Εποχιακή Απασχόληση - Ξενοδοχοϋπάλληλοι

Υποχρέωση επαναπρόσληψης εποχιακά απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων
 
Από τις διατάξεις του άρθρου 8 N. 1346/1983 και των παρ. 1 και 6 του άρθρου 18 N. 1545/1985, σε συνδυασμό προς τις διατάξεις των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και Αποφάσεων Διαιτησίας «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» που ρυθμίζουν το πλαίσιο της επαναπρόσληψης των εποχιακώς απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων, συνάγεται, κατά την κρίση των δικαστηρίων, όσον αφορά τη νομική φύση και το χαρακτήρα της εργασιακής σχέσης του προσωπικού που απασχολείται σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ότι η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι, από τη φύση της και το περιεχόμενό της, ιδιόρρυθμα ρυθμιζόμενη ορισμένου χρόνου.
 
Η διάρκεια της εργασιακής σχέσης της κατηγορίας αυτής των μισθωτών είναι όση η περίοδος της εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης και αρχίζει από την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης και λύεται με την πάροδο της χρονικής αυτής περιόδου, ο δε εργοδότης υποχρεούται να επαναπροσλάβει το προσωπικό που απασχόλησε κατά την προηγούμενη περίοδο, εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και τηρηθούν ορισμένες διατυπώσεις. Προϋπόθεση για το δικαίωμα του εργαζόμενου να επαναπροσληφθεί αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργοδότη του ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει μέσω της οικείας συνδικαλιστικής οργανώσεώς του και σε έντυπη δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτή και να αποσταλεί στον εργοδότη μέχρι 30 Ιανουαρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ ή με κατάθεση συστημένου στο ταχυδρομείο.
 
Έχει κριθεί από τα δικαστήρια ότι αν ο εργαζόμενος με σιωπηρή συμφωνία, χωρίς δηλαδή την υποβολή της έγγραφης αυτής ειδοποίησης μετά την λήξη της κάθε τουριστικής περιόδου ασκεί επί σειρά ετών (μακροχρονίως) το δικαίωμά του για επαναπρόσληψη απευθείας στην ξενοδοχειακή επιχείρηση σε έντυπο που έχει εκτυπώσει η ίδια, τίθεται ζήτημα επιχειρησιακής συνήθειας όσον αφορά το τρόπο άσκησης του δικαιώματος επαναπρόσληψης του εποχιακά απασχολουμένου προσωπικού της και συνεπώς θεωρείται ότι έχει συναφθεί σιωπηρή σύμβαση επαναπρόσληψης, που ουσιαστικά καταργεί τη διατύπωση για την άσκηση του δικαιώματος επαναπρόσληψης με έγγραφη ειδοποίηση μέσω της οικείας συνδικαλιστικής οργανώσεως του ξενοδοχοϋπαλλήλου. Η σιωπηρή αυτή σύμβαση ως αποτελούσα μέρος της ατομικής της σύμβασης και περιέχουσα ευνοϊκότερες ρυθμίσεις επικρατεί έναντι της δυσμενέστερης για τον εργαζόμενο ρύθμισης.
 
Καταγγελία σύμβασης ξενοδοχοϋπαλλήλων
 
Τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εποχιακής επιχείρησης, όσο και κατά τη «νεκρή περίοδο» αυτής (δηλαδή της περιόδου που δεν λειτουργεί η επιχείρηση), απόλυση εργαζόμενου κατά την προηγούμενη περίοδο χωρεί μόνο με την καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης. Συνεπώς, αν η απόλυση γίνει κατά την περίοδο λειτουργίας της επιχείρησης, συνεπάγεται τη λύση της εργασιακής σύμβασης, ενώ αν γίνει κατά τη διάρκεια της «νεκρής περιόδου» καταλύει το δικαίωμα επαναπρόσληψής του. Δεν επιτρέπεται κατά τη «νεκρή περίοδο» απόλυση με προειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει δικαιολογημένη αιτία.
 
Η αποζημίωση υπολογίζεται βάσει των κατά μέσο όρο αποδοχών της αμέσως προηγούμενης περιόδου εργασίας. Ως χρόνος προϋπηρεσίας του ξενοδοχοϋπαλλήλου για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υπηρεσίας του απολυόμενου από την πρόσληψη μέχρι την απόλυσή του αφού αφαιρεθούν οι «νεκρές περίοδοι», κατά τη διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακόπτεται και ο μισθωτός μπορούσε να απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη.
Για παραπάνω πληροφορίες σχετικά με την εποχιακή απασχόληση βλ. Άδεια, Ανεργία

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας