Διαβούλευση & Ενημέρωση

Με το Π.Δ. 240/2006, με το οποίο ενσωματώθηκε η Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δημιουργείται ένα γενικό πλαίσιο κανόντων για την ενημέρωση και διαβούλευση. Σκοπός της ενημέρωσης και διαβούλευσης είναι οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν και να γνωμοδοτούν με σκοπό τη διαφύλαξη και προαγωγή των εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόντων, καθώς και τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας τους, σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της επιχείρησης και την επιβίωση αυτής σε περιόδους ύφεσης.
Οι διατάξεις του συγκεκριμένου Π.Δ. δεν θίγουν τις ειδικές διαδικασίες ενημέρωσης και διαβούλευσης του άρθρου 3 του Ν. 1987/1983 (ομαδικές απολύσεις), του άρθρου 8 του Π.Δ. 178/2002 (περί μεταβίβασης επιχείρησης), καθώς και του Π.Δ. 40/1997 (ενημέρωση και διαβούλευση σε κοινοτικής κλίμακας επιχειρήσεις και ομίλους επιχειρήσεων). Επίσης, η εφαρμογή του Π.Δ. δεν μπορεί να αποδυναμώσει την προστασία που παρέχεται σε γενικό επίπεδο με βάση τις ισχύουσες διατάξεις όσον αφορά την ενημέρωση και διαβούλευση των εργαζομένων.
 
Ως "ενημέρωση" νοείται η διαβίβαση στοιχείων από τον εργοδότη στους εκπροσώπους των εργαζομένων προκειμένου να λάβουν γνώση του εκάστοτε θέματος και να το εξετάσουν.
 
Ως "διαβούλευση" νοείται η ανταλλαγή απόψεων και η καθιέρωση διαλόγου μεταξύ των εκπροσώπων των εργαζομένων και του εργοδότου.
 
Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Π.Δ. 240/2006 αναφέρεται ρητώς ότι οι διαβουλεύσεις και η ενημέρωση γίνονται μεταξύ εργοδότη και «εκπροσώπων των εργαζομένων» με πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίου σεβασμού. Το άρθρο 2 του Π.Δ. 240/2006 δεν ορίζει εκπροσώπους των εργαζομένων, αλλά παραπέμπει στην ισχύουσα νομοθεσία. Συγκεκριμένα, ο θεσμός της εκπροσώπησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις έχει καθιερωθεί με τον Ν. 1767/1988 «Συμβούλια εργαζομένων και άλλες εργατικές διατάξεις», δυνάμει του οποίου κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. 135 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας. Με τον άνω νόμο καθορίστηκαν και τα όργανα εκπροσώπησης, ήτοι τα πρόσωπα εκείνα που αναγνωρίζονται ότι έχουν την ιδιότητα του αντιπροσώπου από την εθνική νομοθεσία και πρακτική, είτε είναι συνδικαλιστικοί αντιπρόσωποι (εκλεγμένοι από σωματεία), είτε ελεύθερα εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που εκλέγονται απευθείας από τους εργαζόμενους της επιχείρησης (συμβούλια εργαζομένων). Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν εκπρόσωποι των εργαζομένων, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του άρθρου 8 του Π.Δ. 178/2002, δηλαδή ο εργοδότης οφείλει να ενημερώσει εγγράφως, εγκαίρως, συγχρόνως και εκ των προτέρων όλους τους εργαζόμενους της επιχείρησης (βλ. και έγγραφο με αριθμό 397/25.01.2011 του Υπουργείου Εργασίας). Επομένως, η διαδικασία της ενημέρωσης και διαβούλευσης μπορεί να γίνει με όλους τους εργαζόμενους, σε περίπτωση έλλειψης συνδικαλιστικής οργάνωσης ή συμβουλίου εργαζομένων.
 
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων οφείλουν να ασκούν τα καθήκοντά τους με τρόπο που να μην εμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της επιχείρησης και ο εργοδότης υποχρεούται να παρέχει σ` αυτούς κάθε δυνατή διευκόλυνση για την άσκηση των καθηκόντων τους.
 
Το εν λόγω Π.Δ. έχει εφαρμογή:
α) στις επιχειρήσεις που απασχολούν τουλάχιστον 50 εργαζόμενους: Ως επιχείρηση νοείται η δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση που ασκεί οικονομική δραστηριότητα, με κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα.
β) στις εγκαταστάσεις που απασχολούν τουλάχιστον 20 εργαζόμενους: Ως εγκατάσταση νοείται η μονάδα εκμετάλλευσης στην οποία αναπτύσσεται μόνιμη οικονομική δραστηριότητα, με ανθρώπινους και υλικούς πόρους και είναι εγκατεστημένη στην Ελλάδα.
 
Τα κατώτατα όρια των απασχολουμένων εργαζομένων στην επιχείρηση ή εγκατάσταση καθορίζονται σύμφωνα με τον αριθμό των εργαζομένων στην αρχή του ημερολογιακού μήνα, κατά τον οποίο τίθεται θέμα εφαρμογής του παρόντος, ανεξάρτητα από τις τυχόν μεταγενέστερες μεταβολές του αριθμού των απασχολουμένων κατά το διάστημα του μήνα.
 
Περιεχόμενο της ενημέρωσης και διαβούλευσης (άρθρο 4 παρ. 2):
 
Η ενημέρωση και διαβούλευση καλύπτουν:
 
α) την ενημέρωση σχετικά με την πρόσφατη και την πιθανή εξέλιξη των δραστηριοτήτων και της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης ή της εγκατάστασης.
 
β) την ενημέρωση και τη διαβούλευση σχετικά με την κατάσταση, τη διάρθρωση και την πιθανή εξέλιξη της απασχόλησης μέσα στην επιχείρηση ή εγκατάσταση, καθώς και τα μέτρα πρόληψης που ενδεχομένως προβλέπονται σε περίπτωση ιδίως που η απασχόληση απειλείται.
 
γ) την ενημέρωση και τη διαβούλευση σχετικά με αποφάσεις που μπορούν να επιφέρουν ουσιαστικές μεταβολές στην οργάνωση της εργασίας ή στις συμβάσεις εργασίας, συμπεριλαμβανομένων όσων καλύπτονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί ομαδικών απολύσεων και μεταβίβασης επιχείρησης.
 
Πρακτικές λεπτομέρειες:
 
Η ενημέρωση πραγματοποιείται κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο, ώστε να μπορούν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να προβαίνουν στη δέουσα εξέταση και να προετοιμάζονται ενδεχομένως για διαβουλεύσεις. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 4 του Π.Δ. 240/2006 ορίζεται ότι η διαβούλευση πραγματοποιείται:
α) κατά τον κατάλληλο χρόνο, τρόπο και περιεχόμενο,
β) στο ενδεδειγμένο επίπεδο διεύθυνσης και εκπροσώπησης ανάλογα με το θέμα που συζητείται,
γ) βάσει των σχετικών πληροφοριών που παρέχει ο εργοδότης, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο στ’ και της γνώμης που έχουν δικαίωμα να διατυπώσουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων,
δ) κατά τρόπον ώστε οι εκπρόσωποι των εργαζομένων να μπορούν να συναντήσουν τον εργοδότη και να λαμβάνουν αιτιολογημένη απάντηση στη γνώμη που ενδεχομένως διατύπωσαν,
ε) προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τις αποφάσεις που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του εργοδότη, οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 στοιχείο γ΄ του άρθρου αυτού.
 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι παραχωρείται ένα είδος διακριτικής ευχέρειας στα μέρη να κανονίσουν τις λεπτομέρειες των διαδικασιών που θα ακολουθούνται σε επίπεδο διαβούλευσης.
 

Η ενημέρωση που παρέχει ο εργοδότης και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων καταγράφονται σε πρακτικό.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας