Ειδικό Εποχιακό Επίδομα ΟΑΕΔ (Ν. 1836/1989)

Σύμφωνα με τα άρθρα 22 και 37 του Ν. 1836/1989, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, άτομα που παρέχουν την εργασία τους στην Ελλάδα δικαιούνται από τον ΟΑΕΔ ειδικό εποχιακό βοήθημα, εφόσον υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΙΚΑ και ασκούν ένα από τα παρακάτω επαγγέλματα:

 

Οικοδόμου, λατόμου, ασβεστοποιού, κεραμοποιού, πλινθοποιού, αγγειοπλάστη, δασεργάτη, ρητινοσυλλέκτη, καπνεργάτη, μουσικού - μέλους του οικείου επαγγελματικού σωματείου, υποδηματεργάτη, μισθωτού ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης, χειριστή εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών, γεωτρητικών μηχανημάτων, ηθοποιού, τεχνικού κινηματογράφου και τηλεόρασης χειριστή και βοηθού χειριστή κινηματογράφου, ελεγκτή κινηματογράφου και θεάτρου, ταμία κινηματογράφου και θεάτρου, μισθωτού τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, σμυριδεργάτη, το επάγγελμα του ταξιθέτου θεάτρου - κινηματογράφου, του χορευτή - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων, καθώς και του τεχνικού απασχολούμενου σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις - μέλους των οικείων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.
 
Το ειδικό εποχιακό βοήθημα καταβάλλεται σε όλους τους δικαιούχους μία φορά το έτος κατά το διάστημα από 10 Σεπτεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου. Ο έλεγχος των προϋποθέσεων για την καταβολή του βοηθήματος διενεργείται κατά το αυτό ως άνω χρονικό διάστημα.
 
Το ύψος του ειδικού εποχιακού βοηθήματος ορίζεται για τους οικοδόμους, λατόμους, ασβεστοποιούς και υδραυλικούς στο πεντηκονταπλάσιο του 70% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη κατά το χρόνο έναρξης καταβολής του βοηθήματος. Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο όριο μέχρι το οποίο μπορεί να φθάσει το ύψος του βοηθήματος των λοιπών επαγγελματικών κατηγοριών που αναφέρονται παραπάνω, το οποίο καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας που θα καθοριστεί με την υπουργική απόφαση.
 
Δε δικαιούνται το πιο πάνω επίδομα όσοι κατά την ημέρα καταβολής λαμβάνουν παροχές συνταξιοδοτικού χαρακτήρα, το ύψος των οποίων είναι ίσο ή ανώτερο από την κατώτερη σύνταξη γήρατος του Ι.Κ.Α. Επίσης, δεν είναι δικαιούχοι όσοι συγκεντρώνουν προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης κατά το χρόνο καταβολής του βοηθήματος. Στην περίπτωση που η τακτική επιδότηση ανεργίας εμπίπτει μέσα στην περίοδο καταβολής του βοηθήματος (δηλαδή από 10]9 έως 30/11) τότε το εποχικό βοήθημα συμψηφίζεται με το ποσό της τακτικής ανεργίας.
 

 

Σχετική είναι η υπ’ αριθμ. 30659/31.03.1989, 30962/27.04.1989, 31353/7.06.1989 και 32021/6.10.1989 Αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας , όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Επίσης, με το άρθρο 31 του ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154) καθορίσθηκαν ο προσδιορισμός του ειδικού εποχιακού βοηθήματος και οι προϋποθέσεις καταβολής του

 

 

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας