηση στατικών μελετών δημοσίων έργων.
Διάρκεια 4 μήνες, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 16:00
Αρχεία /upldsprokrx/94Β546ΜΝΠ3-Υ3Ο.pdf
Προσόντα α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια. β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 60ο. γ. Να γνωρίζει ανάγνωση και γραφή. δ. Να είναι κάτοχος διπλώματος οδήγησης, κατά προτίμηση μοτοσυκλέτας (λόγω ιδιότυπου οδικού δικτύου)
Διάρκεια Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 43/2024 απόφαση του την αρδευτική περίοδο από 01/05/2024 έως 31/10/2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ3ΝΩΩΕ1-Τ20.pdf
Προσόντα Θέση 1 1 Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ/ΤΕ ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται) 2 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΕ) ή βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου (ΤΕ) ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται) 3 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Σχεδιαστικές Τεχνολογίες ή Κατασκευαστικές Τεχνολογίες ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται) 4 Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται) 5 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία /εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σχετική με Μηχανολογικό Σχεδιασμό ΝΑΙ / ΟΧΙ (Μοριοδοτείται) 2 μονάδες ανά επιπλέον μήνα σχετικής εμπειρίας με μέγιστο τις 48 μονάδες

Θέση 2 1 Πτυχίο Μηχανολόγου Μηχανικού ΠΕ/ΤΕ ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται) 2 Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού (ΠΕ) ή βεβαίωση εγγραφής στο Βιβλίο Πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών ειδικότητας Μηχανολόγου (ΤΕ) ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται) 3 Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται) 4 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία /εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σχετική με Εκπαίδευση ή Μελέτες Μηχανικών ΝΑΙ / ΟΧΙ (Μοριοδοτείται) 2 μονάδες ανά επιπλέον μήνα σχετικής εμπειρίας με μέγιστο τις 48 μονάδες

Θέση 3 1 Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕ/ΤΕ ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται) 2 Πτυχίο ECDL ή ισοδύναμου σε γνώσεις MS Office και Internet ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται) 3 Πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται) 4 Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διοικητική υποστήριξη σε φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα ΝΑΙ /ΟΧΙ (Μοριοδοτείται) 2 μονάδες ανά επιπλέον μήνα εμπειρίας, με μέγιστο τις 48 μονάδες


Διάρκεια Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 12 Μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΡΝ946ΜΗ2Ι-Ψ9Γ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2) 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ 4. Εμπειρία σαράντα δύο (42) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών
Διάρκεια έξι (6) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΓ9246ΨΖ2Ν-Ζ0Δ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ στις Βιολογικές, Γεωπονικές, Φυσικές ή αντίστοιχης ειδικότητας Επιστήμες Ελληνικού πανεπιστημίου ή κάτοχος ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη Βιολογία, Μοριακή Βιολογία ή Βιοτεχνολογία Ελληνικού πανεπιστημίου ή κάτοχος ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. • Διδακτορικός τίτλος σπουδών από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου αναγνωρισμένου ιδρύματος της αλλοδαπής. • Μεταδιδακτορική εμπειρία σε μοριακές τεχνικές (qPCR, PCR) τουλάχιστον 3 χρόνια
Διάρκεια Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 1η Ιουλίου 2024. 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αναγκών του προγράμματος
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΤΧΛ469ΗΚΥ-ΘΟ8.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε τμήματος Α.Ε.Ι.της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας με κατευθύνσεις: Αρχειονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ή Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης ή Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών ή Βαλκανικών Σπουδών ή Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας ή Δημόσιας Διοίκησης ή Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ ή Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων και Διοίκησης ή Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ή Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών ή Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης ή Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού ή Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας ή Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ή Διοίκησης Τεχνολογίας ή Διοίκησης Τουρισμού ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ή Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής ή Επικοινωνίας και ΜΜΕ ή Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων ή Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Πωλήσεων (Marketing) ή Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ ή Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας με κατεύθυνση Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας ή Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης: Εισαγωγική Κατεύθυνση: α) Πολιτικής Επιστήμης ή β) Κοινωνικής Διοίκησης ή Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ή Κοινωνιολογίας ή Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής και Ποσοτικής Ανάλυσης ή Μαθηματικών με εισαγωγική κατεύθυνση Στατιστικής και ΑναλογιστικώνΧρηματοοικονομικών Μαθηματικών ή Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών ή Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή Μεσογειακών Σπουδών με κατεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Οργανισμών ή Ναυτιλιακών Σπουδών ή Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών ή Νομικής ή Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας ή Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης ή Οικονομικής Επιστήμης
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 08:00
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Μ51Η-41Ο.pdf
Προσόντα 1. Απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 2. Εμπειρία τεσσάρων (4) ετών σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέση
Διάρκεια έξι (6) μηνών και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΗΣ146ΨΖ2Ν-ΔΓΞ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γραφιστικής ανώτερης ή/ ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, ή/ δίπλωμα γραφιστικής λοιπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή οργανισμών. 2. Επαγγελματική εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέσεις με αντικείμενο και καθήκοντα Graphic Designer. 3. Πιστοποιητικό καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Β2) (είναι απαραίτητη προϋπόθεση, αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω). 4. Δύο (2) συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες ή/και Καθηγητές Πανεπιστημίου.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΛΗΓ469Β4Μ-6ΥΡ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (Βιολογία, Γεωπονία, Χημεία ή πτυχίο συναφούς αντικειμένου) • Εγγραφή σε Μεταπτυχιακό με θέμα που άπτεται της βιοτεχνολογίας, μοριακής βιολογίας, βιολογίας φυτών, κλπ
Διάρκεια Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 1η Ιουλίου 2024. 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αναγκών του προγράμματος
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΚΞΖ469ΗΚΥ-Ω3Λ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Ανθρωπιστικών / Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο C2) 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ 4. Εμπειρία δύο (2) ετών σε γραμματειακή ή διοικητική υποστήριξη έργων / προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω των ΕΛΚΕ των ΑΕΙ
Διάρκεια δώδεκα (12) μηνών και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΙΜ746ΨΖ2Ν-ΝΘΓ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις ανάπτυξης εφαρμογών με γλώσσες προγραμματισμού C++ και Python 4. Γνώσεις αλγορίθμων μηχανικής μάθησης και υπολογιστικής όρασης 5. Επαγγελματική εμπειρία σε Ερευνητικά ή/και Αναπτυξιακά προγράμματα/έργα συναφή με το αντικείμενο των θέσεων
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής τους. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/06/2024 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨ2Θ469ΗΡ8-ΣΝΝ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Τεχνολογίας Τροφίμων ή Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων ή Τεχνολόγων Γεωπόνων με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Ασφάλειας και Ποιότητας Τροφίμων 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Τεχνολογία Τροφίμων 3. Εγγεγραμμένος(-η) υποψήφιος(-α) Διδάκτορας σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών σχετικό με τη μοριακή χαρτογράφηση φυτών και φυσικοχημικές ιδιότητες συστατικών και προϊόντων τους 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 5. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) παρουσιάσεων, δ) υπηρεσιών διαδικτύου 6. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ερευνητικά προγράμματα/έργα 7. Εξειδικευμένη εμπειρία τριών (3) ετών σε Απομόνωση DNA, Γενοτύπιση με τη χρήση μοριακών δεικτών, εκτίμηση και ανάλυση γενετικών δεδομένων, DNA barcoding 8. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές 9. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
Διάρκεια τρεις (03) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 17/06/2024. Η υποτροφία δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 04/06/2024 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΦΔ6469ΗΡ8-ΜΥΞ.pdf
Προσόντα 1. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) πτυχιούχος ΤΕΕ Α’ και Β’ κύκλου ειδικότητας «Βοηθού Νοσηλευτή» ή πτυχιούχος ΕΠΑ.Σ. ή ΕΠΑ.Λ. «Βοηθών Νοσηλευτών» ή κάτοχος Διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ κατεύθυνσης «Βοηθού Νοσηλευτή» ή ισότιμος τίτλος Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
Διάρκεια έξι (6) μηνών και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΘ9Δ46ΨΖ2Ν-Μ28.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο (Π.Ε) Χημείας, Βιολογικών Επιστημών και συναφών αντικειμένων ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Διδακτορικό δίπλωμα Χημικών, Βιολογικών Επιστημών και συναφών αντικειμένων 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ
Διάρκεια 12 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΡΠ946ΨΖ2Ν-Φ9Κ.pdf
Προσόντα 1. Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) πτυχιούχος ΤΕΕ Α’ και Β’ κύκλου ειδικότητας «Βοηθού Νοσηλευτή» ή πτυχιούχος ΕΠΑ.Σ. ή ΕΠΑ.Λ. «Βοηθών Νοσηλευτών» ή κάτοχος Διπλώματος μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από δημόσιο ή ιδιωτικό ΙΕΚ κατεύθυνσης «Βοηθού Νοσηλευτή» ή ισότιμος τίτλος Σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
Διάρκεια έξι (6) μηνών και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΙΟΤ46ΨΖ2Ν-ΝΙΦ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού για την ανάπτυξη λογισμικού και αλγορίθμων (ενδεικτικά Java, GoLang) 4. Επαγγελματική εμπειρία σε ανάπτυξη συστημάτων με υποστήριξη τεχνολογιών αλυσίδας (blockchain)
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/06/2024 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Φ84469ΗΡ8-65Η.pdf
Προσόντα 100 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε. ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας Τ.Ε. με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας Τ.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου-Μηχανικού Β΄ ή Α΄ τάξης. γ) Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων - Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης αυτοκινήτου Γ΄ ή (C) κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ).

102, 103 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ’ παρ. 1 άρθρου 40 του Ν. 4765/2021).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΤΒΩΨΧ-ΛΗΓ-0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/63ΩΚΩ1Φ-ΥΧ0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια ενός (1) μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 25/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΞ4Υ46ΝΚΟΤ-Λ12.pdf
Προσόντα α) Πτυχίο ή δίπλωμα Γεωπόνου Τμήματος: Αγροτικής Ανάπτυξης ή Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας ή Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ή Αειφορικής Γεωργίας ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής ή Βιοτεχνολογίας ή Γεωπονίας ή ΓεωπονίαςΑγροτεχνολογίας ή Γεωπονίας Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονικής Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας ή Γεωργικής Οικονομίας ή Γεωργικών Βιομηχανιών ή Εγγείων Βελτιώσεων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής ή Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων ή Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ή Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής ή Ζωικής Παραγωγής ή Φυτικής Παραγωγής Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. β) Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ειδικότητας Γεωπόνου. γ) Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/626Δ7Λ6-ΜΞΙ.pdf
Προσόντα Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 28/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Β6ΠΟΛΚΑ-ΕΦ8.pdf
Προσόντα 101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. ή Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον Σ.Κ.Λ.Ε. (άρθρα 78 & 110 του ν. 4488/2017 Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. δ) Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. ε) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΣΙ7ΩΕΦ-ΠΧ9.pdf
Προσόντα ΘΕΣΗ 1 1. Πτυχίο ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού. 2. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου B2. 3. Επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών σε οικονομική και διοικητική υποστήριξη. 3. Επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών σε οικονομική και διοικητική υποστήριξη. 4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή στράτευσης για τη διάρκεια της σύμβασης. (Αφορά τους άρρενες υποψηφίους.)

ΘΕΣΗ 2 1. Πτυχίο ΠΕ/ΤΕ τμημάτων σχετικών με Πληροφορική. 2. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου B2. 3. Επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών σχετική με τη θέση. 4. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη αναβολή στράτευσης για τη διάρκεια της σύμβασης. (Αφορά τους άρρενες υποψηφίους.)
Διάρκεια ▪ Έξι (6) μήνες, με έναρξη έργου όπως θα ορισθεί στη σύμβαση. ▪ Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΙΖΔ469Β7Δ-Ξ2Ψ.pdf
Προσόντα 1. Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της αλλοδαπής 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο C2) 4. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης σε έργα ή προγράμματα
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΘΩ746ΨΖ2Ν-4Α8.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας • Άριστη γνώση αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας
Διάρκεια Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: 1 Ιουλίου 2024. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2024 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/993Λ46Ψ8ΝΣ-Σ7Ρ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 29/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΨΚ446904Χ-6ΑΚ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 17/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΑ8Σ6-ΛΕΦ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο[ 2 ] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΨΥΩ46ΝΚΟΤ-ΓΙΓ.pdf
Προσόντα 1. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Μηχανικών Υπολογιστών ή αντίστοιχο και ισότιμο 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια, για τις δύο θέσεις ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως 31.12.2024 και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΑ7Υ469Β7Κ-7ΜΖ.pdf
Προσόντα Θέση 1: ❖ Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης στο πλαίσιο των Συγχρηματοδοτούμενων ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον ενός (1) έτους. ❖ Αποδεδειγμένη Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας(ΕπίπεδοC2). ❖ Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ, με έμφαση στα αντικείμενα :α)επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων γ)σχεδιασμός και ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και δ)υπηρεσιών διαδικτύου.

Θέση 2: ❖ Πτυχίο Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής Χρηματοοικονομικής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/επαγγελματική εμπειρία σε αντικείμενο συναφές με αυτό της υπό πλήρωση θέσης στο πλαίσιο των Συγχρηματοδοτούμενων ή Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στον Τομέα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον ενός (1) έτους. ❖ Αποδεδειγμένη Άριστη αγγλικής γλώσσας(Επίπεδο C2) . ❖ Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ, με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β)υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια όχι πριν από την 01/08/2024 και να εκτείνεται μέχρι την 31/07/2025 με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΖΓΑ46ΨΖ3Π-ΥΗΣ.pdf
Προσόντα ΘΕΣΗ 1η: ❖ Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Τμήματος Μηχανολόγων Οχημάτων της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2).

ΘΕΣΗ 2η: ❖ Πτυχίο ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή Μηχανικών Υπολογιστών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχου πτυχίο της αλλοδαπής, νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Αποδεδειγμένη επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία/προϋπηρεσία στη διαχείριση ερευνητικών έργων, τουλάχιστον 36 μηνών. ❖ Αποδεδειγμένη Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).
Διάρκεια μέχρι την 31/12/2026 με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ4ΞΙ46ΨΖ3Π-896.pdf
Προσόντα 1.Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομολόγων: Κάτοχος διπλώματος της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο υπό το ΔΟΑΤΑΠ., συναφούς ειδικότητας με την προκηρυσσόμενη θέση. 2.Γενική Επαγγελματική εμπειρία κατ’ ελάχιστον τρία (3) χρόνια. 3. Γνώση αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Β2. 4. Γνώση Πληροφορικής και χειρισμού H/Y στα αντικείμενα ι)επεξεργασίας κειμένου ιι)υπολογιστικών φύλλων και ιιι)υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια ένα (1) έτος, με δικαίωμα παράτασης ενός (1) ακόμη έτους
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 29/05/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΞΠΦ46ΜΝΤ1-ΤΟ6.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής 2. Γνώση χειρισμού Η/Υ 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο C2) 4. Εμπειρία εικοσιτεσσάρων (24) μηνών σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης σε έργα ή προγράμματα
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΑΔΤ46ΨΖ2Ν-8ΙΙ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ/ΤΕ ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται)
2 Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται)
3 Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται)
Διάρκεια Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31/03/2026 και με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/96ΜΟ46ΜΗ2Ι-Χ9Γ.pdf
Προσόντα ΘΕΣΗ 1: ❖ Πτυχίο Νομικού Τμήματος Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Νομικού Τμήματος Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο Δημοσίου Δικαίου ή ισότιμος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος*. ❖ Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία / επαγγελματική εμπειρία στη νομική υποστήριξη Πανεπιστημίων ή/ και Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) (σύνταξη γνωμοδοτήσεων κ.α.), ιδίως κατά την υλοποίηση έργων (αυτοχρηματοδοτούμενων , συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών κ.α.), τουλάχιστον τριών (3) ετών. ❖ Αποδεδειγμένη Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας ,επίπεδο C2. ❖ Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος παρ’ Αρείω Πάγο και μέλος δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης με συνολική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών.

ΘΕΣΗ 2: ❖ Πτυχίο Νομικού Τμήματος Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Νομικού Τμήματος Σχολής Ελληνικού ΑΕΙ στο γνωστικό αντικείμενο Αστικού, Αστικού Δικονομικού και Εργατικού Δικαίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος*. ❖ Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία / επαγγελματική εμπειρία στη νομική υποστήριξη Πανεπιστημίων η ́/και Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) (σύνταξη γνωμοδοτήσεων κ.α.), ιδίως κατά την υλοποίηση έργων (αυτοχρηματοδοτούμενων , συγχρηματοδοτούμενων, ευρωπαϊκών κ.α.), τουλάχιστον τριών (3) ετών. ❖ Αποδεδειγμένη Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας , επίπεδο C2. ❖ Άδεια άσκησης δικηγορικού επαγγέλματος παρ’ Αρείω Πάγο και μέλος δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης με συνολική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών.
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και την ανάρτησή της στη Διαύγεια, με δυνατότητα παράτασης-ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΥΤΡ46ΨΖ3Π-ΡΣΥ.pdf
Προσόντα 1. Απολυτήριος Τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της αλλοδαπής 2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο B2) 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ 4. Εμπειρία τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε χώρους παροχής υγείας σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ9ΟΡ46ΨΖ2Ν-ΗΨΤ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δύο (2) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/90ΓΤ46Ψ8Ζ6-ΝΞΗ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΩΙ846ΝΚΟΤ-ΜΥ1.pdf
Προσόντα 100 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής* ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Άδεια ναυαγοσώστη, εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ9ΒΓ46Ν0Ω3-7ΓΛ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ (Βιολογία, Γεωπονία, Χημεία ή πτυχίο συναφούς αντικειμένου) • Εγγραφή σε Μεταπτυχιακό με θέμα που άπτεται της βιοτεχνολογίας, μοριακής βιολογίας, βιολογίας φυτών, κλπ
Διάρκεια Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 1η Ιουλίου 2024. 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αναγκών του προγράμματος
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΩ16469ΗΚΥ-ΧΨ6.pdf
Προσόντα Α. 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Ειδικευμένες γνώσεις στην προσαρμοσμένη/θεραπευτική άσκηση, την ευρωστία και την υγεία 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ 5. Εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε ευρωπαϊκά έργα σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και αθλητισμό για άτομα με οπτική αναπηρία
Β. 1. Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Διάρκεια Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης έως 31/12/2025, χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/60Β346ΨΖ2Ν-ΨΙΞ.pdf
Προσόντα 101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα οποιουδήποτε Τμήματος Τ.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής. β) Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. *Βλέπε αλλαγές Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης.

102 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας ή βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Νοσηλευτή - Νοσηλεύτριας. γ) Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης Εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) του τρέχοντος έτους ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (Ε.Ν.Ε.), για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του ν. 3252/2004. δ) Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. *Βλ. αλλαγές Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης.

103 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Φυσικοθεραπευτή. γ) Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν. 3599/2007 ή Βεβαίωση εγγραφής στον Π.Σ.Φ. για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία ισχύει μέχρι το τέλος του έτους που εκδόθηκε ή Βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον Π.Σ.Φ. του τρέχοντος έτους. δ) Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

104 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Τραυματολογίας Ορθοπεδικής ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Ειδικής Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής ή Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων ή Βοηθός Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις ή Βοηθός Νοσηλευτή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος βοηθού νοσηλευτή.

105 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef) Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας.

106 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθός Μαγειρικής Τέχνης ή Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνίτης Μαγειρικής Τέχνης Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας ΟΑΕΔ ν.3475/2006 ή Επαγγελματικής Σχολής ΟΑΕΔ (ν.4763/2020) ή Επαγγελματικής Σχολής Κατάρτισης Ε.Σ.Κ. (ν.4763/2020) ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Σ.Ε.Κ. (ν.4186/2013) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Τ.Ε.Ε. Α΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.576/1977 ή ν.1566/1985) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ή ν.1566/1985) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας. ΠΡΟΣΟΝΤΑ Β΄ ΕΠΙΚΟΥΡΙΑΣ (Εφόσον η θέση δεν καλυφθεί από υποψήφιο/ια με τα ανωτέρω προσόντα) α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής* ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Αντίστοιχη εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών. *Βλ. αλλαγές Παραρτήματος Ανακοινώσεων Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) εντός πλαισίου Ανακοίνωσης. ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού Α΄ τάξης ειδικότητας 1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του π.δ. 112/2012 όπως ισχύει (βλ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ) β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.)

107, 108,109 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.


Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/94Ι34691ΗΡ-4ΙΣ.pdf
Προσόντα 101 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων- Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤΒΨΩΛΟ-Κ69-0.pdf
Προσόντα ΔΕ – ΟΔΗΓΩΝ (Γ’ κατηγορίας) ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων - Οχημάτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικού Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης κατηγορίας Γ΄ (C) (Π.Δ. 51/2012 όπως ισχύει). γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). δ) Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού, η οποία να είναι σε ισχύ.

ΥΕ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021).
Διάρκεια πέντε (5) μηνών
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 29/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΛΣΩ16-3ΙΗ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης Αρχιμάγειρας (Chef) Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)

Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ρ3ΛΩΕΦ-ΡΟΑ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Φ1ΕΩΞΣ-Σ76.pdf
Προσόντα Α. 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Ειδικευμένες γνώσεις στην προσαρμοσμένη/θεραπευτική άσκηση, την ευρωστία και την υγεία 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ 5. Εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε ευρωπαϊκά έργα σχετικά έργα σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και αθλητισμό για άτομα με αναπηρία
Β. 1. Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Διάρκεια Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια από την ανάρτησή της έως τις 25/4/2025 χωρίς τη δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/916Ν46ΨΖ2Ν-ΚΜΑ.pdf
Προσόντα Α. 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Ειδικευμένες γνώσεις στην προσαρμοσμένη/θεραπευτική άσκηση, την ευρωστία και την υγεία 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ 5. Εμπειρία τουλάχιστον 6 μηνών σε ευρωπαϊκά έργα σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα και τον αθλητισμό 6. Αποδεδειγμένη γνώση σε άθλημα υγρού στίβου
Β. 1. Πτυχίο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) ή ισότιμος τίτλος σπουδών σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
Διάρκεια Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία ανάρτησης της σύμβασης έως 31/10/2025, χωρίς δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΝΝΚ46ΨΖ2Ν-ΦΓ3.pdf
Προσόντα Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝ9Χ46ΜΑΨ9-ΨΟΑ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας ή Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών
Πόρων

Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου
5 Ι.Ε.Κ.
Διάρκεια έως τις 31/10/2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΦΛΣΩ17-9ΣΙ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα Φυσικής
Διάρκεια έως 31/08/2024, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 24/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 3_2024.pdf
Προσόντα Πτυχίο Α.Ε.Ι.
Διάρκεια 5 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/996ΗΩΞΑ-0ΩΕ.pdf
Προσόντα Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.
2527/1997)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 22/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/69ΚΨΩΚΕ-Ι7Α.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 2 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΒΚΡΟΡΦΕ-Ε2Ρ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
(ΤΠΕ)
• Μεταπτυχιακός τίτλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο πεδίο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών ΤΠΕ
• Επαγγελματική* εμπειρία 12 μηνών σε ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών για την υποστήριξη της
κινητικότητας των φοιτητών
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΛΟΛ46Ψ8ΧΒ-ΣΡΣ.pdf
Προσόντα 101,
102
α) Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5
Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής
εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή απολυτήριο ή πτυχίο
ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή
πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο Μέσης
Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή
- Γενικού Λυκείου ή
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*.
β) Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii)
υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
γ) Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
103
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Τεχνικού Αυτοκινήτων - Οχημάτων ή
Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων ή Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και
Μοτοσικλετών ή Μηχανών και Συστημάτων Αυτοκινήτου ή Μηχανικών Αυτοκινήτων ή Τεχνικού
Οχημάτων ή Μηχανικής Αυτοκινήτων ή Μηχανικών και Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτου
ή Ηλεκτρομηχανικών Συστημάτων και Αυτοματισμού Αυτοκινήτου ή Τεχνικού Μηχανοτρονικής ή
Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Αυτοκινήτων ή Τεχνικός Ηλεκτρολόγος Αυτοκινήτων Οχημάτων
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού
Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΚΖΖΟΛΕ3-4ΝΝ-0.pdf
Προσόντα 1. Γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους στο Α΄ μέρος
του Ν. 3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων» (Ελληνική Ιθαγένεια, εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων, εγγραφή
στα Δημοτολόγια (και Μητρώα Αρρένων για τους άνδρες), ήθος, υγεία, εκτός του
περιορισμού του ανωτάτου ορίου ηλικίας).
2. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου ή Διπλώματος Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής (ΠΕ ή ΤΕ)
Εκπαίδευσης, της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.
3. Να είναι μέλη αναγνωρισμένης στην Ελλάδα επαγγελματικής δημοσιογραφικής
ένωσης οποία να είναι μέλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντακτών
(ΠΟΕΣΥ).
4. Να έχουν εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης.
5. Να γνωρίζουν άριστα τουλάχιστον μία ξένη γλώσσα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΣΑ4ΩΕΧ-9ΘΣ.pdf
Προσόντα 301
α) Οποιοδήποτε δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και
Κατάρτισης επιπέδου 5 Ι.Ε.Κ. ή δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης
επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή πτυχίο
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή
απολυτήριο ή πτυχίο ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας,
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή πτυχίο Τεχνικού
Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή πτυχίο
Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή
απολυτήριος τίτλος:
- Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή
- Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή
- Γενικού Λυκείου ή
- Ενιαίου Λυκείου ή
- Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*.
β) Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥ25ΩΕ1-ΜΞ5.pdf
Προσόντα α) Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας B΄ τάξης Δ΄ του
π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄ ειδικότητας 1 του Π.Δ. 113/2012
για τα Μ.Ε. 1.3 της κατάταξης του άρθρου 2 της με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013
(Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,
γ) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών
μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, ο οποίος οδηγεί στην απαιτούμενη
άδεια μηχανοδηγού - χειριστή.
Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της
ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας
για την έκδοση της άδειας υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια μηχανοδηγού - χειριστή χορηγήθηκε βάσει
του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΖΧΖΩΡΑ-9Χ6.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Χημικού ή ισότιμος τίτλος
σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Κάτοχος διδακτορικού στο επιστημονικό πεδίο της Αναλυτικής Χημείας
3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ
5. Τουλάχιστον τρεις (3) επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά
περιοδικά με κριτές στα αντικείμενα της ανάπτυξης χημειομετρικών μοντέλων
πρόβλεψης ποιοτικών χαρακτηριστικών, ή/και της στατιστικής επεξεργασίας
χημειομετρικών δεδομένων και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων
Διάρκεια 9,5 μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΒΗ146ΨΖ2Ν-9ΟΦ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά
προγράμματα/έργα
Διάρκεια τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 17/06/2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ64Ω469ΗΡ8-ΙΚ1-0.pdf
Προσόντα 101
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών ΒρεφονηπιοκόμωνΠαιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων
Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή
Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας
Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Επαγγελματικής
Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής
Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή
Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής
Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής
μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤΒΨΩΛΟ-Κ69.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠE) στην επιστήμη της Γεωπονίας
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠE) σε γεωπονικές επιστήμες
• Υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο σχετικό με τη Φυτική Παραγωγή ή την Τεχνολογία Τροφίμων
• Επαγγελματική*/Ερευνητική** εμπειρία δώδεκα (12) μηνών στη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση
περιβαλλοντικών δεδομένων
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤΘΩ46Ψ8ΧΒ-Α5Ρ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Γεωπονίας
• Υποψήφιος Διδάκτορας Τμήματος Γεωπονίας
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/965Λ46Ψ8ΧΒ-ΤΟ2.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Γεωπονίας ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) στην Επιστήμη της Γεωπονίας
• Υποψήφιος/α διδάκτορας με αντικείμενο τη Φυτοπαθολογία / (Μυκητολογία)
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο B2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΝΩΛ46Ψ8ΧΒ-ΣΧΩ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΘΦΗ469Β7Θ-ΟΝΓ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά
προγράμματα/έργα
Διάρκεια 3 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ64Ω469ΗΡ8-ΙΚ1.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠE) Σχολής Θετικών ή Γεωτεχνικών Επιστημών
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠE) στο περιβάλλον
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2/C2)
• Επαγγελματική* εμπειρία έξι (6) μηνών στην οργάνωση και συμμετοχή σε εκπαιδευτικές εκδηλώσεις και σε
δράσεις δημοσιότητας και διεθνούς εκπροσώπησης στο πλαίσιο ερευνητικών έργων σχετικών με το
περιβάλλον
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΑΓΕ46Ψ8ΧΒ-Η89.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Γεωπονίας
• Ερευνητική* εμπειρία 6 μηνών στην εκτίμηση ποιότητας φρούτων ή λαχανικών και στην επεξεργασίαερμηνεία δεδομένων
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥΚΙ46Ψ8ΧΒ-8Η9.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας C2
3. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη διοικητική υποστήριξη Ευρωπαϊκών ή
συγχρηματοδοτούμενων έργων (πχ Erasmus+ Horizon 2020, ΕΣΠΑ κλπ)
Διάρκεια Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως 15/3/2026 με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ2ΔΥ46ΨΖ2Ν-7ΧΑ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια α δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 23/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΤΖΟ46ΝΚΟΤ-ΓΒ8.pdf
Προσόντα Α. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ)
• Επαγγελματική*/ Ερευνητική** εμπειρία 24 μηνών από τη συμμετοχή σε έργα σε θέματα περιβάλλοντος
και υγείας
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

Β. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε θέματα Κυβερνοασφάλειας
• Επαγγελματική*/ Ερευνητική** εμπειρία 24 μηνών από συμμετοχή σε έργα σε θέματα περιβάλλοντος και
υγείας
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/92ΣΡ46Ψ8ΧΒ-64Ξ.pdf
Προσόντα Α. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Χημικής Μηχανικής ή Χημείας
• Υποψήφιος/α διδάκτορας του ΑΠΘ με πεδίο τη Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου

Β. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Χημικής Μηχανικής ή Χημείας
• Υποψήφιος/α διδάκτορας του ΑΠΘ με πεδίο τη Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΕΦΒ46Ψ8ΧΒ-Ζ1Τ.pdf
Προσόντα − BSc in Biology/Biochemistry
− PhD in Biology/Biochemistry
− Excellent oral and written skills in English language
− More than 10 years’ experience with insecticide resistance
Διάρκεια Contract Duration: 12 months with the possibility of extension according to the project needs Total budget: 2500-3000 € monthly cost (incl. tax and social security) Envisaged starting date: 1 st of July 2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/95Κ0469ΗΚΥ-5Υ3.pdf
Προσόντα Ως Διευθυντής πανεπιστημιακού εργαστηρίου εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού
(Δ.Ε.Π.), πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Η θητεία του Διευθυντή είναι τριετής. Η επανεκλογή του ίδιου προσώπου στο αξίωμα του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου επιτρέπεται χωρίς περιορισμό θητειών. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του
Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και
έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου. Δεν επιτρέπεται να θέτουν υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου όσοι αποχωρούν από την υπηρεσία
λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση, εκτός και αν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος Δ.Ε.Π. ή δεν υπάρχει κανένας άλλος υποψήφιος. Η κατοχή θέσης Διευθυντή πανεπιστημιακού εργαστηρίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή άλλου αξιώματος μονομελούς οργάνου διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή με την ιδιότητα μέλους συλλογικού οργάνου του Α.Ε.Ι.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 26/07/2024 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΟ9646Ψ8ΧΒ-ΕΝΩ.pdf
Προσόντα Α. 1. Απολυτήριος Τίτλος Σπουδών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
3. Εμπειρία δέκα (10) μηνών στο αντικείμενο της διοικητικής ή τεχνικής υποστήριξης
έργων/προγραμμάτων

Β. 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
4. Εμπειρία δέκα (10) μηνών στο αντικείμενο της διοικητικής υποστήριξης και διαχείρισης έργων/προγραμμάτων
Διάρκεια έξι (6) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Λ1646ΨΖ2Ν-9ΕΞ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/23081_19042024-22052024.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΠΛ646ΜΑΨ9-Φ0Β.pdf
Προσόντα
Διάρκεια έξι [6] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 23/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/94ΖΛ46ΝΚΟΤ-Φ6Η.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο [2] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 23/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 01/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/95ΑΥ46ΝΚΟΤ-0ΨΟ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης και όχι πέραν της 20-12- 2024, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/95ΟΨ46ΝΚΟΤ-ΑΥΦ-0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια [ 6 ] μηνών και όχι πέραν της 31/12/2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ2ΦΓ46ΝΚΟΤ-7ΥΘ-0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥΧΒ46ΝΚΟΤ-ΡΟΓ-0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια πέντε (5) μηνών
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/91ΗΚ46ΝΚΟΤ-ΝΣΙ-0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΥΖΥΟΡΣΝ-ΧΕΒ.pdf
Προσόντα 101
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη υδραυλικού τουλάχιστον Α΄ τάξης ειδικότητας
1ης ή άδεια Αρχιτεχνίτη υδραυλικού του Π.Δ. 112/2012, όπως ισχύει (βλ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ)
β) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας,
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη
Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας
επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού
Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού
Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ.
580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής* ο
οποίος οδηγεί στην απόκτηση της ανωτέρω άδειας άσκησης επαγγέλματος.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ0Κ9ΩΨΥ-ΔΤΚ.pdf
Προσόντα α) να υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
β) να έχουν τουλάχιστον δύο (2) έτη διδακτική ή/και διοικητική υπηρεσία σε δομές
εκπαίδευσης και κατάρτισης που λειτουργούν σε Σωφρονιστικά Καταστήματα και στο
Ίδρυμα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου. Εάν η προϋπόθεση αυτή δε μπορεί να
ικανοποιηθεί λόγω έλλειψης ενδιαφερομένων, υποψήφιοι μπορεί να είναι και
εκπαιδευτικοί με μικρότερο ή χωρίς χρόνο υπηρεσίας στις ανωτέρω δομές. Οι
υποψήφιοι/ες που δεν πληρούν την προϋπόθεση της ως άνω διετούς διδακτικής ή/και
διοικητικής υπηρεσίας επιλέγονται εφόσον δεν καταστεί δυνατή η κάλυψη των θέσεων
από υποψηφίους που πληρούν την ανωτέρω προϋπόθεση.
γ) να έχουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α΄
επιπέδου. Η γνώση Τ.Π.Ε. Α΄ επιπέδου αποδεικνύεται με τη σχετική πιστοποίηση ή
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του άρθρου 26 του π.δ. 50/2001 (Α΄39) και
τεκμαίρεται για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ86.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥΡΒ46ΝΚΠΔ-8ΗΚ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Βιολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας.
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών βιολογικής κατεύθυνσης.
Διάρκεια οκτώ (8) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Κ2246ΨΖ2Ν-ΝΝΦ.pdf
Προσόντα • Διδακτορικό δίπλωμα Πανεπιστημιακού φορέα στην Μετεωρολογία/Φυσική της
Ατμόσφαιρας της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος της αλλοδαπής.
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, όπως παρατίθεται και στον Πίνακα του Παραρτήματος για τη θέση της παρούσας πρόσκλησης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή να παραταθεί χωρίς περιορισμό μετά από απόφαση του Δ.Σ. του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και εφόσον υπάρχει η απαιτ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/94Δ5ΟΡΕΙ-5Φ8.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ή
Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου και Τοπογράφου
Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Αποδεδειγμένη γνώση πληροφορικής ή χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών στα
αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών
διαδικτύου
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε δράσεις διάχυσης και επικοινωνίας
Διάρκεια τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01-07-2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/940Ε469ΗΡ8-6ΤΖ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
4. Αποδεδειγμένη γνώση σε γλώσσες προγραμματισμού (π.χ. Matlab, Python)
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή παραδοτέων
6. Αποδεδειγμένη εμπειρία ενός (1) έτους στην εκτέλεση Ευρωπαϊκών ή/και Εθνικών
ερευνητικών προγραμμάτων/έργων
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ0Ε7469ΗΡ8-07Π.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης
3. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
4. Αποδεδειγμένη γνώση χρήσης λογισμικού Ανάλυσης Κύκλου Ζωής
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία τριών (3) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά
προγράμματα/έργα με έμφαση στην Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01/07/2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΑΡ5469ΗΡ8-ΓΚΞ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διοίκησης Πληροφοριών και Διαχείρισης
έργων ή Διοίκησης επιχειρήσεων

2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και οικονομικής παρακολούθησης
καθώς και στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση προωθητικών δράσεων και στη διοργάνωση
και υποστήριξη επιχειρηματικών συναντήσεων
6. Αποδεδειγμένη εμπειρία δύο (2) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά
προγράμματα/έργα
Διάρκεια Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ0ΜΨ469ΗΡ8-49Υ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 23/05/2024 08:00
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 08:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Κ7146ΝΛΨ3-7ΨΧ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικού Τμήματος ή τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή πτυχίο
ΑΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής ή αντίστοιχου πτυχίου άλλης χώρας,
εφόσον αυτό έχει αναγνωριστεί σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες
[πιστοποιητικό αναγνώρισης και ισοτιμίας του ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ ή αναγνώριση
επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλου σπουδών]
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
• Πιστοποιημένη γνώση αγγλικών επιπέδου C2
• Πιστοποιημένη Γνώση χειρισμού Η/Υ
Διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/971Ζ46ΨΖΣΘ-57Ι.pdf
Προσόντα ΚΩΔΙΚΟΣ: 100 – Επιστημονική Υποστήριξη:
Α. Κάτοχος διπλώματος/πτυχίου οποιουδήποτε ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο υπό το ΔΟΑΤΑΠ.
B. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένο υπό το ΔΟΑΤΑΠ.
Γ. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 101 – Διοικητική Υποστήριξη - Δημοσιότητα:
Α. Κάτοχος διπλώματος οποιουδήποτε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένο υπό το ΔΟΑΤΑΠ.
Β. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1
Διάρκεια Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται έως και 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το Π.Τ.Α. Αττικής διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης ή τροποποίησης του χρόνου απασχόλησης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΛ70ΚΝ3-3ΑΡ.pdf
Προσόντα ΚΩΔΙΚΟΣ: 100 – Επιστημονική Υποστήριξη:
Α. Κάτοχος διπλώματος/πτυχίου οποιουδήποτε ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της
αλλοδαπής, αναγνωρισμένο υπό το ΔΟΑΤΑΠ.
B. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένο υπό το ΔΟΑΤΑΠ.
Γ. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1.

ΚΩΔΙΚΟΣ: 101 – Διοικητική Υποστήριξη - Δημοσιότητα:
Α. Κάτοχος διπλώματος οποιουδήποτε ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένο υπό το ΔΟΑΤΑΠ.
Β. Γνώση αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο τουλάχιστον Β1
Διάρκεια έως και 48 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Το Π.Τ.Α. Αττικής διατηρεί το δικαίωμα μετάθεσης ή τροποποίησης του χρόνου απασχόλησης ανάλογα με την πορεία υλοποίησης του έργου.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΒΟ7ΚΝ3-2ΘΛ.pdf
Προσόντα • Να είναι ήδη Υποψήφιοι Διδάκτορες, τμημάτων της ημεδαπής, με αντικείμενο της
υπό εκπόνηση Διδακτορικής τους Διατριβής, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, που
πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος
σπουδών, με σαφή αναφορά στη θεματολογία της υπό εκπόνηση Διδακτορικής
Διατριβής.
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών, της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος της
αλλοδαπής, τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής ή/και
Χρηματοοικονομικής.
• Πανεπιστημιακό Πτυχίο, της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής
τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων.
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη προϋπόθεση αλλά δεν
αξιολογείται περαιτέρω).
Διάρκεια : έως δεκαπέντε (15) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9224469Β4Μ-Λ3Μ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΠΕ στην Κοινωνική Ανθρωπολογία της ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ή
αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.
• Τεκμηριωμένη ερευνητική εμπειρία σε έργα και προγράμματα κοινωνικών επιστημών.
Διάρκεια ένα (1) ανθρωπομήνα κατανεμημένο σε διάστημα 4 μηνών (από το Μάιο 2024 έως και τον Αύγουστο 2024), με δυνατότητα ανανέωσης με βάση τις υπάρχουσες ανάγκες.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΜΤ8ΟΡΡΘ-ΖΨΜ.pdf
Προσόντα • Διδακτορικό Δίπλωμα, σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή ισότιμο
αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, τμημάτων Πληροφορικής ή Μαθηματικών ή
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας που πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση
από τη Γραμματεία του αντίστοιχου τμήματος σπουδών, με σαφή αναφορά στη
θεματολογία της Διδακτορικής Διατριβής.
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος της
αλλοδαπής, στο γνωστικό́ αντικείμενο της Πληροφορικής ή Διοικητικής Επιστήμης
και Τεχνολογίας.
• Πτυχίο Πανεπιστήμιου της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
Πληροφορικής ή Διοικητικής Επιστήμης ή Μηχανικών, Πολυτεχνικών Σχολών.
• Πιστοποιητικό Άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητη
προϋπόθεση αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω)
• Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους, σε χρηματοδοτούμενα
προγράμματα R&D με αντικείμενο τους αλγόριθμους, τη βελτιστοποίηση ή/και τις
υπολογιστικές μεθόδους ή/και τον χρονοπρογραμματισμό διεργασιών.
Διάρκεια έως δεκαπέντε (15) μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΑ0Δ469Β4Μ-7Ψ3.pdf
Προσόντα  Διδακτορικό στη Νεότερη Ιστορία
 Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 Καλή γνώση Γαλλικής γλώσσας
 Εμπειρία τουλάχιστον των 3 χρόνων σε αρχειακή έρευνα με αντικείμενο την
Ναυτιλιακή Ιστορία
Διάρκεια 2 μήνες.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΗΘ8469ΗΚΥ-ΚΝΙ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΠΕ ή ΤΕ στον τομέα των κοινωνικών επιστημών, από ΑΕΙ ή ΤΕΙ της Ελλάδος ή
ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα των κοινωνικών επιστημών από ΑΕΙ της
Ελλάδος ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΕ946Ψ8Ζ6-Μ0Φ.pdf
Προσόντα ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΛΑΔΟΥ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΕ ΔΑΣΕΡΓΑΤΩΝ/ΥΕ
ΔΑΣΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ/ΚΩΔ.ΘΕΣΗΣ 101
Δεν απαιτούνται τυπικά προσόντα (παρ.2 αρθρ. 5 του ν.2527/1997), παρά
μόνο γνώση χρήσης εργαλείων κοπής – τεμαχισμού δένδρων ( αλυσοπρίονων),
καθώς και χορτοκοπτικού μηχανήματος χειρός.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΡΠΜΩΨ6-ΥΕ9.pdf
Προσόντα 101 & 102
ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών ΒρεφονηπιοκόμωνΠαιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών
Βρεφοκόμων Παιδοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής
Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή
Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης
επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού
Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου
σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου
Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής
Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή
αλλοδαπής,* αντίστοιχης ειδικότητας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΟΜΓΩΗΖ-ΩΟΟ.pdf
Προσόντα 101
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με
ειδίκευση στην Ψυχολογία [για αποφοίτους έως 31/12/1993 που πληρούσαν τις
προϋποθέσεις του ν.991/1979 (Α΄ 278), όπως ισχύει], Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή
ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ψυχολόγου ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί
όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος του/της Ψυχολόγου.
γ) Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας
κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

102
α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση
Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική
κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου
Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με
κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή
ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της
αλλοδαπής.
ή
Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας Τ.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή
Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση
του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΠΚΖΩΛΠ-ΛΚΩ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους
απασχόλησης της βαθμίδας Καθηγητή ή Αν. Καθηγητή που έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν
στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του
εργαστηρίου υπό την προϋπόθεση ότι το μέλος ΔΕΠ δεν αποχωρεί από την υπηρεσία κατά
τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας. Κατ΄ εξαίρεση δύναται να υποβάλει
υποψηφιότητα μέλος που αποχωρεί από την υπηρεσία κατά την διάρκεια της
προκηρυσσόμενης θητείας εάν είναι το μόνο μέλος που υπηρετεί στο εργαστήριο ή δεν
υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ79Τ469Β7Τ-ΠΛΙ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 22/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΨΖ746ΝΚΟΤ-ΡΔ0.pdf
Προσόντα ● Πτυχίο AEI Πληροφορικής
● Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Πληροφορικής
● Βεβαιωμένη εμπειρία (τουλάχιστον τριετούς διάρκειας) στην ανάπτυξη λογισμικού και πιο
συγκεκριμένα στην ανάπτυξη συστημάτων ελέγχου πρόσβασης και συστημάτων διαχείρισης
ετερογενούς πληροφορίας
● Αποδεδειγμένη ικανότητα προγραμματισμού στις τεχνολογίες:
o Γλώσσες Προγραμματισμού: Java, Php, Shell scripting (Bash)
o Τεχνολογίες διαδικτύου: HTML/CSS, Javascript
o Διαμόρφωση συστημάτων ανοιχτού λογισμικού για την διαχείριση περιεχομένου: Drupal
o Τεχνολογίες Σημασιολογικού Ιστού: SPARQL, OWL, RDF, XML
o Τεχνολογίες και συστήματα αποθήκευσης και επεξεργασίας σημασιολογικών και σχεσιακών
δεδομένων
▪ Συστήματα Αποθήκευσης Σημασιολογικών Δεδομένων: Virtuoso, Blazegraph,
GraphDB
▪ Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων: MySQL, PostgreSQL
o Τεχνολογίες Ανάπτυξης Λογισμικού: Docker, Maven, JUnits, Git, SVN
● Εμπειρία στην σχεδίαση και την υλοποίηση διαλειτουργικότητας μεταξύ συστημάτων Υγείας
● Βεβαιωμένη Εμπειρία στην σχεδίαση και την υλοποίηση συστημάτων για την Ιατρική Ακριβείας
● Βεβαιωμένη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά Έργα (και ιδιαίτερα στον τομέα της Υγείας) σε
ερευνητική ομάδα
● Καλή ή άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
● Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άρρενες υποψηφίους
Διάρκεια Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 1 η Ιουλίου 2024. 12 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αναγκών του προγράμματος
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΩΘΘ469ΗΚΥ-ΒΞ4.pdf
Προσόντα 101
1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά
ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
2. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου
σπουδών.
3. Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια έχει χρονική διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί μέχρι της λήξεως της Πράξης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/68Η17ΛΞ-Η6Μ.pdf
Προσόντα -Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ
-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εξειδίκευσης (ΜΔΕ).
-Επαγγελματική εμπειρία διάρκειας τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε οργάνωση, παρακολούθηση
και υποστήριξη ευρωπαϊκών προγραμμάτων κινητικότητας φοιτητών και ερευνητών, που
χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
-Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2/C2).
-Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της Γαλλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2/C2)
-Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ και ειδικότερα: α) επεξεργασίας κειμένου, β)
υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών Διαδικτύου.
Διάρκεια Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι μέχρι 31/07/2025, με δυνατότητα ανανέωσης σύμφωνα με τα ισχύοντα.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗΓΩ46Ψ8ΝΖ-9ΓΦ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πληροφορικής ή Μηχανικού Υπολογιστών ή πτυχίο θετικών επιστημών με κατεύθυνση στην
ανάπτυξη λογισμικού
• Να είναι είτε κάτοχος ΜΔΕ είτε υποψήφιος για ΜΔΕ σε αντίστοιχη περιοχή επιστημών
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 1 Ιουλίου 2024. 12μήνες με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αναγκών του προγράμματος
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΠΖΒ469ΗΚΥ-ΕΧΣ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής αίτησης απόσπασης για την θέση Προϊσταμένου:
Ι. Μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΟΤ ή του Υπουργείου Τουρισμού, εκπαιδευτικής βαθμίδας ΠΕ ή ΤΕ, ανεξαρτήτως
κλάδου, με βαθμό τουλάχιστον Β’.
ΙΙ. Οι ενδιαφερόμενοι, πέραν του απαιτούμενου τίτλου σπουδών κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ απαιτείται να γνωρίζουν
άριστα την αγγλική γλώσσα. Η πιστοποίηση της γνώσης της γλώσσας αποδεικνύεται από τα οριζόμενα
πτυχία και πιστοποιητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 85/2022, ως ισχύει.
ΙΙΙ. Οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται περαιτέρω: α) να έχουν συμπληρώσει διετή τουλάχιστον υπηρεσία και β)
να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα ή πλημμελή άσκηση των
καθηκόντων τους με αποφάσεις που δεν έχουν ανατραπεί.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Γ8Ζ469ΗΙΖ-03Λ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΠΕ Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος Φυτικής Παραγωγής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή
αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
• Μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε περιοδικό με συντελεστή απήχησης (impact factor).
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι
πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ2ΒΤΟΞ3Μ-ΩΩΩ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΤΕ Γεωπονίας κατεύθυνσης/τμήματος θερμοκηπιακών καλλιεργειών και ανθοκομίας σχολής της
ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Γνώση χρήσης Η/Υ.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή
ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.
Διάρκεια διάρκεια επτά (7) μήνες (7 ανθρωπομήνες) με έναρξη ισχύος της από την υπογραφή της
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ2Ρ5ΟΞ3Μ-7ΩΩ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΤΕ Γεωπονίας κατεύθυνσης Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή
αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής.
• Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος) ή βεβαίωση
εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση
του επαγγέλματος.
Διάρκεια έξι (6) ανθρωπομήνες, με έναρξη ισχύος της από την υπογραφή της
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΠΥ3ΟΞ3Μ-Ο16.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 22/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ2ΔΥ46ΝΚΟΤ-8Ν6.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για το αξίωμα του Διευθυντή έχουν μέλη Δ.Ε.Π. που
έχουν τοποθετηθεί και υπηρετούν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και έχουν ίδιο ή
συναφές γνωστικό αντικείμενο με αυτό του εργαστηρίου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΔΒ1469Β7Λ-Υ1Β.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Γεωπονίας με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή από ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του
εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2 Διδακτορικός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο σχετικό με την Αμπελουργία
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.12.2024 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή των τυχόν παρατάσεών του.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ7Ε4469Β7Ξ-Β57.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Γεωπονίας με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή από ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του
εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2 Εγγεγραμμένος υποψήφιος Διδάκτορας στο γνωστικό αντικείμενο ''Αμπελουργία''
3 Καλή γνώση αγγλικών, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό
με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
4 Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
Επιπλέον, ο/η ανάδοχος θα πρέπει με δική του/ης ευθύνη να μεριμνά για την εξασφάλιση Ι.Χ.
μεταφορικού μέσου για τη μετακίνησή του/ης σε πειραματικούς αμπελώνες της Θεσσαλίας για
μετρήσεις και λήψη δειγμάτων προς ανάλυση και όπου αλλού χρειαστεί για τις ανάγκες του
έργου
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.12.2024 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή των τυχόν παρατάσεών του.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΝΓΠ469Β7Ξ-ΥΩΞ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Γεωπονίας με κατεύθυνση τη Φυτική Παραγωγή από ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του
εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2 Καλή γνώση αγγλικών, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό
με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006.
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31.12.2024 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου ή των τυχόν παρατάσεών του.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Υ0Ω469Β7Ξ-4ΗΝ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Θετικών Επιστημών ή Επιστημών Υγείας ή Πληροφορικής ή συναφούς ειδικότητας από
ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2 Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ. 146/2007 σε
συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του έργου 30.06.2025, με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ε8Δ469Β7Ξ-Ξ5Γ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Νομικής από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ.
2 Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σχετικό με το αντικείμενο της θέσης
3 Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε τομέα σχετικό των πνευματικών
δικαιωμάτων
4 Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 Π.Δ.
146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1
Π.Δ.116/2006
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως 31.12.2024 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως τη λήξη του έργου (31.08.2025) ή έως τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΛΚ7469Β7Ξ-Η3Σ.pdf
Προσόντα α. Σπουδές στον τομέα της στρατηγικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών ή/και επικοινωνίας, μέσων
και πολιτισμού
β. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
γ. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα/ διεύθυνση μάρκετινγκ ή/και επικοινωνίας ή/και
τμήμα/ διεύθυνση διαφήμισης-προβολής (advertising) σε εταιρεία - ιδιωτικό ή/και δημόσιο φορέα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΓΘ7469ΗΓΨ-23Β.pdf
Προσόντα α. Πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.
β. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην οικονομική διαχείριση
συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
γ. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C2).
δ. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας
κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΜΝΩ469ΗΓΨ-Χ0Ξ.pdf
Προσόντα α. Σπουδές στον τομέα της στρατηγικής ανάπτυξης προϊόντων και υπηρεσιών.
β. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
γ. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 7 ετών σε συντονιστικό ρόλο σε τμήμα/ διεύθυνση μάρκετινγκ
ή/και τμήμα/ διεύθυνση διαφήμισης-προβολής (advertising) ή/και τμήμα/ διεύθυνση στρατηγικής
ανάπτυξης σε εταιρεία - ιδιωτικό ή/και δημόσιο φορέα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/626Ν469ΗΓΨ-ΝΙΛ.pdf
Προσόντα α. Πτυχίο Νομικής.
β. Μεταπτυχιακό νομικής συναφές με το αντικείμενο της θέσης.
γ. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
δ. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στον τομέα
της Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/61ΜΗ469ΗΓΨ-Κ1Λ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά / διεθνή συνέδρια / κεφάλαια βιβλίων στα
αντικείμενα της Υπολογιστικής όρασης ή/και Μηχανικής μάθησης ή/και Βαθιάς μάθησης ή
σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία πέντε (5) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά
προγράμματα/έργα
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ6ΒΕ469ΗΡ8-4ΨΜ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΡΜΖΩ9Λ-84Μ.pdf
Προσόντα Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας

Πτυχίο ΑΕΙ

Πτυχίο ΑΕΙ

Απολυτήριο Λυκείου ή ΤΕΕ

Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980

Διάρκεια 5 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/theseis-ergasias-stin-efa-grevenwn.pdf
Προσόντα Πτυχίο Ιστορίας- Αρχαιολογίας

Πιστοποιητικό γνώσης χειρισμού Η/Υ
Διάρκεια 3 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/arxaiologoi-kai-ergates-stin-efa-pellas-0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και για διάστημα πέντε (5) μηνών.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 21/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/91ΗΚ46ΝΚΟΤ-ΝΣΙ.pdf
Προσόντα Ειδικότητα (1) 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 3. Γενική Εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (11) έτη στο αντικείμενο της ειδικότητας. 4. Ειδική Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) έτη

Ειδικότητα (2) 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών. 3. Γενική Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (14) έτη στο αντικείμενο της ειδικότητας. 4. Ειδική Εμπειρία τουλάχιστον δύο (10) έτη

Ειδικότητα (3) 1. Πτυχίο Τοπογράφου ΤΕΙ. 2. Γενική Εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο αντικείμενο της ειδικότητας. 3. Ειδική Εμπειρία τουλάχιστον δύο (5) έτη.
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 21/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΧΨΡ46ΜΕΤΝ-22Β.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής, Πληροφορικής ή Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, με βαθμό τουλάχιστον 8,00, σε δεκάβαθμη κλίμακα (απαιτείται βεβαίωση αναλυτικής βαθμολογίας από την αντίστοιχη Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών). • Ένα (1) Προπτυχιακό μάθημα, στη Βελτιστοποίηση, με βαθμό τουλάχιστον 9,00. • Πιστοποιητικό Άριστης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (είναι απαραίτητο προσόν αλλά δεν αξιολογείται περαιτέρω).
Διάρκεια έως εννέα (9) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΤΒ7469Β4Μ-7ΞΔ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια τριών (3) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης και όχι πέραν της 20-122024, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 21/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/95ΟΨ46ΝΚΟΤ-ΑΥΦ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Οικονομολόγου ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π)ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Οικονομολόγου.
Διάρκεια Δώδεκα(12)μήνεςβάσει τουχρονοδιαγράμματος υλοποίησηςτηςΠρογραμματικήςΣύμβασης.Ενδεχόμενηχρονικήπαράτασητουέργου δύναται νασυμπαρασύρεικαι τηδιάρκειατηςσύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 21/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΟΖ746ΜΕΤΝ-Π16.pdf
Προσόντα  Πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή αναγνωρισµένο ισότιµο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής σε φυσικές επιστήμες ή/και επιστήμες μηχανικού και τεχνολογίας ή/και επιστήμες ιατρικής και υγείας ή/και γεωπονικές επιστήμες ή/και κοινωνικές επιστήμες (βάσει εγχειριδίου Frascati)  Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην συμβουλευτική υποστήριξη για προσέλκυση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκούς πόρους, ή/και στην συγγραφή ή/και υλοποίηση εθνικών/ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης Ε&Κ ή/και στην μεταφορά τεχνολογίας ή/και στην αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή/και στην υποστήριξη ερευνητικών φορέων ή/και Πανεπιστημίων  Καλή γνώση αγγλικών (επίπεδο C1)  Ολοκληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (για τους άρρενες υποψηφίους)  Ευχέρεια πραγματοποίησης ταξιδιών εντός και εκτός Ελλάδος  Ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και βάσεων δεδομένων  Δυναμισμό και ικανότητα αντίληψης και ανάληψης πρωτοβουλιών
Διάρκεια 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το τέλος των έργων χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΕ.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 17:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤΜΚ469ΗΚΥ-38Ε.pdf
Προσόντα 1. Ο/Η υποψήφιος/α πρέπει να είναι εγγεγραμμένος/η σε τμήμα ΑΕΙ, κατεύθυνσης ψηφιακών τεχνών. 2. Γνώση αγγλικών επιπέδου C2 (αποδεικνύεται με την αντίστοιχη πιστοποίηση). 3. Γνώση γαλλικών επιπέδου Β1 και άνω (αποδεικνύεται με την αντίστοιχη πιστοποίηση). 4. Να έχει ικανότητες και γνώσεις προχωρημένου επιπέδου σε ψηφιακές εφαρμογές (αποδεικνύονται μέσω του portfolio του/της υποψηφίου/ας) 5. Πολύ καλή γνώση επεξεργασίας εικόνων (αποδεικνύεται μέσω του portfolio του/της υποψηφίου/ας)
Τόπος απασχόλησης: Ρέθυμνο, ΙΜΣ-ΙΤΕ
Διάρκεια Η διάρκεια της θέσης θα είναι 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΡ48469ΗΚΥ-ΟΗ7.pdf
Προσόντα Τίτλοι Σπουδών
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 26/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ6Ζ8469Β7Τ-Ζ0Μ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής ή συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις Γεωπονικές Επιστήμες ή/και το Περιβάλλον ή συναφούς πεδίου από την Ελλάδα ή το Εξωτερικό αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ.
3 Εγγεγραμμένος Υποψήφιος/α Διδάκτορας σε αντικείμενο συναφές με την επιστήμη τροφίμων
4 Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006
5 Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε αντικείμενο συναφές με τις γεωπονικές επιστήμες

Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30.06.2025 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΒΧΒ469Β7Ξ-Δ4Π.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής της Ελλάδος ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2 Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επιπέδου C2), όπως αποδεικνύεται με βάση το 1 Π.Δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ. 116/2006
3 Εγγεγραμμένος υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο συναφές με μοντελοποίηση βάσει μηχανικής μάθησης για συστήματα λήψης αποφάσεων

Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 31/12/2024 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης έως την λήξη του έργου ή τη λήξη των τυχόν παρατάσεών του.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6006469Β7Ξ-ΗΦ7.pdf
Προσόντα
Διάρκεια [ 6 ] μηνών και όχι πέραν της 31/12/2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 21/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ2ΦΓ46ΝΚΟΤ-7ΥΘ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Οικονομικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών από ΑΕΙ της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 2 Γνώση Χειρισμού Η/Υ 3 Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επιπέδου C2) 4 Εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της θέσης τουλάχιστον 1 έτους σε ερευνητικά προγράμματα.

Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30/09/2024 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/93ΘΙ469Β7Ξ-1ΕΧ.pdf
Προσόντα Τα ελάχιστα απαιτούμενα ειδικά προσόντα των προς πρόσληψη διδασκόντων για τις θέσεις του πίνακα με α/α (1) έως (9) είναι ο υποψήφιος διδάσκοντας να είναι κάτοχος Πανεπιστημιακού Πτυχίου με συνάφεια στο διδασκόμενομάθημα.Ειδικότερα για τη θέση του πίνακα α/α (10), εκτός του πτυχίου ειδικότητας ΤΕΦΑΑ απαιτείται και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης και θα συνεκτιμηθεί η ειδικότητα του Στίβου. Επιπρόσθετα, για τα ανωτέρω μαθήματα η καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, καθορίζεται ως απαραίτητη.Σε περιπτώσεις μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από πτυχιούχους ΑΕΙ, γίνονται δεκτές αιτήσεις πτυχιούχων ΑΤΕΙ. Για τους υποψηφίους για τις θέσεις διδασκόντων ανωτέρω πίνακα θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η ευδόκιμη προϋπηρεσία σε ΑΣΣΥ, καθώς και η επαγγελματική – εκπαιδευτική προϋπηρεσία στο διδασκόμενο μάθημα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 05/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Ζ4Ο6-ΕΒΠ-0.pdf
Προσόντα 100 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης - Αρχιμάγειρας (Chef) Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας.

101 Απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ7ΩΨΩ65-ΩΡΡ-0.pdf
Προσόντα 100 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας ή Φύλακας Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων ή Στέλεχος Ασφαλείας Προσώπων και Υποδομών Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου σπουδών ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Τμήματος Ειδίκευσης Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής*, αντίστοιχης ειδικότητας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΞΨΨΩ65-0ΨΞ-0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια έως οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 21/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥΧΒ46ΝΚΟΤ-ΡΟΓ.pdf
Προσόντα 1. Υποψήφιος Διδάκτωρ με βαθμό 1ου πτυχίου >7 2. Δίπλωμα Μηχανικού ΑΕΙ 3. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην επιστήμη των υλικών 4. Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού
Διάρκεια Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου ήτοι 13/12/2024, και μέχρι 6 ανθρωπομήνες συνολικά και μέχρι του ποσού των 7.320 € συνολικά.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 29/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/90ΓΞ46ΨΖΣ4-ΖΩΡ.pdf
Προσόντα Πρωταρχικός σκοπός του Προγράμματος είναι η δημιουργία επιστημόνων με υψηλό επίπεδο κατάρτισης στο επιστημονικό πεδίο της Βιοπληροφορικής. Συγκεκριμένα το Πρόγραμμα θα προετοιμάζει τους φοιτητές και θα τους παρέχει εμπειρία και τεχνογνωσία είτε να ακολουθήσουν μια σταδιοδρομία στον ιδιωτικό τομέα, σε εργαστήρια που χρειάζονται επιστήμονες με γνώσεις Βιοπληροφορικής για ανάλυση μεγάλου όγκου Βιοϊατρικών δεδομένων, είτε στη δημιουργία επιστημόνων που θα μπορούν να ασχοληθούν με την έρευνα και με τη διδασκαλία στο χώρο της Βιοπληροφορικής στον ακαδημαϊκό/ερευνητικό τομέα και στην απόκτηση διδακτορικού διπλώματος.
Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί: Πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, ενδεικτικά προερχόμενοι από τα Τμήματα: (α) Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Νοσηλευτικής και άλλων συναφών Τμημάτων Επιστημών Υγείας. (β) Βιολογίας, Φυσικής, Μαθηματικών, Χημείας και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων. (γ) Επιστήμης Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τμημάτων Πολυτεχνικών Σχολών ή και άλλων Τμημάτων συναφών αντικειμένων.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΕΞ6469Β7Γ-ΑΣ9.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Διάρκεια σύμβασης: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 28/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΒΦ4Ω9Ψ-Φ9Τ-0.pdf
Προσόντα 101 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ. 580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής* ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Άδεια ναυαγοσώστη εκδιδόμενη από Λιμενική Αρχή ή Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό Ναυαγοσώστη, αναγνωρισμένης ναυαγοσωστικής σχολής από οικεία Λιμενική Αρχή, σε ισχύ.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 28/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/65ΒΠΩΡΠ-ΥΓ2-0.pdf
Προσόντα 101 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης εισαγωγική κατεύθυνση Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Κοινωνικής Εργασίας Α.Ε.Ι.* της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής. β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνικής Εργασίας ή Βεβαίωση ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος Κοινωνικού Λειτουργού. γ) Ταυτότητα μέλους του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση εγγραφής – υποβολής ετήσιας δήλωσης στοιχείων Κοινωνικού Λειτουργού στον Σ.Κ.Λ.Ε. (άρθρα 78 & 110 του ν. 4488/2017 - Α΄137), η οποία να είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της. δ) Γνώση Πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: i) επεξεργασίας κειμένων, ii) υπολογιστικών φύλλων και iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

102 α) Πτυχίο ή δίπλωμα Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Κοινωνικών - Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. β) Γνώση Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 29/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΣΟΙΩΗΙ-Α4Ι-0.pdf
Προσόντα 1. ΘΈΣΗ:
Πτυχίο ΠΕ Γεωπονίας, ή Πτυχίο ΠΕ Μηχανικού Περιβάλλοντος ή άλλου συναφούς αντικειμένου σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής
Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γνώση χρήσης Η/Υ. Γνώση χρήσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφορίων (GIS). Εμπειρία σχετική με το αποτύπωμα νερού ή το ανθρακικό αποτύπωμα. Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται, στην περίπτωση που δεν απαιτείται αυτό ορίζεται με υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.

2Η ΘΕΣΗ:
Πτυχίο ΠΕ Γεωπονίας σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής. Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με τη Φυτοπαθολογία-Μυκητολογία. Εμπειρία σε θέματα in-vitro και in-planta βιοδοκιμών με φυτοπαθογόνους μύκητες. Γνώση χρήσης Η/Υ
Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.
Διάρκεια Διάρκεια σύμβασης: Έως τη λήξη του Έργου, ήτοι 31.05.2025, με έναρξη ισχύος της από την υπογραφή της.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΝΥΔΟΞ3Μ-ΚΒΜ-0.pdf
Προσόντα 1. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του επικεφαλής του Τομέα Αξιοποίησης και Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής,
β) μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οποιουδήποτε γνωστικού αντικειμένου ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο της αλλοδαπής,
γ) καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
δ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δέκα (10) ετών στον τομέα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε (5) έτη σε θέσεις ευθύνης:
- στη διαχείριση, αξιοποίηση χαρτοφυλακίων και στη συγκριτική αξιολόγηση εναλλακτικών επιλογών αξιοποίησης ακινήτων
- στη σύνταξη επενδυτικών προγραμμάτων και στην ανάλυση κόστους – οφέλους, στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

2. Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Αξιοποίησης Ακινήτων απαιτείται να διαθέτουν τα ακόλουθα προσόντα:
α) πτυχίο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένο ως ισότιμο τίτλο σπουδών της αλλοδαπής,
β) καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας,
γ) επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον οκτώ (8) ετών στον τομέα αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας, εκ των οποίων τουλάχιστον δύο (2) έτη σε θέσεις ευθύνης:
- στην αξιοποίηση ακινήτων και χαρτοφυλακίων
- στην ανάλυση κόστους - οφέλους σεναρίων αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΔΟ846ΝΕΟΦ-ΥΕΡ-0.pdf
Προσόντα 100 Για όλους τους κλάδους και ειδικότητες της κατηγορίας ΥΕ ως τυπικό προσόν διορισμού ή πρόσληψης ορίζεται απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψήφιους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 ή πτυχίο Κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, ν. 4504/1966 ή άλλος ισότιμος των ανωτέρω τίτλος της αλλοδαπής.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 29/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Χ8ΧΩ1Σ-Χ4Μ-0.pdf
Προσόντα • Πτυχιούχος Βιολογίας (ΠΕ) ή Τεχνολόγος Ιχθυολόγος (ΤΕ) με: • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή/και διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με την οικολογία των θαλάσσιων αγγειοσπέρμων. • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη βιολογική ωκεανογραφία και την δειγματοληψία και ανάλυση αγγειοσπέρμων και σε εφαρμογή σχετικών δεικτών εκτίμησης οικολογικής ποιότητας.
Διάρκεια Η σύμβαση εργασίας θα έχει διάρκεια από την υπογραφή της και έως 31/12/2024 με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη των έργων/προγραμμάτων
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/67ΤΔΟΡΡΘ-ΖΣΠ.pdf
Προσόντα Α. 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Βιολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
Β. 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Βιολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο επιστημονικό πεδίο της Βιολογίας του Ανθρώπου 3. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
Γ. 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Βιοϊατρικών Επιστημών ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) Τεχνολόγου ιατρικών οργάνων ή ιατρικών εργαστηρίων ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 28/05/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΔΧΥ46ΨΖ2Ν-Γ25.pdf
Προσόντα - Πτυχίο ΠΕ Θετικών Επιστημών ή Γεωπονικών Σχολών ή κάτοχο ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ - Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα συναφή με την Γαλάζια Οικονομία - Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών στη συμμετοχή και υποστήριξη Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με θεματικό αντικείμενο την Γαλάζια Οικονομία & εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων (reports), συμμετοχή σε Ομάδες εργασίας, εμπειρία στην οργάνωση συνεδρίων/σεμιναρίων/σχολείων/ακαδημιών καθώς και σε δράσεις διάχυσης της πληροφορίας και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων των προγραμμάτων. - Kαλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια διάστημα 7 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι την λήξη τους
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/66ΙΦΟΡΡΘ-Π0Μ.pdf
Προσόντα Διευθυντής Τομέα εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή των οικείων Τομέων για θητεία από την πράξη διαπίστωσης εκλογής έως 31-8-2025. Ο Διευθυντής Τομέα δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ., Εργαστηρίου, Κλινικής και Μουσείου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/07/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΟ8746Ψ8ΧΒ-61Χ.pdf
Προσόντα 1 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντισεισμικά έργα 4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 15 χρόνων 5. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 10 μηνών στην υποστήριξη φορέων δημοσίου τομέα 6. Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 7. Γνώση χειρισμού Η/Υ

2 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε συναφές αντικείμενο 4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον 10 χρόνων 5. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 10 μηνών στην υποστήριξη φορέων δημοσίου τομέα 6. Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 7. Γνώση χειρισμού Η/Υ

3 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος 3. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 10 μηνών στην υποστήριξη φορέων δημοσίου τομέα 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ

4 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικών Δομικών Έργων Τ.Ε. ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 10 μηνών στην υποστήριξη φορέων δημοσίου τομέα 3. Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ

5 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Τοπογραφίας ΤΕ ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ΤΕ ή Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής Τ.Ε. ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 10 μηνών στην υποστήριξη φορέων δημοσίου τομέα 3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ

6 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Διοίκησης Επιχειρήσεων – Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διεθνούς Εμπορίου ή Διοίκησης Κοινωνικών- Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων ή Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων ή Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων - Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας ή Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ή Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων ή Ελεγκτικών και Ασφαλιστικών Εργασιών ή Εμπορίας και Διαφήμισης ή Λογιστικής ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ή Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων και Μεταφορών. 2. Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον 10 μηνών στην υποστήριξη φορέων δημοσίου τομέα 3. Καλή Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΣΩΔ46Μ8ΝΧ-4ΤΛ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Διοίκηση Επιχειρήσεων από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως έξι (6) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Η4Η46Ψ8Ζ6-ΑΥΝ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 12 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 20/05/2024
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/951346ΝΚΟΤ-ΥΩΞ.pdf
Προσόντα 101 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β΄ κύκλου Σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ.580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ’ ( C ) κατηγορίας, και γ) Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) .

102 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ήν.1566/1985) ή ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ.580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας. β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. γ) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Β΄, ειδικότητας 1ης του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.3.

103 α) Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 (Ι.Ε.Κ. ή Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης Ι.Ε.Κ. ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) ή Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 4 ΕΠΑ.Λ. ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Α΄ ή Β΄ κύκλου Σπουδών ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Τ.Ε.Σ. (ν.1566/1985 ή ν.576/1997) ή Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ (ν.1346/1983 ήν.1566/1985) ή ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου (Ε.Π.Λ.) ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (Τ.Ε.Λ.) ή Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής Εργοδηγών (Ν.Δ.580/1970) ή Γενικού Λυκείου ή Ενιαίου Λυκείου ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης. β) Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική. γ) Άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α΄, ειδικότητας 1ης του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 1.5, 1.6, 1.7.

104 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (τελευταίο εδάφιο περ. στ΄ παρ. 1 άρθρου 40 Ν. 4765/2021).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΜΧΧΩ1Ρ-Θ5Τ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πληροφορικής από Α.Ε.Ι ή Τ.Ε.Ι της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως έξι (6) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΠΤΥ46Ψ8Ζ6-ΥΥΦ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για τη θέση του/της εκπροσώπου της κατηγορίας έχουν όλα τα μέλη της κατηγορίας προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποχωρούν από την υπηρεσία κατά τη διάρκεια της θητείας για την οποία προκηρύσσεται η θέση και δεν τελούν σε άδεια άνευ αποδοχών ή σε αναστολή καθηκόντων κατά τον χρόνο διενέργειας των εκλογών.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 03/06/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Θ5246ΨΖ2Ν-ΞΝΞ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Βιολογίας ή Γεωπονίας ή συναφούς ειδικότητας από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας. • Επαγγελματική εμπειρία σε προγραμματισμό • Εμπειρία στην βιοπληροφορική και συγκεκριμένα σε βάσεις δεδομένων
Διάρκεια 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης βάσει αναγκών του προγράμματος
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΒ1Ε469ΗΚΥ-ΞΗ3.pdf
Προσόντα − Bachelor Degree in Life Sciences with a very good grade record − Enrollment in a postgraduate program leading to a Master degree − Excellent oral and written skills in English − Experienced with presentation of bioinformatics topics in English − Bioinformatics skills (coding in Python, R, Unix, bioinformatics tools, machine learning, workflows) − Proof of experience by international seminars/workshops attendance will be appreciated
Διάρκεια Διάρκεια: 2 μηνών. Fellowship Duration: 2 months Total budget: 900 € total (450 monthly) Envisaged starting date: 1 July 2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/90ΛΗ469ΗΚΥ-5ΚΣ.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Οικονομικής κατεύθυνσης ΠΕ/ΤΕ ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται) 2 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σχετικό με το βασικό τίτλο σπουδών ΝΑΙ /ΟΧΙ (Δε βαθμολογείται)
Διάρκεια Από ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και (έξι) 6 μήνες με δυνατότητα ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΜΦΕ46ΜΗ2Ι-1Β7.pdf
Προσόντα 400 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτροτεχνίτη ΣΤ’ ειδικότητας Εναερίων και Υπογείων Δικτύων ή Βεβαίωση αναγγελίας Τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ ειδικότητας του Π.Δ. 108/2013, όπως ισχύει*. 2) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. Γίνεται επίσης δεκτός οποιοσδήποτε τίτλος ΙΕΚ ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υποψήφιος υποβάλλει βεβαίωση της αρμόδιας για την έκδοση της άδειας ή βεβαίωσης, υπηρεσίας, ότι η ανωτέρω άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση αναγγελίας* χορηγήθηκε βάσει του συγκεκριμένου τίτλου είτε αυτοτελώς είτε με συνυπολογισμό και εμπειρίας. 3) Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών ως Ηλεκτροτεχνίτης ΣΤ’ Ειδικότητας σε εργασίες λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής Εναερίων και Υπογείων Δικτύων Μέσης και Χαμηλής Τάσης.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/133445_04042024-17052024.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο (BSc) Βιολόγου 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MSc) στη Κλινική Βιοχημεία ή συναφούς αντικειμένου 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια χρονικό διάστημα 5 μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης σε περίπτωση παράτασης του έργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 27/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/90Β646ΨΧ6Τ-ΜΒΓ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις σε σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογιών full-stack web εφαρμογών (Angular, React, Python, Javascript) 4. Επαγγελματική εμπειρία στη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 28/05/2024 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝ8Φ469ΗΡ8-ΤΜΥ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού Java ή C/C++ ή Python 4. Εμπειρία στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση υπολογιστικών συστημάτων
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής τους. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 28/05/2024 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9393469ΗΡ8-Θ7Γ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού σε Python ή/και C++ ή/και C# ή/και Java 4. Γνώσεις σε αλγορίθμους και τεχνικές μηχανικής μάθησης 5. Εμπειρία ενός (1) έτους σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά προγράμματα/έργα σε Εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό επίπεδο
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 28/05/2024 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΕΟΙ469ΗΡ8-ΙΑΔ.pdf
Προσόντα Δικαίωμα Συμμετοχής στο πιλοτικό πρόγραμμα προκαταρκτικής κλινικής άσκησης: α) Ιατροί που έχουν αποφοιτήσει από ιατρικές σχολές των πανεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής από την 01.01.2022 και εφεξής β) Δεν έχουν τοποθετηθεί για εκπαίδευση σε κανένα στάδιο της ειδικότητας γ) Δεν έχουν επιλεγεί από προκήρυξη ή πρόσκληση για την εκπλήρωση της υπηρεσίας υπαίθρου, ούτε την έχουν εκπληρώσει. δ) Δεν έχουν πάρει νόμιμη απαλλαγή από την υποχρέωση εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 31/05/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ6ΘΑ469Η2Ι-ΝΧΦ.pdf
Προσόντα Α. • Πτυχίο ΠΕ Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (πρώην Επιστημών της Θάλασσας) σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής. • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (MSc) Ωκεανογραφίας ή Θαλάσσιων Επιστημών σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής. • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. • Γνώση χρήσης Η/Υ.
Β. • Πτυχίο ΠΕ Βιολογίας ή ΠΕ Επιστημών Υγείας