Υπογραφή Σ.Σ.Ε. από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση

Αν σε ορισμένο κλάδο, επάγγελμα ή επιχείρηση υπάρχουν περισσότερες συνδικαλιστικές οργανώσεις που η καθεμία πληροί τις προϋποθέσεις για τη σύναψη Σ.Σ.Ε., ο νομοθέτης αποκλείει την παράλληλη αρμοδιότητα όλων αυτών των συνδικαλιστικών οργανώσεων και απονέμει τελικά την αρμοδιότητα στην πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση στο πεδίο ισχύος της συγκεκριμένης Σ.Σ.Ε. (άρθρο 6 παρ. 1 του Ν. 1876/1990). Οι λοιπές μη αντιπροσωπευτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν δικαίωμα παρέμβασης στις διαπραγματεύσεις που τις αφορούν (άρθρο 4 παρ. 5 Ν. 1876/1990), δεν έχουν όμως την πρωτοβουλία διεξαγωγής των διαπραγματεύσεων, ούτε την εξουσία να καθορίσουν την τελική έκβασή τους.

Κριτήριο της αντιπροσωπευτικότητας είναι ο αριθμός των εργαζομένων που ψήφισε στις τελευταίες εκλογές για ανάδειξη της διοίκησης της συγκεκριμένης συνδικαλιστικής οργάνωσης (άρθρο 6 παρ. 2 εδ. α Ν. 1876/1990).

Αμφισβήτηση της αντιπροσωπευτικότητας μπορεί να εγερθεί με προσφυγή συνδικαλιστικής οργάνωσης, αρμόδιας να υπογράψει αντίστοιχη συλλογική σύμβαση εργασίας, μέσα σε προθεσμία (10) ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου που προβλέπεται από το άρθρο 4 παρ. 2 στην επιθεώρηση εργασίας, οπότε και αναστέλλονται οι διαπραγματεύσεις. Η προσφυγή κρίνεται από την επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 1264/1982, η οποία αποφασίζει μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών. Σε περίπτωση που δεν εκδίδεται απόφαση μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ο πρόεδρος της επιτροπής υποχρεούται να εκδώσει μόνος του απόφαση μέσα σε 48 ώρες. Κατά της απόφασης αυτής της επιτροπής δεν χωρεί άσκηση εφέσεως.

Η διάταξη αυτή ισχύει ανάλογα και όταν προκύψει περίπτωση αμφισβήτησης της αρμοδιότητας εργοδοτικής οργάνωσης κατά την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας.

Διαδικασία Διαπραγμάτευσης
 
Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε συλλογικής σύμβασης διεξάγονται διαπραγματεύσεις μεταξύ εκπροσώπων των μερών. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης ξεκινά με έγγραφη πρόσκληση της πλευράς που ασκεί το δικαίωμα της διαπραγμάτευσης προς την άλλη πλευρά, στο οποίο αναφέρονταιο τόπος των διαπραγματεύσεων, τα υπό διαπραγμάτευση θέματα και τα πρόσωπα που εξουσιοδοτούνται για τη διεξαγωγή των διαπραγματεύσεων. Αντίγραφο της προσκλήσεως θα πρέπει να κοινοποιηθεί και στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας.
 
Η άλλη πλευρά οφείλει μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες από την γνωστοποίηση των θεμάτων να προσέλθει για διαπραγμάτευση και να ορίζει τους αντιπροσώπους της.
Έναρξη και διαδικασία των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Από το νόμο δεν προβλέπεται συγκεκριμένη διαδικασία και διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Προβλέπεται μόνο ότι κατά τη διαδικασία μπορούν να παρέμβουν και σωματεία για τα θέματα που αφορούν τα μέλη τους, καθώς και ότι θα πρέπει να τηρούνται πρακτικά.

Η εργατική πλευρά έχει το δικαίωμα να αξιώσει από τους εκπροσώπους των εργοδοτών ή τον εργοδότη να της δοθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη διευκόλυνση των διαπραγματεύσεων. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων τηρούνται πρακτικά, που υπογράφονται από τους αντιπροσώπους των μερών.
 
Διαδικασία υπογραφής της Σύμβασης
 
Εφ' όσον οι συλλογικές διαπραγματεύσεις καταλήξουν σε συμφωνία, η Σ.Σ.Ε. καταρτίζεται εγγράφως και κατατίθεται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, όπου καταρτίστηκε η Σ.Σ.Ε. Οι Εθνικές Γενικές Σ.Σ.Ε., οι κλαδικές και οι ομοιοεπαγγελματικές κατατίθενται στην αρμόδια κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, ενώ η Επιχειρησιακές Σ.Σ.Ε. κατατίθενται στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας του τόπου της έδρας της επιχείρησης. Στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τηρείται γενικό μητρώο, στο οποίο καταχωρίζονται όλες οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας κατά είδος και τα κείμενα αυτά αναρτώνται αυτούσια στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εργασίας.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας