Διαδικασία Μεσολάβησης (άρθρο 15 Ν. 1876/1990):

 Μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για σύναψη Σ.Σ.Ε., οποιοδήποτε από τα μέρη της συλλογικής διαφοράς ή και τα δύο μαζί, μπορούν να ζητήσουν την ενεργοποίηση της προβλεπόμενης στο Ν. 1876/1990 διαδικασίας της Μεσολάβησης, ώστε με τη συμμετοχή του Μεσολαβητή να αρθεί το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων και να επιλυθεί ειρηνικά η συλλογική διαφορά. Εναπόκειται στα μέρη να αποδεχθούν τις προτάσεις ή όχι του Μεσολαβητή και να προχωρήσουν στη σύναψη Σ.Σ.Ε.

Η διαδικασία της μεσολάβησης με την κατάθεση στον ΟΜΕΔ σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόμενα μέρη ή από το ένα μόνο μέρος. Η αίτηση στη δεύτερη περίπτωση κοινοποιείται και στο άλλο μέρος. Στην αίτηση αναφέρονται η πρόσκληση που απευθύνει το ένα μέρος προς το άλλο, τα στοιχεία των μερών και των οριζομένων εκπροσώπων τους, οι προτάσεις και τα αιτήματά τους, οι λόγοι που τα δικαιολογούν, οι τυχόν εναλλακτικές προτάσεις και αντιπροτάσεις και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις. Ο μεσολαβητής επιλέγεται από τα μέρη από τον Ειδικό Κατάλογο Μεσολαβητών και σε περίπτωση μη συμφωνίας ορίζεται με κλήρωση.
 
Εντός 5 εργασίμων ημερών από τον ορισμό του, ο Μεσολαβητής αναλαμβάνει καθήκοντα και καλεί τα μέρη σε κοινές συζητήσεις, προβαίνει σε κατ’ ιδίαν ακρόαση των μερών επί των αιτιολογημένων προτάσεων και αντιπροτάσεών τους για την κατάρτιση συλλογικής σύμβασης εργασίας, που καταχωρούνται συνοπτικά σε Πρακτικό Μεσολάβησης, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κατάσταση και εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά και την εξέλιξη της αγοραστικής δύναμης του μισθού. Η εργοδοτική πλευρά υποχρεούται εκ του νόμου να δώσει στον Μεσολαβητή κάθε πληροφορία και να υποβοηθήσει το έργο του. Δίδεται προθεσμία στα μέρη να καταλήξουν σε συμφωνία μέσα σε προθεσμία 20 εργασίμων ημερών από τότε που ανέλαβε καθήκοντα ο Μεσολαβητής η οποία μπορεί να παραταθεί με συμφωνία των μερών. Δυνατότητα παράτασης των διαβουλεύσεων μπορεί να αποφασίσει και ο Μεσολαβητής, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έως 6 εργάσιμες ημέρες. Εάν τα μέρη δεν καταλήξουν σε συμφωνία ο Μεσολαβητής κοινοποιεί στα μέρη αιτιολογημένη πρόταση μεσολάβησης. Αν τα μέρη δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την αποδοχή της πρότασης του μεσολαβητή μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την κοινοποίηση της, θεωρείται ότι την απέρριψαν. Η αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται και στο άλλο μέρος.
 
Εφόσον η πρόταση γίνει δεκτή ο μεσολαβητής καλεί τα μέρη για την υπογραφή Σ.Σ.Ε.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας