Διευθυντικό Δικαίωμα εργοδότη

Στα πλαίσια της ισχύος μιας σύμβασης εξαρτημένης εργασίας, ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να καθορίζει το είδος, τον τόπο, το χρόνο και τις λοιπές συνθήκες παροχής της εργασίας, καθώς και να ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση και στη λειτουργία της επιχείρησής του, προκειμένου να επιτύχει τους σκοπούς της (ΑΚ 652). Κατά συνέπεια, δικαιούται να μεταθέτει και να τοποθετεί τούς μισθωτούς σε άλλα τμήματα τής επιχείρησης του, εάν συντρέχει ανάγκη οργανωτικών μεταβολών.
Σε καμία περίπτωση, όμως, το ανωτέρω δικαίωμα του εργοδότη δεν είναι απεριόριστο ή ανεξέλεγκτο, αλλά αυτό περιορίζεται από τούς όρους τής ατομικής σύμβασης εργασίας, την κειμένη εργατική νομοθεσία, την οικεία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, τον Κανονισμό Εργασίας τής επιχείρησης και τέλος υπόκει­ται στον έλεγχο των πολιτικών δικαστηρίων. Επομένως, επιβάλλεται και το δι­καίωμα αυτό, όπως κάθε άλλο δικαίωμα, να ασκείται σύμφωνα με την καλή πίστη και να μη ασκείται καταχρηστικά.
Ο εργοδότης οφείλει για παράδειγμα να λαμβάνει υπόψη τις ατομικές και οικο­γενειακές ανάγκες των μισθωτών του, τη δυνατότητα μετακίνησης του, την ηλικία κλπ. Επίσης, δε μπορεί να επιβάλει μονομερώς νέες υποχρεώσεις στους μισθωτούς ή να καταργεί συμβατικά δικαιώματα τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο εργαζόμενος πού έχει προσληφθεί για συγκεκριμένη εργασία, δεν υποχρεούται να παρέχει άλλη εργασία από εκεί­νη για την όποια προσλήφθηκε.
Ενδεχόμενη τροποποίηση όρου της σύμβασης εργασίας από την πλευρά του εργοδότη, η οποία δεν επιτρέπεται από το νόμο ή τη σύμβαση, αποτελεί βλαπτική μεταβολή των όρων της σε βάρος του εργαζομένου (βλ. σχετ. λήμμα Βλαπτική Μεταβολή).

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας