Σύμβαση Μαθητείας

Σύμβαση μαθητείας είναι η σύμβαση κατά την οποία ο εργοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταδώσει στον μαθητευόμενο τις αναγκαίες εμπειρικές γνώσεις για την άσκηση από τον τελευταίο ορισμένου επαγγέλματος ή τέχνης. Στην πράξη σήμερα, υπό τις ισχύουσες διατάξεις και πρακτικές, επικρατεί εκείνος o τύπος σύμβασης μαθητείας, κατά τον οποίο η εκμάθηση της τέχνης ή του επαγγέλματος επέρχεται αυτομάτως κατά την παροχή της εργασίας και τη λειτουργία της σύμβασης. Εξάλλου, όταν κάποιος εκπαιδεύεται σε εκμετάλλευση και ταυτόχρονα παρέχει σ᾽ αυτήν εξαρτημένη εργασία υπό συνθήκες αντικειμενικά απρόσφορες για τη λειτουργία συμβάσεως μαθητείας, η δημιουργούμενη μεταξύ αυτού και του φορέως της εκμετάλλευσης έννομης σχέση αποτελεί σχέση εργασίας, έστω και αν χαρακτηρίζεται από τους συμβαλλομένους ως σύμβαση μαθητείας. Επομένως, η ασφάλιση των εν λόγω εργαζομένων θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις,
 
Ως προς την πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι./Α.Ε.Ι. και Ι.Ε.Κ. προβλέπονται οι εξής διακρίσεις:
(α) Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι.: Πραγματοποιείται σε φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό του τμήματος σπουδών κάθε ενδιαφερόμενου φοιτητή. Διαρκεί έξι μήνες κατά τους οποίους οι φοιτητές εντάσσονται πλήρως στις συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης με πολλαπλά αμοιβαία οφέλη. Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, καταβάλλοντας ποσοστό 50% επί της καταβαλλόμενης κάθε φορά αποζημίωσης που δικαιούται ο φοιτητής, η οποία ανέρχεται σε ποσοστό 80% επί του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου νόμιμου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη. Για την πρακτική άσκηση της εν λόγω κατηγορίας σπουδαστών δεν απαιτείται η υποβολή του Εντύπου Ε3.4 «Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας» στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, διότι η σχετική υποχρέωση προβλέπεται μόνο για τις περιπτώσεις μαθητευόμενων από ΙΕΚ, ΣΕΚ και ΕΠΑΛ.
 
(β) Πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΕΠΑΛ: Προβλέπονται οι ακόλουθες περιπτώσεις (υπ αριθμ. Κ1/118932/2017 Κ.Υ.Α.):
  • Η μαθητεία στο ΙΕΚ αποτελείται από δύο τμήματα: α) Πρόγραμμα Μαθητείας  στο  Ι.Ε.Κ. και β) Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτισης στο Ι.Ε.Κ. και 768 ώρες  μαθητείας στο χώρο εργασίας.
  • Η μαθητεία στο ΙΕΚ αποτελείται από δύο τμήματα: α) Το εργαστηριακό μάθημα «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» επτά συνολικά ωρών και β) «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας-Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε 5 ημέρες για ένα σχολικό έτος.
  • Κατά τη διάρκεια του προγράμματος σε Ε.Π.Α.Λ. πραγματοποιούνται: α) το «Πρόγραμμα Εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας», διάρκειας 203 συνολικά ωρών και β) «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας», διάρκειας 28 ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε 4 ημέρες για 9 ημερολογιακούς μήνες.
 
Οι μαθητευόμενοι των ανωτέρω προγραμμάτων υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ ως μισθωτοί για όλη τη διάρκεια των άνω προγραμμάτων εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας. Κάθε εργοδότης που απασχολεί μαθητευόμενους υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, το Έντυπο Ε3.4 «Αναγγελία Έναρξης/Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας», με επισυναπτόμενη την σύμβαση μαθητείας, καθώς και όσα έγγραφα αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση του εργαζομένου στην αγορά εργασίας. Αν πρόκειται για αλλοδαπούς εργαζομένους, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της άδειας διαμονής τους στην Ελλάδα. Η υποβολή των ανωτέρω θα πρέπει να γίνεται υποχρεωτικά πριν από τη έναρξη της μαθητείας. Σε περίπτωση διακοπής ή λήξης της σύμβασης εργασίας, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αναγγείλει την εξέλιξη αυτή, εντός 8 εργάσιμων ημερών από το γεγονός, συμπληρώνοντας το Έντυπο Ε3.4.
 
Οι μαθητές  του συστήματος αυτού  για την παροχή εργασίας στο χώρο εργασίας  λαμβάνουν αποζημίωση  ίση με το 75%  του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη του Ν. 4093/2012, όπως ισχύει σήμερα  και μέρος της αμοιβής του επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας και η διαφορά της καταβάλλεται από τον εργοδότη που δέχεται τον μαθητή να πραγματοποιήσει τις σπουδές του στην επιχείρησή του. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του νέου νόμου 4611/2019, από 1.7.2019 οι αποζημιώσεις και οι ασφαλιστικές εισφορές των μαθητευόμενων, σπουδαστών και φοιτητών που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, όπου προβλέπονται, κατατίθενται από τις επιχειρήσεις μέσω λογαριασμού πληρωμών και μεταφέρονται αντιστοίχως και αποδίδονται από τον οικείο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών στους λογαριασμούς των ανωτέρω δικαιούχων και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας