Δώρο Χριστουγέννων - αναλυτικά

1. Όλοι οι μισθωτοί που αμείβονται με μισθό ή με ημερομίσθιο και εργάζονται είτε με πλήρη, είτε με μερική απασχόληση και έχουν σύμβαση εργασίας είτε ορισμένου, είτε αορίστου χρόνου, δικαιούνται από τους εργοδότες τους Δώρο Χριστουγέννων ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

2. Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στο ακέραιο εφ' όσον η σχέση εργασίας των μισθωτών με τον εργοδότη είχε διάρκεια ολόκληρη τη χρονική περίοδο, δηλαδή από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

3. Όσοι από τους παραπάνω μισθωτούς τους δεν έχουν συμπληρώσει το παραπάνω χρονικό διάστημα, δικαιούνται αναλογίας του Δώρου Χριστουγέννων, η οποία υπολογίζεται σε ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή (2) ημερομίσθια (ανάλογα με το συμφωνημένο τρόπο αμοιβής) για κάθε δεκαεννέα (19) ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. Για χρονικό διάστημα μικρότερο του 19ημέρου καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα.

4. Δώρο Χριστουγέννων ανάλογο με το χρόνο που διήρκεσε η εργασιακή σχέση, δικαιούνται και οι μισθωτοί που έχουν ήδη αποχωρήσει από την εργασία τους κατά το χρόνο καταβολής του δώρου, είτε γιατί απολύθηκαν από τον εργοδότη τους, είτε γιατί αποχώρησαν οικειοθελώς.
 
5. Το δώρο Χριστουγέννων, όπως και το δώρο Πάσχα και το επίδομα αδείας, κατοχυρώθηκαν περαιτέρω με την Εθνική Γενική ΣΣΕ του έτους 2010 (άρθρο 1) για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου σε όλη την ελληνική επικράτεια.
 
6. Οι διατάξεις του θεσμικού πλαισίου για τα δώρα εορτών είναι δημοσίας τάξεως, με συνέπεια να μην επιτρέπεται και να είναι άκυρη κάθε αντίθετη ρητή ή σιωπηρή συμφωνία, καθώς και η παραίτηση του εργαζόμενου από την αξίωση καταβολής τους

 
Χρόνοι που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των Δώρων
 
Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 19040/1981, καθώς και με βάση τη λοιπή σχετική νομοθεσία και νομολογία, παρατίθεται πίνακας με ενδεικτικές περιπτώσεις ο χρόνος των οποίων αφαιρείται ή δεν αφαιρείται από το χρόνο εργασιακής σχέσης προκειμένου να υπολογιστεί το Δώρο Χριστουγέννων
 
Ημέρες που δεν συνυπολογίζονται
Ημέρες που συνυπολογίζονται
 
 
Ασθένεια για την οποία καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ
Ασθένεια για την οποία δεν καταβλήθηκε επίδομα ασθενείας από τον ΕΦΚΑ
Αναστολή εργασιακής σχέσης λόγω νεκρής περιόδου εποχιακών επιχειρήσεων
Απουσία μαθητών-σπουδαστών για συμμετοχή σε εξετάσεις
Άδεια άνευ αποδοχών
Ημέρες επίσημων αργιών και κατ’ έθιμον
Απεργία ή στάσεις εργασίας
Επίσχεση εργασίας
Γονική άδεια, αν είναι άνευ αποδοχών
Κυριακές
Σε περίπτωση στράτευσης, τα χρονικά διαστήματα μετά την έναρξη της θητείας ή πριν την λήξη αυτής
Σε περίπτωση στράτευσης ή στρατιωτικής άσκησης, αναλογία επιδόματων εορτών για το διάστημα εργασίας πριν την ημερομηνία στράτευσης. Θα αφαιρεθούν δηλαδή από τον υπολογισμό οι ημέρες από την έναρξη της θητείας έως τις 30/4 ή την 31/12. Όταν απολυθεί δικαιούται αντίστοιχα αναλογίας δώρων από τότε που ανέλαβε εργασία έως την 30/4 ή την 31/12.
Παράνομη υπερωριακή απασχόληση
Υπερημερία εργοδότη
Αδικαιολόγητη απουσία
Ετήσια κανονική άδεια
Ειδικό εξάμηνο μητρότητας που η μητέρα επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ
Ο χρόνος υποχρεωτικής αποχής από την εργασία των γυναικών πριν και μετά τον τοκετό
Ημέρες ασθένειας που υπερβαίνουν τα όρια της βραχείας ασθένειας
Ημέρες αποχής από την εργασία λόγω ανυπαίτιου κωλύματος
 
Ημέρες λοιπών αδειών μετ’ αποδοχών
 

 
Πότε καταβάλλεται το Δώρο Χριστουγέννων
 
Το Δώρο Χριστουγέννων καταβάλλεται στους δικαιούχους μέχρι την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Νοείται βέβαια ότι δεν υπάρχει δέσμευση για τον εργοδότη να καταβάλλει το δώρο νωρίτερα απ' αυτές τις ημερομηνίες. Το Δώρο Χριστουγέννων σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα.

 
Λοιπές παροχές που θεωρούνται τακτικές αποδοχές και προσμετρώνται στον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων
 
Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που πραγματικά καταβάλλονται στους μισθωτούς κατά την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνο.
 
Σε περίπτωση που η εργασιακή σχέση έχει λυθεί πριν από τις παραπάνω ημερομηνίες τα δώρα εορτών υπολογίζονται με βάση τις αποδοχές που καταβάλλονταν την ημέρα που λύθηκε η εργασιακή σχέση.
 
Σαν καταβαλλόμενος μισθός ή ημερομίσθιο νοείται το σύνολο των τακτικών αποδοχών του μισθωτού. Στην έννοια των τακτικών αποδοχών περιλαμβάνονται:
α) Ο συμβατικός ή ο νόμιμος μηνιαίος μισθός ή ημερομίσθιο, και
β) Οποιαδήποτε άλλη παροχή σε χρήμα ή σε είδος (λ.χ. τροφή, κατοικία), εφ' όσον καταβάλλεται από τον εργοδότη σαν αντάλλαγμα της παρεχόμενης από τον μισθωτό εργασίας, τακτικά κάθε μήνα ή κατ' επανάληψη περιοδικά σε ορισμένα διαστήματα του χρόνου. Παράλληλα έχουν κριθεί (με διάφορες δικαστικές αποφάσεις), ότι αποτελούν τακτικές αποδοχές και οι εξής παροχές:
 • Το επίδομα αδείας. Για να τον υπολογισμό στο δώρο της αναλογίας για το επίδομα αδείας θα πολλαπλασιασθεί το συνολικό ποσό του δώρου που δικαιούται ο μισθωτός επί τον συντελεστή 0,041666.
 • Η αμοιβή για εργασία την Κυριακή και σε εξαιρέσιμες γιορτές ή σε νυκτερινές ώρες, εφ' όσον η απασχόληση είναι τακτική και μόνιμη.
 • Η αξία του χορηγούμενου γάλατος ημερησίως.
 • Η πρόσθετη αμοιβή που δίνεται από τον εργοδότη οικειοθελώς για μεγαλύτερη παραγωγική απόδοση (πρίμ), όταν επαναλαμβάνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Δεν συμπεριλαμβάνονται το πρίμ παραγωγικότητας το οποίο χορηγείται με την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένου σκοπού και με την επιφύλαξη της περικοπής του οποτεδήποτε.
 • Τα φιλοδωρήματα που δίνονται στους μισθωτούς από τρίτους.
 • Τα οδοιπορικά έξοδα, όταν δεν εξαρτώνται από την πραγματοποίηση υπηρεσιακών μετακινήσεων, δεν υπόκεινται σε απόδοση λογαριασμού και δεν διακόπτονται κατά την διάρκεια ασθένειας ή άδειας.
 • Η αμοιβή της νόμιμης υπερωρίας ,εφ' όσον παρέχεται τακτικά.
 • Η αμοιβή της υπερεργασίας, εφ' όσον παρέχεται τακτικά.
 • Η αμοιβή από προμήθειες.
 • Το επίδομα κατοικίας.
 • Το επίδομα ισολογισμού, εφ' όσον καταβάλλεται τακτικά κάθε χρόνο.
 
 
Πίνακας Υπολογισμού Δώρου Χριστουγέννων
Ημέρες
Συντελεστής
Μισθών
Συντελεστής
Ημερομισθίων
Ημέρες
Συντελεστής
Μισθών
Συντελεστής
Ημερομισθίων
Ημέρες
Συντελεστής
Μισθών
Συντελεστής
Ημερομισθίων
Ημέρες
Συντελεστής
Μισθών
Συντελεστής
Ημερομισθίων
1
0,0042
0,105
62
0.2611
6.527
123
0.5179
12.95
184
0.7748
19.37
2
0,0084
0,211
63
0.2653
6.632
124
0.5221
13.05
185
0.779
19.47
3
0,0126
0,316
64
0.2695
6.737
125
0.5263
13.16
186
0.7832
19.58
4
0,0168
0,421
65
0.2737
6.843
126
0.5305
13.26
187
0.7874
19.69
5
0,0211
0,526
66
0.2779
6.948
127
0.5347
13.37
188
0.7916
19.79
6
0,0253
0,632
67
0.2821
7.053
128
0.5390
13.47
189
0.7958
19.9
7
0,0295
0,737
68
0.2863
7.158
129
0.5432
13.58
190
0.8
20
8
0,0337
0,842
69
0.2905
7.264
130
0.5474
13.69
191
0.8042
20.11
9
0,0379
0,947
70
0.2947
7.369
131
0.5516
13.79
192
0.8084
20.21
10
0,0421
1,053
71
0.2990
7.474
132
0.5558
13.9
193
0.8125
20.32
11
0,0463
1,158
72
0.3032
7.579
133
0.5600
14
194
0.8169
20.42
12
0,0505
1,263
73
0.3074
7.685
134
0.5642
14.11
195
0.8211
20.53
13
0,0547
1,369
74
0.3116
7.79
135
0.5684
14.21
196
0.8253
20.63
14
0,0589
1,474
75
0.3158
7.895
136
0.5726
14.32
197
0.8295
20.74
15
0,0632
1,579
76
0.3200
8
137
0.5769
14.42
198
0.8337
20.84
16
0,0674
1,684
77
0.3242
8.106
138
0.5811
14.53
199
0.8379
20.95
17
0,0716
1,79
78
0.3284
8.211
139
0.5853
14.63
200
0.8421
21.05
18
0,0758
1,895
79
0.3326
8.316
140
0.5895
14.74
201
0.8463
21.16
19
0,0800
2
80
0.3368
8.422
141
0.5937
14.84
202
0.8505
21.26
20
0,0842
2,105
81
0.3411
8.527
142
0.5979
14.95
203
0.8548
21.37
21
0,0884
2,211
82
0.3453
8.632
143
0.6021
15.05
204
0.859
21.48
22
0,0926
2,316
83
0.3495
8.737
144
0.6063
15.16
205
0.8632
21.58
23
0,0968
2,421
84
0.3537
8.843
145
0.6105
15.26
206
0.8674
21.69
24
0,1011
2,526
85
0.3579
8.948
146
0.6147
15.37
207
0.8716
21.79
25
0,1053
2,632
86
0.3621
9.023
147
0.6190
15.47
208
0.8758
21.9
26
0,1095
2,737
87
0.3663
9.158
148
0.6232
15.58
209
0.88
22
27
0,1137
2,842
88
0.3705
9.264
149
0.6274
15.69
210
0.8842
22.11
28
0,1179
2,948
89
0.3747
9.369
150
0.6316
15.79
211
0.8884
22.21
29
0,1221
3,053
90
0.3790
9.474
151
0.6358
15.9
212
0.8926
22.32
30
0,1263
3,158
91
0.3832
9.58
152
0.6400
16
213
0.8969
22.42
31
0,1305
3,263
92
0.3874
9.685
153
0.6442
16.11
214
0.9011
22.53
32
0,1347
3,369
93
0.3916
9.79
154
0.6484
16.21
215
0.9053
22.63
33
0,1389
3,474
94
0.3958
9.895
155
0.6526
16.32
216
0.9095
22.74
34
0,1432
3,579
95
0.4000
10
156
0.6569
16.42
217
0.9138
22.84
35
0,1474
3,684
96
0.4042
10.11
157
0.6611
16.53
218
0.9179
22.95
36
0,1516
3,79
97
0.4084
10.21
158
0.6653
16.63
219
0.9221
23.05
37
0,1558
3,895
98
0.4126
10.32
159
0.6695
16.74
220
0.9263
23.16
38
0,1600
4
99
0.4168
10.42
160
0.6737
16.84
221
0.9305
23.26
39
0,1642
4,106
100
0.4211
10.53
161
0.6779
16.95
222
0.9348
23.37
40
0,1684
4,211
101
0.4253
10.63
162
0.6821
17.05
223
0.939
23.48
41
0,1726
4,316
102
0.4295
10.74
163
0.6863
17.16
224
0.9432
23.58
42
0,1768
4,421
103
0.4337
10.84
164
0.6905
17.26
225
0.9474
23.69
43
0,1811
4,527
104
0.4379
10.95
165
0.6947
17.37
226
0.9516
23.79
44
0,1853
4,632
105
0.4421
11.05
166
0.6990
17.47
227
0.9558
23.9
45
0,1895
4,737
106
0.4463
11.16
167
0.7032
17.58
228
0.96
24
46
0,1937
4,842
107
0.4505
11.26
168
0.7074
17.69
229
0.9642
21.11
47
0,1979
4,948
108
0.4547
11.37
169
0.7116
17.79
230
0.9684
24.21
48
0,2021
5,053
109
0.4590
11.47
170
0.7158
17.9
231
0.9726
24.32
49
0,2063
5,158
110
0.4632
11.58
171
0.7200
18
232
0.9768
24.42
50
0,2105
5,264
111
0.4674
11.68
172
0.7242
18.11
233
0.9811
24.53
51
0,2147
5,369
112
0.4716
11.79
173
0.7284
18.21
234
0.9853
24.63
52
0,2190
5,474
113
0.4758
11.9
174
0.7326
18.32
235
0.9895
24.74
53
0,2232
5,579
114
0.4800
12
175
0.7369
18.42
236
0.9937
24.84
54
0,2274
5,685
115
0.4842
12.11
176
0.7411
18.53
237
0.9979
24.95
55
0,2316
5,79
116
0.4884
12.21
177
0.7453
18.63
238
1
25
56
0,2358
5,895
117
0.4926
12.32
178
0.7495
18.74
239
1
25
57
0,2400
6
118
0.4969
12.42
179
0.7537
18.84
240
1
25
58
0,2442
6,106
119
0.5011
12.53
180
0.7579
18.95
241
1
25
59
0,2484
6,211
120
0.5053
12.63
181
0.7621
19.05
242
1
25
60
0,2526
6,316
121
0.5095
12.74
182
0.7663
19.16
243
1
25
61
0,2568
6,421
122
0.5137
12.84
183
0.7705
19.26
244
1
25
                 
245
1
25
 
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Μισθωτός του οποίου η σχέση εργασίας είχε διάρκεια 200 ημέρες, στο χρονικό διάστημα από 01-05 έως 31-12 του τρέχοντος έτους, το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξης:
 • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με μισθό 1000 € μηνιαίως, το δώρο του θα ήταν:
  1000 € χ 0,8421 (συντ. μισθού) = 842.1 χ 0.041666 (συντ. αδείας) = 35.08 €. 842.1 + 35.08 = 877.18 € ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
 • Εάν ο μισθωτός αμειβόταν με ημερομίσθιο 30 € ημερησίως, το δώρο του θα ήταν : 30 χ 21,05 (συντ.ημερομ.) = 631.5 € χ 0.041666 (συντ.αδείας) = 26.31 €. 631.5 + 26.31 = 657.8 € ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
 
Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους που αμείβονται με κυμαινόμενες αποδοχές
 
Το Δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται βάσει του μέσου όρου των μηνιαίων αποδοχών ή του μέσου όρου του ημερομισθίου των αμοιβών τις οποίες λαμβάνει ο μισθωτός κατά το διάστημα από 1/5- 31/12 ή μέχρι την ημερομηνία λήξεως της εργασιακής του σχέσης. Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στο παραπάνω διάστημα δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που βρίσκουμε πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Το ποσό του δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.
 
Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους ωρομίσθιους
 
Για όσους αμείβονται με ωρομίσθιο ο υπολογισμός γίνεται βάσει του μέσου όρου των αποδοχών που έλαβε ο μισθωτός κατά το διάστημα από 1/5- 31/12 ή μέχρι την ημερομηνία λήξεως της εργασιακής του σχέσης. Διαιρούνται δηλαδή οι συνολικές αμοιβές που έλαβε ο μισθωτός μέσα στα διαστήματα αυτά δια του αριθμού των ημερών του διαστήματος αυτού κατά τις οποίες ο μισθωτός εργάσθηκε ή διατήρησε αξίωση για τις αποδοχές του. Το ποσό που βρίσκουμε πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των ημερομισθίων που αναλογούν στη διάρκεια της εργασιακής σχέσης. Το ποσό του δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666

Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με μερική απασχόληση
 
Το άρθρο 38 παρ. 9 και 17 του Ν. 1892/1990, όπως ισχύει σήμερα, προβλέπει ότι οι αποδοχές των εργαζομένων με σύμβαση ή σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως και οι αποδοχές του αντίστοιχου εργαζόμενου με πλήρη απασχόληση και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίες της μερικής απασχόλησης. Επομένως, εφαρμόζονται και για τους μερικώς απασχολούμενους όλες οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας. Με βάση τα παραπάνω, οι εργαζόμενοι που απασχολούνται καθημερινά λιγότερες ώρες (σε σχέση με τη πλήρη απασχόληση) θα λάβουν ως Δώρο Χριστουγέννων όσα ημερομίσθια λαμβάνει και ο εργαζόμενος με πλήρη απασχόληση έχοντας όμως ως βάση υπολογισμού τις μειωμένες αποδοχές και  αναλόγως με τον χρόνο απασχόλησης του από 01/05 έως 31/12. Το ποσό του δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Υπολογισμός του Δώρου Χριστουγέννων στους εργαζόμενους με διαλείπουσα εργασία (εκ περιτροπής απασχόληση)
 
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται λιγότερες από 5 ημέρες την εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με πενθήμερο) και λιγότερες από 6 ημέρες τη εβδομάδα (για τους απασχολούμενους με 6ήμερο) δικαιούνται δώρο Χριστουγέννων 1 ημερομίσθιο για κάθε 8 πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια μέσα στα διαστήματα από 01/05  έως 31/12. Το ποσό του δώρου προσαυξάνεται με τον συντελεστή αδείας 0,041666.

Πότε παραγράφονται οι αποδοχές των Δώρων
 
Βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα οι αποδοχές των Δώρων στον ιδιωτικό τομέα παραγράφονται μετά από 5ετία από το τέλος του έτους που ήταν απαιτητές βάσει του άρθρου 250 παρ. 17 του Αστικού Κώδικα.
 
Κυρώσεις
Για την καθυστέρηση καταβολής των Δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, επισύρονται οι ποινικές κυρώσεις του Α.Ν. 690/1945, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 2396/1995. Με βάση την προαναφερόμενη διάταξη, κάθε εργοδότης ή νόμιμος εκπρόωπος επιχείρησης, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στο προσωπικό τις οφειλόμενες αποδοχές των Δώρων τιμωρείται κατόπιν μήνυσης των ενδιαφερομένων ή του ΣΕΠΕ ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών και χρηματική ποινή της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 του ΚΠΔ.
 
Εισφορές και κρατήσεις
 

Σύμφωνα με το άρθρο 9 της ΥΑ 19040/1981, τα επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπόκεινται, όπως και οι τακτικές αποδοχές, σε όλες τις κρατήσεις και εισφορές που προβλέπονται από τον ΕΦΚΑ και λοιπούς οργανισμούς και λογαριασμούς κοινωνικής πολιτικής. Σε ό,τι αφορά την προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών εφαρμόζεται το άρθρο 13 του Ν. 2972/2001 σύμφωνα με το οποίο «η προθεσμία καταβολής των εισφορών επί των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα από όλους τους υπόχρεους λήγει την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Φεβρουαρίου και Ιουνίου αντιστοίχως».

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας