Εθελοντική Εργασία

Δεν υφίσταται διάταξη στην εργατική νομοθεσία που να ρυθμίζει τα θέματα εθελοντικής εργασίας. Κατά την άποψη του Υπουργείου Εργασίας αναγνωρίζεται καταρχήν η εθελοντική εργασία, σε περιπτώσεις απουσίας στοιχείων εξάρτησης, ορίζοντας συγχρόνως τα στοιχεία που συνεκτιμά ο Επιθεωρητής σε σχετικό έλεγχο για τον εντοπισμό περιπτώσεων καταστρατήγησης. Ειδικότερα, έχει κριθεί ότι εθελοντική εργασία υπάρχει όταν η εργασία παρέχεται, χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα, με βάση άλλου είδους σχέση πχ λόγω συγγενικού δεσμού, φιλίας, μνηστείας, ηθικού καθήκοντος, για λόγους πολιτικούς, ιδεολογικούς, φιλανθρωπικούς, κτλ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σχέση του παρέχοντος εργασία με το δέκτη αυτής (σχέση εθελοντικής εργασίας) δεν θεωρείται, κατ” αρχάς, σχέση εξηρτημένης εργασίας με αποτέλεσμα, να μην εφαρμόζονται σε αυτή οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, ενδεχομένως με ορισμένες εξαιρέσεις (ιδίως ζητήματα υγείας και ασφάλειας).
 
Εάν υπάρχει πρόθεση παροχής εθελοντικής εργασίας, επιβάλλεται τα συμβαλλόμενα μέρη να συνάψουν σχετικό συμφωνητικό. Ο Επιθεωρητής Εργασίας σε τυχόν έλεγχο κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, στο πλαίσιο της διερεύνησης της παροχής ή μη εξαρτημένης εργασίας, οφείλει να συνεκτιμήσει μια σειρά από στοιχεία όπως:
  • τη νομική φύση και δραστηριότητα του αποδεχόμενου την εθελοντική εργασία εργοδότη,
  • το είδος και τη διάρκεια της παρεχόμενης εργασίας,
  • την τυχόν σύναψη συμφωνητικού,
  • το κατά πόσον η προσφερόμενη εργασία αποτελεί το κύριο μέσο βιοπορισμού του εθελοντή,
  • τις ιδιαίτερες ικανότητες και δεξιότητες που τυχόν απαιτεί η θέση της εθελοντικής εργασίας,
  • το κατά πόσον η προσφερόμενη εργασία συνιστά το επάγγελμα του παρέχοντος αυτή εθελοντή,
  • την ύπαρξη συγγενικής ή άλλου είδους σχέσης.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας