Επίσχεση Εργασίας

Εάν ο εργοδότης καθυστερεί να καταβάλλει τις αποδοχές που οφείλει στον εργαζόμενο του, τότε αυτός έχει δικαίωμα να προβεί σε επίσχεση της εργασίας του. Δηλαδή δικαιούται να δηλώσει στον εργοδότη ότι διακόπτει την εργασία του, μέχρις ότου καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές του (ΑΚ 325). Συνέπεια της επίσχεσης είναι η υπερημερία του εργοδότη και η υποχρέωσή του να καταβάλει στον εργαζόμενο όχι μόνο τις οφειλόμενες αποδοχές, αλλά αυτές τις αποδοχές που αφορούν στο χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση της εργασίας του. Κατά τη διάρκεια της επίσχεσης, ο μισθωτός μπορεί να απασχοληθεί σε έτερο εργοδότη, ωστόσο, θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος προς εργασία στη διάθεση του εργοδότη, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αρθεί η υπερημερία του τελευταίου.
 
Πώς γίνεται η επίσχεση; Με αντίστοιχη δήλωση βούλησης που πρέπει να είναι σαφής και ατομική. Απλή άρνηση εργασίας δεν αρκεί, γιατί κινδυνεύει να εκληφθεί ως παραίτηση από τη θέση εργασίας.
 
Η δήλωση για επίσχεση καλύπτεται από αντίστοιχη δήλωση του συνδικαλιστικού φορέα; Όχι, η λεγόμενη ομαδική επίσχεση είναι επίσχεση που στηρίζεται σε ισάριθμες δηλώσεις με τους ενδιαφερόμενους μισθωτούς.

Καταχρηστική άσκηση της επίσχεσης;

Το δικαίωμα της επίσχεσης, όπως και κάθε άλλο δικαίωμα, υπόκειται στους περιορισμούς της ΑΚ 281, δηλαδή δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά. Συνεπώς, η άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης πρέπει να γίνεται εντός των ορίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και να αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του οικονομικού σκοπού για τον οποίο θεσπίστηκε. Διαφορετικά η άσκησή του είναι καταχρηστική και ως τέτοια είναι παράνομη και δεν καθιστά υπερήμερο τον εργοδότη. Ως καταχρηστικώς ασκούμενο θεωρείται το δικαίωμα της επίσχεσης όταν μεταξύ άλλων:
 • Δεν υπάρχει χρονικά αξιόλογη καθυστέρηση στις πληρωμές των μισθών.
 • Όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, αλλά σε απρόβλεπτες περιστάσεις
 • Όταν αναφέρεται σε ασήμαντη αντιπαροχή του εργοδότη
Σε περίπτωση που η επίσχεση κριθεί καταχρηστική και καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας από τον εργοδότη, ο μισθωτός δεν δικαιούται μισθούς υπερημερίας, αλλά δικαιούται την αναλογούσα αποζημίωση λόγω απολύσεως.
 
Υπόδειγμα δήλωσης επίσχεσης εργασίας (υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα)
 
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

των (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση)
1……………………
2……………………
3…………………… 
ΠΡΟΣ
την επιχείρηση ………………………………… (επωνυμία, διεύθυνση) όπως εκπροσωπείται νόμιμα.
Κοινοποιούμενη προς
 
Το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης ……………….., που εδρεύει…………………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα
 

Εξαιτίας της σταθερής αρνήσεώς σας να προβείτε στην ικανοποίηση των ληξιπρόσθεσμων και απαιτητών αξιώσεών μας (καταβολή δεδουλευμένων) οι εργαζόμενοι.......... στην εταιρεία σας <<......>> αποφασίσαμε να κάνουμε χρήση του παρεχόμενου εκ του νόμου δικαιώματος (αρ. 325 ΑΚ) προς επίσχεση εργασίας. Αποτελεί απόφασή μας να αρνηθούμε την εκπλήρωση της δικής μας παροχής απέχοντας από την εργασία μας, ώσπου να εκπληρώσετε την υποχρέωση καταβολής των ημερομισθίων που σας βαρύνουν απέναντι στον κάθε εργαζόμενο απο εμάς.
Προς τούτο σας κοινοποιούμε την απόφασή μας για επίσχεση εργασίας με έναρξη την .....(ημερομηνία).
Διευκρινίζουμε ότι τα ποσά που αναγράφονται δίπλα από την υπογραφή του καθενός μας, είναι χρήματα μη καταβληθέντα, τα οποία όμως υπολείπονται από αυτά που νομίμως μας αναλογούν, για τα οποία νομίμως διεκδικούμε για την καταβολή τους.
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στη σχετική έκθεση επιδόσεως.
 
……., …./…./….
Οι εξωδίκως δηλούντες εργαζόμενοι
 

 
Ειδικό Βοήθημα λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών
 
Δικαιούχοι είναι οι ασφαλισμένοι που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.).
 
Προϋποθέσεις
 
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να παραμένουν άνεργοι επί τρεις μήνες και να έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ανεργίας εξήντα (60) τουλάχιστον ημέρες εργασίας στο έτος που προηγείται της έναρξης του τριμήνου.
 
Ο ασφαλισμένος μπορεί να λάβει το ειδικό βοήθημα μέχρι και τρεις φορές μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος περισσότερες από μια φορά στο ίδιο ημερολογιακό έτος, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των εξήντα ημερομισθίων που απαιτείται μόνο για την πρώτη καταβολή του βοηθήματος. Επίσης ο ασφαλισμένος πρέπει να έχει τεθεί, σε όλο το καθοριζόμενο σ’ αυτές χρονικό διάστημα, στη διάθεση της αρμόδιας Υπηρεσίας Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
 
Για την καταβολή του ειδικού βοηθήματος απαιτείται επιπλέον το ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα του ασφαλισμένου να μην υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό, (για το έτος 2020 το ποσό αυτό ανέρχεται στα 12.032,28 €), όπως αυτό αποδεικνύεται από έγγραφο της οικείας οικονομικής εφορίας. Το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 293,47 € κάθε ημερολογιακό έτος.
 
 
Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Παραλαβή Απόφασης
 
Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω του e-services ή μέσω των ΚΕΠ (σχετικός σύνδεσμος εδώ).
Η παραλαβή της απόφασης γίνεται, είτε μέσω του ατομικού λογαριασμού του δικαιούχου στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημα.
 
Δικαιολογητικά
 
Α) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο μητρώο του ΟΑΕΔ
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΦΜ
 • Λογαριασμό ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας, ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
 • Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λ.π.)
 • Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ
 • Άδεια διαμονής ή εργασίας προκειμένου περί ανέργων πολιτών υπηκόων τρίτων χωρών.
Β) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιδότηση 
 • Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης .
 • Φωτοαντίγραφο του επισχετηρίου
 
Ύψος Βοηθήματος
Το ύψος του βοηθήματος είναι ίσο προς το 20πλάσιο του βασικού επιδόματος ανεργίας, που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την χορήγησης του βοηθήματος, προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος
Nομοθετικό Πλαίσιο
 • Άρθρο 22 παρ. 6 του Ν. 1836/89
 • Υ.Α. 30659/89
ΠΗΓΗ: ΟΑΕΔ

Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 136/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την επίσχεση εργασίας

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας