Πώς αμείβεται υπερεργασία

Πώς αμείβεται (άρθρα 1 & 2 του Ν.3385/2005 και άρθρο 74 του Ν. 3863/2010);  

Σύμφωνα με τον Ν.3385/2005, όπως αντιακαταστάθηκε με τον Ν. 3863/2010 η απασχόληση 5 ωρών επί πλέον την εβδομάδα μετά τις 40 ώρες για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πενθήμερο σύστημα απασχόλησης και οκτώ ωρών επιπλέον την εβδομάδα, για τις επιχειρήσεις  που εφαρμόζουν σύστημα εξαήμερης απασχόλησης, θεωρείται υπερεργασία. Συγκεκριμένα οι 5 ώρες υπερεργασία  για το σύστημα του πενθημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η ενώ οι 8 ώρες για το σύστημα του εξαημέρου είναι: 41η, 42η, 43η, 44η, 45η, 46η, 47η, 48η.
 
Η πραγματοποίηση της υπερεργασίας ανήκει στη διακριτική ευχέρεια του εργοδότη και εφ' όσον ζητηθεί από τον τελευταίο, ο εργαζόμενος είναι υποχρεωμένος να την παρέχει. Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν. 3488/2017, προβλέπεται υποχρέωση του εργοδότη να καταχωρεί στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (ΈΝΤΥΠΟ Ε8) την υπερεργασία το αργότερο έως την έναρξη πραγματοποίησής της.
 
Κάθε πραγματοποιούμενη ώρα υπερεργασίας αμείβεται  με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20%. Διευκρινίζεται ότι η απασχόληση άνω των 45 ωρών για το πενθήμερο και  άνω των 48 ωρών για το εξαήμερο συνιστά υπερωρία (βλ. υπερωρία).
 
Υπολογισμός υπερεργασίας με πενθήμερο
Υπερεργασία Εβδομαδιαίως
40 - 45 ώρες + 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο
*Η αμοιβή της 9ης ώρας ημερησίως πληρώνεται με προσαύξηση 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο και δεν χρειάζεται άδεια από την Επιθεώρηση Εργασίας.
 
Υπολογισμός υπερεργασίας με εξαήμερο
Υπερεργασία Εβδομαδιαίως
40 - 48 ώρες + 20% στο καταβαλλόμενο ωρομίσθιο
 

 Δείτε επίσης και χρονικά όρια εργασίας

Υπολογίστε online εδώ

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας