Άδεια Θηλασμού & Φροντίδας παιδιών

Οι εργαζόμενες μητέρες δικαιούνται:
(α) Για το χρονικό διάστημα 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, δηλαδή 9 βδομάδες μετά τον τοκετό (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 8), είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά μία ώρα κάθε ημέρα από την εργασία τους.
(β) Εναλλακτικά με συμφωνία του εργοδότη, το ημερήσιο ωράριο των μητέρων μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο (2) ώρες ημερησίως για τους πρώτους δώδεκα (12) μήνες και σε μία (1) ώρα ημερησίως για έξη (6) επιπλέον μήνες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002 –2003, άρθρο 6)
(γ) Εναλλακτικά, μπορεί να χορηγηθεί στη μητέρα ισόχρονη άδεια με αποδοχές σε συνεχείς ημέρες, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού (άρθρο 9 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004). Η εναλλακτική χορήγηση τις άδειας προϋποθέτει αίτηση της εργαζόμενης μητέρας και αντίστοιχη συμφωνία του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. Για τον υπολογισμό της ισόχρονης άδειας, αφαιρούνται από τα συγκεκριμένα 2 ½ έτη (μειωμένο κατά μία ώρα ωράριο), τα διαστήματα της άδειας (2 ετών), οι Κυριακές και επί πενθημέρου και τα Σάββατα, καθώς και οι εξαιρετέες εορτές (εφόσον κατά τα συγκεκριμένα έτη δεν συμπτίπτουν με Σάββατο ή Κυριακή). Ο αριθμός των ημερών (και συνεπώς και των ωρών) που προκύπτει διαιρείται δια 8 (όσο το ωράριο επί πενθημέρου). Το πηλίκο της διαίρεσης αποτελεί τον αριθμό των εργασίμων ημερών που δικαιούται η τεκούσα.
 
Είναι επίσης δυνατή, κατόπιν συμφωνίας με τον εργοδότη, η χρήση του μειωμένου ωραρίου κατά ένα μέρος ως συνεχούς άδειας και κατά το υπόλοιπο σε ώρες για το διάστημα που απομένει.
 
Υποχρέωση χορήγησης άδειας θηλασμού και φροντίδας έχει και ο νέος εργοδότης, στον οποίο προσελήφθη η τεκούσα, μετά από τη λύση της σχέσης εργασίας με τον πρώτο εργοδότη, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση των 30 μηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας. 
Τη μείωση του ωραρίου δικαιούται αναλογικώς και η απασχολούμενη με μειωμένο ημερήσιο ωράριο.
Η παραίτηση από τη λήψη της εν λόγω άδειας είναι άκυρη, η δε άρνηση χορήγησής της συνιστά βλαπτική μεταβολή των όρων εργασίας.
Για την άδεια θηλασμού και φροντίδας παιδιού και το θέμα περιέλευσης της τεκούσας σε εγκυμοσύνη, ισχύουν τα εξής: Με τη χορήγηση της άδειας μητρότητας, διακόπτεται το μειωμένο ωράριο και επαναχορηγείται για το νέο πλέον τέκνο μετά από τη λήξη της νέας λοχείας.
 
Εναλλακτική λήψη άδειας θηλασμού και φροντίδας παιδιού από τον πατέρα:
Ο εργαζόμενος πατέρας έχει αυτοτελές δικαίωμα και με τις ίδιες προϋποθέσεις χρήσης της προβλεπόμενης από τις Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), χορηγούμενου του δικαιώματος και σε περίπτωση που η μητέρα είναι αυτοαπασχολούμενη (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. άρθρο 2). Επίσης την συγκεκριμένη άδεια δικαιούται και ο πατέρας ακόμα και αν η μητέρα δεν εργάζεται (άρθρο 38 του Ν. 4342/2015).
 
Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι μισθωτοί, με κοινή τους δήλωση που κατατίθεται στους αντίστοιχους εργοδότες τους, καθορίζεται η επιλογή τους για το ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της γονικής άδειας φροντίδας παιδιού (μειωμένο ωράριο), εκτός αν με κοινή τους δήλωση καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας κάνει χρήση μέσα στα χρονικά όρια ισχύος του δικαιώματος αυτού.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας