Συμβούλια Εργαζομένων

Οι εργαζόμενοι σε επιχείρηση που απασχολεί τουλάχιστον 50 άτομα έχουν δικαίωμα να εκλέγουν και να συγκροτούν συμβούλιο για την εκπροσώπησή τους στην επιχείρηση (Ν. 1767/1988). Σε περίπτωση που στην επιχείρηση δεν υφίσταται συνδικαλιστική οργάνωση αρκεί να απασχολούνται 20 εργαζόμενοι.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθ. 135 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας, τα συμβούλια των εργαζομένων θεωρούνται αντιπρόσωποι των εργαζομένων και αποτελούνται από:
α) 3 μέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 300 εργαζόμενους
β) 5 μέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 301 μέχρι 1000 εργαζόμενους
γ) 7 μέλη σε επιχειρήσεις που απασχολούν από 1001 και πάνω εργαζόμενους.
 
Για τον υπολογισμό του αριθμού των μελών των συμβουλίων λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στην επιχείρηση κατά το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.
 
Αρμοδιότητες συμβουλίου εργαζομένων
 
Η λειτουργία των συμβουλίων των εργαζομένων είναι συμμετοχική και γνωμοδοτική. Σκοπεύει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε συνάρτηση με την ανάπτυξη της επιχείρησης. Η λειτουργία των συμβουλίων δεν αναιρεί το σκοπό, τα μέσα και τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Οι συμφωνίες μεταξύ εργοδοτών και Συμβουλίων Εργαζομένων δε δεσμεύουν τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να επιδιώξουν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για τους εργαζόμενους με συλλογικές συμβάσεις.
 
Τα Συμβούλια αποφασίζουν από κοινού με τον εργοδότη για τα εξής θέματα (άρθρο 8 παρ. 3 του Ν. 2224/1994):
α) Την κατάρτιση του εσωτερικού κανονισμού της επιχείρησης.
β) Τον κανονισμό υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης.
γ) Την κατάρτιση ενημερωτικών προγραμμάτων για τις νέες μεθόδους οργάνωσης της επιχείρησης και τη χρήση νέων τεχνολογιών.
δ) Τον προγραμματισμό της επιμόρφωσης της διαρκούς εκπαίδευσης και της μετεκπαίδευσης του προσωπικού, ιδιαίτερα μετά από κάθε μετατροπή της τεχνολογίας.
ε) Τον τρόπο ελέγχου της παρουσίας και της συμπεριφοράς του προσωπικού στα πλαίσια της προστασίας της προσωπικότητας των εργαζομένων ιδίως απέναντι στα οπτικοακουστικά μέσα.
στ) Τον προγραμματισμό των κανονικών αδειών.
ζ) Την επανένταξη των αναπήρων από εργατικό ατύχημα που έγινε στην επιχείρηση σε κατάλληλες γι’ αυτούς θέσεις απασχόλησης.
η) Τον προγραμματισμό και τον έλεγχο πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
 
Για όλα τα παραπάνω θέματα καταρτίζεται γραπτή συμφωνία, η οποία ισχύει από την κατάθεσή της στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και έχει κανονιστική ισχύ. Η συμφωνία αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Συμβουλίου Εργαζομένων. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται από το Συμβούλιο εργαζομένων,
εφόσον στην επιχείρηση δεν λειτουργεί συνδικαλιστική οργάνωση, και τα θέματα αυτά δεν ρυθμίζονται με Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
 
Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ εργοδότη και Συμβουλίου Εργαζομένων για τη ρύθμιση των ανωτέρω θεμάτων, η διαφορά επιλύεται με τη διαδικασία της μεσολάβησης και παραπομπή στη διαιτησία, σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 του ν. 1876/1990.
 
Λοιπές αρμοδιότητες Συμβουλίων Εργαζομένων
 
Περαιτέρω, τα Συμβούλια Εργαζομένων:
α) Μελετούν και προτείνουν τρόπους βελτίωσης της παραγωγικότητας όλων των συντελεστών της παραγωγής. Για τον σκοπό αυτόν δύνανται να χρησιμοποιούν εμπειρογνώμονες του οργανισμού που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 10 του νόμου αυτού.
β) Προτείνουν μέτρα για τη βελτίωση των όρων και συνθηκών εργασίας.
γ) Υποδεικνύουν τα μέλη της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας από τα μέλη τους.
 
Δικαίωμα στην πληροφόρηση (άρθρο 13 Ν. 1767/1988)
 
Ο εργοδότης οφείλει να πληροφορεί τα συμβούλια εργαζομένων για τα παρακάτω θέματα, πριν από την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεών του:
α) Αλλαγή νομικού καθεστώτος της επιχείρησης,
β) ολική ή μερική μεταφορά, επέκταση ή περιορισμό των εγκαταστάσεών της,
γ) εισαγωγή νέας τεχνολογίας,
δ) αλλαγή στη διάρθρωση προσωπικού, μείωση ή αύξηση του αριθμού των εργαζομένων και θέση σε διαθεσιμότητα ή εκ περιτροπής εργασία,
ε) τον ετήσιο προγραμματισμό των επενδύσεων για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας της επιχείρησης,
στ) παρέχει στα συμβούλια εργαζομένων κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί από αυτά, σχετικά με τα θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.
ζ) τον προγραμματισμό τυχόν υπερωριακής απασχόλησης.
 
Τα συμβούλια εργαζομένων έχουν επίσης δικαίωμα να πληροφορούνται για:
α) τις γενικές τάσεις της επιχείρησης στον οικονομικό τομέα και στον προγραμματισμό της παραγωγής,
β) τον ισολογισμό και απολογισμό της επιχείρησης,
γ) το λογαριασμό εκμετάλλευσης της επιχείρησης.
 
Η Πληροφόρηση παρέχεται εγκαίρως και με σαφήνεια τουλάχιστο μια φορά το χρόνο σε ημερομηνία που ορίζει η διεύθυνση της επιχείρησης, καθώς και εκτάκτως όταν το ζητήσει το συμβούλιο εργαζομένων, μέσα σε προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών.
 
Ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση να πληροφορεί τα συμβούλια των εργαζομένων για θέματα που χαρακτηρίζονται απόρρητα από την ισχύουσα νομοθεσία, όπως το τραπεζικό, το δικηγορικό απόρρητο, θέματα εθνικής σημασίας, ευρεσιτεχνίες. Αντίστοιχα, τα μέλη των εργασιακών συμβουλίων έχουν υποχρέωση να μην ανακοινώνουν σε τρίτους, χωρίς τη συγκατάθεση του εργοδότη, πληροφορίες που αναφέρονται σε θέματα της προηγούμενης παραγράφου ή έχουν ιδιάζουσα σημασία για την επιχείρηση και των οποίων η διαρροή θα είχε επιβλαβείς συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης.
 
Υποχρέωση για διαβουλεύσεις (άρθρο 14 Ν. 1767/1988)
 
Τα συμβούλια εργαζομένων διαβουλεύονται με τον εργοδότη αν δεν υπάρχει συνδικαλιστική οργάνωση στην επιχείρηση:
α) στις περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τη νομοθεσία που ισχύει κάθε φορά για τον έλεγχο των ομαδικών απολύσεων,
β) στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προβλέπονται Διαβουλεύσεις με τους εργαζόμενους από γενικούς ή ειδικούς νόμους.
 
Συνδικαλιστική προστασία
 
Τα μέλη των συμβουλίων εργαζομένων απολαμβάνουν την προστασία που παρέχεται στις διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις διατάξεις των παρ. 5, 9 και 10 του άρθρου 14 και του άρθρου 15 του Ν. 1264/1982, σχετικά με τη δυνατότητα και τη διαδικασία καταγγελίας των συμβάσεων εργασίας τους και τη μετάθεσή τους. Εξαιρούνται οι παραιτούμενοι για οποιαδήποτε αιτία προ της λήξεως της θητείας τους.
Απαγορεύεται στους εργοδότες, σε πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό τους ή σε οποιοδήποτε τρίτο να προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις με σκοπό να παρακωλύουν την άσκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων που απορρέουν από το νόμο αυτόν και ιδίως:
α) να ασκούν επιρροή στους εργαζομένους με απειλές απολύσεων ή άλλα μέσα για την παρεμπόδιση της άσκησης των δικαιωμάτων που παρέχει ο νόμος αυτός,
β) να υποστηρίζουν την υποψηφιότητα εργαζομένων με οικονομικά ή άλλα μέσα και
γ) να επεμβαίνουν με κάθε τρόπο στο έργο των γενικών συνελεύσεων των εργαζομένων στην επιχείρηση.
 
Η ιδιότητα και οι δραστηριότητες των μελών των συμβουλίων, που ασκούνται στα πλαίσια του νόμου αυτού, δεν μπορεί να αποτελέσουν λόγο δυσμενούς μεταχείρισής τους από τον εργοδότη.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας