Πτώχευση του Εργοδότη

Η κήρυξη του εργοδότη σε κατάσταση πτώχευσης και διακοπής των εργασιών της επιχείρησής του δεν συνεπάγεται την αυτοδίκαιη λύση των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων, ούτε αποτελεί γεγονός ανώτερης βίας, ώστε να μην οφείλονται οι αποζημιώσεις λόγω λύσεως των συμβάσεων εργασίας του προσωπικού. Αντίθετα, οι συμβάσεις εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν, όπως και προ της πτώχευσης, και για να λυθούν θα πρέπει να τηρηθούν οι νόμιμες διατυπώσεις της απόλυσης.
 
Άλλωστε, μετά τη κήρυξη της πτώχευσης δεν εκλείπει αναγκαστικά και η επιχείρηση, η οποία μπορεί να συνεχιστεί από το σύνδικο της πτώχευσης. Αν ο σύνδικος επιθυμεί την απόλυση των μισθωτών της επιχείρησης που πτώχευσε, υποχρεούται πλέον αυτός να τηρήσει τις νόμιμες διατυπώσεις της απόλυσης, χωρίς όμως να δύναται να καταβάλει και την αναλογούσα αποζημίωση λόγω απολύσεως, αφού αυτή καταβάλεται από την πτωχευτική περιουσία, κατόπιν απογραφής και επαλήθευσης των πιστώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του εκάστοτε Πτωχευτικού Κώδικα. Έτσι, ενώ για το κύρος της απόλυσης από τον εργοδότη πριν από την πτώχευσή του απαιτείται πάντα η καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης, η μετά τη κήρυξη της πτώχευσης απόλυση από τον Σύνδικο λόγω της διακοπής των εργασιών της επιχείρησης, είναι έγκυρη χωρίς να καταβληθεί αποζημίωση.
 
Για το χρονικό διάστημα από την κήρυξη σε πτώχευση μέχρι και την ημέρα καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας από το σύνδικο της πτώχευσης, οι μισθωτοί δικαιούνται να πληρωθούν τις αποδοχές τους και τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι μισθωτοί σε περίπτωση αφερεγγυότητας του εργοδότη προστατεύονται από τον αυτοτελή λογαριασμό του ΟΑΕΔ, που έχει ιδρυθεί γι' αυτή την περίπτωση.

Ο εργαζόμενος απολαμβάνει αυτό το προνόμιο από τον προηγούμενο μήνα της απόφασης που κήρυξε την πτώχευση, και όχι από την ημέρα παύσης των πληρωμών.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας