2η Κατηγορία: Ασφαλισμένοι απασχολούμενοι σε τουριστικά και άλλα επαγγέλματα σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά

Ως εποχιακή θεωρείται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3144/2013, η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους.

 
Για τη χορήγηση της τακτικής επιδότησης ανεργίας σε ασφαλισμένους που απασχολούνται στις άνω εποχιακής λειτουργίας επιχειρήσεις απαιτείται καταρχήν η συνδρομή των γενικών προϋποθέσεων που αφορούν στην τακτική επιδότηση ανεργίας και επιπροσθέτως:
 
1.    Για δικαιούχο που επιδοτείται για πρώτη φορά απαιτείται:
α) Αν έχει απασχοληθεί σε επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά κατά την τελευταία χρονική περίοδο (μια σαιζόν) απαιτείται:
  • πραγματοποίηση 100 ημερών εργασίας κατά το τελευταίο δεκατετράμηνο (14μηνο) πριν από τη λήξη ή τη λύση της σύμβασης εργασίας χωρίς να υπολογίζονται οι δύο τελευταίοι μήνες πριν από τη λύση ή τη λήξη αυτής  και
  • πραγματοποίηση 80 ημερών εργασίας σε κάθε έτος στην τελευταία διετία πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής σχέσης.
β) Αν έχει απασχοληθεί σε επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (δύο σαιζόν) απαιτείται:
  • πραγματοποίηση 100 ημερών εργασίας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12μηνο) πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας του και
  • πραγματοποίηση 80 ημερών εργασίας σε κάθε έτος κατά τα δύο προηγούμενα πριν από την έναρξη της επιδότησής του έτη.
2.    Για δικαιούχο που έχει επιδοτηθεί στο παρελθόν απαιτείται: 
α) Αν έχει απασχοληθεί σε επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας κατά την τελευταία χρονική περίοδο (μια σαιζόν) απαιτείται:
  • πραγματοποίηση 100 ημερών εργασίας κατά το τελευταίο δεκατετράμηνο (14μηνο) πριν από τη λήξη ή τη λύση της σύμβασης εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται οι ημέρες εργασίας-ασφάλισης των δυο τελευταίων μηνών πριν από τη λύση ή τη λήξη αυτής
β) αν έχει απασχοληθεί σε επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας για δύο συνεχείς χρονικές περιόδους (δύο σαιζόν):
  • πραγματοποίηση 100 ημερών εργασίας κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο (12μηνο) πριν από τη λήξη ή λύση της σύμβασης εργασίας του χωρίς να αφαιρούνται οι ημέρες εργασίας-ασφάλισης των δύο τελευταίων μηνών.
 
ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΕΠΟΧΙΚΑ
(άρθρ.26 του ν.4203/2013 & άρθρ.54 του ν.4301/2014)
 1Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει στο κρίσιμο για την επιδότησή τους χρονικό διάστημα (12μηνο ή 14μηνο) από 100 έως 149 ημέρες εργασίας/ασφάλισης σε επιχείρηση που λειτουργεί εποχικά, υποχρεωτικά εντάσσονται σε επιδότηση τακτικής ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών (συνολικά 80 ημερών επιδότησης)
 
 
12ΜΗΝΟ ή 14μηνο
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
Ημέρες  Εργασίας
 
 
 
100-149
100-149
3 μήνες και 5 ημέρες
(με εξαίρεση από τον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας κατά την 4ετία πριν την έναρξη της επιδότησης)
2η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:  Ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα από 150 έως 230 ημέρες εργασίας - ασφάλισης σε επιχείρηση που λειτουργεί εποχικά, έχουν τη δυνατότητα επιλογής:
α) με κατάθεση αμετάκλητης υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/86 που υποβάλλεται στο αρμόδιο ΚΠΑ του ΟΑΕΔ, τακτικής επιδότησης ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών, όπως προβλέπεται από την παρούσα διάταξη ή
β) σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς (διατάξεις κοινής ανεργίας).
α’ περίπτωση
 
 
12ΜΗΝΟ ή 14μηνο
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
   ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ 
(με εξαίρεση από τον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας κατά την 4ετία πριν την έναρξη της επιδότησης)
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
150-230
(με αμετάκλητη Υ.Δ. για υπαγωγή στο άρθρ. 26 του ν.4203/2013)
150-230
3 μήνες και 5ημέρες
β’ περίπτωση
12ΜΗΝΟ ή 14μηνο
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ          (υπόκειται στον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας κατά την 4ετία πριν την έναρξη της επιδότησης)
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
150-230
(χωρίς Υ.Δ. - εφαρμόζονται οι λοιπές διατάξεις)
150-179
6 μήνες
180-219
8 μήνες
220-230
10 μήνες 
3Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Ασφαλισμένοι που έχουν πραγματοποιήσει από 231 και πλέον ημέρες εργασίας - ασφάλισης επιδοτούνται σύμφωνα με το προγενέστερο καθεστώς και δεν υπάγονται στην παραπάνω ρύθμιση, δηλαδή δεν έχουν δικαίωμα επιλογής.
 
12ΜΗΝΟ ή 14μηνο
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ       (υπόκειται στον περιορισμό των 400 ημερήσιων επιδομάτων ανεργίας κατά την 4ετία πριν την έναρξη της επιδότησης)
ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 
231 και άνω
(δεν υπάγονται στις προϋποθέσεις του άρθρ. 26 του ν.4203/2013)
231-249
10 μήνες
250 και άνω
12 μήνες
210 και συμπλήρωση του 49ου έτους ηλικίας
12 μήνες
               

   Πηγή:ΟΑΕΔ

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας