Προσόντα 1. Κατοχή Πτυχίου Πανεπιστημίου Οικονομικών ή Πολιτικών ή Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών Επιστημών ή
ισοτίμου και αντιστοίχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων β) υπολογιστικών φύλλων
και γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
4. Κατοχή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σπουδών, στις Οικονομικές, ή Πολιτικές, ή Κοινωνικές,
ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες ή τίτλου σπουδών αντίστοιχης ειδικότητας της ημεδαπής ή ισοτίμου και
αντίστοιχου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής.
5. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό
της υπό πλήρωσης θέσης, κατά το χρόνο υποβολής των δικαιολογητικών
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 06/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΞ13469Β7Ι-ΜΦΘ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αρχιτέκτονα Μηχανικού
2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Γνώσεις σχεδιαστικών προγραμμάτων (π.χ. Autocad, Revit) ή/και προγραμμάτων BIM
(Μοντελοποίηση Κτιριακής Πληροφορίας)
4. Εμπειρία σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά προγράμματα/έργα σε Εθνικό ή/και
Ευρωπαϊκό επίπεδο
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 18/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ9ΛΘ469ΗΡ8-Θ4Κ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
4. Γνώσεις προγραμματισμού σε Python για εφαρμογές στην Επιστήμη των Δεδομένων
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 18/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥΧΖ469ΗΡ8-1ΨΧ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών
ή Φυσικής ή συναφούς ειδικότητας
2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Γνώσεις προγραμματισμού (python, java ή C/C++)
4. Εμπειρία σε Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά προγράμματα/έργα
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 18/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ8Α2469ΗΡ8-ΙΤΘ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή
συναφούς ειδικότητας
2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
3. Γνώσεις αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (C++ ή Java)
4. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά
προγράμματα/έργα σε Εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό επίπεδο
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 18/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΤΔ7469ΗΡ8-ΔΥ8.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο στην επιστήμη και
τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Πτυχίο Θετικών Επιστημών.
2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορικής (integrated Master
ή άλλο)
3. Καλή Γνώση Αγγλικής (επίπεδο Β2).
Διάρκεια έως 30/06/2024 (2,52 Α/Μ με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό έως την λήξη)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Α3Ζ46941Δ-2ΗΥ-0.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημιακού Τομέα στις Θετικές Επιστήμες, της ημεδαπής ή
ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής.
2. Κάτοχος τίτλου Μεταπτυχιακών σπουδών στην Ανάλυση Δεδομένων, ή Επιστήμη
Δεδομένων.
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια 6 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Α3Ζ46941Δ-2ΗΥ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού Τμήματος κατεύθυνσης Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-08-2024, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης της δράσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ9Γ1ΟΛΔΨ-ΡΛΙ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα Ιατρικής της ανώτατης εκπαίδευσης Ιδρύματος της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, ο οποίος είτε να έχει εκδοθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα
το οποίο να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παράλληλα και ο ανωτέρω Τίτλος να είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 306 ν 4957/2022, είτε να είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.
Διάρκεια 6 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με τον περιορισμό της διαθέσιμης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Ιανουάριος 2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Ξ46469Β7Γ-ΑΛΛ.pdf
Προσόντα Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ ή CΕ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει).

Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ ή CΕ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012, όπως ισχύει).
Διάρκεια 7 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 13/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 22/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/anakoinosi-dimoy-thasoy-soch-5_2023-6nzmord-oid-.pdf
Προσόντα Άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων ομάδας Ζ’ τάξης Γ’ του π.δ. 31/1990, ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α’ ειδικότητας 3 του π.δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 3.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της απόφασης με αριθμ. οικ. 1032/166/Φ.Γ. 9.6.4 (Η)/5.3.2013 (Φ.Ε.Κ. 519/6.3.2013/τ.Β΄) υπουργικής απόφασης

Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 04/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 18/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝΧΕΩΨΜ-ΦΑΑ.pdf
Προσόντα Πτυχίο Ιστορίας – Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία σε ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
Αριστη γνώση της αγγλικής, ή γαλλικής, ή γερμανικής, ή ιταλικής γλώσσας
Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου , ήτοι σε αρχαιολογικό έργο πεδίου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων)
Διάρκεια 2 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ11Ι46ΝΚΟΤ-ΔΜΦ.pdf
Προσόντα Τίτλοι Σπουδών
Διάρκεια 6 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/11/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 30/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΟΖ046ΨΖ2Ν-ΨΚΗ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπονίας, κατεύθυνσης φυτικής παραγωγής της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την εντομολογία. 3. Αποδεδειγμένη γνώση της αγγλικής γλώσσας. 4. Γνώση χρήσης Η/Υ. 5. Δυο συστατικές επιστολές.

Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/4995_Διαύγεια.pdf
Προσόντα
Διάρκεια οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 06/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΠΚΜ46ΝΚΟΤ-7ΑΠ.pdf
Προσόντα Θέση: Ένα άτομο- Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Κωδικός Θέσης: ΕΜΣΚ-01
 Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός  Διδακτορικό στην επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού ή στις επιστήμες του Μηχανικού
σε αντικείμενο συναφές με το έργο  Άδεια Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Θέση: Ένα άτομο- Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Κωδικός Θέσης: ΕΜΣΚ-02
 Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός  Διδακτορικό στην επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού ή στις επιστήμες του Μηχανικού
σε αντικείμενο συναφές με το έργο  Άδεια Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας

Θέση: Ένα άτομο- Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Κωδικός Θέσης: ΕΜΣΚ-03
 Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός  Διδακτορικό στην επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού ή στις επιστήμες του Μηχανικού
σε αντικείμενο συναφές με το έργο  Άδεια Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/638846ΨΖΣ4-ΥΤΛ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο (ΠΕ) Θετικών επιστημών της ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη διαχείριση περιβάλλοντος
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Εμπειρία στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία να αποδεικνύεται με απασχόληση τουλάχιστον δυο (2) ετών σε συναφή ερευνητικά έργα.
Διάρκεια τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/65ΖΝΟΡΡΘ-ΧΔΓ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 2 ΜΗΝΩΝ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 06/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΝΓΔΩΞ2-ΔΔΥ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΤΕΙ Αυτοματισμού ή Μηχανικού Αυτοματισμού
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Γνώσεις προγραμματισμού Python
5. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ερευνητικά προγράμματα/έργα
6. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01/01/2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΟΕΝ469ΗΡ8-ΜΚΕ-0.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης Θετικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ιδρύματος της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ 2. Αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών ή της Πληροφορικής Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ
3. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022.
4. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια Διάρκεια σύμβασης: έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Ιανουάριος 2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Ν09469Β7Γ-032.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Ιατρικής.
• Ερευνητική εμπειρία στην Καρδιολογία.
• Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C2).
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις στο αντικείμενο της Καρδιολογίας σε διεθνή peer-reviewed περιοδικά.
Διάρκεια 10 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 18/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΠΛ64694Φ7-70Ε.pdf
Προσόντα Για την ειδικότητα 1. Συνεργάτη ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) με διδακτορικό - Βιολόγος
1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) - Βιολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Διδακτορική Διατριβή σε αντικείμενο Εργαστηριακής Ιατρικής 3. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης

Για την ειδικότητα 2. Συνεργάτη ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) - Μοριακός/ή Βιολόγος
1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – Μοριακής Βιολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας 2. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης

Για την ειδικότητα 3. Συνεργάτη ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) με μεταπτυχιακό - Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
1. Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός τίτλος στην Εργαστηριακή Ιατρική 3. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης

Για την ειδικότητα 4. Συνεργάτη ΤΕ (Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) - Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων
1. Πτυχίο Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – Τεχνολόγου Ιατρικών Εργαστηρίων ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας 2. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης

Για την ειδικότητα 5. Συνεργάτη ΥΕ (Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης) - Γενικών καθηκόντων
1. Απολυτήριο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 2. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙ1Υ46ΨΖ2Ν-5Α9.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΕΟΜ8469Β7Θ-Τ2Ζ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης Θετικής ή
Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ιδρύματος της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος και
αντίστοιχος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον
ΔΟΑΤΑΠ
2. Αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών ή της Πληροφορικής
Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον
ΔΟΑΤΑΠ.2
3. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022.
4. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022, στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια Διάρκεια σύμβασης: έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Ιανουάριος 2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/691Θ469Β7Γ-0Ω9.pdf
Προσόντα 1.  Μεταπτυχιακός τίτλος εξειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία  Πτυχίο/Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού ή Τεχνολόγου Τροφίμων
 Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Μηχανικού (στην περίπτωση του Χημικού Μηχανικού)

2. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού  Υποψήφιος Διδάκτορας στον τομέα των διεργασιών τροφίμων και στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων

3.  Πτυχίο Χημικού Μηχανικού  Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού  Υποψήφιος Διδάκτορας στον τομέα των διεργασιών τροφίμων και στην επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΘΧ246ΨΖΣ4-ΞΥΤ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 06/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/62ΤΠ46ΝΚΟΤ-ΖΤΖ.pdf
Προσόντα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
1. Πτυχίο ΑΕΙ
2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών
φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) βάσεων δεδομένων και ε) παρουσιάσεων
4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά
προγράμματα/έργα
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΨΟ5469ΗΡ8-43Ζ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ
2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
3. Γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)
υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου, δ) βάσεων δεδομένων και ε)
παρουσιάσεων
4. Πιστοποιημένη Γνώση γραμματειακής ή/και διοικητικής υποστήριξης
5. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά
προγράμματα/έργα
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Λ0Η469ΗΡ8-ΛΓ0.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών Επιστημών
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Εφαρμοσμένη ή Επιχειρηματική Πληροφορική
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη διαχείριση ερευνητικών ή/και
αναπτυξιακών προγραμμάτων/έργων
Διάρκεια επτά (7) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΞ86469ΗΡ8-5Α7.pdf
Προσόντα Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄+Ε΄ ή CΕ κατηγορίας (Π.Δ. 51/2012,
όπως ισχύει)
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 13/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 22/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/dimos-thasoy.pdf
Προσόντα
Διάρκεια Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/67Ε7469Β7Δ-Λ0Γ-0.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΤΕΙ Αυτοματισμού ή Μηχανικού Αυτοματισμού 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με τον τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 4. Γνώσεις προγραμματισμού Python 5. Εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ερευνητικά προγράμματα/έργα 6. Δημοσιεύσεις/Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01/01/2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΟΕΝ469ΗΡ8-ΜΚΕ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 με δυνατότητα παράτασης για 3 έτη
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 05/12/2023 09:00
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΠΝΝ46ΨΖ2Ν-5ΗΚ.pdf
Προσόντα Κ1  Μεταδευτεροβάθμιας τίτλος σπουδών κατεύθυνσης Γραφιστικής/Πληροφορικής  Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)
Κ2  Μεταδευτεροβάθμιας τίτλος σπουδών, κατεύθυνσης Πληροφορικής/ Ηλεκτρονικής/Δικτύων  Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)

Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/03/2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΦΚ346941Δ-ΛΨ8.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/441242_221123-041223.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από Α.Ε.Ι της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ». 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε γνωστικό πεδίο σε συνάφεια με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσεις από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, Integrated Master, από ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης αυτό ισοδυναμεί με πτυχίο πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική διαπιστωτική απόφαση, που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 14:00
Αρχεία  
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης Θετικής ή Τεχνολογικής κατεύθυνσης Ιδρύματος της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ 1. 2. Αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος στον τομέα της Επιστήμης Υπολογιστών ή της Πληροφορικής Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.2 3. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022. 4. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Ιανουάριος 2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΤΥ6469Β7Γ-ΠΗΞ.pdf
Προσόντα ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 01 GR digiGOV-innoHU 1 Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα: - Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Τεχνολογίας Υπολογιστών ή αντίστοιχο πολυτεχνικής σχολής - Εργασιακή εμπειρία 3ετούς διάρκειας σε ερευνητικά έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και αναδυόμενων τεχνολογιών
ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 02 GR digiGOV-innoHU 2 Απαιτούμενα Τυπικά Προσόντα: - Πτυχίο Μαθηματικών - Εργασιακή εμπειρία 1 έτους σε ερευνητικά έργα ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων και αναδυόμενων τεχνολογιών
Διάρκεια Το διάστημα απασχόλησης ορίζεται από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής μέχρι τη λήξη του έργου την 31-12-2025.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ5Ο1465274-ΜΘΓ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Βιολόγου από ΑΕΙ της Ελλάδας ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με την μοριακή βιολογία/ βιοτεχνολογία από ΑΕΙ της Ελλάδας ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 3. Διδακτορικό Τίτλο Σπουδών σε συνάφεια με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ω9Ψ46Ψ8Ζ6-ΚΝΡ.pdf
Προσόντα Κ1  Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο ΑΕΙ στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορικής (integrated Master ή άλλο)  Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)
Κ2  Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή άλλο ισοδύναμο πτυχίο ΑΕΙ στην επιστήμη και τεχνολογία των Υπολογιστών και Πληροφορικής  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορικής (integrated Master ή άλλο)  Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)


Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/03/2024 με εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 1,1 Α/Μ με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό έως την λήξη του Έργου, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Επιθυμητός χρόνος έναρξης της σύμβασης: εντός του
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΡΞΒ46941Δ-Β7Π.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2) 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ 4. Εμπειρία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες και αυτή δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΥΙΚ46ΨΖ2Ν-ΞΚΕ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Θετικών Επιστημών από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (MSc) σε συνάφεια με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 3. Ερευνητική Εμπειρία σε μελέτη σημειοχημικών και βιοενεργών ουσιών φυσικής προέλευσης η οποία πιστοποιείται μέσω συμβάσεων ή/και βεβαιώσεων. 4. Πιστοποιημένη καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο B2).
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ5Ζ046Ψ8Ζ6-ΔΡΝ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ8Α946ΨΖΣ4-Η89.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου Φυτικής Παραγωγής από ΑΕΙ της Ελλάδας ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητα αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σε συνάφεια με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, η οποία πιστοποιείται μέσω συμβάσεων ή/και βεβαιώσεων (έως 48 μήνες). 3. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σε συνάφεια με το αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης (τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις).
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΘΥΡ46Ψ8Ζ6-ΨΕΡ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης Πολιτικού Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου Μηχανικού Ιδρύματος της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ 1 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών 3. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών (μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και τη λήψη της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται) σε έκδοση εγκρίσεων και αδειών έργων συναφών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 4. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία τριών (3) ετών (μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και τη λήψη της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται) σε αντικείμενο εργασίας συναφές με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης 5. Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022. 6. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022, στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια 20 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Ιανουάριος 2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΖΔΕ469Β7Γ-42Ξ.pdf
Προσόντα ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1 : - Τίτλος - Πτυχίο Ιατρικής Ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο, και τίτλος ειδικότητας στην Ψυχιατρική - Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και εγγραφή σε Ιατρικό Σύλλογο - Αποδεδειγμένο ειδικό ενδιαφέρον για την έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση (εκπαίδευση, κλινική άσκηση, ερευνητική δραστηριότητα) - Γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2 : Απολυτήριος τίτλος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ)  Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ή εθελοντική εργασία στον χώρο της ψυχικής υγείας ή με ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
Διάρκεια /7 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 18/12/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Υ3Β46ΨΖ2Υ-02Β.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού ή Μηχανικού Χωροταξίας και Ανάπτυξης 3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα 4. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον τομέα εκτιμήσεων- τεχνικών αξιολογήσεων 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υποστήριξη ανάπτυξης των περιπτώσεων χρήσης και στον σχεδιασμό των εργαλείων ανάλυσης δεδομένων
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01-01-2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΠΘ469ΗΡ8-ΠΝ9.pdf
Προσόντα ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 1: • Τίτλος – Πτυχίο Βιολογίας ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο. • Κατοχή ΜΔΕ σε αντικείμενο άμεσα συναφές με το υπό ανάθεση έργο (Basic Medical Science). • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και κατά προτίμηση ικανότητα χειρισμού ειδικών προγραμμάτων (Graphpad, Image J, LAS X, Adobe Photoshop, Illustrator και SnapGene). • Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν άριστη γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ 2: • Τίτλος – Πτυχίο Βιολογίας ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου, νομίμως αναγνωρισμένο. • Κατοχή ΜΔΕ σε αντικείμενο άμεσα συναφές με το υπό ανάθεση έργο (e.g. Master of Sciences and Technologies). • Κατοχή PhD σε αντικείμενο άμεσα συναφές με το υπό ανάθεση έργο (e.g.in Neuroscience). • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ και κατά προτίμηση ικανότητα χειρισμού ειδικών προγραμμάτων (Graphpad, Image J, LAS X, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, προγράμματος στατιστικής ανάλυσης SPSS και γλώσσας προγραμματισμού R). • Εξαιρετικές και αποδεδειγμένες δεξιότητες στον γραπτό και προφορικό λόγο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, της οποίας οφείλουν να έχουν άριστη γνώση κατά τις κείμενες διατάξεις.
Διάρκεια / έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου ήτοι 08/04/2025, ενώ υπάρχει η δυνατότητα παράταση της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 18/12/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/664146ΨΖ2Υ-ΛΟ8.pdf
Προσόντα
Διάρκεια έως έξι μήνες. Η συνεργασία αφορά: σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών, εντός του πλαισίου προγράμματος ιατρικής υπηρεσίας, για 272 ώρες τον μήνα / Συνολικό εξαμηνιαίο κόστος έργου ανά ιατρό: 54.508,50 €
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 05/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΞΟΒΟΡΡ3-ΠΧΚ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μαθηματικών ή συναφούς τίτλου σπουδών 2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα 4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά / διεθνή συνέδρια / κεφάλαια βιβλίων σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο των θέσεων
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή των συμβάσεων. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΔ4Τ469ΗΡ8-ΟΛΜ.pdf
Προσόντα Θέση 1η:• Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης σε Μηχανική Μάθηση ή/και Επιστήμη Δεδομένων2. • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη γνώση προγραμματισμού, Python, Data analytics, SQL, Machine learning, όπως προκύπτει από πιστοποιητικά ή/και βεβαιώσεις.
Θέση 2η: • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι Διπλωματούχος/Πτυχιούχος Επιστήμης Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή κάτοχος ισότιμου ή ταυτόσημου κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ή πτυχίου ΠΕ της Ελλάδας ή ίδρυμα του εξωτερικού αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ. • Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης Ηλεκτρολόγου/Ηλεκτρονικού Μηχανικού & Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών


Διάρκεια Από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (15/11/2025), με δυνατότητα παράτασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 18/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/97Ζ1469Β6Ν-ΟΣΒ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/427350_131123-041223.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΔΠΑ_443255_231123-041223.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/386154_171023-041223.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/441821_221123-041223.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Φυσικού
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με την Υπολογιστική Φυσική
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια 2 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/01/2024 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΜΦΑ469ΗΡ8-6ΞΨ_9-20-23.pdf
Προσόντα Kωδικός 100: • Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) επαγγελμάτων Ψυχικής Υγείας • Μεταπτυχιακό τίτλο στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, είτε Πιστοποιητικό Ειδίκευσης στον Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική (ΠΕΣΥΠ) της ΑΣΠΑΙΤΕ, είτε μεταπτυχιακό τίτλο στη Συμβουλευτική Ψυχολογία • Εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 2 ετών) στον χώρο της Ψυχικής Υγείας • Ειδική εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 2 ετών) στην Συμβουλευτική της Απασχόλησης

Κωδικός 101: • Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ) Σχολών Θετικών Επιστημών • Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση • Ειδική εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 10 ετών) στη διαχείριση και παρακολούθηση σύνθετων έργων, σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα.

Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΞΥ146Μ3ΘΘ-ΥΒΑ.pdf
Προσόντα Για την Ειδικότητα 1 Συνεργάτη ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε Μοριακή Διαγνωστική ή συναφή εξειδίκευση ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 9 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Βιολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Μοριακή Διαγνωστική ή συναφή εξειδίκευση 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 4. Άριστη γνώση της Γαλλικής Γλώσσας 5. Γνώση χειρισμού Η/Υ 6. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης

Για την Ειδικότητα 2 Συνεργάτη ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Χημικός, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στην Κλινική Βιοχημεία και Μοριακή Διαγνωστική ή συναφή εξειδίκευση ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 10 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Χημείας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Κλινική Βιοχημεία και Μοριακή Διαγνωστική ή συναφή εξειδίκευση 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 4. Γνώση χειρισμού Η/Υ 5. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης

Για την Ειδικότητα 3 Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών στη Βιολογία του Καρκίνου ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 11 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Βιολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Βιολογία του Καρκίνου 3. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 4. Εμπειρία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης

Για την Ειδικότητα 4 Συνεργάτη ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Βιολόγος ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 12 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) Βιολογίας ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ 4. Εμπειρία εννέα (9) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση θέσης
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/942546ΨΖ2Ν-ΒΧΑ.pdf
Προσόντα Τίτλοι σπουδών
Διάρκεια 6 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 04/02/2024 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Ψ7Ε469Β7Τ-6ΔΜ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού (Python/C++) 4. Γνώσεις σε τεχνικές βαθιάς μάθησης (deep learning) για ανάλυση εικόνων και εικονοσειρών 5. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε Ερευνητικά ή/και Αναπτυξιακά προγράμματα/έργα συναφή με το αντικείμενο των θέσεων
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής τους. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ρ98469ΗΡ8-ΓΞ5.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΤΕΙ Αυτοματισμού ή Μηχανικού Αυτοματισμού 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στην Πληροφορική και Επικοινωνίες 3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 4. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά προγράμματα/έργα 5. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01/01/2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΖΝΒ469ΗΡ8-ΕΣΠ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Ερευνητικά ή/και Αναπτυξιακά προγράμματα/έργα συναφή με το αντικείμενο των θέσεων
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής τους. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ32Θ469ΗΡ8-Ν41.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΤΕΙ Αυτοματισμού ή Μηχανικού Αυτοματισμού 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών στην Πληροφορική και Επικοινωνίες 3. Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 4. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά προγράμματα/έργα 5. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια 6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01/01/2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΕΖ4469ΗΡ8-ΝΟ7.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΤΕΙ Αυτοματισμού ή Μηχανικού Αυτοματισμού 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικός με τη διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 4. Γνώσεις προγραμματισμού C++ και Python 5. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά προγράμματα/έργα 6. Ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01/01/2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ2ΙΔ469ΗΡ8-00Ε.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις JavaScript, Typescript για frontend development
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΞΨΓ469ΗΡ8-Ξ4Ν.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού σε Python για εφαρμογές στην Επιστήμη των Δεδομένων 4. Γνώσεις προγραμματισμού Python ή C++ ή Java για την ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης (backend services)
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής τους. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΣΝΨ469ΗΡ8-5ΞΤ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με την Πληροφορική 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Γνώσεις επεξεργασίας εικόνας και βίντεο 5. Εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΞΚΤ469ΗΡ8-ΨΤΥ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής τους. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΤΩ1469ΗΡ8-ΛΜΑ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε τομείς Πληροφορικής 3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσα C/C++ ή Python ή Java 5. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά προγράμματα/έργα
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής τους. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ141469ΗΡ8-ΜΓ3.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού για τη σχεδίαση και ανάπτυξη αλγορίθμων (C/C++ ή/και Java, Python) 4. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στη σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών μέσω τεχνολογίας Blockchain σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά προγράμματα/έργα σε Εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό επίπεδο
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΛΚΒ469ΗΡ8-ΗΝΙ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (Python ή/και C++) 4. Γνώσεις ανάπτυξης backend με τη χρήση βάσεων δεδομένων και αντίστοιχων προγραμματιστικών πλαισίων (Django, .NET, Node.js) 5. Εμπειρία σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά προγράμματα/έργα σε Εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό επίπεδο
Διάρκεια είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ9ΝΣ469ΗΡ8-ΜΜ0.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (C++ ή Python) για ανάπτυξη λογισμικού και αλγορίθμων 4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά προγράμματα/έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης
Διάρκεια είναι έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/66ΟΗ469ΗΡ8-ΕΒ9.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς τίτλου σπουδών 2. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα 4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/διεθνή συνέδρια/κεφάλαια βιβλίων σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨΡΨ469ΗΡ8-ΒΩΧ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε Ερευνητικά ή/και Αναπτυξιακά προγράμματα/έργα συναφή με το αντικείμενο των θέσεων 4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/διεθνή συνέδρια/κεφάλαια βιβλίων συναφείς με το αντικείμενο των θέσεων
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής τους. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ9ΞΩ469ΗΡ8-ΦΥΙ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 2. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας. 3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στη μηχανική μάθηση ή στην υπολογιστική όραση ή σε συναφές αντικείμενο 4. Γνώση/Εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης 5. Γνώση/Εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Python 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα 7. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά / διεθνή συνέδρια / κεφάλαια βιβλίων στα αντικείμενα της Υπολογιστικής όρασης / Μηχανικής μάθησης / Βαθιάς μάθησης ή σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΞΧΔ469ΗΡ8-Ω4Σ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού (Java, C++ ή Python) 4. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Ερευνητικά ή/και Αναπτυξιακά προγράμματα/έργα
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΕΚ5469ΗΡ8-ΤΚΑ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μαθηματικών ή συναφούς τίτλου σπουδών 2. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώση/Εμπειρία προγραμματισμού σε γλώσσες προγραμματισμού C++ ή/και Python 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΑΒ9469ΗΡ8-Ο21.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώση αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού (Python ή/και C++) 4. Γνώσεις ανάπτυξης backend με τη χρήση βάσεων δεδομένων και αντίστοιχων προγραμματιστικών πλαισίων (Django, .NET, Node.js) 5. Εμπειρία σε ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά προγράμματα/έργα σε Εθνικό ή/και Ευρωπαϊκό επίπεδο
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΣΔ0469ΗΡ8-Β7Ξ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε επιστήμη υπολογιστών ή πληροφοριακά συστήματα 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα 5. Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών στη σχεδίαση και αξιολόγηση συστημάτων ή/και εφαρμογών πληροφορικής. 6. Γνώση στη διαχείριση και ασφάλεια συστημάτων υπολογιστών
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤΣΔ469ΗΡ8-ΛΑΡ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο AΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Περιβάλλοντος ή Γεωπονίας ή συναφούς ειδικότητας 2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών στον τομέα του Περιβάλλοντος 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/984Η469ΗΡ8-2ΧΠ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Φυσικού ή Χημικού ή συναφούς ειδικότητας 2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Φυσικού ή Χημικού ή συναφούς ειδικότητας 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Γνώσεις προγραμματισμού (ενδεικτικά Python) 5. Επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικών με το Περιβάλλον
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Υ9Υ469ΗΡ8-ΓΔΤ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώση/Εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων βαθιάς μάθησης 4. Γνώση/Εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Python 5. Γνώση/Εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων με χρήση του περιβάλλοντος μηχανικής μάθησης PyTorch 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/66ΝΛ469ΗΡ8-1ΗΞ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας. 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ7Τ8469ΗΡ8-Γ7Φ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Η/Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε μηχανική μάθηση ή ανάλυση/αναζήτηση πολυμέσων ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο 3. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά / διεθνή συνέδρια / κεφάλαια βιβλίων στα αντικείμενα της Υπολογιστικής όρασης ή/και Μηχανικής μάθησης ή/και Βαθιάς μάθησης ή/και Πολυμέσων ή/και Επαυξημένης πραγματικότητας ή σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΗΚΚ469ΗΡ8-ΠΚ7.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώση/Εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης 4. Γνώση/Εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Python 5. Γνώση/Εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων με χρήση του περιβάλλοντος μηχανικής μάθησης PyTorch 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα.
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Υ2Τ469ΗΡ8-83Ρ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 4. Αποδεδειγμένη γνώση στη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης ή/και αξιολόγησης της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων (EnergyPlus, PHPP, TRNSYS κ.α.). 5. Αποδεδειγμένη γνώση στη χρήση τρισδιάστατων σχεδιαστικών προγραμμάτων ή/και στη διαχείριση μοντέλου δομικών πληροφοριών κτιρίων (Revit, Archicad κ.α.)
Διάρκεια Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΟΧΨ469ΗΡ8-ΔΩΥ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Αποδεδειγμένες γνώσεις στον χαρακτηρισμό υλικών 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετική με την ανάλυση κύκλου ζωής ενεργειακών συστημάτων
Διάρκεια Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗΟΒ469ΗΡ8-3ΨΡ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην οργάνωση και διαχείριση πόρων και έργων ανάπτυξης 4. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με την πράσινη ή/και βιώσιμη ανάπτυξη 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε δράσεις διάχυσης πληροφοριών και επικοινωνίας προγραμμάτων/έργων πράσινης ή/και βιώσιμης ανάπτυξης
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/97ΔΞ469ΗΡ8-ΦΒ0.pdf
Προσόντα ΘΕΣΗ 1: 1. Πτυχίο ΑΕΙ 2. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Β2. 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης ή Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών ή συναφές 4. Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα ή συναφής με το υπό ανάθεση έργο
ΘΕΣΗ 2: 1. Πτυχίο ΑΕΙ
ΘΕΣΗ 3: 1. Πτυχίο ΑΕΙ
ΘΕΣΗ 4: 1. Πτυχίο ΑΕΙ
ΘΕΣΗ 5: 1. Απολυτήριος τίτλος Λυκείου ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
ΘΕΣΗ 6: 1. Πτυχίο ΑΕΙ

Διάρκεια Έξι (6) μήνες, με έναρξη έργου όπως θα ορισθεί στη σύμβαση.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ2ΡΩ469Β7Δ-80Ε.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Γεωπόνου Τμήματος: Γεωπονίας ή Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος ή Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής 2. Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη Διαχείριση Αποβλήτων 4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 5. Εμπειρία, τουλάχιστον δύο (2) ετών, σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01/01/2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΔ97469ΗΡ8-Α99.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην επίβλεψη κατασκευής ή/και ανέγερσης ενεργειακών συστημάτων σε κτίρια ή εγκαταστάσεις
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΟ9Α469ΗΡ8-ΡΦΙ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία ή στη Μοριακή Βιολογία.
Διάρκεια 6 μήνες (Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί μέχρι το τέλος του έργου αλλά και σε περίπτωση παράτασής του, χωρίς τη διενέργεια νέας Πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει και η απαιτούμενη πίστωση στο έργο) Προβλεπόμενο ποσό υποτροφίας: 500€/μήνα
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΒΥΥ4694Φ7-6ΜΦ.pdf
Προσόντα 1. Κάτοχος Πτυχίου ΑΕΙ (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ)
2. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου B2.
3. Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή (αναβολή) από αυτές από την έναρξη μέχρι το πέρας της σύμβασης (αφορά στους άρρενες υποψηφίους)
Διάρκεια Εννέα (9) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/67Ε7469Β7Δ-Λ0Γ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συστήματα πολυμέσων ή πληροφοριακά συστήματα 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα 5. Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη σχεδίαση και αξιολόγηση συστημάτων ή/και εφαρμογών πληροφορικής
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/95ΩΟ469ΗΡ8-8ΦΡ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 2. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Κ1Ε469ΗΡ8-ΖΞΒ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Τ.Ε.Ι. Διαχείρισης Πληροφοριών ή Διοίκησης και Διαχείρισης έργων ή Διοίκησης επιχειρήσεων 2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα οργάνωσης και οικονομικής παρακολούθησης καθώς και στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην οργάνωση προωθητικών δράσεων και στη διοργάνωση και υποστήριξη επιχειρηματικών συναντήσεων 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΓΣΩ469ΗΡ8-ΠΡΔ.pdf
Προσόντα  Αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος συναφής με το αντικείμενο στις Σπουδές Εκπαίδευσης ή στη Γλωσσολογία ή/και στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή στη Βιβλιοθηκονομία/Αρχειονομία/Πληροφορική Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, ο οποίος είτε να έχει εκδοθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παράλληλα και ο ανωτέρω Τίτλος να είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 306 ν 4957/2022, είτε να είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.1 ή/και ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) συναφής με το αντικείμενο στις Σπουδές Εκπαίδευσης ή στη Γλωσσολογία ή/και στην Επιστήμη των Υπολογιστών ή στη Βιβλιοθηκονομία/Αρχειονομία/Πληροφορική Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, ο οποίος είτε να έχει εκδοθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παράλληλα και ο ανωτέρω Τίτλος να είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 306 ν 4957/2022, είτε να είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.2  Αποδεδειγμένη άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022.  Δύο συστατικές επιστολές
Διάρκεια 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 17/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥ2Υ469Β7Γ-92Φ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης 2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε συντονισμό (οργάνωση και οικονομική διαχείριση) Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Προγραμμάτων/Έργων
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01.01.2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ2ΚΤ469ΗΡ8-ΣΜΥ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Διδακτορικός τίτλος σπουδών σχετικός με τον σχεδιασμό και τη βελτιστοποίηση στοιχείων μηχανολογικών συστημάτων 4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 5. Αποδεδειγμένη γνώση στη χρήση προγραμμάτων μηχανολογικού σχεδιασμού (π.χ. Solidworks, Autocad, Inventor, Ansys Geometry, κλπ.)
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΒΞΘ469ΗΡ8-Σ9Α.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο AEI Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Μαθηματικού Εφαρμογών 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με Εφαρμοσμένα και Υπολογιστικά Μαθηματικά 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 4. Γνώσεις προγραμματισμού σε Matlab, C και Python 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε τεχνικές συλλογής, απεικόνισης και μοντελοποίησης μεγάλου όγκου δεδομένων 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη συγγραφή επιστημονικών δημοσιεύσεων
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΨΦ0469ΗΡ8-21Ζ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 4. Αποδεδειγμένη γνώση προγραμματισμού (π.χ. Python, C, C++, Matlab, κλπ.) 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, σε διεθνή περιοδικά ή/και συνέδρια, συναφείς με μαθηματικές μοντελοποιήσεις και προσομοιώσεις
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΦΝΗ469ΗΡ8-72Τ.pdf
Προσόντα 1. Master’s degree in environmental science or similar discipline, with a specialization in LCA (preferable civil, architecture, environmental or chemical engineer) 2. Knowledge of MS Office, particularly Outlook, PowerPoint, Excel and Word. 3. Fluent in English (written and oral) 4. No more than 4 years of previous research activity 5. The Doctoral Candidate must not have resided in Greece for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the recruitment date and not have carried out in Greece his/her main activity (work, studies, etc.).
Διάρκεια will be up to thirty-six (36) months. Contracts may be renewed or extended by decisions of the Research Committee, on the recommendation of the Scientific COORDINATOR, without limitation, until the end date of the project/programme
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 02/01/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥΩΓ46Ψ8Ζ6-ΣΕΑ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στην Ορυκτολογία – Πετρολογία 3. Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 5. Εμπειρία σε γλώσσες προγραμματισμού (ενδεικτικά Python)
Διάρκεια Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:30
Αρχεία /upldsprokrx/9ΒΑΖ469ΗΡ8-8ΧΨ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 2. Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.). 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:30
Αρχεία /upldsprokrx/96ΟΚ469ΗΡ8-ΛΡΧ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Γεωπληροφορικής 3. Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:30
Αρχεία /upldsprokrx/6Γ11469ΗΡ8-ΙΝΕ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 2. Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας. 3. Γνώση/Εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης. 4. Γνώση/Εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Python. 5. Γνώση/Εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού C++ 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΣΜ1469ΗΡ8-Ε2Μ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Διδακτορικό Δίπλωμα σχετικό με τη χρήση ενεργειακών συστημάτων στον κτηριακό τομέα 4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 5. Αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων ή/και ενεργειακών συστημάτων ή/και ενεργειακών κοινοτήτων 6. Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού ανάλυσης Δυναμικών Συστημάτων (π.χ. Matlab/Simulink, Modelica/Dymola, TRNSYS) 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις συναφείς με ενεργειακή μελέτη κτιρίων και συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και αερισμού (HVAC)
Διάρκεια Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ε89469ΗΡ8-Ρ54.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ορυκτολογία – Πετρολογία 3. Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Άσκησης Γεωτεχνικού Επαγγέλματος ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων Άσκησης του Γεωτεχνικού Επαγγέλματος από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) 4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε διαχείριση έργων
Διάρκεια Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:30
Αρχεία /upldsprokrx/930Υ469ΗΡ8-ΤΡΑ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Περιβάλλοντος 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Περιβαλλοντικής Μηχανικής 3. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Περιβάλλοντος 4. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:30
Αρχεία /upldsprokrx/699Ξ469ΗΡ8-9Μ0.pdf
Προσόντα Α. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής με ειδίκευση στις οπτικές επικοινωνίες. • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
Β. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) Πολυτεχνικής Σχολής ή Πληροφορικής. • Μεταπτυχιακό δίπλωμα Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ) με ειδίκευση στα δίκτυα. • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2) • Ερευνητική* εμπειρία έξι (6) μηνών σε δίκτυα από συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/69ΥΜ46Ψ8ΧΒ-ΗΛΨ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας 4. Αποδεδειγμένη γνώση προγραμματισμού (π.χ. Python, C, C++, Matlab, κλπ.) 5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, σε διεθνή περιοδικά ή/και συνέδρια, συναφείς με μαθηματικές μοντελοποιήσεις και προσομοιώσεις
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ4ΠΙ469ΗΡ8-Χ5Τ.pdf
Προσόντα Οι υποψήφιες/οι θα πρέπει: α) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. β) Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης. γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα των δημοσίων υπαλλήλων. δ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή. ε) Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στην Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες. στ) Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
Διάρκεια Ωράριο εργασίας Έκαστος από τους προσλαμβανόμενους ιατρούς θα πραγματοποιεί μηνιαίως, μία (1) ενεργή (24 ωρη ) εφημερία, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών. Αμοιβή Η αμοιβή των ιατρών για την πραγματοποίηση μίας (1) ενεργής (24ωρης) εφημερίας
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΙΘΖ4690Β3-ΕΡ7-0.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε πληροφοριακά συστήματα ή τεχνολογίες λογισμικού 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα 5. Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη σχεδίαση και αξιολόγηση συστημάτων ή/και εφαρμογών πληροφορικής 6. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά/κεφάλαια βιβλίων σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της θέσης
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΦΨ2469ΗΡ8-Α6Ρ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σχετικό με τη διαχείριση ή/και αξιολόγηση τεχνικών έργων και συστημάτων 4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 5. Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού ανάλυσης Δυναμικών Συστημάτων (π.χ.Matlab/Simulink, Modelica/Dymola, Apros) 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με υπολογιστική μοντελοποίηση ή ανάλυση ή αξιολόγηση ενεργειακών συστημάτων 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με την ανάπτυξη και χρήση μοντέλων υπολογιστικών εργαλείων προσομοίωσης ή ανάλυσης ή αξιολόγησης σε ενεργειακές εφαρμογές
Διάρκεια Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΠΚΤ469ΗΡ8-ΤΚΡ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώση/Εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογιστικής όρασης και μηχανικής μάθησης 4. Γνώση/Εμπειρία σε γλώσσα προγραμματισμού Python 5. Γνώση/Εμπειρία στην ανάπτυξη αλγορίθμων με χρήση του περιβάλλοντος μηχανικής μάθησης PyTorch 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ6Ψ3469ΗΡ8-110.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΤΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων ή Μηχανικού Πληροφορικής ή Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Αποδεδειγμένη γνώση τουλάχιστον μίας (1) γλώσσας προγραμματισμού (ενδεικτικά Python, Javascript) 4. Αποδεδειγμένη γνώση υλοποίησης πλατφορμών λογισμικού με χρήση τεχνολογιών προγραμματισμού (π.χ. HTML, CSS, MySQL κ.τ.λ) 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΖ0Ζ469ΗΡ8-ΞΝ4.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 4. Αποδεδειγμένη γνώση στη χρήση εργαλείων μοντελοποίησης ή/και αξιολόγησης της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων (EnergyPlus, PHPP, TRNSYS κ.α.). 5. Αποδεδειγμένη γνώση στη χρήση τρισδιάστατων σχεδιαστικών προγραμμάτων ή/και στη διαχείριση μοντέλου δομικών πληροφοριών κτιρίων (Revit, Archicad κ.α.). 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην υλοποίηση Ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων/έργων που άπτονται της ενεργειακής ανακαίνισης του κτιριακού τομέα 7. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με την αξιολόγηση ενεργειακών συστημάτων και κτιρίων
Διάρκεια Πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Μ8Ω469ΗΡ8-3ΦΜ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Φυσικής ή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών με κατεύθυνση Φυσικού Εφαρμογών 2. Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Αποδεδειγμένη γνώση γλώσσας προγραμματισμού (πχ. Python, Matlab, κλπ.) 4. Αποδεδειγμένη γνώση σε αλγορίθμους μηχανικής μάθησης (machine learning) και εξόρυξης δεδομένων (data mining) καθώς και αξιοποίησή τους για την αξιολόγηση και βελτίωση των επιδόσεων αλγορίθμων επίβλεψης 5. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με την ασφάλεια και τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΩΝΗ8469ΗΡ8-0ΟΞ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού Περιβάλλοντος 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού Περιβάλλοντος 3. Διδακτορικός τίτλος σπουδών στη Μηχανική Περιβάλλοντος 4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με την εκτίμηση ή/και αξιολόγηση περιβαλλοντικών δεικτών 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικές με θέματα μετρήσεων περιβαλλοντικών δεικτών
Διάρκεια Τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΚΚ5469ΗΡ8-4Θ4.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης των Υπολογιστών 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με τεχνολογίες δεδομένων και λογισμικού 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 4. Γνώση γλωσσών προγραμματισμού (Python, Java) 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα συναφή με τη συγκέντρωση, αποθήκευση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων σε πραγματικό χρόνο 6. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, σε διεθνή περιοδικά, συναφείς με έξυπνα δίκτυα ενέργειας και ανάλυση κύκλου ζωής
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΝΑΚ469ΗΡ8-ΒΦΝ.pdf
Προσόντα Θέση 1η: • Δίπλωμα Ηλεκτρονικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. • Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο συναφές με την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας και βίντεο για εφαρμογή σε συστήματα πραγματικού χρόνου, ΠΕ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ2. • Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά στο αντικείμενο της ανάπτυξης μεθοδολογιών ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας και βίντεο για συστήματα επίβλεψης πραγματικού χρόνου. • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Θέση 2η: • Πτυχίο Βιοχημικού ή Βιοϊατρικού Μηχανικού ή ομώνυμο ή ισότιμο κατά περιεχόμενο ειδικότητας διπλώματος ΠΕ της Ελλάδος ή της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. • Διδακτορικό Δίπλωμα σε αντικείμενο συναφές με τις Βιολογικές / Ιατρικές Επιστήμες, ΠΕ της Ελλάδος ή ίδρυμα του εξωτερικού αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ4. • Δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια ή επιστημονικά περιοδικά στα επιστημονικά πεδία ανάλυσης και ερμηνείας βιοϊατρικών δεδομένων ή/και προηγμένων συστημάτων ηλεκτρονικής υγείας. • Αποδεδειγμένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια /Δέκα μήνες (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 13/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΖΦΥ469Β6Ν-ΘΧΥ.pdf
Προσόντα Α. 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Φυσικού ή/και Μηχανικού 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στις επιστήμες Περιβάλλοντος 3. Αποδεδειγμένη γνώση σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή μαθηματικών μοντέλων προσομοίωσης ροής και την ανάλυση και επεξεργασία αποτελεσμάτων από σχετικά μαθηματικά μοντέλα 4. Δώδεκα (12) μήνες επαγγελματική*/ερευνητική** εμπειρία στη συλλογή και επεξεργασία περιβαλλοντικών δεδομένων 5. Δώδεκα (12) μήνες επαγγελματική*/ερευνητική** εμπειρία στην εφαρμογή εργαλείων περιβαλλοντικής αξιολόγησης (Ανάλυση Κύκλου Ζωής, Ανάλυση Κόστους Οφέλους) για την περιβαλλοντική αποτίμηση φωτοκαταλυτικών υλικών 6. Μία (1) δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο αντικείμενο της χρήσης μοντέλων ατμοσφαιρικών ροών για την εκτίμηση ποιότητας αέρα 7. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (C2/Γ2)
Β. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μηχανικού • Διδακτορικός Τίτλος σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού σχετικός με εφαρμογή μοντέλων ρευστομηχανικής ατμοσφαιρικών ροών • Δώδεκα (12) μήνες επαγγελματική*/ερευνητική** εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη μελέτη της ατμόσφαιρας • Δώδεκα (12) μήνες επαγγελματική*/ερευνητική** εμπειρία στην ανάπτυξη και εφαρμογή μοντέλων υπολογιστικής ρευστομηχανικής (CFD) για τη διασπορά των ατμοσφαιρικών ρύπων σε εσωτερικό χώρο με σκοπό την αποτίμηση ατομικής έκθεσης • Έξι (6) μήνες ερευνητική** εμπειρία στην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων και στην άντληση πληροφοριών από βάσεις δεδομένων • Τρείς (3) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο αντικείμενο της χρήσης μοντέλων ατμοσφαιρικών ροών • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (C2/Γ2)
Γ. 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Διδακτορικός Τίτλος σπουδών στις Επιστήμες Μηχανικού σχετικός με εφαρμογή μοντέλων ατμοσφαιρικών ροών 3. Έικοσι τέσσερις (24) μήνες ερευνητική** εμπειρία σε θέματα σχετικά με τη χρήση μοντέλων για αποτίμηση ατμοσφαιρικών ροών 4. Έξι (6) μήνες ερευνητική** εμπειρία στην εφαρμογή μοντέλων υπολογιστικής ρευστομηχανικής τοπικής κλίμακας 5. Τρεις (3) δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο αντικείμενο της χρήσης μοντέλων ατμοσφαιρικών ροών 6. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (C2/Γ2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 13:15
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ75Π46Ψ8ΧΒ-1ΗΗ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης στη Βιολογία. • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στο γνωστικό αντικείμενο των Νευροεπιστημών. • Εργαστηριακή εμπειρία σε κυτταρικά και ζωικά (χειρισμός, ενέσεις, ανάλυση συμπεριφοράς) μοντέλα της νόσου Parkinson. • Εμπειρία σε στερεοτακτικές ενδοκρανιακές επεμβάσεις και πρόκληση στρες σε τρωκτικά
Διάρκεια 3 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥΛΓ4694Φ7-Λ6Ρ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο στην Πληροφορική από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗ5Υ46Ψ8Ζ6-ΥΥΩ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ3ΝΩ46Ψ8ΧΒ-26Ρ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μηχανολόγου Μηχανικού • Ερευνητική* εμπειρία έξι (6) μηνών στη διεξαγωγή μετρήσεων, μοντελοποίηση φαινομένων γήρανσης κελίων και επεξεργασία μετρητικών δεδομένων πειραματικής διερεύνησης μείωσης εκπομπών σωματιδίων κινητήρων • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας ( Β2) • Αποδεδειγμένη γνώση στη μελέτη και μοντελοποίηση φαινομένων γήρανσης στα κελιά ιόντων‑λιθίου
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:30
Αρχεία /upldsprokrx/6ΓΝ046Ψ8ΧΒ-ΟΧ2.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠΑΤΕΕΝ. Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, Integrated Master, από ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης αυτό ισοδυναμεί με πτυχίο πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική διαπιστωτική απόφαση, που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΖΒΜ46Ψ8Ζ6-Α7Ε.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή/και Μηχανικών Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας της Ελλάδος ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ. 2 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο τομέα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ή/και Μηχανικών Υπολογιστών ή/και Πληροφορικής ή άλλης συναφούς ειδικότητας από ίδρυμα της Ελλάδος ή του Εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ 3 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, όπως αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 Π.Δ.116/2006 4 Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών σε ερευνητικά προγράμματα σε αντικείμενο Πληροφορικής ή/και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως τη λήξη του έργου (14.09.2025), με δυνατότητα να ανανεωθεί ή παραταθεί
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΖΤΜ469Β7Ξ-ΤΞΔ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Μ3746ΝΚΟΤ-ΟΛΕ.pdf
Προσόντα • Χημικός εργαστηρίου Δ.Ε. με ειδίκευση σε εργαστηριακές αναλύσεις Ζωικής Παραγωγής • Επαγγελματική* εμπειρία σε αντικείμενα ζωικής παραγωγής 36 μήνες
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/93ΜΠ46Ψ8ΧΒ-3ΘΜ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Κτηνιατρικής • Υποψήφιος/α διδάκτορας του ΑΠΘ, Τμήμα Κτηνιατρικής
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/64ΠΤ46Ψ8ΧΒ-ΩΡΝ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Δασολόγου από το ΓΕΩΤΕΕ ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας Δασολόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Δασολόγου 3. Γενική επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας. 4. Ειδική επαγγελματική εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών δημοσίων έργων.
Διάρκεια έξι μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΧΞΦ46ΜΝΠ3-Λ97-0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο [ 2 ] μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΡΓ046ΝΚΟΤ-ΤΦΜ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 14/12/2023 16:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΡΥΗ46ΝΚΠΔ-6ΚΓ.pdf
Προσόντα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ή ON/OFF
Πτυχίο Χημείας ON/OFF Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Χημεία ON/OFF Διδακτική Επάρκεια ON/OFF Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2/C2) ON/OFF Γνώση Χρήσης Η/Υ (Word, Excel, Internet) ON/OFF
Διάρκεια Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την 01/01/2024 της έως την 31/03/2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΤΘΨ469Β7Η-ΡΗΗ.pdf
Προσόντα Πτυχίο Χημείας ON/OFF Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης με κατεύθυνση τη Χημεία ON/OFF Ερευνητική Εμπειρία στη χρήση φασματοσκοπίας NMR, IR-UV, φθορισμομετρία και φασματομετρία μάζας ON/OFF Χρήση Η/Υ (επεξεργασία κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2) ON/OFF Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα 1 μονάδα ανά μήνα εμπειρίας (μέγιστη βαθμολογία: 36 μονάδες) Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά/διεθνή περιοδικά
Διάρκεια Η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 14/04/2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:30
Αρχεία /upldsprokrx/67ΚΙ469Β7Η-ΙΑΞ.pdf
Προσόντα  Βασικός τίτλος σπουδών στις βιοεπιστήμες ή άλλα συναφή πεδία (on/off)  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στις βιοεπιστήμες ή άλλα συναφή πεδία (on/off)  Διδακτορικός τίτλος σπουδών στις βιοεπιστήμες ή άλλα συναφή πεδία (on/off)  Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης του έργου είναι η 2/1/2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 21/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Τ9Ρ469ΗΚΚ-ΖΤΧ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφής με το αντικείμενο της θέσης 3. Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας 4. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ8Β2469ΗΡ8-ΖΝΜ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής/Επιστήμης Υπολογιστών και συναφών αντικειμένων ή Πτυχίο στις Βιοϊατρικές επιστήμες [on/off]  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή Βιοπληροφορική/Υπολογιστική Βιολογία [on/off]  Διδακτορικός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή Βιοπληροφορική/Υπολογιστική Βιολογία [on/off]  Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στη Βιοπληροφορική [on/off]  Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 2/1/2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΒ0Ρ469ΗΚΚ-0ΥΧ.pdf
Προσόντα  Βασικός τίτλος σπουδών (BSc) στην Πληροφορική (on/off)  Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών (MSc) στην Πληροφορική (on/off)  Διδακτορικός τίτλος σπουδών (PhD) στη Βιοπληροφορική (on/off)  Μεταδιδακτορική έρευνα τουλάχιστον 1 έτους στη Βιοπληροφορική (on/off)  Γνώση της Αγγλικής γλώσσας
Διάρκεια Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 02/01/2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΖ8Δ469ΗΚΚ-ΚΩΦ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πληροφορικής από ΑΕΙ της Ελλάδος, ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/97ΑΔ46Ψ8Ζ6-Ε9Τ.pdf
Προσόντα • Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Μηχανολόγων Μηχανικών • Υποψήφιος/α διδάκτορας του ΑΠΘ στο αντικείμενο της ανάλυσης Αειφορίας Κύκλου Ζωής. • Αποδεδειγμένη γνώση στην τεχνοοικονομική ανάλυση και περιβαλλοντική αξιολόγηση βιοαποβλήτων
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Τ7Ρ46Ψ8ΧΒ-ΠΟ0.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θετικών Επιστήμων. 2. Διδακτορικ δίπλωμα με ειδίκευση σε θέματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας..3. Ερευνητική εμπειρία δέκα (10) ετών στον υπολογισμ και μοντελοποίηση εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων. 4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 05/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 19/12/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΒΣ646Ψ8ΝΣ-Ε6Ζ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θετικών Επιστήμων. 2. Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση σε θέματα Φυσικής της Ατμόσφαιρας. 3. Ερευνητική εμπειρία δέκα (10) ετών στον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 4. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
Διάρκεια Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από 1 Ιανουαρίου 2024 έως 31 Δεκεμβρίου 2024 (12 μήνες) με δικαίωμα ανανέωσής της μέχρι το πέρας του έργου.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 05/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 19/12/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ω8Π446Ψ8ΝΣ-ΞΤΞ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής και Υπολογιστών από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Μηχανικού Πληροφορικής και Υπολογιστών από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ. Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, Integrated Master, από ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης αυτό ισοδυναμεί με πτυχίο πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, και εφόσον έχει εκδοθεί σχετική διαπιστωτική απόφαση, που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΚΤΗ46Ψ8Ζ6-ΙΒ3.pdf
Προσόντα Α. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής • Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση σχετική με ροές δεδομένων • Δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στον τομέα της Πληροφορικής • Μία (1) ανακοίνωση σε επιστημονικά συνέδρια με σύστημα κριτών στον τομέα της Πληροφορικής • Επαγγελματική* εμπειρία 12 μηνών στον τομέα της πληροφορικής • Ερευνητική εμπειρία** 24 μηνών σε ερευνητικά προγράμματα σε διαχείριση και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
Β. • Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) στην επιστήμη της Πληροφορικής • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2) • Επαγγελματική* εμπειρία 36 μηνών στην υποστήριξη δραστηριοτήτων και προβολής σε κοινωνικά μέσα δικτύωσης και την διαχείριση ιστοσελίδων
Γ. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Πληροφορικής. • Υποψήφιος Διδάκτορας με αντικείμενο σχετικό με Επεξεργασία Σύνθετων Γεγονότων • Ερευνητική** εμπειρία δώδεκα (12) μηνών από συμμετοχή σε αντικείμενο σχετικό με Υπολογιστική Υψηλής Επίδοσης (HPC) • Μια (1) δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό στον τομέα της επεξεργασίας περίπλοκων συμβάντων • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2). • Αποδεδειγμένη γνώση σε Επεξεργασία Περίπλοκων Συμβάντων (Complex Event Processing) • Αποδεδειγμένη γνώση σε Apache Flink Framework
Δ. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πληροφορικής • Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση σχετική με τη Διαχείριση Δεδομένων. • Δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στον επιστημονικό χώρο της κατανεμημένης διαχείρισης δεδομένων • Μία ανακοίνωση (1) σε επιστημονικό συνέδριο με σύστημα κριτών στον τομέα της κατανεμημένης διαχείρισης δεδομένων. • Ερευνητική** εμπειρία 36 μηνών σε ερευνητικά προγράμματα σε διαχείριση δεδομένων και ροών πληροφορίας. • Αποδεδειγμένη γνώση της γλώσσας Προγραμματισμού Java • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:30
Αρχεία /upldsprokrx/6ΘΝΞ46Ψ8ΧΒ-4Θ4.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Πληροφορικής από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ9ΘΑ46Ψ8Ζ6-2Κ9.pdf
Προσόντα Κ1.  Πτυχίο Πληροφορικής ΑΕΙ ή συναφές  Συναφές Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών  Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2)
Κ2.:  Δίπλωμα ή Πτυχίο Μηχανικού Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή συναφές  Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου B2)Διάρκεια Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης με επιθυμητό χρόνο έναρξης εντός Ιανουαρίου 2024 και λήξη την 31/12/2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Δ6Γ46941Δ-ΗΗΑ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη του Χημικού. • Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση στην επιστήμη του Χημικού. • Ερευνητική* εμπειρία εικοσιτεσσάρων (24) μηνών στο πεδίο της επιστήμης πολυμερών. • Δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στα πεδία της οργανικής χημείας ή/ και της επιστήμης πολυμερών. • Μία (1) ανακοίνωση σε επιστημονικά συνέδρια στα πεδία της οργανικής χημείας ή/ και της επιστήμης πολυμερών. • Αποδεδειγμένη γνώση χαρακτηρισμού πολυμερών. • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/66Θ046Ψ8ΧΒ-Θ2Χ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
2. Επαγγελματική εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα σε θέματα γεωργίας ακριβείας, η οποία πιστοποιείται μέσω συμβάσεων ή/και βεβαιώσεων (έως 12 μήνες).
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤΙΑ46Ψ8Ζ6-8ΘΤ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Δημοσίας Διοίκησης από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμο τίτλο σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ7ΥΞ46Ψ8Ζ6-3ΩΒ.pdf
Προσόντα Α. ● Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη του Χημικού. ● Υποψήφια/ος διδάκτορας του ΑΠΘ με ειδίκευση στη σύνθεση πολυμερικών βιοϋλικών. ● Ερευνητική* εμπειρία έξι (6) μηνών στο πεδίο της επιστήμης πολυμερών. ● Δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο της επιστήμης των πολυμερών. ● Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2).
Β. ● Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη του Χημικού. ● Υποψήφια/ος διδάκτορας του ΑΠΘ με ειδίκευση στη σύνθεση πολυμερικών βιοϋλικών. ● Ερευνητική* εμπειρία έξι (6) μηνών στο πεδίο της επιστήμης πολυμερών. ● Δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο της επιστήμης των πολυμερών. ● Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ04Ω46Ψ8ΧΒ-Δ9Υ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 2μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 02/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΗΛ146ΝΚΟΤ-ΓΘ3.pdf
Προσόντα Α. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Γεωπονίας • Διδακτορικός τίτλος σπουδών Κτηνιατρικής με ειδίκευση στο γνωστικό αντικείμενο της Γενετικής και Γονιδιωματικής στα μικρά μηρυκαστικά • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) • Δύο (2) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στο πεδίο γενετικής και γονιδιωματικής • Μια (1) ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στο πεδίο γενετικής και γονιδιωματικής • Ερευνητική* εμπειρία 12 μηνών στο πεδίο της Γενετικής και Γονιδιωματικής στη ζωική παραγωγή
Β. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Βιολογίας • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2) • Μία (1) ανακοίνωση σε επιστημονικό συνέδριο στο πεδίο γενετικής και μοριακής βιολογίας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/68ΣΠ46Ψ8ΧΒ-ΖΘΘ.pdf
Προσόντα Κ1 1. Απολυτήριο Λυκείου
Κ2 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου θεωρητικής κατεύθυνσης 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε θέματα Ψηφιακής Μάθησης ή Ηλεκτρονικής Μάθησης ή ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 3. Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας (επιπέδου Γ2)
Κ3 1. Πτυχίο Πανεπιστημίου θεωρητικής κατεύθυνσης 2. Άριστη Γνώση Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2)
Κ4 1. Απολυτήριο Λυκείου
Κ5 1. Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή ισοδύναμου

Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/64ΜΦ46941Δ-59Β.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης Γεωπονίας Ιδρύματος της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής, ο οποίος είτε να έχει εκδοθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παράλληλα και ο ανωτέρω Τίτλος να είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 306 ν 4957/2022 είτε να είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ. 1 2. Αυτοτελής μεταπτυχιακός τίτλος στη Γεωπονία ή στην Βιολογία ή στην Βιοπληροφορική, Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος Ιδρύματος της αλλοδαπής, ο οποίος είτε να έχει εκδοθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα το οποίο να είναι εγγεγραμμένο στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παράλληλα και ο ανωτέρω Τίτλος να είναι ενταγμένος στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 304 και 306 ν 4957/2022, είτε να είναι αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.2 3. Εγγεγραμμένος Υποψήφιος διδάκτορας, όπως αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος διαθέτει την σχετική ιδιότητα κατά την υποβολή της πρότασης 4. Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022.
Διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Ιανουάριος 2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΡΦΤ469Β7Γ-ΦΟΘ.pdf
Προσόντα Α1. Πτυχίο ΠΕ Τμημάτων Βιολογίας ή Βιολογικών Εφαρμογών ή συναφών με τη Βιολογία Σπουδών Α2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Ωκεανογραφία Α3. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον τριών (3) ετών σε προγράμματα περιβαλλοντικής Παρακολούθησης, ερευνητικά προγράμματα Ακαδημαϊκών/Ερευνητικών Φορέων, μελέτες και τεχνικές που άπτονται της μικροβιακής οικολογίας και οικολογίας φυτοπλαγκτού. Απαραίτητη εμπειρία σε σχετικές δειγματοληψίες πεδίου. Α4. Πιστοποιημένη γνώση της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου C1 τουλάχιστον
Διάρκεια δύο (2) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΕΩΑΟΡΡΘ-ΧΔΖ.pdf
Προσόντα Πτυχιούχος Πολιτικός μηχανικός (ΠΕ) ή Τοπογράφος Μηχανικός (ΠΕ) με: • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τη διαχείριση υδατικών πόρων και την υδρολογία. • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους στις υδρολογικές ή/και υδραυλικές προσομοιώσεις ποταμών.
Διάρκεια τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ35ΙΟΡΡΘ-ΤΩΟ.pdf
Προσόντα Θέση 1: • Πτυχιούχο Βιολογίας ή Γεωπονικών Επιστημών (ΠΕ) • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικό με την Οικολογία Διατόμων. • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον προσδιορισμό διατόμων, στην ανάλυση δεδομένων διατόμων και στην εφαρμογή σχετικών δεικτών. • Τουλάχιστον τρεις δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες στο ανωτέρω θέμα. • Καλή γνώση αγγλικών.

Θέση 2: • Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου ή Βιολόγου (ΠΕ) • Μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών σχετικό με Περιβαλλοντικές Επιστήμες. • Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στην υδρομορφολογία ποταμών και στη στατιστική επεξεργασία και ανάλυση υδρομορφολογικών δεδομένων. • Τουλάχιστον τρεις δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες στο ανωτέρω θέμα. • Καλή γνώση αγγλικών.
Διάρκεια δύο (2) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ω8Λ3ΟΡΡΘ-ΜΤΝ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ61ΒΩΕΒ-9ΤΣ-0.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 4. Γνώσεις προγραμματισμού για την ανάπτυξη υπολογιστικού κώδικα (πχ. C++, C, Fortran) 5. Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικών υπολογιστικής ρευστοδυναμικής προσομοίωσης σταθμών παραγωγής ενέργειας όπως το ANSYS Fluent ή /και το OpenFOAM 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε μοντελοποίηση με τεχνικές υπολογιστικής ρευστοδυναμικής (CFD) μονάδων ρευστοποιημένων κλινών 7. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με ενεργειακά συστήματα 8. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε συγγραφή παραδοτέων έργων
Διάρκεια Δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ1ΔΝ469ΗΡ8-ΠΒΛ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού 3. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Ενέργεια 4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 5. Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού ανάλυσης Δυναμικών Συστημάτων (π.χ. Matlab/Simulink, Modelica/Dymola, Apros) για ενεργειακές εφαρμογές 6. Εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα με έμφαση στον σχεδιασμό ενεργειακών συστημάτων παραγωγής, διανομής και ορθολογιστικής χρήσης της ενέργειας
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗΕΨ469ΗΡ8-8ΣΠ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών 3. Διδακτορικός τίτλος σπουδών στον τομέα της στατιστικής ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων ή /και μηχανικής εκμάθησης 4. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 5. Γνώση γλώσσας προγραμματισμού (πχ. C, C++, Matlab, κλπ.) 6. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με χρήση τεχνικών στατιστικής ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων ή / και μηχανικής εκμάθησης 7. Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά σχετικές με στατιστική ανάλυση εμπειρικών δεδομένων ή /και μηχανική εκμάθηση
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΞ35469ΗΡ8-ΡΛ8.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) ή σε συναφές αντικείμενο 3. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2/B2) 4. Πιστοποιημένη Γνώση Χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά Ερευνητικά προγράμματα/έργα στον τομέα της Πληροφορικής
Διάρκεια δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΙΧΑ469ΗΡ8-2Φ9.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού σε γλώσσες Python, C# 4. Γνώσεις προγραμματισμού σε βάσεις δεδομένων (π.χ. MySQL) 5. Γνώσεις σε τεχνολογίες επεξεργασίας φυσικής γλώσσας
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΥΡΧ469ΗΡ8-89Ι.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού (ενδεικτικά Python, C/C++ κλπ.) 4. Επαγγελματική εμπειρία σε Ερευνητικά ή/και Αναπτυξιακά προγράμματα/έργα
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΘΞΒ469ΗΡ8-7ΣΩ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού (Python ή/και C++) για χρήση σε εφαρμογές και συστήματα κυβερνοασφάλειας (cybersecurity)
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής τους. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΟΗΚ469ΗΡ8-ΥΟ7.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις αλγορίθμων επεξεργασίας δεδομένων, σήματος και εικόνας 4. Γνώσεις ανάπτυξης εφαρμογών με γλώσσες προγραμματισμού C++ και Python
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής τους. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ9ΖΜ469ΗΡ8-ΝΥ5.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού (Java, Python ή/και C++) για ανάπτυξη αλγορίθμων και Συστημάτων
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/90ΞΓ469ΗΡ8-ΞΜΥ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μαθηματικών συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις σε γλώσσες προγραμματισμού Java ή C/C++ ή Python για την ανάπτυξη λογισμικού 4. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά προγράμματα/έργα
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής τους. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των συμβάσεων είναι η 01.01.2024. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΞ8Μ469ΗΡ8-Κ2Ζ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Γνώσεις προγραμματισμού (Ενδεικτικά Python) 5. Γνώσεις τεχνικών ανάλυσης πολυτροπικών δεδομένων 6. Γνώσεις τεχνικών μηχανικής μάθησης 7. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΙΒΥ469ΗΡ8-8ΜΩ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις σχεδίασης λεπτομερών 3Δ μοντέλων και χρήσης αυτών σε πλατφόρμα Unity 3D 4. Επαγγελματική εμπειρία σε Ερευνητικά ή/και Αναπτυξιακά προγράμματα/έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΓΖΥ469ΗΡ8-ΗΕΘ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα/έργα 5. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων 6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού ή/και διαδικτυακών εφαρμογών
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01/01/2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΛΘΔ469ΗΡ8-0ΚΥ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε τομείς Πληροφορικής 3. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 4. Γνώση αλγορίθμων και μεθόδων κατασκευής και επεξεργασίας τρισδιάστατων μοντέλων 5. Εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά προγράμματα/έργα
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01.01.2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/68ΖΩ469ΗΡ8-Β44.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού (Ενδεικτικά Python) 4. Γνώσεις θεμάτων ασφαλείας 5. Γνώσεις τεχνικών μηχανικής μάθησης 6. Επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα σχετικά με τον τομέα της ασφάλειας
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΕ7Ξ469ΗΡ8-ΛΚ8.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μαθηματικού ή Φυσικού ή συναφούς ειδικότητας 2. Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού (Ενδεικτικά Python) 4. Γνώσεις τεχνικών μηχανικής μάθησης 5. Επαγγελματική εμπειρία σε Ευρωπαϊκά ή/και Εθνικά ερευνητικά προγράμματα/έργα
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 11:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΦ89469ΗΡ8-ΠΑΓ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις σχεδίασης λεπτομερών 3Δ μοντέλων και χρήσης αυτών σε πλατφόρμα Unity 3D 4. Εμπειρία σε σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών Επαυξημένης / Εικονικής Πραγματικότητας) 5. Επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε Ερευνητικά ή/και Αναπτυξιακά προγράμματα/έργα συναφή με το αντικείμενο της θέσης
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΝ59469ΗΡ8-ΦΧΙ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Μαθηματικών ή συναφούς ειδικότητας 2. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας 3. Γνώσεις προγραμματισμού διαδικτυακών εφαρμογών (php, Java, κ.λπ.) 4. Εμπειρία σε Εθνικά ή/και Ευρωπαϊκά ερευνητικά ή/και αναπτυξιακά προγράμματα/έργα
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έναρξής τους. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των συμβάσεων είναι η 01.01.2024. Η κάθε σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤΗ2469ΗΡ8-Ζ1Κ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Χημικού Μηχανικού ή Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με θέμα συναφές της Μικροβιακής ή
Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμος τίτλος σχολής της
αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
3. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών σε αντικείμενο συναφές του γνωστικού αντικειμένου της
θέσης, από ΑΕΙ της Ελλάδος ή ισότιμος τίτλος σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας, αναγνωρισμένος από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ – ΑΤΕΕΝ.
Διάρκεια έως εννιά (9) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Β8Δ46Ψ8Ζ6-ΘΥΤ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου
τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠΑΤΕΕΝ. Εφόσον ο υποψήφιος διαθέτει ενιαίο και αδιάσπαστο τίτλο σπουδών
μεταπτυχιακού επιπέδου, Integrated Master, από ΑΕΙ πενταετούς φοίτησης αυτό
ισοδυναμεί με πτυχίο πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, και εφόσον έχει εκδοθεί
σχετική διαπιστωτική απόφαση, που έχει δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΘΗ246Ψ8Ζ6-ΧΓΝ.pdf
Προσόντα ΘΕΣΗ 1: ❖ Κατοχή πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
ή άλλο συναφές πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) της ημεδαπής, σε συνάφεια με το βασικό πτυχίο ή ισότιμος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος*. ❖ Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (B2). ❖ Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία/προϋπηρεσία σε συνάφεια με το βασικό πτυχίο τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΘΕΣΗ 2: ❖ Κατοχή πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή άλλο συναφές πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (Β2). ❖ Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία/προϋπηρεσία σε συνάφεια με το βασικό πτυχίο τουλάχιστον τριών (3) ετών.
ΘΕΣΗ 3: ❖ Κατοχή πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Τμήματος Πληροφορικής ή άλλο συναφές πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο με τον βασικό τίτλο σπουδών ή ισότιμος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος*.
❖ Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (B2). ❖ Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/επαγγελματική εμπειρία σε θέματα διαδικτυακού μάρκετινγκ και συναφών υπηρεσιών τουλάχιστον ενός (1) έτους.
ΘΕΣΗ 4: ❖ Κατοχή πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Μηχανικού Ορυκτών Πόρων ή Τεχνολόγου Μηχανικού Πετρελαίου ή Γεωλόγου ή Μεταλλειολόγου Μηχανικού ή άλλο συναφές πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συνάφεια με τον βασικό τίτλο σπουδών ή ισότιμος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος*. ❖ Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ❖ Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο (B2)
ΘΕΣΗ 5: ❖ Κατοχή πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Σχολής Μηχανικών ή Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Πιστοποιημένη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ❖ Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο Β2.
ΘΕΣΗ 6: ❖ Κατοχή πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συνάφεια με το βασικό τίτλο σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος*. ❖ Πιστοποιημένη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ❖ Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο Β2.
ΘΕΣΗ 7: ❖ Κατοχή πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Μηχανικού Πετρελαίου ή άλλο συναφές πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συνάφεια με το βασικό πτυχίο της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος ιδρύματος της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένος*. ❖ Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο B2.
ΘΕΣΗ 8: ❖ Κατοχή πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Μηχανολόγου Μηχανικού της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Πιστοποιημένη γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών με έμφαση στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου. ❖ Αποδεδειγμένη πολύ καλή γνώση Αγγλικών ,επιπέδου C1.
ΘΕΣΗ 9: ❖ Κατοχή πτυχίου Ελληνικού ΑΕΙ (Πανεπιστημίου/ΤΕΙ) Μηχανικού ή Θετικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής νομίμως αναγνωρισμένο*. ❖ Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, επίπεδο Β2.
Διάρκεια μέχρι 30/06/2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/959Μ46ΨΖ3Π-ΤΔ0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Π6Ι46ΝΚΟΤ-Ν9Ε.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/3531_281123-301123.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Πληροφορικής ή ισότιμος τίτλος σχολών της
ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο πεδίο της Βιοπληροφορικής
3. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
4. Εμπειρία ως Μηχανικός Λογισμικού (Software Engineer)
Διάρκεια Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ως 12/5/2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Α5946ΨΖ2Ν-Μ05.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΠΕ Βιολογίας
• Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στη Βιοποικιλότητα, Γενετική και Εξέλιξη
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Δημοσιεύσεις (peer-reviewed άρθρα) σε Διεθνή Περιοδικά
• Ανακοινώσεις σε Διεθνή/Ελληνικά Συνέδρια
• Εργασιακή εμπειρία σε βιοχημικές και μοριακές εργαστηριακές αναλύσεις θαλάσσιων
φανερόγαμων και στη χρήση του λογισμικού R για την ανάλυση βιολογικών δεδομένων
Διάρκεια δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης έως τη λήξη του προγράμματος
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ7ΝΨΟΡΡΘ-ΩΒ2.pdf
Προσόντα 1 Πτυχίο Γεωπόνου, ή Πολιτικού Μηχανικού, ή Τοπογράφου-Χωροτάκτη, ή Περιβαλλοντολόγου ή
Οικονομολόγου με ειδίκευση σε θέματα περιβαλλοντικών και στατιστικών επεξεργασιών και
αναλύσεων και επιθυμητή εμπειρία σε γεωργία ακριβείας από ΑΕΙ/ΤΕΙ της Ελλάδας ή του
εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
2 Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης συναφές με διαχείριση περιβάλλοντος από
ΑΕΙ της Ελλάδος ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
3 Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους σε θέματα που σχετίζονται με το
αντικείμενο του έργου.
4 Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών (Microsoft Office, υπηρεσίες διαδικτύου, κ.λπ.).
Διάρκεια Από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως 30.6.2025 με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ι8Α469Β7Ξ-154.pdf
Προσόντα Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι δικηγόροι πρέπει να μη συμπληρώνουν το προβλεπόμενο
18μηνο της άσκησης τους πριν το πέρας της δωδεκάμηνης άσκησής τους στο Ε.Ε.Π. και α)
να είναι εγγεγραμμένοι ως ασκούμενοι σε Δικηγορικό Σύλλογο ή β) να έχουν καταθέσει
αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε Δικηγορικό Σύλλογο
και να μην έχουν λάβει ακόμα αριθμό μητρώου, επειδή εκκρεμεί η αποδοχή της αίτησής τους.
Διάρκεια Το ωράριο ημερήσιας απασχόλησης ορίζεται σε οκτώ (8) ώρες και η παρουσία και η τήρηση του ωραρίου ελέγχεται από το Τμήμα Διοικητικού του Ε.Ε.Π
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ω8Κ5469ΗΡΖ-ΩΦΨ.pdf
Προσόντα 1) - Πτυχίο ΠΕ Γεωπονίας ή ΠΕ Βιολογίας σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με την Οικολογία και Βιολογία Διατήρησης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής. - Εμπειρία στη βιοχημική μηχανική. - Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα σχετικά με τη λειτουργία πιλοτικών μονάδων βιοαερίου.
- Μία (1) τουλάχιστον δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό με κριτές σχετική με περιβαλλοντική μικροβιολογία.
- Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. - Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος) ή
βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος

2) - Πτυχίο (ΠΕ) Γεωπονίας σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Τμήματος/Σχολής Γεωπονίας της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής. - Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δεκαπέντε (15) μηνών σε χρήση εργαστηριακών οργάνων προσδιορισμού χημικής σύστασης δειγμάτων. - Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δεκατριών (13) μηνών σε συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα σχετικά με τον προσδιορισμό χημικής σύστασης αποβλήτων μονάδων βιοαερίου. - Εμπειρία στη μικροβιολογία για αναερόβιους μετασχηματισμούς ή αποσύνθεση οργανικής ουσίας. - Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. - Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.

Γ) - Πτυχίο ΠΕ Γεωπονίας ή ΠΕ Βιολογίας σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλου ιδρύματος της αλλοδαπής.
- Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Βιολογία Διατήρησης σχολής της ημεδαπής ή ισότιμο ή αναγνωρισμένο τίτλο ιδρύματος της αλλοδαπής. - Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών σε συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα σχετικά με την απομόνωση DNA σε δείγματα αναερόβιων αντιδραστήρων και εδάφους. - Τέσσερις (4) τουλάχιστον δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές σχετικές με τη μικροβιακή οικολογία εδάφους. - Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. - Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος) ή βεβαίωση εκδιδόμενη από αρμόδια διοικητική αρχή ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις για τη νόμιμη άσκηση του επαγγέλματος.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Α7ΞΟΞ3Μ-Λ0Κ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο (ΠΕ) Βιολογίας
• Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Αλιευτική Βιολογία
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Εμπειρία σε προγραμματισμό με στατιστική γλώσσα R σε μοντέλα ενδιαιτήματος
ψαριών
• Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε συναφή ερευνητικά προγράμματα
Διάρκεια τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ5ΦΑΟΡΡΘ-ΒΕΗ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο (ΠΕ) Βιολογίας ή Ιχθυολογίας
• Διδακτορικό τίτλο σπουδών στην Αλιευτική Βιολογία ή Αλιευτική Οικολογία ή
Βιολογική Ωκεανογραφία
• Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
• Εμπειρία σε προγραμματισμό (R και/ή MATLAB) σε μοντέλα εκτίμησης
ιχθυοαποθεμάτων
• Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε συναφή ερευνητικά προγράμματα
Διάρκεια τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Λ0ΔΟΡΡΘ-ΘΕ8.pdf
Προσόντα • Τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Ηλεκτρονικών
Υπολογιστών ή Πληροφορικού ή συναφούς επιστήμης Πολυτεχνείου, που να αντιστοιχεί στο επίπεδο 7 του
ΕΠΕΠ (Bachelor και Master ή Integrated Master ή Dipl. Ing.), δηλαδή τίτλου που δίνει τη δυνατότητα έναρξης
εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΕΡ746Ψ8ΧΒ-ΑΣΡ.pdf
Προσόντα • Πιστοποιητικό ικανότητας επιπέδου Α΄ επί θεμάτων ασφαλείας πλοίου
• Κάρτα Υγείας σε ισχύ
• Πιστοποιητικά επάρκειας Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων σε ισχύ
• Ένα (1) έτος συνολική θαλάσσια υπηρεσία σε θέση Βοηθού Μαγείρου Ε.Ν.. η δε υπηρεσία
που προσμετρείται να έχει διανυθεί σε πλοία με Ελληνική σημαία ή σε πλοία με ξένη σημαία
συμβεβλημένα ή μη με το Ν.Α.Τ..
Διάρκεια Η σύμβαση ναυτικής εργασίας θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΞΧΟΟΡΡΘ-694.pdf
Προσόντα • Πτυχίο (ΠΕ) πολιτικών επιστημών ή κοινωνιολογίας ή ισότιμος τίτλος σπουδών της ημεδαπής ή του
Ελληνικού Ανοικτού Παν/μίου (ΕΑΠ) ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
• Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης και συγκεκριμένα στην περιβαλλοντική
διακυβέρνηση
• Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας σε θέματα κοινωνικής
ανάλυσης – διακυβέρνησης, η οποία να αποδεικνύεται μέσω ενασχόλησης σε συναφή προγράμματα στο
ακαδημαϊκό ή ερευνητικό πλαίσιο.
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΗΡΗΟΡΡΘ-ΡΔΩ.pdf
Προσόντα α) έχουν την ελληνική ιθαγένεια ή είναι ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, εφόσον αυτό προβλέπεται από ειδικό νόμο, β) ήταν ή είναι δικηγόροι ή είναι δικαστικοί λειτουργοί, γ) έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος και δεν έχουν υπερβεί το 40ο έτος της ηλικίας τους, όπως αποδεικνύεται κατά τα οριζόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του ν. 4831/2021, δ) έχουν άριστη γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ισπανικής ή ιταλικής γλώσσας, που αποδεικνύεται σύμφωνα με το άρθρο 10 του π.δ. 85/2022 (Α' 232) και ii) στο πρόσωπό τους δεν συντρέχει κώλυμα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 38 του ν. 4831/2021.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/02/2024 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/τριάντα οκτώ (38) κενών οργανικών θέσεων Δικαστικών.pdf
Προσόντα α. Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
β. Άδεια Τεχνίτη Α’, Υδραυλικών
γ. Ελάχιστη προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση επτά (7) έτη
δ. Πολύ καλή γνώση αγγλικής ορολογίας
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ.pdf
Προσόντα α) Να έχουν την Ελληνική ιθαγένεια ή ιθαγένεια Κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β) Να έχουν την υγεία και φυσική καταλληλότητα που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων
της θέσης.
γ) Να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με την ιδιότητα των δημοσίων
υπαλλήλων.
δ) Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή.
ε) Εφόσον προσληφθούν να εγγραφούν στην Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες.
στ) Να κατέχουν τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΙΘΖ4690Β3-ΕΡ7.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Γεωπόνου από ΑΕΙ της Ελλάδος ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής
αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Γεωπονικές Επιστήμες από ΑΕΙ της Ελλάδος
ή κάτοχος ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας αναγνωρισμένο
από το ΔΟΑΤΑΠ ή ΣΑΕΠ-ΑΤΕΕΝ.
3. Προϋπηρεσία στην διάχυση και επικοινωνία ερευνητικών έργων έως 24 μήνες, η
οποία πιστοποιείται μέσω συμβάσεων ή/και βεβαιώσεων.
Διάρκεια έως δώδεκα (12) μήνες. Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεώνονται ή να παρατείνονται
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΡΘΙ46Ψ8Ζ6-Λ6Ρ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ρ5ΝΟΚΞΛ-160.pdf
Προσόντα Κ1  Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή ισοδύναμου διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής εκπαίδευσης αντίστοιχα ή Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (ή ισοδύναμου πτυχίου)  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορικής (integrated Master ή άλλο)  Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)
Κ2  Κάτοχος διπλώματος Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή ισοδύναμου διπλώματος ή πτυχίου Πανεπιστημιακής ή
Τεχνολογικής εκπαίδευσης αντίστοιχα ή Πτυχιούχου Θετικών Επιστημών (ή ισοδύναμου πτυχίου)  Καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Β2)
Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/03/2024 με εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 2,9 Α/Μ, χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Επιθυμητός χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι εντός του Ιανουαρίου 2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΑ3Η46941Δ-ΓΒ4.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου/Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής.
2. Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Επιστήμη της Ανάλυσης Δεδομένων ή Τεχνητή Νοημοσύνη
ή Επιστήμη Υπολογιστών ή Πληροφοριακών Συστημάτων ή ισοδύναμο.
3. Πολύ καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας (ελάχιστο επίπεδο C1).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨΝΓ46ΨΖ3Π-ΤΝΡ.pdf
Προσόντα 1. Τίτλος σπουδών (περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω)
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ
3. Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της
προκυρησόμενης θέσης
4. Γνώση GIS ή εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε GIS (για τους ΠΕ Δασολόγους
και ΤΕ Δασοπόνους).
Διάρκεια έως οκτώ (8) μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ4ΖΤ4653Π8-5ΘΓ-0.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ρ3Ζ46ΝΚΟΤ-Ζ69.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης Ιδρύματος της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ / Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης ή Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή της αλλοδαπής αναγνωρισμένος από τον ΔΟΑΤΑΠ.
2. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία (μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και τη λήψη της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται) τουλάχιστον ενός (1) έτους σε γραμματειακή υποστήριξη.
3. Αποδεδειγμένη γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022.
4. Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 9 του ΠΔ 85/2022, στα
αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
Διάρκεια Διάρκεια σύμβασης: 2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Δεκέμβριος 2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨΡΖ469Β7Γ-6Ν9.pdf
Προσόντα Θέση1:  Δίπλωμα Μεταλλειολόγου-Μεταλλουργού Μηχανικού  Διδακτορικό Τίτλο Μεταλλειολόγου-Μεταλλουργού Μηχανικού στο γνωστικό αντικείμενο Μεταλλευτικής ή Μεταλλουργίας  Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Μηχανικού
Θέση2:  Δίπλωμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας ή Ιστορίας – Εθνολογίας  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Μουσειολογίας  Διδακτορικό Τίτλο Παιδαγωγικού Τμήματος στο γνωστικό αντικείμενο Μουσειοπαιδαγωγικής
Θέση3:  Δίπλωμα Μεταλλειολόγου-Μεταλλουργού Μηχανικού  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας σε επιστήμες Περιβάλλοντος  Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Μηχανικού Μεταλλείων – Μεταλλουργού  Υποψήφιος διδάκτορας στο Αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Γεωχημείας – Περιβαλλοντικής Ορυκτολογίας
Θέση4:  Πτυχίο Τμήματος Γεωλογίας ή Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος Α.Ε.Ι.  Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας στο γνωστικό αντικείμενο του Περιβάλλοντος και της Ορυκτολογίας  Υποψήφιος διδάκτορας στο αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας  Άδεια ασκήσεως γεωτεχνικού επαγγέλματος Γεωλόγου
Διάρκεια από την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής έως την εγκεκριμένη λήξη του έργου (ήτοι 13/12/2024)
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΡ4446ΨΖΣ4-9ΛΕ.pdf
Προσόντα 1. Τίτλος σπουδών (περιγράφεται αναλυτικά παρακάτω)
2. Γνώση χειρισμού Η/Υ
3. Εργασιακή εμπειρία, τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντικείμενο συναφές με αυτό της
προκυρησόμενης θέσης
4. Γνώση GIS ή εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε GIS (για τους ΠΕ Δασολόγους
και ΤΕ Δασοπόνους).
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 07/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ4ΖΤ4653Π8-5ΘΓ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ή σχολής πανεπιστημιακού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) Ιδρύματος της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμος ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής 2. Αποδεδειγμένη καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 10 του ΠΔ 85/2022.
3. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία/ εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία (μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών και τη λήψη της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται) τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αθλητικές εγκαταστάσεις υγρού στίβου.

Διάρκεια Διάρκεια σύμβασης: τρεις (3) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Επιθυμητός χρόνος έναρξης σύμβασης: Δεκέμβριος 2023
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Γ5Ι469Β7Γ-ΘΧΤ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή συναφούς ειδικότητας
2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2/B2)
Διάρκεια 4 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Β4Ε469ΗΡ8-ΡΟ4-0.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή συναφούς ειδικότητας
2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2/B2)
Διάρκεια Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Β4Ε469ΗΡ8-ΡΟ4.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού
Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή
Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή συναφούς ειδικότητας
2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2/B2)
Διάρκεια Τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ1ΕΜ469ΗΡ8-ΞΟ5.pdf
Προσόντα Τίτλοι Σπουδών
Διάρκεια έως 31/08/2024
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 00:30
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΞ3Κ46Ψ8ΧΒ-ΦΦ1.pdf
Προσόντα Χαμηλότερη ζητούμενη αμοιβή και η προηγούμενη τετραετής τουλάχιστον εμπειρία στην λογιστική υποστήριξη ΝΠΔΔ και Κληροδοτημάτων
Διάρκεια ολοκλήρωση του έργου
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 05:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΠΔΡ46ΨΧΓΜ-0ΦΑ.pdf
Προσόντα • Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού
• Υποψήφιος/α Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός με ειδίκευση σε θέματα βελτίωσης ενεργειακής
απόδοσης και απανθρακοποίησης ενεργειακών συστημάτων ή/και κτιρίων
• Ερευνητική* εμπειρία 12 μηνών σε ερευνητικά έργα με αντικείμενο την ενεργειακή απόδοση Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού υπολογιστή στο αντικείμενο της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΩΨ146Ψ8ΧΒ-ΞΥΦ.pdf
Προσόντα Κ1.  Τίτλος σπουδών, οικονομικής κατεύθυνσης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ)
Κ2 Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Πιστοποιημένη γνώση εργαλείων Microsoft Office και Χρήσης Web εφαρμογών
Κ3  Τίτλος σπουδών, οικονομικής κατεύθυνσης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ ή ΤΕ,
Κ4  Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή ισοδύναμου  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη Τεχνολογίας των Υπολογιστών
Κ5.  Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή ισοδύναμου
Κ6.  Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμου.  Μεταπτυχιακός τίτλος στην επιστήμη των Υπολογιστών και Πληροφορικής.  Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).
Κ7  Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Θετικών Επιστημών ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμο
Κ8.  Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμο  Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Γ2)


Διάρκεια Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/03/2024 με εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 2-Α/Μ, με δυνατότητα ανανέωσης χωρίς περιορισμό έως την λήξη του Έργου στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Επιθυμητός χρόνος έ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΕΝ646941Δ-ΔΝΦ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στο πεδίο της Φαρμακευτικής
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2)
• Ερευνητική* εμπειρία 24 μηνών σε παιδιατρικές κλινικές μελέτες χορήγησης φαρμάκου
• Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ)
υπηρεσιών διαδικτύου
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΤΖΓ46Ψ8ΧΒ-6Β2.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Α.Ε.Ι. Ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής
2. Διδακτορικό δίπλωμα ημεδαπής, ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής, συναφές με το
γνωστικό αντικείμενο της θέσης
3. Άριστη γνώση ξένης γλώσσας
4. Διδακτική εμπειρία επιθυμητή
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 12/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ζ2Χ469Β7Α-6ΡΖ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΦΚΩ46Ψ8Ζ6-ΟΣΚ.pdf
Προσόντα  Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου.
 Υποψήφιος διδάκτορας του ΑΠΘ σε θέματα της Φυσικής Περιβάλλοντος.
 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΦΘΜ46Ψ8ΧΒ-ΟΒΠ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 01/12/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 15/12/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΔΑ346Ψ8Ζ6-ΑΨΞ.pdf
Προσόντα Κ1  Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμου.  Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).

Κ2  Πτυχίο ΑΕΙ.  Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική ή στη Διοίκηση της Εκπαίδευσης.  Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).

Κ3  Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμου.  Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική.  Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).Διάρκεια /από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 30/04/2024 με εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 4,0 Α/Μ με δυνατότητα ανανέωσης για έως 32 ΑΜ έως την 31/12/2026, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Επιθυμητός χρόνος έναρξης της σύμβασης: εντός του Ιανουα
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΣΓ746941Δ-ΩΡ3.pdf
Προσόντα
Διάρκεια δύο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/11/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ9Φ746ΝΚΟΤ-0ΝΔ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Σχολής Θετικών Επιστημών.
• Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στην εποχιακή πρόγνωση καιρού
• Αποδεδειγμένη γνώση στη μηχανική μάθηση(machine learning)
Σημ: Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετικό πιστοποιητικό ή με σχετική πτυχιακή/διπλωματική/διδακτορική
εργασία/διατριβή ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του
μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή
του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών) ή με διδασκαλία σχετικών μαθημάτων (βεβαίωση φορέα ή/και σύμβαση)
• Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:30
Αρχεία /upldsprokrx/9ΖΚ346Ψ8ΧΒ-9ΒΜ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικής Κατεύθυνσης
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στον τομέα της Πληροφορικής
3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Γνώσεις μεθόδων άντλησης και επεξεργασίας δεδομένων
5. Γνώσεις εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων
6. Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση δεδομένων στο πλαίσιο Ερευνητικών έργων
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 09:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΕΞΘ469ΗΡ8-ΗΔ7.pdf
Προσόντα Α. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠE) Σχολής Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών
Επιστημών
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠE) σχετικός με Οικονομικές, Πολιτικές,
Κοινωνικές ή Ανθρωπιστικές Επιστήμες
• Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ2)
• Επαγγελματική* εμπειρία δώδεκα (12) μηνών στην οργάνωση εκπαιδευτικών εκδηλώσεων, σε δράσεις
δημοσιότητας και διεθνούς εκπροσώπησης, και στο συντονισμό προσωπικού στο πλαίσιο ερευνητικών
έργων

Β. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠE) Σχολής Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών ή Ανθρωπιστικών
Επιστημών
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)
• Επαγγελματική* εμπειρία δώδεκα (12) μηνών στη διαχείριση βάσεων δεδομένων, στην οργάνωση
ενημερωτικών εκδηλώσεων και στη συγγραφή εκθέσεων προόδου για ερευνητικά έργα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ55Α46Ψ8ΧΒ-ΩΚ4.pdf
Προσόντα • Πτυχίο (ΠΕ) Πληροφορικής ή (ΠΕ) Φυσικής
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Πληροφορική
• Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη ανάπτυξη και διαχείριση βάσεων
δεδομένων και στην δημιουργία σχετικών λογισμικών - εφαρμογών διαδικτύου
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΨΑΔΟΡΡΘ-96Ε.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΑΡΥΟΚΠ7-Β7Χ.pdf
Προσόντα Κ1  Πτυχίο Πανεπιστημίου Πληροφορικής ή Δίπλωμα Μηχανικού Η/Υ και Πληροφορικής ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Η/Υ ή ισοδύναμου.  Μεταπτυχιακός τίτλος στην Πληροφορική.  Καλή Γνώση Αγγλικής (επιπέδου Β2).

Διάρκεια από την ημερομηνία υπογραφής της έως την 31/3/2024 με εκτιμώμενο ανθρωποχρόνο απασχόλησης έως 2,4 Α/Μ χωρίς δυνατότητα ανανέωσης, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Επιθυμητός χρόνος έναρξης της σύμβασης: εντός του Ιανουαρίου 2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/995446941Δ-ΧΝΔ.pdf
Προσόντα Α. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Γεωπονίας
• Ερευνητική** εμπειρία έξι (6) μηνών στην ιστοκαλλιέργεια πειραματικών φυτών
• Ερευνητική** εμπειρία δώδεκα (12) μηνών στις χημικές αναλύσεις
• Ερευνητική** εμπειρία δεκαοκτώ (18) μηνών στις γενετικές αναλύσεις με μοριακούς δείκτες ΙSSRs
• Πολύ καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ1/C1)
Β. Απολυτήριο Λυκείου
• Επαγγελματική* εμπειρία δώδεκα (12) μηνών στην ιστοκαλλιέργεια και στη στη ριζοβολία μοσχευμάτων
• Επαγγελματική* εμπειρία δώδεκα (12) μηνών στη δειγματοληψία και προετοιμασία δειγμάτων για χημικές
αναλύσεις και χρήση μοριακών δεικτών
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/677Κ46Ψ8ΧΒ-Ψ67.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ΑΕΙ (ΠE-ΤΕ) Μηχανικού
• Επαγγελματική*/ Ερευνητική** εμπειρία 6 μηνών στη χρήση εργαλείων και δεδομένων Παρατήρησης Γης,
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 14:00
Αρχεία /upldsprokrx/96ΛΙ46Ψ8ΧΒ-ΦΣΣ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο ή Δίπλωμα Π.Ε. Οικονομικού Πανεπιστημίου ημεδαπής ή του Ελληνικού Ανοικτού
• Παν/μίου (ΕΑΠ) ή αναγνωρισμένου ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής
• Εμπειρία τουλάχιστον δύο ετών στην οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων
• προγραμμάτων
• Άριστη γνώση της Αγγλικής
• Γνώση χειρισμού Η/Υ
Διάρκεια έξι (6) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 09/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/94ΟΝΟΡΡΘ-ΙΓ1.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων ή Δασολογίας και Φυσικού
Περιβάλλοντος ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή
Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής
ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,
2. Άδεια άσκησης επαγγέλματος Δασολόγου από το ΓΕΩΤΕΕ ή Βεβαίωση Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού ειδικότητας
Δασολόγου ή Βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων Άσκησης Επαγγέλματος Γεωτεχνικού Ειδικότητας Δασολόγου
3. Γενική επαγγελματική εμπειρία πέντε (5) τουλάχιστον ετών στο αντικείμενο της ειδικότητας. 4. Ειδική επαγγελματική εμπειρία δύο (2) τουλάχιστον ετών στην εκπόνηση Περιβαλλοντικών μελετών δημοσίων έργων.
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 16:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΧΞΦ46ΜΝΠ3-Λ97.pdf
Προσόντα Α. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Γεωλογίας ή Φυσικής ή αντίστοιχο. • Κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος σε ειδίκευση συναφή́ με την Γεωφυσική́ (Εφαρμοσμένη Γεωφυσική́ και Σεισμολογία) • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. (B2)
Β. • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Γεωλογίας ή Φυσικής ή αντίστοιχο. • Υποψήφιος διδάκτορας σε ειδίκευση συναφή́ με την Γεωφυσική́ (Εφαρμοσμένη Γεωφυσική́ και Σεισμολογία). • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. (B2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΘΨΗ46Ψ8ΧΒ-ΦΕΠ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 10/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ76246Ψ8ΧΒ-62Γ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) στην επιστήμη της Γεωπονίας
• Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση στο βιοαέριο
• Ερευνητική* εμπειρία εικοσιτεσσάρων (24) μηνών σχετική με το βιοαέριο
• Τρείς (3) δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά στο αντικείμενο του βιοαερίου.
• Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2)
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 13:00
Αρχεία /upldsprokrx/6ΗΙΕ46Ψ8ΧΒ-Σ0Χ.pdf
Προσόντα Α. 1. Μεταδιδάκτωρ: η διδακτορική διατριβή να είναι συναφής με το αντικείμενο του έργου και να έχουν γίνει τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με σύστημα κριτών σε αντικείμενο σχετικό με το έργο που περιγράφεται στη προκήρυξη. 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με την Νανοτεχνολογία

Β. 1. Μεταδιδάκτωρ: η διδακτορική διατριβή να είναι συναφής με το αντικείμενο του έργου και να έχουν γίνει τουλάχιστον 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή συνέδρια με σύστημα κριτών σε αντικείμενο σχετικό με το έργο που περιγράφεται στη προκήρυξη. 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με την Νανοτεχνολογία

Γ. 1. Υποψήφιος Διδάκτωρ: βαθμός 1ου πτυχίου >7 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με την
Νανοτεχνολογία

Δ. 1. Υποψήφιος Διδάκτωρ: βαθμός 1ου πτυχίου >7 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με την Νανοτεχνολογία

Ε. 1. Υποψήφιος Διδάκτωρ: βαθμός 1ου πτυχίου >7 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης σε αντικείμενο σχετικό με την Νανοτεχνολογία
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ω7146ΨΖΣ4-ΜΑΩ.pdf
Προσόντα Α. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου.
 Μεταπτυχιακός τίτλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε θέματα Φυσικής Περιβάλλοντος.
 Επαγγελματική* εμπειρία 24 μηνών σε θέματα ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος.
 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2).
Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ
 Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Θετικών Επιστημών ή Πολυτεχνείου.
 Μεταπτυχιακός τίτλος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) σε θέματα Φυσικής Περιβάλλοντος.
 Επαγγελματική* εμπειρία 24 μηνών σε προγράμματα σχετιζόμενα με τη Φυσική Περιβάλλοντος.
 Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (Β2).
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 12:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΖΚ746Ψ8ΧΒ-ΔΣΥ.pdf
Προσόντα Θ Ε Σ Η 1: Απαραίτητα προσόντα • Πτυχίο Πληροφορικής σχολής ή άλλο ισότιμο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
• Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος με συνάφεια στις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
(επίπεδο Γ2)


Διάρκεια Διάρκεια σύμβασης: 4 μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα ανανέωσης Αμοιβή: Η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου και ανέρχεται σε ποσό έως 5.400,00€ μικτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατήσεων,
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΠΧ946ΨΖΣΘ-ΓΧΘ.pdf
Προσόντα Θ Ε Σ Η 1:• Πτυχίο Μηχανικού Πολυτεχνικής Σχολής: Χημικού Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού
• Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών σε Τομέα του Περιβάλλοντος

Διάρκεια : 12 μήνες από την υπογραφή της και μέχρι 31/12/2024, με δυνατότητα ανανέωσης. Αμοιβή: Η αμοιβή καθορίζεται σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και τις ανάγκες του Έργου και ανέρχεται σε ποσό έως 18.000,00€ μικτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και όλων των νόμιμων κρατ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΟΩ246ΨΖΣΘ-ΖΡΑ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια
Έναρξη υποβολής αιτήσεων 30/11/2023
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ61ΒΩΕΒ-9ΤΣ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Χημικού
2. Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο της Οργανικής Χημείας ή Αναλυτικής
Χημείας ή Ενόργανης Ανάλυσης και Εφαρμογών ή σε έτερο αντικείμενο συναφές με το
αντικείμενο της θέσης
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Γνώση χειρισμού Η/Υ (Microsoft Office: Επεξεργασία κειμένων, Υπολογιστικά φύλλα,
Υπηρεσίες διαδικτύου)
Διάρκεια Έξι (6) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/6Δ62469ΗΡ8-ΤΡΝ.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο ΑΕΙ Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών ή συναφούς ειδικότητας
2. Διδακτορικός τίτλος σπουδών με ειδίκευση στη Μελέτη διεπιφανειών με
Φασματοσκοπία φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS)
3. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
4. Γνώση πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (α) επεξεργασίας κειμένων, (β)
υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου
5. Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε πειραματική έρευνα και
μετρήσεις σε διατάξεις Φασματοσκοπίας φωτοηλεκτρονίων ακτίνων Χ (XPS)
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία έναρξης αυτής. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01-01-2024. Η σύμβαση δύναται να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 11/12/2023 10:00
Αρχεία /upldsprokrx/9ΚΝΖ469ΗΡ8-Ι5Η.pdf
Προσόντα Για την ειδικότητα 1. Συνεργάτης ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) - Διοικητικής Υποστήριξης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Κοινωνικών Επιστημών, ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2) 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
4. Εμπειρία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση της θέσης (εκπαιδευτικά προγράμματα ή προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών)

Για την ειδικότητα 2. Συνεργάτη ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) - Διοικητικής Υποστήριξης
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Κοινωνικών Επιστημών, ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας 2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2) 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
4. Εμπειρία είκοσι τεσσάρων (24) μηνών σε αντικείμενο συναφές με το αντικείμενο της προς πλήρωση της θέσης
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΨ7746ΨΖ2Ν-ΔΛΒ.pdf
Προσόντα Για την ειδικότητα Συνεργάτη 1. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Διοικητικός
Υπάλληλος
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 3
1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Φιλοσοφικής Σχολής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο C2)
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
4. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση
θέσης, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας

Για την ειδικότητα Συνεργάτη 2. ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης) Γραμματέας
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 4
1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
4. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση
θέσης, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΗΗΦ46ΨΖ2Ν-ΕΤΔ-0.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου (ΠΕ)
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τη Διαχείριση Περιβάλλοντος.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών σε δειγματοληψίες πεδίου σε ποτάμια
και σε δραστηριότητες περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ενημέρωσης.
Διάρκεια τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΙΝ9ΟΡΡΘ-ΝΣΨ-0.pdf
Προσόντα Θέση 1:
• Πτυχίο Περιβαλλοντολόγου (ΠΕ)
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με τη Γεωπληροφορική.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη δειγματοληψία βενθικών
μακροασπονδύλων ποταμών, σε μετρήσεις και αναλύσεις περιβαλλοντικών δεδομένων σε
ποτάμια της Ελλάδας.
Θέση 2:
• Βιολόγου ή Περιβαλλοντολόγου
• Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με Περιβαλλοντικές Επιστήμες.
• Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην στατιστική επεξεργασία
υδρομορφολογικών δεδομένων ποταμών και την υποστήριξη σχετικής βάσης δεδομένων.
Διάρκεια ένα (1) μήνα από την υπογραφή τους με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ7Β8ΟΡΡΘ-Ν7Χ.pdf
Προσόντα • Πτυχίο Χημείας
• Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με την περιβαλλοντική αναλυτική χημεία με έμφαση στη
μελέτη οργανικών ρύπων σε θαλάσσια δείγματα.
• Τουλάχιστον 4 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά
περιοδικά, σχετικές με την περιβαλλοντική οικολογία
• Εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την ολοκληρωμένη
εκτίμηση της οικολογικής κατάστασης των υδάτων
• Εμπειρία σε ωκεανογραφικές αποστολές και εργασίες πεδίου
• Καλή γνώση αγγλικών
Διάρκεια τρείς (3) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης της σύμβασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΞΥ0ΟΡΡΘ-8Κ9.pdf
Προσόντα • Πτυχιούχος (ΠΕ) Επιστημών της Θάλασσας ή συναφούς αντικειμένου
• Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με την διαχείριση και οικολογία θαλάσσιων
οικοσυστημάτων.
• Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στην δειγματοληψία και ανάλυση βενθικών
μακροασπόνδυλων και σε εφαρμογή σχετικών δεικτών εκτίμησης οικολογικής ποιότητας.
Διάρκεια δύο (2) μήνες από την υπογραφή της με δυνατότητα συνέχισης της απασχόλησης και παράτασης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9Β76ΟΡΡΘ-Ο9Γ.pdf
Προσόντα • Αποδεικτικό ναυτικής ικανότητας σε ισχύ: Άδεια Μαγείρου Α΄ Τάξης Ε.Ν.
• Πιστοποιητικό ικανότητας επιπέδου Α΄ επί θεμάτων ασφαλείας πλοίου
• Κάρτα Υγείας σε ισχύ
• Πιστοποιητικά επάρκειας Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων σε ισχύ
• Ένα (1) έτος συνολική θαλάσσια υπηρεσία στην ειδικότητα του Μαγείρου μετά την
απόκτηση της άδειας Μαγείρου Α΄ Τάξης Ε.Ν.
Διάρκεια Η σύμβαση ναυτικής εργασίας θα έχει διάρκεια έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΦΖΛΟΡΡΘ-ΑΑΑ.pdf
Προσόντα Για τη θέση με Κωδικό 202309_Boost_MSc1
Απαιτούμενα προσόντα:  Βασικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ στη Βιολογία/Βιοχημεία/Χημεία/Χημική Μηχανική ή συναφή ειδικότητα
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μάστερ ή ισοδύναμο στη Βιολογία/Βιοχημεία/Χημεία/Χημική Μηχανική ή συναφή ειδικότητα
 Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας τόσο γραπτά όσο και προφορικά (επίπεδο Proficiency in English)

Για τη θέση με Κωδικό 202309_Boost_MSc2
Απαιτούμενα προσόντα:  Βασικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ στη Βιολογία/Βιοχημεία/Χημεία/Χημική Μηχανική ή συναφή ειδικότητα
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μάστερ ή ισοδύναμο στη Βιολογία/Βιοχημεία/Χημεία/Χημική Μηχανική ή συναφή ειδικότητα
 Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας τόσο γραπτά όσο και προφορικά (επίπεδο Proficiency in English)

Για τη θέση με Κωδικό 202309_Boost_MSc3
Απαιτούμενα προσόντα:  Βασικός τίτλος σπουδών ΑΕΙ στη Βιολογία/Βιοχημεία/Χημεία/Χημική Μηχανική ή συναφή ειδικότητα
 Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Μάστερ ή ισοδύναμο στη Βιολογία/Βιοχημεία/Χημεία/Χημική Μηχανική ή συναφή ειδικότητα
 Άριστη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας τόσο γραπτά όσο και προφορικά (επίπεδο Proficiency in English)
Διάρκεια Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης των συμβάσεων είναι η 2/1/2024.
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΨΡ5Λ469ΗΚΚ-ΚΝΨ.pdf
Προσόντα 1. Κάτοχος Διπλώματος ΙΕΚ «Βοηθού Νοσηλευτή» ή Δ.Ε. (Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης) πτυχιούχος ΤΕΕ Α’ και Β’ κύκλου ειδικότητας «Βοηθού Νοσηλευτή»
ή πτυχιούχος ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ «Βοηθών Νοσηλευτών» ή ισότιμος τίτλος Σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας
2. Πιστοποιητικό εκπαίδευσης Τεχνικού Ύπνου από το Υπουργείο Υγείας
3. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών ως Βοηθός Νοσηλευτή/τριας σε κλινική Ύπνου
Διάρκεια δώδεκα (12) μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ω80Δ46ΨΖ2Ν-ΣΨ2.pdf
Προσόντα 1.Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής
2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2)
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
4. Μεταπτυχιακό δίπλωμα κατεύθυνσης συναφούς με Διοίκηση επιχειρήσεων,
οργανισμών, φορέων, κ.λπ.
Διάρκεια ε 2 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/Ρ44Τ46ΨΖ2Ν-Τ69.pdf
Προσόντα 1.Πτυχίο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
σχολών της αλλοδαπής
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο C2)
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
4. Εμπειρία τριών (3) ετών σε γραμματειακή ή διοικητική υποστήριξη σε Φορείς
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας στον Δημόσιο ή Ιδιωτικό Τομέα
Διάρκεια 2 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΕΞΚΜ46ΨΖ2Ν-ΛΙΨ.pdf
Προσόντα 1. Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή άλλος ισότιμος τίτλος
σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή της αλλοδαπής
2. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε θέση διοικητικής υποστήριξης
ερευνητικών ή αναπτυξιακών ή εκπαιδευτικών προγραμμάτων ή
προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στο χώρο της Υγείας
3. Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2)
Διάρκεια 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/9Ω6Ε46ΨΖ2Ν-Γ2Ρ.pdf
Προσόντα
Διάρκεια 8 ΜΗΝΕΣ
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων
Αρχεία /upldsprokrx/427350_131123-291123.pdf
Προσόντα Πτυχίο ή δίπλωμα Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος
αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής
Διάρκεια 8 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ψ1Φ7ΟΚ9Ω-ΒΨ0.pdf
Προσόντα 1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Φιλοσοφικής Σχολής ή
ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχων ειδικοτήτων
2. Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο C2)
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
4. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση
θέσης, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας

1. Πτυχίο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) ή ισότιμος τίτλος σχολών
της ημεδαπής ή αλλοδαπής
2. Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (Επίπεδο Β2)
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ
4. Εμπειρία τριάντα έξι (36) μηνών σε αντικείμενο συναφές με αυτό της προς πλήρωση
θέσης, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας
Διάρκεια 12 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 15:00
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΗΗΦ46ΨΖ2Ν-ΕΤΔ.pdf
Προσόντα Πτυχιούχος Βιολόγος ή Επιστημών της Θάλασσας (ΠΕ) Επιστημών της Θάλασσας
Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάλυση βιολογικών δειγμάτων σε περιβάλλον εργαστηρίου.
Διάρκεια 2 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/ΡΩΩΨΟΡΡΘ-1ΞΤ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ΠΕ Βιολογίας ή κάτοχο ισότιμου τίτλου σχολής της αλλοδαπής αντίστοιχης
ειδικότητας, αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
Διάρκεια 3 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6Ω3ΘΟΡΡΘ-ΨΑΧ.pdf
Προσόντα Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Θαλάσσια Βιολογία
Διάρκεια 3 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 06/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/6ΕΘΛΟΡΡΘ-ΚΛΔ.pdf
Προσόντα Πτυχίο ΠΕ Χημικού ή Χημικού Μηχανικού
Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σχετικό με Θέματα Περιβάλλοντος.
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε σε χημικές αναλύσεις θαλασσινού
νερού και ιζημάτων με τη χρήση ενόργανων αναλυτικών μεθόδων όπως αέρια
χρωματογραφία, φασματομετρία μαζών
Αποδεδειγμένη εμπειρία σε ωκεανογραφικές αποστολέ
Διάρκεια 2 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/Ω8ΦΔΟΡΡΘ-ΖΟΤ.pdf
Προσόντα Πτυχιούχος Βιολογίας (ΠΕ) ή Τεχνολόγος Ιχθυολόγος (ΤΕ) με:
Διδακτορικό δίπλωμα σχετικό με την οικολογία των θαλάσσιων αγγειοσπέρμων.
Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών στη βιολογική ωκεανογραφία και την
δειγματοληψία και ανάλυση αγγειοσπέρμων και σε εφαρμογή σχετικών δεικτών εκτίμησης
οικολογικής ποιότητας.
Διάρκεια 2 μήνες
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
Λήξη υποβολής αιτήσεων 08/12/2023 23:59
Αρχεία /upldsprokrx/9ΦΝ6ΟΡΡΘ-7ΕΚ.pdf
Προσόντα Πτυχιούχου ΤΕ Ιχθυοκομίας-Αλιείας ή ΠΕ βιολογικών ή συναφών επιστήμων.
Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης (Master of scie