Προστασία Μητρότητας-Πατρότητας

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 1483/1984, όπως αντικαταστάθηκε με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3996/2011 και συμπληρώθηκε με τη διάταξη του άρθρου 48 του Ν. 4808/2021απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενης από τον εργοδότη της, τόσο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, όσο και για το χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών μετά τον τοκετό ή κατά την απουσία της για μεγαλύτερο χρόνο, λόγω ασθένειας που οφείλεται στην κύηση ή τον τοκετό, εκτός εάν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία. Η προστασία από την καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας ισχύει τόσο έναντι του εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται, χωρίς να έχει προηγουμένως απασχοληθεί αλλού, πριν συμπληρώσει δεκαοκτώ (18) μήνες από τον τοκετό ή το μεγαλύτερο χρόνο που προβλέπεται στην παρούσα, όσο και έναντι του νέου εργοδότη, στον οποίο η τεκούσα προσλαμβάνεται και μέχρι τη συμπλήρωση των ανωτέρω χρόνων.

Αντίστοιχη προστασία προβλέφθηκε και για τον πατέρα εργαζόμενο, δυνάμει του άρθρου 48 του Ν. 4808/2021, σύμφωνα με το οποίο η καταγγελία της σύμβασης ή σχέσης εργασίας εργαζόμενου πατέρα από τον εργοδότη για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από τον τοκετό απαγορεύεται και είναι απόλυτα άκυρη, εκτός αν υπάρχει σπουδαίος λόγος για καταγγελία.

Ως σπουδαίος λόγος δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ενδεχόμενη μείωση της απόδοσης στην εργασία της εγκύου που οφείλεται στην εγκυμοσύνη ή στις οικογενειακές υποχρεώσεις του εργαζόμενου γονέα. Αν υπάρχει σπουδαίος λόγος (π.χ. διακοπή εργασιών της επιχείρησης), ο εργοδότης υποχρεούται να αιτιολογεί την καταγγελία γραπτώς και να προβαίνει στη σχετική κοινοποίηση στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας (άρθρο 10, παρ. 3 Π.Δ. 176/1997).

Επιπλέον προβλέπεται ότι η προστασία έναντι της καταγγελίας της σχέσης εργασίας που παρέχεται στις φυσικές μητέρες ισχύει και για τις εργαζόμενες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας έως 6 ετών, με χρονική αφετηρία την ένταξη του τέκνου στην οικογένεια, καθώς και για τις εργαζόμενες που εμπλέκονται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας, είτε ως τεκμαιρόμενες μητέρες με χρονική αφετηρία τη γέννηση του παιδιού, είτε ως κυοφόροι γυναίκες (άρθρο 46 του Ν. 4488/2017).

Τέλος, με τη διάταξη του άρθρου 48 του Ν. 4808/2021, θεσπίστηκε ειδικός λόγος απόλυτης ακυρότητας της καταγγελίας σύμβασης εργασίας εργαζόμενος, επειδή ο τελευταίος ζήτησε ή έλαβε άδεια ή ευέλικτη ρύθμιση ή άσκησε δικαίωμα που αφορά στις ρυθμίσεις του άνω νόμου για την προστασία της οικογένειας.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας