Διαδικασία διαιτησίας σύμφωνα με το άρθρο 57 του Ν. 4635/2019:

Σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις προσφυγής σε διαιτησία, το μέρος που προσφεύγει υποβάλει αίτηση, η οποία πρέπει να περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που την δικαιολογούν, η δε διαιτητική απόφαση που εκδίδεται επί αυτής είναι άκυρη εάν δεν περιέχει και πλήρη αιτιολογία σχετικά με τη συνδρομή των προϋποθέσεων που δικαιολογούν τη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή ή από Τριμελή Επιτροπή Διαιτησίας, αν το ζητήσει ένα εκ των μερών ή εάν πρόκειται για μονομερή προσφυγή. Ως προς τον ορισμό του διαιτητή ή της Επιτροπής Διαιτησίας ισχύουν τα όσα αναφέραμε περί μεσολάβησης, ακολουθείται δε η ίδια διαδικασία.

 
Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε 15 ημέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του διαιτητή ή της Επιτροπής Διαιτησίας, αν προηγήθηκε μεσολάβηση, και σε διάστημα τριάντα πέντε (35) ημερών, αν δεν προηγήθηκε και κοινοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ημερών από εκδόσεώς της στα δεσμευόμενα από αυτή μέρη. Η απόφαση της διαιτησίας εξομοιώνεται με συλλογική σύμβαση εργασίας και ισχύει από την επομένη της υποβολής της αίτησης για μεσολάβηση, εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά.
 
Έφεση κατά της διαιτητικής απόφασης: Κατά της απόφασης του διαιτητή ή της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας οποιοδήποτε από τα μέρη μπορεί να ασκήσει έφεση, που κατατίθεται στη γραμματεία του Ο.ΜΕ.Δ.. Η προθεσμία της έφεσης είναι δέκα (10) ήμερες από την κοινοποίηση της απόφασης. Η προθεσμία και η άσκηση της έφεσης αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Το ανασταλτικό αποτέλεσμα διαρκεί έως ότου εκδοθεί απόφαση επί της ουσίας της έφεσης. Η έφεση εξετάζεται από Δευτεροβάθμια Πενταμελή Επιτροπή Διαιτησίας, η δε απόφαση εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων της Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Διαιτησίας, ομόφωνα ή κατά πλειοψηφία, και κοινοποιείται από την αρμόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. εντός πέντε (5) ημερών από εκδόσεώς της στα δεσμευόμενα από αυτή μέρη.
 
9. Προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια: Προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής κατά του κύρους της διαιτητικής απόφασης από οποιοδήποτε από τα μέρη στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Σε περίπτωση που δεν ασκηθεί έφεση κατά της διαιτητικής απόφασης ενώπιον της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, τα μέρη μπορούν να ασκήσουν αγωγή ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την πάροδο της προθεσμίας εφέσεως που αναφέρεται ανωτέρω στην παράγραφο (8). Από το νόμο προβλέπονται σύντομες προθεσμίες και διαδικασία εκδίκασης.
(β) Σε περίπτωση που ασκηθεί έφεση ενώπιον της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, τα μέρη μπορούν να ασκήσουν αγωγή περί του κύρους της διαιτητικής απόφασης, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας, ενώπιον του Εφετείου.

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας