Επίσχεση Εργασίας

 

Επίσχεση Εργασίας

Εάν ο εργοδότης καθυστερεί να καταβάλλει τις αποδοχές που οφείλει στον εργαζόμενο του, τότε αυτός έχει δικαίωμα να προβεί σε επίσχεση της εργασίας του. Δηλαδή δικαιούται να δηλώσει στον εργοδότη ότι διακόπτει την εργασία του, μέχρις ότου καταβληθούν οι καθυστερούμενες αποδοχές του (ΑΚ 325). Συνέπεια της επίσχεσης είναι η υπερημερία του εργοδότη και η υποχρέωσή του να καταβάλει στον εργαζόμενο όχι μόνο τις οφειλόμενες αποδοχές, αλλά αυτές τις αποδοχές που αφορούν στο χρονικό διάστημα που διαρκεί η επίσχεση της εργασίας του. Κατά τη διάρκεια της επίσχεσης, ο μισθωτός μπορεί να απασχοληθεί σε έτερο εργοδότη, ωστόσο, θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμος προς εργασία στη διάθεση του εργοδότη, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αρθεί η υπερημερία του τελευταίου.

 

Πώς γίνεται η επίσχεση; Με αντίστοιχη δήλωση βούλησης που πρέπει να είναι σαφής και ατομική. Απλή άρνηση εργασίας δεν αρκεί, γιατί κινδυνεύει να εκληφθεί ως παραίτηση από τη θέση εργασίας.

 

Η δήλωση για επίσχεση καλύπτεται από αντίστοιχη δήλωση του συνδικαλιστικού φορέα; Όχι, η λεγόμενη ομαδική επίσχεση είναι επίσχεση που στηρίζεται σε ισάριθμες δηλώσεις με τους ενδιαφερόμενους μισθωτούς.


Καταχρηστική άσκηση της επίσχεσης;


Το δικαίωμα της επίσχεσης, όπως και κάθε άλλο δικαίωμα, υπόκειται στους περιορισμούς της ΑΚ 281, δηλαδή δεν πρέπει να ασκείται καταχρηστικά. Συνεπώς, η άσκηση του δικαιώματος της επίσχεσης πρέπει να γίνεται εντός των ορίων της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών και να αποβλέπει στην εξυπηρέτηση του οικονομικού σκοπού για τον οποίο θεσπίστηκε. Διαφορετικά η άσκησή του είναι καταχρηστική και ως τέτοια είναι παράνομη και δεν καθιστά υπερήμερο τον εργοδότη. Ως καταχρηστικώς ασκούμενο θεωρείται το δικαίωμα της επίσχεσης όταν μεταξύ άλλων:

  • Δεν υπάρχει χρονικά αξιόλογη καθυστέρηση στις πληρωμές των μισθών.
  • Όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, αλλά σε απρόβλεπτες περιστάσεις
  • Όταν αναφέρεται σε ασήμαντη αντιπαροχή του εργοδότη

Σε περίπτωση που η επίσχεση κριθεί καταχρηστική και καταγγελθεί η σύμβαση εργασίας από τον εργοδότη, ο μισθωτός δεν δικαιούται μισθούς υπερημερίας, αλλά δικαιούται την αναλογούσα αποζημίωση λόγω απολύσεως.

 

Υπόδειγμα δήλωσης επίσχεσης εργασίας (υποβάλλεται σε τρία αντίγραφα)

 

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ


των (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση)

1……………………
2……………………
3…………………… 

ΠΡΟΣ

την επιχείρηση ………………………………… (επωνυμία, διεύθυνση) όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

Κοινοποιούμενη προς

 

Το Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης ……………….., που εδρεύει…………………, όπως εκπροσωπείται νόμιμα

 

Εξαιτίας της σταθερής αρνήσεώς σας να προβείτε στην ικανοποίηση των ληξιπρόσθεσμων και απαιτητών αξιώσεών μας (καταβολή δεδουλευμένων) οι εργαζόμενοι.......... στην εταιρεία σας <<......>> αποφασίσαμε να κάνουμε χρήση του παρεχόμενου εκ του νόμου δικαιώματος (αρ. 325 ΑΚ) προς επίσχεση εργασίας. Αποτελεί απόφασή μας να αρνηθούμε την εκπλήρωση της δικής μας παροχής απέχοντας από την εργασία μας, ώσπου να εκπληρώσετε την υποχρέωση καταβολής των ημερομισθίων που σας βαρύνουν απέναντι στον κάθε εργαζόμενο από εμάς.

Προς τούτο σας κοινοποιούμε την απόφασή μας για επίσχεση εργασίας με έναρξη την .....(ημερομηνία).

Διευκρινίζουμε ότι τα ποσά που αναγράφονται δίπλα από την υπογραφή του καθενός μας, είναι χρήματα μη καταβληθέντα, τα οποία όμως υπολείπονται από αυτά που νομίμως μας αναλογούν, για τα οποία νομίμως διεκδικούμε για την καταβολή τους.

Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται για να λάβουν γνώση και για όλες τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας ολόκληρη την παρούσα στη σχετική έκθεση επιδόσεως.

 

……., …./…./….

Οι εξωδίκως δηλούντες εργαζόμενοι

 


 

Τακτική Επιδότηση Ανεργίας λόγω Επίσχεσης Εργασίας ή Διακοπής Εργασιών

 

Σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης και αδυναμίας από οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της  σχέσης εργασίας  και έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης του εργοδότη ή αποχής του μισθωτού από την εργασία λόγω άσκησης απ’ αυτόν του δικαιώματος της επίσχεσης (άρθρο 325 ΑΚ), οι ασφαλισμένοι μπορούν να λάβουν επίδομα ανεργίας, εφόσον συντρέχουν οι  νόμιμες προϋποθέσεις και προβούν στις προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 27 παρ. 1 του Ν.Δ. 2961/1954 για τη λήψη τακτικής επιδότησης ανεργίας.

Δικαιούχοι

(α) Όσοι/-ες έχουν ασκήσει το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας του άρθρου 325 του Αστικού Κώδικα είναι δυνατόν να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται, δηλαδή είτε ως κοινοί άνεργοι, είτε ως εποχικοί. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με της τακτικής επιδότησης με τις εξής διαφορές:

·         δεν εκδίδεται δελτίο ανεργίας, γιατί η εργασιακή σχέση των ασφαλισμένων δεν έχει πάψει να υφίσταται, αλλά έχει ανασταλεί

  • απαιτείται η προσκόμιση της εξώδικης δήλωσης άσκησης του δικαιώματος της επίσχεσης, η οποία πρέπει να έχει επιδοθεί στον εργοδότη (αντικαθιστά την έντυπη καταγγελία σύμβασης) 

(β) Μισθωτοί που απασχολούνταν σε επιχείρηση της οποίας η λειτουργία έχει διακοπεί και  δεν έχουν πλέον εργασιακή σχέση, αλλά δεν διαθέτουν και έγγραφη καταγγελία της σύμβασης εργασίας τους, είναι δυνατόν να λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας, εφόσον διαπιστωθεί η διακοπή λειτουργίας της επιχείρησης, κατόπιν ελέγχου της Υπηρεσίας, στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται η έδρα της επιχείρησης. Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που ακολουθείται είναι ίδια με της τακτικής επιδότησης ανεργίας, με τη διαφορά ότι για τη λύση της εργασιακής σχέσης δεν απαιτείται σχετικό έντυπο.

Διαδικασία Υποβολής Αίτησης - Παραλαβή Απόφασης

ypa.gov.gr/anergia-kai-paroxes-asfalishs-misthwtwn?tab=taktiki-epidotisi-anerghias&tab2=epidotisi-logho-episkhesisdiakopis-erghasiwn&tab3=taktiki-epidotisi-anerghias-logho-diakopis-leitoyrghias-tis-epikhirisis

Nομοθετικό Πλαίσιο

  • Άρθρο 27 παρ. 5 του Ν. Δ. 2964/1954, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 20 του Ν. 1836/89
  • Υ.Α. 30659/89

Κατάργηση ειδικού βοηθήματος λόγω επίσχεσης ή διακοπής λειτουργίας επιχείρησης:

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 30659/31.3.1989 Απόφασης του Υπουργού Εργασίας (κεφάλαια V έως Χ), η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 22 παρ. 6 του Ν. 1836/1989, προβλέφθηκε – μεταξύ άλλων - η χορήγηση του εν λόγω ειδικού επιδόματος σε ασφαλισμένους που δεν συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης σε περίπτωση διακοπής των εργασιών της επιχείρησης –εκμετάλλευσης και αδυναμίας για οποιοδήποτε λόγο καταγγελίας της σύμβασης εργασίας από τον εργοδότη, ή σε περίπτωση άσκησης από τον μισθωτό του δικαιώματος της επίσχεσης εργασίας (άρθρο 325 Α.Κ.). Οι εν λόγω διατάξεις και συνεπώς και το σχετικό ειδικό βοήθημα καταργήθηκαν, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 113582/2023 ΚΥΑ των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΕΚ Β' 7469/29.12.2023).


Γνωστοποίηση της υπ’ αριθμ. 136/2016 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την επίσχεση εργασίας

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας