Διάρκεια του μέτρου της Διαθεσιμότητας

Η διαθεσιμότητα μπορεί να διαρκέσει το πολύ τρεις μήνες σε κάθε έτος και μπορεί να περιλαμβάνει τόσο τις εργάσιμες ημέρες, όσο και τις Κυριακές και εορτές. Το τρίμηνο χρονικό διάστημα μπορεί να είναι είτε συνεχές, είτε με διακοπές. Έτσι, είναι δυνατόν να τεθούν οι εργαζόμενοι σε διαθεσιμότητα είτε μία φορά, είτε πολλές φορές μέσα στο έτος, αρκεί ο συνολικός χρόνος της διαθεσιμότητας να μην υπερβαίνει τους τρεις μήνες.
 
Επιχορήγηση από ΟΑΕΔ
 
Όταν ο εργοδότης θέτει τους μισθωτούς σε διαθεσιμότητα ο ΟΑΕΔ καταβάλλει σ’ αυτούς που παραμένουν άνεργοι κατά τη διάρκεια της διαθεσιμότητας το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου όρου των τακτικών αποδοχών των δύο τελευταίων μηνών υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Οι παροχές αυτές δεν καταβάλλονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από τρεις μήνες κάθε έτος. Το δικαίωμα του μισθωτού να επιδοτηθεί λόγω διαθεσιμότητας, μπορεί να ασκηθεί μέσα σε 60 ημέρες από την ημερομηνία που  τέθηκε σε διαθεσιμότητα (έναρξης αυτής).
 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  
1)Έγγραφο εργοδότη, με το οποίο τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο εργαζόμενος.
2) ΙΒΑΝ  Λογ/σμού ΕΤΕ, στον οποίο ο ασφαλισμένος πρέπει να είναι πρώτος δικαιούχος.
3) Δικαιολογητικό, από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του δικαιούχου.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας