Ανήλικοι

Ειδική προστασία εργαζομένων

Η εργασία των ανηλίκων υπόκειται σε περιορισμούς που αποσκοπούν στην απαγόρευση και μη απασχόλησή τους σε εργασίες επικίνδυνες, βαριές ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Οι διατάξεις για την προστασία των ανηλίκων εργαζομένων προβλέπονται στον Ν. 1837/1989 και συνίστανται στα εξής:

Καταρχήν ως ανήλικοι νοούνται όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Απαγορεύεται να απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία, ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους (εκτός ορισμένων συγκεκριμένων εξαιρέσεων, π.χ. για καλλιτεχνικές εκδηλώσεις).
 
Χρονικά όρια εργασίας
 
Ανήλικοι ηλικίας 15-16 ετών, καθώς και ανήλικοι που φοιτούν γυμνάσια, λύκεια, και κάθε τύπου τεχνικές ή επαγγελματικές σχολές δημόσιες ή ιδιωτικές αναγνωρισμένες από το κράτος, επιτρέπεται να εργαστούν έως 6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα.
Ανήλικοι ηλικίας 17-18 ετών, επιτρέπεται να εργαστούν έως 8 ώρες την ημέρα και 40 ώρες την εβδομάδα.
Είναι υποχρεωτική η 12ωρη ημερήσια ελάχιστη ανάπαυση και δύο ημερών ανάπαυση την εβδομάδα, εκ των οποίων η μία είναι Κυριακή. Όταν ο ημερήσιος χρόνος εργασίας υπερβαίνει τις 4,5 ώρες, παρέχεται διάλειμμα 30 τουλάχιστον συνεχών λεπτών.
Η ημερήσια απασχόληση των ανηλίκων που φοιτούν σε γυμνάσια ή λύκεια κάθε τύπου ή τεχνικές επαγγελματικές σχολές, δημόσιες ή ιδιωτικές, αναγνωρισμένες από το Κράτος, αρχίζει ή λήγει δύο τουλάχιστον ώρες μετά τη λήξη ή πριν από την έναρξη των μαθημάτων αντίστοιχα.
Η υπερωριακή απασχόληση των ανηλίκων απαγορεύεται
 
Αμοιβή
 
Οι ανήλικοι εργαζόμενοι αμείβονται με βάση το κατώτατο τουλάχιστον ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη που προβλέπεται από την εθνική γενική συλλογική σύμβαση εργασίας (σήμερα κατώτατο νομοθετημένο ημερομίσθιο) κατ` αναλογία των ωρών απασχόλησής τους.
Βιβλιάριο εργασίας: Για να εργαστεί ένας ανήλικος (15-18 ετών) θα πρέπει πρώτα να εκδοθεί βιβλιάριο εργασίας ανηλίκου.
Η διαδικασία για την έκδοση του βιβλιαρίου είναι η εξής:
Αρχικά ο εργοδότης που προτίθεται να απασχολήσει ανήλικο υπογράφει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η ειδικότητα απασχόλησης, τα καθήκοντα που θα αναλάβει ο ανήλικος, καθώς και ότι δεν θα απασχοληθεί σε βαριές, επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες.
Στη συνέχεια, ο ανήλικος καταθέτει αίτηση για την έκδοση βιβλιαρίου ανηλίκου στο αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Επιθεώρησης του ΣΕΠΕ, το οποίο εκδίδει το βιβλιάριο, αφού ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις του ανηλίκου.
Μετά την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας, η πρόσληψη του ανηλίκου θα αφορά μόνο στην συγκεκριμένη εργασία και από τον συγκεκριμένο εργοδότη που έχει υποβάλλει την υπεύθυνη δήλωση. Διαφορετικά θα πρέπει να προσκομίσει νέα υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη που θα εργαστεί, καθώς και να επαναλάβει όλη την παραπάνω διαδικασία.

Για το δικαίωμα αδείας των ανηλίκων που είναι συγχρόνως μαθητές ή σπουδαστές, βλ. λήμμα Άδεια εξετάσεων μαθητών-σπουδαστών

<

Αλφαβητικό Ευρετήριο Εργασιακών Σχέσεων

Επιλέξτε το αντίστοιχο γράμμα από το θέμα που σας ενδιαφέρει (π.χ. Άδεια στο γράμμα Α, Επιδόματα στο Ε κτλ.).

Κατέβασε την App Εφαρμογή μας