Προϋπηρεσία

Ως προϋπηρεσία νοείται τόσο ο χρόνος πραγματικής απασχόλησης του εργαζόμενου, όσο και ο χρόνος νόμιμης αναστολής της σχέσης εργασίας του (π.χ. ασθένεια, μητρότητα, απεργία κλπ). Η προϋπηρεσία του εργαζόμενου λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των νομίμων αποδοχών του, αυτών δηλαδή που προβλέπονται από νόμο ή Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. 
 
Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας, οι μισθολογικές προσαυξήσεις, ο αριθμός των τριετιών που δικαιούται ο εργαζόμενος ορίζονται με τις Σ.Σ.Ε. ή τις Δ.Α. της ειδικότητας την οποία κατέχει ο εργαζόμενος.
 
Απόδειξη προϋπηρεσίας: Για να υπολογιστεί η προϋπηρεσία θα πρέπει ο εργαζόμενος να την αποδείξει. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά που χορηγούν οι εργοδότες, αλλά και με κάθε άλλο αποδεικτικό μέσο, όπως ασφαλιστικά βιβλιάρια, μισθοδοτικές καταστάσεις κλπ. Ο εργαζόμενος πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά πιστοποιητικά κατά την πρόσληψή του, είτε μεταγενέστερα. Εφόσον προσκομιστούν τα σχετικά αποδεικτικά συνυπολογίζεται και η προϋπηρεσία στην αλλοδαπή. Ως προϋπηρεσία εργαζόμενου θεωρείται ως προς μεν τους υπαλλήλους κάθε υπηρεσία που διανύθηκε στον ίδιο ή σε οποιοδήποτε εργοδότη σε θέση και ειδικότητα παρεμφερή και ανάλογη με αυτή που κατέχουν, ως προς δε τους εργατοτεχνίτες για οποιαδήποτε ειδικότητα.

Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012 οι προσαυξήσεις λόγω προϋπηρεσίας σε αυτούς που αμείβονται με τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων καταβάλλονται υπολογιζόμενης της προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα και ισχύουν για την υπηρεσία που έχει συμπληρωθεί μέχρι 14.02.2012 (πάγωμα ωριμάνσεων μέχρι ο δείκτης ανεργίας να πέσει στο 10% σύμφωνα με την 6/28.02.2012 Π.Υ.Σ.).

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας