Οδοιπορικά Έξοδα - Εκτός Έδρας Απασχόληση

Η απασχόληση και η διανυκτέρευση των μισθωτών σε άλλο τόπο μακριά από την έδρα τους, δημιουργεί υποχρέωση στον εργοδότη να τους καταβάλλει, πέρα από το μισθό τους όλα τα έξοδα του ταξιδιού τους και επί πλέον ειδική ημερήσια αποζημίωση. Η αμοιβή για την εργασία είναι ακριβώς ίση με την αμοιβή που θα έπαιρνε ο μισθωτός αν εργαζόταν στην έδρα του. Σε περίπτωση που ο μισθωτός κατά την παραμονή εκτός έδρας απασχολείται υπερωριακώς ή κατά την Κυριακή, γιορτή ή νύκτα , η αμοιβή προσαυξάνεται αναλόγως. Η αποζημίωση για την εκτός έδρας μετακίνηση είναι ανεξάρτητο από τις ώρες απασχόλησης του μισθωτού, συσχετίζεται μόνο με τις διανυκτερεύσεις αυτού εκτός έδρας και έχει σκοπό να καλύψει τα έξοδα της εκτός έδρας διαμονής του. Η αποζημίωση αυτή είναι ίση προς ένα (1) ημερομίσθιο ή προς το 1/25 του νόμιμου μισθού για όσους αμείβονται με μισθό.
Ως έδρα απασχόλησης του μισθωτού θεωρείται ο τρόπος που παρέχει μόνιμα την εργασία του, σύμφωνα με τη σύμβαση εργασίας του. Άρα ως έδρα νοείται ο τόπος της επαγγελματικής εγκατάστασης του εργοδότη στον οποίο ο μισθωτός παρέχει την εργασία του κατά τρόπο μόνιμο και συνήθη.

Χορήγηση τροφής - κατοικίας: Όταν στους μισθωτούς που εργάζονται εκτός έδρας παρέχονται από τον εργοδότη στον τόπο που στάλθηκαν, εκτός από τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής, τροφή και κατοικία καταβάλλεται σ' αυτούς το 1/4 μόνο της παραπάνω αποζημίωσης. Εάν όμως παρέχεται μόνο τροφή καταβάλλεται το 1/2 της αποζημίωσης και αν παρέχεται μόνο κατοικία καταβάλλονται τα 4/5της αποζημίωσης.
 
Παράδειγμα: Μισθωτός που αμείβεται με μηνιαίο μισθό 900 €, ενώ ο νόμιμος μισθός του βάσει της σ.σ.ε είναι 800 €, συνεπώς το 1/25 του μισθού είναι 36 και 32 € αντίστοιχα. Έστω ότι έλειπε για εκτός έδρας εργασία από τις 16 του μηνός και 8 π.μ. και επέστρεψε στις 19 του ιδίου μήνα, 8 μ.μ. Πλήρωσε 2 αεροπορικά εισιτήρια 180 € και 2 εισιτήρια λεωφορείου 70 €, και διάφορες άλλες μετακινήσεις με ταξί 50 €. Αυτός ο εργαζόμενος επομένως δικαιούται τα παρακάτω:
α) Έξοδα κίνησης
Αεροπορικά εισιτήρια 180 €
Εισιτήρια λεωφορείου 70 €
Μετακίνηση με ταξί 50 €
Σύνολο: 300 €
β) Αποζημίωση εκτός έδρας 
3 διανυκτερεύσεις εκτός έδρας προς 32 ευρώ = 96 €
ΣΥΝΟΛΟ: 396€


Πρέπει επίσης να αναφέρουμε ότι όταν ο μισθωτός μεταβαίνει εκτός έδρας, ο χρόνος μετάβασης ή επιστροφής εκτός του ωραρίου θεωρείται δέσμευση της ελευθερίας του και επομένως δικαιούται πρόσθετη αμοιβή σύμφωνα και με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (αρθρ.649,653). Νοείται βέβαια ότι κάθε υπέρβαση του νόμιμου ωραρίου εργασίας θεωρείται και αμείβεται.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας