Πώς αμείβεται υπερεργασία

Πώς αμείβεται (άρθρο 58 Ν. 4808/2021 και άρθρο 184 Π.Δ. 80/2022);

Σε επιχειρήσεις, στις οποίες εφαρμόζεται πενθήμερο σύστημα εργασίας, με συμβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ώρες την εβδομάδα, ο εργαζόμενος μπορεί να απασχολείται πέντε (5) επιπλέον ώρες την εβδομάδα κατά την κρίση του εργοδότη (υπερεργασία). Οι ώρες αυτές υπερεργασίας (41η, 42η, 43η, 44η, 45η ώρα) αμείβονται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο, προσαυξημένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%) και δεν συνυπολογίζονται στα επιτρεπόμενα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όρια υπερωριακής απασχόλησης. Για όσους εργαζομένους ισχύει σύστημα εργασίας έξι (6) εργάσιμων ημερών την εβδομάδα, η υπερεργασία ανέρχεται σε οκτώ (8) ώρες την εβδομάδα (από 41η έως 48η ώρα).

Η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ' όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει. Σύμφωνα με το άρθρο 79 του Ν. 4808/2021, από 29.11.2021 καταργήθηκε η υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (ΈΝΤΥΠΟ Ε8) την υπερεργασία.

Κάθε πραγματοποιούμενη ώρα υπερεργασίας αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%. Διευκρινίζεται ότι η απασχόληση άνω των 45 ωρών για το πενθήμερο και  άνω των 48 ωρών για το εξαήμερο συνιστά υπερωρία (βλ. υπερωρία).

Υπολογισμός υπερεργασίας με πενθήμερο

 

Υπερεργασία Εβδομαδιαίως

40 - 45 ώρες + 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

*Η αμοιβή της 9ης ώρας ημερησίως πληρώνεται με προσαύξηση 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και δεν χρειάζεται άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας.

Υπολογισμός υπερεργασίας με εξαήμερο

Υπερεργασία Εβδομαδιαίως

40 - 48 ώρες + 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο

 Δείτε επίσης και χρονικά όρια εργασίας

Υπολογίστε online εδώ

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας