Φόρος στην αποζημίωση & στις αποδοχές αδείας

 

Κρατήσεις στην Αποζημίωση

Η αποζημίωση καταγγελίας συμβάσεως δεν υπόκειται σε κρατήσεις για τον ΕΦΚΑ  ή άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Υπόκειται, ωστόσο, σε φορολογικές κρατήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3842/2010 (23/4/2010), οι οποίες υπολογίζονται με βάση τον παρακάτω πίνακα:

Κλιμάκιο Αποζημίωσης (ευρώ)

Φορολογικός Συντελεστής (%)

0-60.000

0%

60.001-100.000

10%

100.001-150.000

20%

150.001 και άνω

30%

Ο φόρος παρακρατείται κατά την πληρωμή της αποζημίωσης του εργαζόμενου. Σε περίπτωση εξόφλησης της αποζημίωσης σε δόσεις, ο υπολογισμός του αναλογούντος φόρου γίνεται στο σύνολο της αποζημίωσης και επιμερίζεται σε μέρη, ανάλογα με τα ποσά των καταβαλλόμενων δόσεων, παρακρατείται κατά την καταβολή κάθε δόσης και αποδίδεται το αργότερο  μέχρι του τέλους του δεύτερου μήνα από την ημερομηνία καταβολής της κάθε δόσης.

Φορολόγηση αποδοχών αδείας

Οι αποδοχές του χρόνου της άδειας, καθώς και το επίδομα αδείας, ανεξάρτητα εάν ο δικαιούχος παραμένει στην επιχείρηση ή έφυγε απ’ αυτή, θεωρούνται ότι είναι εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επομένως φορολογούνται σύμφωνα με τη ΣΤ κατηγορία πηγών του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δηλαδή όπως γίνεται και για τις κάθε είδους λοιπές αποδοχές των μισθωτών.
Επίσης, υπόκειται σε φορολογία και η αποζημίωση που καταβάλλεται στους μισθωτούς όταν δεν λάβουν την άδειά τους.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας