Λύση Σύμβασης Εργασίας

Η σχέση εργασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία και ανάλογα με το είδος της λήγει με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
α) Θάνατος μισθωτού:Από το άρθρο 675 του Αστικού Κώδικα, προβλέπεται ότι, η σύμβαση εργασίας λύεται οπωσδήποτε με το θάνατο του εργαζόμενου, γιατί η σύμβαση εργασίας, είναι προσωπική σχέση.Αυτό συμβαίνει τόσο στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, όσο και στις ορισμένου χρόνου ή ορισμένου έργου.
β) Θάνατος του εργοδότη: Κατ αρχή ο θάνατος του εργοδότη δεν λύνει πάντοτε τη σύμβαση εργασίας. Επιφέρει τη λύση της σύμβασης εργασίας, όταν τα συμβαλλόμενα μέρη απέβλεψαν αποκλειστικά στο πρόσωπο του εργοδότη, όπως λ.χ. όταν ο μισθωτός συμφώνησε να υπηρετεί ορισμένο πρόσωπο (ως νοσοκόμος ή γραμματέας κλπ). Εάν όμως δεν συμβαίνει αυτό, μετά το θάνατο του εργοδότη η υπάρχουσα σύμβαση εργασίας, μεταβιβάζεται στους κληρονόμους του, εφόσον βέβαια συνεχίζουν αυτοί πλέον την επιχείρηση.
γ) Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από εργοδότη. Η σύμβαση αορίστου χρόνου λύεται οποτεδήποτε και ελεύθερα από τον εργοδότη, αφού τηρήσει τις νόμιμες διαδικασίες, δηλαδή κοινοποίηση της έγγραφης καταγγελίας της σύμβασης εργασίας και καταβολή αποζημίωσης κλπ.
δ) Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου από τον μισθωτό. Ο μισθωτός δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, ελεύθερα και οποτεδήποτε, καθώς και να αποχωρήσει οικειοθελώς από την εργασία του. Οφείλει όμως να προειδοποιήσει τον εργοδότη του, μεσα στα καθορισμένα από το νόμο χρονικά όρια.
ε) Με την καταδίκη του εργαζόμενου για σοβαρό αδίκημα, την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας, την κατάργηση της θέσης του ή την ανάληψη από αυτόν άλλης θέσης στον δημόσιο τομέα.
Στ) αυτοδικαίως με τη λήξη της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.
Ζ) με πρόωρη καταγγελία της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, δηλαδή με καταγγελία είτε από τον εργοδότη, είτε από το μισθωτό πριν από την ημερομηνία λήξεως της σύμβασης, για σπουδαίο λόγο.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας